17-10-08

De dertien deugden van Tawheed

Genomen uit het tweede hoofdstuk van Shaykh 'Abd ar-Rahman as-Sa'di's sharh van 'Kitab at-Tawhid':

"...Er is niets wat een beter resultaat en meer deugden heeft dan Tawhid, aangezien al het goede in deze wereld en de volgende voortvloeien uit deze Tawhid en zijn deugden.

1 - De vergevenis en boetedoening van zondes zijn één van zijn deugden en resultaten.

2 - Het is het meest geweldige middel om druk, moeilijkheden en bestraffingen in dit leven en het volgende kunnen worden afgeweerd.

3 - Het voorkomt je van het eeuwig verblijven in de Vuren van de Hel, al was er alleen een mosterdzaadje ervan in het hart. Als het zich volledig in het hart bevind, dan voorkomt het dat je uberhaupt de Hel binnentreedt!

4 - Het geeft de eigenaar ervan (de Muwahid) een complete leiding en veiligheid in dit leven en het volgende.

5 - Het is de enige manier om de Tevredenheid en de beloning van Allaah te verkrijgen, en degene die het gelukkigste zal zijn betreffende de voorspraak van de Profeet is degene die zei: "Er is niets wat verdient aanbeden te worden behalve Allaah" oprecht uit zijn hart.

6 - En één van zijn grootste deugden is dat de acceptatie, rijkdom, en beloning van alle daden en woorden - innerlijke en uiterlijke - afhankelijk zijn van Tawhid. Dus hoe sterker Tawhid en oprechtheid naar Allaah zijn, hoe sterker deze (daden en woorden van aanbidding) zullen zijn.

7 - Het zorgt ervoor (dat het verrichten van) goede daden en werken veel makkelijker word voor de dienaar, zoals het ook het verlaten van slechte en kwaden daden vergemakkelijkt. Het houdt hem ook bezig (met aanbidding) in tijden van crisis. Dus, daden van gehoorzaamheid zijn erg licht (makkelijk) voor degene die oprecht is naar Allaah in zijn geloof en Tawhid, door hetgeen hij op hoopt van beloning en Tevredenheid van zijn Heer. Zo is het ook makkelijk voor hem om zondes naar wie zijn ziel verlangt te verlaten, door de Angst voor Allaah's Woede en Bestraffing.

8 - Als het zich compleet in het hart bevind, zorgt Allaah dat de eigenaar ervan gaat houden van het geloof, en gaat het mooi maken in zijn hart. Zo zal hij Hem ook ongeloof, zondes en ongehoorzaamheid laten haten, en hem tot de rechtgeleiden doen behoren.

9 - Het maakt onaangename dingen makkelijk voor de dienaar, en het zal zijn pijn verzachten. Dus zolang de dienaar complete Tawhid en geloof heeft, dan zal zijn hart onaangename dingen absorberen met openheid, kalmte, overgave en tevredenheid met de Wil van Allaah.

10 - En van zijn grootste deugden is dat het de dienaar bevrijdt van onderwerping en hechtheid aan, angst voor, en het plaatsen van hoop in de Schepping. Evenals het doen voor iets in hun belang (m.a.w de dienaar zal al zijn daden puur en alleen voor zijn Heer verrichten), en dit is de ware essentie van eer en nobelheid. Hiermee word hij volledig onderworpen aan zijn Heer, hoopt op niemand anders dan Hem, vreest niemand anders dan Hem, en is van niemand anders afhankelijk dan Hem. Hiermee heeft hij het ware succes en overwinning behaalt.

11 - En van zijn deugden die door niets anders verkregen kunnen worden, als het volledig aanwezig is in het hart en echt is gevestigd met complete oprechtheid, is dat het kleine daden kan veranderen in groten. En dat het daden en woorden kan vermenigvuldigen zonder enige inspanning... en dit is allemaal door de oprechtheid die zich in het hart bevind.

12 - Allaah heeft het op Zich genomen om overwinning, eer, nobelheid, middelen naar leiding, middelen naar ontspanning, rectificatie van zaken, en vastberadenheid in woorden en daden te geven aan deze mensen in deze wereld.

13 - Allaah beschermt de Monotheisten (Muwahhideen) en mensen van Imaan van verscheidene kwaden van deze wereld en het volgende, zegent hem met een puur leven waarin zich veilig voelen met Hem en het herdenken van Hem.

En de bewijzen hiervoor uit het Boek (van Allaah) en de Sunnah zijn veel en bekend, en Allaah Weet het het Beste."

['al-Qawl as-Sadid Sharh Kitab at-Tawhid'; p. 12-13]

21:28 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-10-08

"The Sword of Allah: Khalid bin Al-Waleed"

Vaak wordt er in de geschiedenis gesproken over uitmuntende bekende generalen, zoals Alexander de Grote, Napoleon etc.

Maar een van de beste en grootste Generalen ooit blijft een metgezel van de Profeet(saws) genaamd Khalid Ibn Walid. Khalid ibn Walid die zowel de Perzische als de Romeinse Rijk overrompelde. Khalid ibn Walid wiens strategien nog steeds worden bestudeert in de militaire scholen, zelfs in het Westen worden zijn tactieken bestudeerd. Hij wist met een leger van 40.000 man een leger van 240.000 romeinen te verslaan.

Khalid bin Al-Waleed was one of the greatest generals in history, and one of the greatest heroes of Islam. Besides him, Genghis Khan was the only other general to remain undefeated in his entire military life. A measure of Khalid's genius is that he was the only person to inflict a (temporary) defeat on the Prophet Muhammad, (may Allah bless him and grant him peace).Hier is een stuk uit het boek "The Sword of Allah: Khalid bin Al-Waleed, His Life and Campaigns" geschreven door Lieutenant-General A.I. Akram van de Pakistan Leger, in Okober 1969:

Then a Roman general by the name of George emerged from the Roman centre and rode towards the Muslims. Halting a short distance from the Muslim centre, he raised his voice and asked for Khalid. From the Muslim side Khalid rode out, delighted at the thought that the battle would begin with himself fighting a duel. He would set the pace for the rest of the battle.

As Khalid drew near, the Roman made no move to draw his sword, but continued to look intently at Khalid. The Muslim advanced until the necks of the horses crossed, and still George did not draw his sword. Then he spoke, in Arabic: "O Khalid, tell me the truth and do not deceive me, for the free do not lie and the noble do not deceive. Is it true that Allah sent a sword from heaven to your Prophet ? … and that he gave it to you ? … and that never have you drawn it but your enemies have been defeated?"

"No!" replied Khalid.

"Then why are you known as the Sword of Allah?"

Here Khalid told George the story of how he received the title of Sword of Allah from the Holy Prophet. George pondered this a while, then with a pensive look in his eyes, asked, "Tell me, to what do you call me?"

"To bear witness", Khalid replied, "that there is no Allah but Allah and Muhammad is His Slave and Messenger; and to believe in what he has brought from Allah."

"If I do not agree?"

"Then the Jizya, and you shall be under our protection."

"If I still do not agree?"

"Then the sword!"

George considered the words of Khalid for a few moments, then asked, "What is the position of one who enters your faith today?"

"In our faith there is only one position. All are equal."

"Then I accept your faith!" 3

To the astonishment of the two armies, which knew nothing of what had passed between the two generals, Khalid turned his horse and Muslim and Roman rode slowly to the Muslim army. On arrival at the Muslim centre George repeated after Khalid: "There is no Allah but Allah; Muhammad is the Apostle of Allah!" (A few hours later the newly-converted George would fight heroically for the faith which he had just embraced and would die in battle.) On the auspicious note of this conversion began the Battle of Yarmuk.

23:14 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

15-10-08

Totdat je je niet schaamt..

'Umar bin 'Abd al-'Aziz zei:

"Niemand bereikt het niveau van taqwa totdat hij geen daden noch woorden heeft die hem kunnen doen schamen, zowel in deze wereld als in het Hiernamaals."

Hij werd ook eens gevraagd: "Wanneer bereikt de aanbidder de piek van taqwa?"

Hij antwoorde: "Als hij al zijn gedachten en verlangens die zich in zijn hart bevinden op een bord legt, vervolgens rondloopt op de markt(met het bord in zijn hand), en hij zich niet schaamt voor wat zich op het bord bevind."

['Min Akhlaq as-Salaf'; p. 56]

19:58 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-10-08

Umar werd neergestoken..

Umar Ibnul Khattab raakte bewusteloos nadat hij was neergestoken, volgens Al Miswar bin Makhramah, werd er gezegd: "Niets zal hem wakker maken behalve de oproep tot het gebed, als hij nog leeft." Ze zeiden tegen hem: "Het gebed is voltooid, O Leider van de Gelovigen!"
Hij werd wakker en zei: "Het gebed, bij Allah! Waarlijk, degene die het gebed verlaten heeft, heeft geen aandeel in Islam."
Hij verrichte toen het gebed terwijl zijn wond nog aan het bloeden was.

[Sifat as Safwah 2/131, As Siyar 5/220]

20:41 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-10-08

"Zij waren jongemannen die in hun Heer geloofden.."


- In Herinnering van de Rechtgeleide Jongeren -


1 - Allaah Zei:

{Toen de jongelingen hun toevlucht zochten in de Spelonk, zeiden zij: "Onze Heer, verleen ons Uw genade en bereid ons een weg naar vrede en voorspoed uit onze beproeving." Derhalve zonderden Wij hen in de Spelonk af voor een aantal jaren. Daarna wekten Wij hen op, om te beproeven welke der twee partijen wijzer was, naar de tijd dat zij daar hadden vertoefd. Wij zullen u hun geschiedenis in waarheid verhalen. Zij waren jongelingen die in hun Heer geloofden en Wij gaven hun meer leiding. En Wij versterkten hun hart toen zij opstonden en zeiden: "Onze Heer is de Heer der hemelen en der aarde. Nimmer zullen wij een andere god aanroepen naast Hem, anders zouden wij inderdaad een grote dwaasheid begaan." } [al-Kahf; 10-14]

2 - De Boodschapper van Allaah zei:

"Er zijn zeven die in De Schaduw van Allaah zullen zijn, op de Dag dat er geen Schaduw zal zijn behalve de zijne.. (waarvan) een jonge man die opgebracht is in het aanbidden van Allaah.."

[Overgeleverd door al-Bukhari (1423) en Muslim (1031)]

3 -De Boodschapper van Allaah zei tegen Ibn 'Abbas, toen hij nog een jongetje was:

"Wees bedachtzaam van Allaah, en Hij zal voor je zorgen."

[Overgeleverd door at-Tirmidhi (2516), en hij is authentiek]

4 - De Boodschapper van Allaah zei:

"Waarlijk, jullie Heer is verbaasd van een jongere die niet naar zijn lusten neigt." "

['Silsilat al-Ahadith as-Sahihah'; # 2843]

5 - Anas bin Malik zei:

"De Boodschapper van Allaah kwam naar Al-Madinah met zijn Metgezellen, en er was geen één man onder hen die wit haar had (m.a.w oud was) behalve Abu Bakr, die zijn baard met henna en saffraan had gekleurd."

['Sahih al-Bukhari'; # 3919]

6 - Abu Ja'far al-Warraq heeft overgeleverd:

"Ik vroeg Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari: "Hoe oud was u toen u de kennis van Hadith ging opdoen?"

Hij antwoorde: "Ik werd geinspireerd om Hadith te bestuderen terwijl ik nog de Quran memoriseerde."

Ik vroeg hem: "En hoe oud was u toen?"

Hij antwoorde: "Tien jaar of jonger. Ik was op mijn 10e klaar met het memoriseren ervan(de Quran). Toen ging ik naar ad-Dakhili en anderen om Hadith te studeren. Op een dag zei hij, terwijl hij de mensen les gaf: "Sufyan heeft ons overgeleverd op authoriteit van Abu az-Zubayr, die ons heeft overgeleverd op autoriteit van Ibrahim..." Dus zei ik: "O Abu Fulan! Abu az-Zubayr overleverde niet op authoriteit van Ibrahim!" Dus keek hij me geërgerd aan, en ik zei tegen hem: "Ga terug naar uw boeken en verifieër het voor uwzelf, als u deze heeft." Dus ging hij en keek, hij kwam vervolgens naar buiten en zei:"Wat is de correcte keten dan jongen?" Ik zei: "Het is az-Zubayr bin 'Udayy die overleverde van Ibrahim." Dus nam hij een pen, corrigeerde zijn notities en zei tegen me: "Je hebt gelijk."

Sommigen die zaten te luisteren naar het verhaal vroegen al-Bukhari: "Hoe oud was u toen u hem zodanig corrigeerde?"

Hij antwoorde: "Elf. Toen ik de leeftijd van 16 had bereikt, had ik alle boeken van Ibn al-Mubarak en Waki' gememoriseerd. Daarna ging ik met mijn moeder en broer naar Makkah. Toen ik Hajj had verricht, keerde mijn broer terug en ik bleef met mijn moeder om Hadith te studeren. Toen ik 18 was, begon ik met het schrijven van een boek met overleveringen van de Sahabah en Tabi'in (nu bekend als 'at-Tarikh').""

['Sifat as-Safwah'; 2/345]

22:00 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-10-08

De Angst van de Profeten, voor Allaah.

1 -

Wahb zei: "Adam (aleihi salaam) huilde 300 jaar lang om de Jannah, en hij verhief zijn hoofd niet naar de Hemelen nadat hij de fout begaan was."

2 -

Wuhaib ibn al-Ward zei: "Toen Allah Nuh (aleihi salaam) berispte over zijn zoon, toen hij zei: "Mijn Heer, ik zoek mijn toevlucht tot U om niet te vragen waar ik geen kennis van heb. En indien Gij mij niet vergeeft noch mij barmhartigheid betoont, zal ik onder de verliezers zijn."" [Hud : 46], Nuh huilde 300 jaar lang, totdat er onder zijn ogen iets verscheen wat lijkt op beekjes(door al de tranen)."

3 -

Abud-Dardaa zei: "Een gehijg kon gehoord worden uit de borstkas van Ibrahiem (aleihi salaam) wanneer hij opstond voor het gebed, uit angst voor Allah de Machtige en Verhevene."

4 -

Er werd gezegd: "De mensen zouden Daawood (aleihi salaam) bezoeken en denken dat hij ziek was, maar er was niets mis met hem behalve dat hij een intense angst voor Allah had."

5 -

[ Uit mukhtasar minhajul qaasideen van Al Imam Ibn Qudamah pagina 319-329

Isa (aleihi salaam)- als er over de dood werd gesproken - zou zijn huid bloed druipen.

18:50 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-10-08

De angst van de Profeet[sas], voor Allaah[swt].

1 -

Op gezag van 'Aisha(Moge Allah tevreden met haar zijn): "Ik heb de Boodschapper van Allah nog nooit zodanig zien lachen dat ik zijn keel kon zien, hij zou alleen maar glimlachen. En wanneer hij wolken zag of de wind waaide, zou je kenmerken van een grote bezorgdheid op zijn gezicht kunnen zien. Ik zei: "O Boodschapper van Allah! Wanneer mensen wolken zien worden ze normaal gesproken blij, hopend dat het gaat regenen. Maar wanneer u wolken ziet, ziet men tekenen van ontevredenheid op uw gezicht." Hij zei: "O 'Aisha! Wat is mijn garantie dat er zich geen straf in bevind, aangezien er volkeren waren die met de wind gestraft zijn?" Waarlijk, er waren mensen die de straf zagen, maar zeiden: 'Dit is een wolk, die ons regen zal geven.'"

[Bukhari #4454, Muslim #1497]

'Dit is een wolk, die ons regen zal geven' is een deel van een ayah uit de Quran.
"Toen zij een wolk naar hun valleien zagen komen, zeiden zij: "Dit is een wolk, die ons regen zal geven." Neen, dat is hetgeen gij zocht te verhaasten, een wind, die een smartelijke straf bevat."
Surat Al Ahqaaf : 24

2 - Wanneer de Profeet vrede zij met hem bad zou je een hijgend geluid dat lijkt op een ketel horen, door zijn gehuil.

 


[an-Nisaa’I #1199, Abu Daawood #769]

23:38 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |