13-08-08

Ik houd van Allah

Als de minnaar van zijn beminde houdt, droomt hij de hele nacht van de ontmoeting en laat hij zijn verbeelding de vrije loop.

Als de minnaar van zijn beminde houdt, staat hij de hele nacht op wacht, hopende op een glimp van zijn geliefde.

Als de minnaar van zijn beminde houdt, leest hij ontvangen liefdesbrieven keer op keer, totdat hij deze van buiten kent.

Als de minnaar van zijn beminde houdt, legt hij verre afstanden af om daar te komen en laat hij zich niet ontmoedigen door de ontberingen van de reis.

Als de minnaar van zijn beminde houdt, vertoont hij zich op zijn best; welgekleed en geparfumeerd.

Als de minnaar van zijn beminde houdt, bespaart hij kosten noch moeite.

Hoe kan dan degene die wegloopt voor de ontmoeting met Allah, Zijn Boek niet reciteert, geen gehoor geeft aan Zijn oproep tot het gebed, hoe kan zo iemand beweren te houden van Allah, terwijl hij weigert te bidden, knielen en zich ter aarde te werpen voor Allah?

Hoe kan iemand die dag en nacht werkt, zich afmat omwille van het wereldse en totaal niets doet omwille van het Hiernamaals beweren te houden van Allah? Degene die zich hieraan schuldig maakt en nog steeds durft te beweren dat hij van Allah houdt, is slechts bezig zichzelf te bedonderen.

Maar… het goede nieuws is dat Allah geduldig is met ons en Zijn Geduld is een genade voor ons. Laten wij de Genade van Allah dan ook niet aan ons voorbijgaan.

22:05 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-08-08

Een christen vraagt over berouw

Vraag:

Ik ben een christen en wil graag het volgende vragen.

Als een persoon na een leven vol zonden besluit om tot God te komen en belooft zijn leven te veranderen, zoals ik heb begrepen zegt de Islam dat hij vergeven wordt en dat hij aanspraak maakt op de belofte van God. Mijn vraag is echter; Wat gebeurt er met de last van zijn zonden, aangezien hij door het zondigen God heeft beledigd en hij hiervoor boetedoening moet doen? Wie zal deze boetedoening op zich nemen als God hem zomaar zal vergeven onder de voorwaarde hij goede daden verricht en gelooft? Er moeten toch zeker gevolgen verbonden worden aan de zonde, zoals dit het geval was met Adam...?

Antwoord:

Alle lof zij Allah, Degene Die ons heeft geleid tot de Islam. Wij zouden niet geleid zijn, indien Hij ons niet geleid zou hebben. Ten eerste bedanken wij jou voor jouw vraag en wij vragen Allah jou te zegenen met Zijn Leiding.

Allah heeft ons geschapen voor een groot doel en dat is; het aanbidden van Hem alleen, zonder enige deelgenoten of partners. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Ik heb de djinns en de mensheid slechts geschapen om Mij te aanbidden.”

(Soerat adh-Dhaariyaat: 56)

Dit is het doel van het leven; Het aanbidden van Allah alleen. Allah heeft ons dus niet geschapen om te eten en te drinken... of om te ontspannen en te spelen... of om ons alleen maar in te spannen en kapot te werken... Hij heeft ons echter geschapen om Hem te aanbidden, Hem niet ondankbaar te zijn en Hem te gedenken en niet te vergeten.

Dit is het doel van het leven, en wat voor een voortreffelijk doel. Wanneer de mens leeft voor de aanbidding van zijn Heer en Meester, om Zijn godsdienst te dienen en Zijn bevelen te implementeren, dan begrijpt hij de ware betekenis van dit leven en begrijpt hij hoe onbelangrijk al dit wereldse is. Hij zal dan beseffen dat dit leven niet verspild dient te worden aan voorbijgaande pleziertjes en tijdelijke lusten. O Allah, zegen ons met Uw Leiding.

Omdat het aanbidden uitleg en leiding vereist, heeft Allah Zijn Boodschappers gestuurd (interpretatie van de betekenis):

Boodschappers als brengers van goede tijdingen en als waarschuwers opdat de mens geen verweer tegenover Allah zou hebben na de Boodschappers.

(Soerat an-Nisaa’: 165)

Eenieder die zich overgeeft wordt geleid en eenieder die zich afwendt is afgedwaald en verloren. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, tot jullie zijn zichtbare bewijzen gekomen van jullie Heer. Wie dus ziet, doet dit (ten goede) van zichzelf. En wie zichzelf verblindt, doet dit (ten nadele) van zichzelf. En ik (Mohammed) ben geen waker over jullie.”

(Soerat al-Ancaam: 104)

Als een persoon moslim wordt (zich overgeeft aan de Wil van Allah), kiest hij gelukzaligheid voor zichzelf (interpretatie van de betekenis):

Wie zich heeft overgegeven, zij zijn degenen die de rechte Leiding gekozen hebben.

(Soerat al-Djinn: 14)

Omdat de mens geneigd is om fouten te maken, vergeetachtig kan zijn, en gemakkelijk in zonden kan vallen, heeft Allah berouw voorgeschreven. Hij heeft de poorten van berouw tot aan het aanbreken van het Uur geopendHij en Hij nodigt Zijn Dienaren uit om oprecht berouw te tonen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, toont Allah oprecht berouw, opdat jullie Heer jullie zonden zal uitwissen en jullie in het Paradijs zal doen binnentreden waaronder de rivieren stromen.”

(Soerat at-Tahriem: 8)

“En keert jullie allen berouwvol tot Allah, O jullie gelovigen. Opdat jullie zullen welslagen.”

(Soerat an-Noer: 31)

De zonde kan verdeeld worden in twee soorten:

  1. Overtredingen tegenover de rechten van Allah
  2. Overtredingen tegenover de rechten van Zijn schepselen.

Met betrekking tot de eerste soort;

Overtredingen tegenover de rechten van Allah, zoals overspel, het drinken van alcohol, het verwaarlozen van de verplichte handelingen, zoals het gebed, het betalen van de zakaah (armenbelasting), deze zonden zjn strafbaar volgens de Islamitische wetgeving. De Hadd (bestraffing) hiervoor dient uitgevoerd te worden op degene die deze zonde verricht, dit als genoegdoening en reiniging voor de zondaar. Als de Hadd niet op hem uitgevoerd wordt maar hij zich berouwvol tot Allah keert, dan zal Allah zijn berouw accepteren en zijn slechte daden in goede daden veranderen.

Eenieder die Allah ontmoet op de Dag des Oordeels met deze zonden, zonder dat hij berouw heeft getoond of de hadd op hem is uitgevoerd, is overgeleverd aan de Wil van Allah; of Hij vergeeft hem of Hij straft hem.

Al-Boechari en Moeslim overleveren op autoriteit van cOebaadah ibnoe as-Saamit (moge Allah tevreden met hem zijn), die aanwezig was bij de slag van Badr en één van de prominenten was tijdens de eed van cAqabah, dat de Profeet zei (vrede zij met hem), terwijl er een groep van zijn metgezellen om hem heen stond: “Geef mij jullie eed van trouw (Baycah), dat jullie beloven geen deelgenoten te zullen plaatsen naast Allah, niet zullen stelen, geen overspel zullen plegen, jullie kinderen niet zullen doden, geen leugens zullen verzinnen en jullie niet ongehoorzaam zullen zijn met betrekking tot datgene wat correct is. Als jullie dit nakomen, zal jullie beloning bij Allah zijn. Wie echter één van deze daden verricht en in dit wereldse leven gestraft wordt, dan geldt dit als genoegdoening voor hem. Als iemand één van deze daden verricht terwijl Allah deze voor hem bedekt, is het aan Allah; Als Hij wilt vergeeft Hij hem en als Hij wilt straft Hij hem.” En zij gaven hun eed van trouw op basis hiervan.

Al-Haafidh zegt in al-Fath: “Uit deze overlevering begrijpen wij dat het uitvoeren van de hadd als genoegdoening dient voor de zonde, ongeacht of de zondaar die de hadd heeft ondergaan, wel of niet berouw toont. Dit is de mening van de meerderheid van de geleerden.”

cAli ibn Aboe Taalib overlevert: “De Boodschapper van Allah zei: ,,Eenieder die een zonde begaat in dit wereldse leven en hiervoor bestraft wordt, Allah is te rechtvaardig om Zijn dienaar een tweede maal te straffen. En wie een zonde verricht in dit wereldse leven, terwijl Allah deze vervolgens bedekt en hem vergeeft, Allah is te gul om terug te komen op iets dat Hij reeds heeft vergeven.”

(Ahmad)

Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En degenen die naast Allah geen andere god aanroepen en niemand doden, waarvan (het doden) door Allah verboden is, behalve volgens het recht. En die geen ontucht plegen, want wie dit doet zal een bestraffing ontmoeten. Voor hem zal de bestraffing vermenigvuldigd worden op de Dag der Opstanding en vernederd zal hij daarin eeuwig leven. Behalve degene die berouw toont en gelooft en goede daden verricht. Voor diegenen wisselt Allah hun zonden in voor goede daden. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.”

(Soerat al-Foerqaan: 68-70)

“Waarlijk, Allah vergeeft niet dat er aan Hem deelgenoten worden toegekend. En Hij vergeeft daarbuiten aan wie Hij wil. En wie deelgenoten aan Allah toekent, waarlijk, hij is ver afgedwaald.”

(Soerat an-Nisaa’: 116)

Deze laatste vers gaat over degene die geen berouw toont. Hij is onderhevig aan de Wil van Allah, behalve als hij Shirk (het plaatsen van deelgenoten naast Allah) pleegt, omdat shirk niet vergeven kan worden.

Met betrekking tot de tweede soort;

Overtredingen tegenover de rechten van de mensen, zoals het begaan van overtredingen ten opzichte van hun eigendommen bijvoorbeeld door dit te stelen of met geweld toe te eigenen enz., of het schenden van hun eer door middel van het verspreiden van roddel en achterklap, of hen fysiek schade toebrengen door hen te slaan enz. Berouw voor dit soort zonden is verbonden aan de voorwaarde dat de rechthebbenden hun rechten terugkrijgen of dat zij de overtreder vergeven.

Eenieder die dit niet doet, zal de gevolgen van zijn zonden meedragen tot aan de Dag der Opstanding. Op deze dag zal een hoeveelheid, ter grootte van zijn zonde, aan goede daden van hem weggenomen worden. Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Eenieder die een ander onrecht heeft aangedaan met betrekking tot diens eer of iets anders, laat hem deze zaak vandaag nog rechtzetten, voordat er geen dinar en dirham meer is. Als hij goede daden heeft, dan zal er een deel, ter grootte van zijn onrecht, van genomen worden. En als hij geen goede daden heeft, wordt er van de slechte daden van zijn compagnon genomen waarop deze last op hem wordt geplaatst.”

(al-Boechari)

Hieruit kunnen wij concluderen dat het idee dat de zondaar gestraft moet te worden in dit leven geen draagvlak heeft, maar als een persoon in dit leven gestraft wordt, is dit een genoegdoening voor zijn zonde en als hij niet gestraft wordt maar vervolgens berouw toont, dan zal Allah zijn berouw accepteren.

Wat nog valser is dan deze gedachte, is het idee van hen die zeggen dat de bestraffing voor een zonde gedragen kan worden door een ander dan de zondaar, zoals sommige onwetende mensen zeggen over Adam (vrede zij met hem). Zij beweren dat zijn nageslacht, inclusief alle profeten, de last van zijn zonde moesten dragen, totdat God Zijn enige zoon nederzond om gekruisigd en gedood te worden om zodoende de wereld te bevrijden van deze zonde! Dit is niets meer dan een grove leugen en een verzinsel aan het adres van Allah en Zijn profeten. De goddelijke geopenbaarde wetten zijn vrij van zo een vorm van onrecht, omdat Allah niemand straft voor de zonden van een ander. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En geen enkele lastdrager zal de last van een ander dragen.”

(Soerat Faatir: 18)

Allah is te genadevol en te rechtvaardig om het nageslacht te straffen voor de zonden van de vader, en zeker nadat deze berouw toonde en Allah zijn berouw accepteerde. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Toen misleidde de shaytan hen met die (boom), hij deed hen weggaan van de plaats waar zij zich bevonden. En Wij zeiden: ,,Daalt af, een deel van jullie zal een vijand voor de ander zijn. En voor jullie is er op de aarde een verblijfplaats en een genieting, tot een bepaald tijdstip (de dood). Toen ontving Adam van zijn Heer Woorden, daarop aanvaardde Hij zijn berouw. Waarlijk, Hij is de Meest Berouwaanvaardende, de Meest Barmhartige.”

(Soerat al-Baqarah: 36-37)

“Vervolgens aten zij er beiden van, waarop hun schaamte zichtbaar werd en zij begonnen zich te bedekken met bladeren van het Paradijs; Zo was Adam zijn Heer ongehoorzaam en dwaalde hij. Daarna koos zijn Heer hem uit en Hij aanvaarde zijn berouw en leidde hem.”

(Soerat Ta Ha: 121-122)

Twee zaken zijn dus van toepassing in het geval van Adam (vrede zij met hem); Hij werd gestraft voor zijn zonde en hij had er spijt van en toonde berouw, waarop Allah zijn berouw accepteerde en hem koos en eerde.

Het punt is, dat iemand die een leven vol ongehoorzaamheid en zonden heeft geleden, slechts dient terug te keren tot zijn Heer, de Meest Genadevolle, de Meest Barmhartige en Hem vergeving dient te vragen en berouw dient te tonen, opdat Allah zijn berouw zal accepteren, zoals Hij heeft beloofd (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: ,,O Mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Waarlijk, Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is de Vergevingsgezinde, de Meest Barmhartige.”

(Soerat az-Zoemar: 53)

Dit behoort tot het gemak dat Allah heeft geplaatst in deze tolerante wetgeving. De kinderen van Israël kregen voorgeschreven dat de onschuldigen onder hen de zondaren dienden te vermoorden, zodat hun berouw geaccepteerd zou worden. Hierna hief Allah deze zware last op voor deze natie met wie Hij genade had.

“En (gedenkt) toen Moesa (Mozes) tot zijn volk zei: ,,O mijn volk! Waarlijk, jullie hebben julliezelf onrecht aangedaan doordat jullie het kalf (ter aanbidding) hebben genomen, wendt jullie daarom in berouw tot jullie Schepper en doodt dan julliezelf (het doden van schuldigen door onschuldigen), dat is beter voor jullie bij jullie Schepper.” Toen aanvaarde Hij jullie berouw. Waarlijk, Hij is de Meest Berouwaanvaardende, de Meest Barmhartige.”

(Soerat al-Baqarah: 54)

Tenslotte vragen wij Allah de vrager te zegenen, hem te leiden en zijn hart te openen voor de Islam, zodat hij onderdeel zal worden van de moslimgemeenschap, die Allah accepteert als Heer, de Islam als religie en Mohammed (vrede zij met hem) als Profeet.

En Allah weet het, het best.

10:55 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-08-08

Kruisiging is vervloeking

(een korte dialoog tussen een moslim en een christen)
Moslim: Geloof je dat Jezus gekruisigd is?
Christen: Natuurlijk!
Moslim: Dan vraag ik jouw aandacht voor de volgende tekst die vermeld staat in de Bijbel:

“En ingeval op een man een zonde komt waarop het doodvonnis staat, en hij ter dood gebracht is, en gij hem aan een paal hebt gehangen, dient zijn dode lichaam niet de hele nacht aan de paal te blijven hangen; maar gij dient hem in elk geval dezelfde dag nog te begraven, want een gehangene is iets wat door God vervloekt is…”

(Deuteronomium 21: 22-23)

Moslim: Hoe is het toch mogelijk dat Jezus ervoor kiest om vervloekt te zijn?
Christen: Niet alle christenen zijn het eens met deze opvatting.
Moslim: O nee! Luister dan naar één van de meest achtbare figuren binnen het Christendom, namelijk Paulus, en wat hij hierover te zeggen heeft. Om precies te zijn in zijn brief naar de mensen van Galaten:

“Christus heeft ons losgekocht van de vloek der Wet door voor ons in de plaats een vloek te worden, want er staat geschreven: ,,Vervloekt is een ieder die aan een paal is gehangen.”

(Galaten 3: 13)

Moslim: Het is duidelijk dat wij, Moslims, Jezus meer respecteren dan jullie, want wij zouden nooit zulke dingen over hem durven zeggen, ik vraag Allah om jou te leiden!

20:46 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-08-08

Een vraag die gericht is aan de Christenen

O Jullie, die Jezus aanbidden

Wij hebben een vraag die een antwoord vereist.

Wat voor god is Hij

die van het leven wordt beroofd door een aantal stervelingen

of was hij juist vergenoegd met deze daad

en zullen zijn belagers per slot aanspraak mogen maken op zijn zegeningen

of zeggen jullie dat Jezus in werkelijkheid gruwelt van deze daad.

Maar dan moeten jullie toch inzien dat deze stervelingen voor even sterker waren dan god

en het meest frappante is dat het dagelijkse leven zich continueerde

terwijl de Schepper in diepe slaap verkeerde.

Zon en maan die elkaar afwisselen.

Zij leken de bediening van god geen seconde te missen.

Wie was het dan die deze zaken bleef leiden

toen de heer aan de kruis werd gespijkerd?

En waarom stak niemand hem de hand toe

toen hij keer op keer om hulp smeek?

Ik verwonder mij over deze schepping die onaandoenlijk van gemoed is.

Hoe heeft zij roerloos kunnen staan toekijken naar de lijdensweg van Jezus?

En dan heb je ook nog zijn herrijzenis na de dood.

Heeft hij dat geregeld of heeft hij dat te danken aan één van jullie andere goden?

Het meest verbazingwekkende is dat een gat in de grond als graf heeft gediend voor niemand minder dan god.

Nog vreemder is de buik die hem in zich heeft gedragen.

Negen maanden lang weggestopt in het donker.

Slurpend aan de moederkoek.

Om vervolgens via het geslachtsorgaan naar buiten te komen.

Klein, zwak, argeloos en sabbelend aan zijn moeders borst.

Om zo de nodige voedsel tot zich te nemen.

En zoals te verwachten is, moest hij zich ook ontlasten.

Wees toch eens waarheidlievend en zeg mij: “Zijn dit de kenmerken van een ware god?”

Verheven is Allah boven datgene wat de Christenen aan hem toekennen.

Zij zullen allen zeker ondervraagd worden over deze onwaarheden.

Dus komt tot besef voordat het te laat is.

Gebaseerd op het werk van Ibn al-Qayyim

00:11 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-08-08

De eigenschappen van de Ware God

 

Het behoeft geen twijfel dat de ware gelovige in zijn hart de ultieme verheerlijking draagt voor de Schepper. Degene Die hem begunstigde, eerde, uit het niets schiep en grootbracht. In het hart van de gelovige is daarom geen plaats voor iets anders dan het toeschrijven van de meest volmaakte eigenschappen aan God. Eigenschappen die ook worden bevestigd in het Oude en Nieuwe Testament en getuigen van ultieme waarheid en waarachtigheid. Hiertoe behoort het beschrijven van God als zijnde de Heer, de Koning, de Omnipotente, de Levende, de Bezitter van Genade, de Liefdevolle en andere soortgelijke beschrijvingen die niet ontkend worden door welk rationeel mens dan ook die zijn predispositie eerbiedigt. Daarentegen vinden wij in de Bijbel, spijtig genoeg, eigenschappen die de Ware God absoluut onwaardig zijn. Een aantal hiervan is:
 
·        
 
Ik heb spijt dat Ik Saul tot koning heb aangesteld, want hij heeft zich van Mij afgekeerd
en mijn bevelen niet uitgevoerd.” (1 Samuel 15:11)
 
·         God rust uit.
 
Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht had tot voltooiing.
Hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat Hij verricht had.” (Genesis 2:2)
 
·         God heeft verdriet.
 
De Heer zag hoezeer de slechtheid van de mensen op de aarde was toegenomen,
en hoezeer de begeerte van hun hart de hele dag naar het kwade uitging.
Daarom kreeg Hij spijt dat Hij de mens op de aarde gemaakt had,
en Hij was er zeer verdrietig om.” (Genesis 6:5-6)
 
·         God brult als een leeuw.
 
De Heer brult uit de hoge hemel, hij gromt vanuit zijn heilige woning,
hij buldert over zijn kudde. Als een druiventreder schreeuwt hij
tegen de bewoners van de aarde.” (Jeremia: 25: 30)
 
·         God ontwaakt uit Zijn slaap.
 
Toen ontwaakte de Heer als iemand die slaapt,
als een krijger die uit dronkenschap opstaat.” (Psalmen 78:65)
 
Dit is maar een aantal van de eigenschappen dat het Heilige Boek bevat die bij ieder weldenkend mens de nodige vragen zal oproepen. Wij kunnen ons bijvoorbeeld afvragen: “Is God niet de Alwetende? Hoe kan Hij dan iets scheppen om daar vervolgens spijt van te krijgen? Worden spijt en het daarop volgende verdriet door de mens niet ervaren als een kenmerk van zwakte, laat staan door de Heer van de mensen? Voeg daaraan toe dat God in de Bijbel zegt:
,,God is geen mens, Hij liegt niet; geen mensenkind, dat spijt van iets krijgt.
Als Hij iets zegt, zal Hij het dan niet doen?
En als Hij iets belooft, zal Hij het dan niet nakomen?” (Numeri 23:19)
 
Is het nemen van rust niet een onvolmaaktheid? Hoe kan dan Degene die slechts iets hoeft te verordenen waarna dit geschiedt hiermee beschreven worden? Is God niet de Levende? Hoe kan Hij dan uit Zijn slaap ontwaken? En Wie draagt dan de zorg tussentijds over de wereld?”
 
Wat betreft de Islam; deze religie beschrijft God als zijnde de Enige Die geen deelgenoten kent in Zijn Koningschap, Degene Die geen naaste heeft, noch rivaal, noch vizier, noch adviseur. Ook kent Hij geen bemiddelaar, behalve met Zijn uitdrukkelijke toestemming. Hij heeft geen ouders, kind, gelijke of tegenstander. Hij is de Zelfgenoegzame Die niet eet noch drinkt. Hij heeft aan werkelijk niets behoefte. De tand des tijds eist zijn tol niet op Hem. Ouderdom, ziekte, vermoeidheid, vergeetachtigheid, spijt en vrees treffen Hem niet.
 
Hij is niet gelijk aan Zijn schepping. Niets is namelijk aan Hem gelijk, niet aan Zijn Wezen, noch aan Zijn Eigenschappen, noch aan Zijn Verrichtingen. Hij is groter dan wie dan ook, Verhevener dan wie dan ook, staat boven alles en iedereen. Hij is Omnipotent, niets reikt buiten Zijn Kunde. Zijn Kennis omvat alles, het heimelijke en verborgene, wat geweest is en wat gaat komen. Hem komt de ultieme volmaaktheid en rechtvaardigheid toe. In geen enkel opzicht wordt hij in verband gebracht met een tekortkoming.
 
“Allah, er is geen god buiten Hem. Sluimer noch slaap treft Hem. Aan Hem behoort wat in de hemelen en aarde is. Wie is degene die van voorspraak is bij Hem zonder Zijn verlof? Hij kent wat er voor hen is en wat er achter hen is. En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve wat Hij wil. En Zijn Zetel strekt zich uit over de Hemelen en het waken over beiden vermoeit Hem niet. En Hij is de Verhevene, de Almachtige.”
(Interpretatie van de betekenis van soerat al-Baqarah: 255)
 
“Hij bezit de schatten van het onwaarneembare en niemand kent die, behalve Hij. Hij weet wat er op de aarde is en in de zee; en er valt nog geen blad of Hij weet ervan; en er is geen graankorrel in de duisternissen van de aarde; en niets vers en niets droogs, of het is in een duidelijk Boek.”
(Interpretatie van de betekenis van Soerat al-Ancaam: 59)
 
“Hij is Allah, Degene naast Wie er geen God is dan Hij, de Kenner van het onwaarneembare en het waarneembare, Hij is de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Hij is Allah, Degene naast Wie er geen god is dan Hij, de Heerser, de Heilige, de Schenker van veiligheid, de Vertrouwende, de Beschermer, de Almachtige, de Onweerstaanbare Onderwerper, de Trotse. Heilig is Hij boven wat zij Hem toekennen. Hij is Allah, de Schepper, de Voortbrenger, de Vormer, aan Hem behoren de Schone Namen. Wat er in de hemelen en op de aarde is prijst Zijn Glorie. En Hij is de Almachtige, de Alwijze.”
(Interpretatie van de betekenis van Soerat al-Ancaam: 59)
 
Ieder rationeel weldenkend mens dient zichzelf af te vragen: “Welke van de twee beschrijvingen doet de Schepper het Meest recht aan?”

19:37 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-08-08

Ahadieth

hadieth
Op gezag van Aboe Hoerairah (ra) is overgeleverd dat de Profeet (saws) zei:

"Kies datgene wat jou voordeel brengt, zoek hulp bij Allah alleen en zeg nooit dat je iets niet kan."
"Als een tegenvaller je treft, zeg dan niet: "Als ik maar zo-en-zo had gedaan, dan zou het zo-en-zo zijn geweest." Maar zeg in plaats daarvan: "Allah heeft het zo bepaald. En wat Hij wil, dat heeft Hij gedaan." Want werkelijk, (het woord "als") opent de deur voor het werk van Sjeitaan."

(Sahieh Moeslim)

Les uit deze hadieth: Als er iets is wat je graag wilt en dat jou voordeel zal brengen, doe dan wat in je vermogen ligt en probeer het te bereiken! Je kunt niet mislukken, je kunt alleen maar leren.
(uit de wekelijkse maillist van M. alShareef http://discoveru.googlepages.com/signup)
 
hadieth
RasoelAllah (saws) heeft gezegd:
"Als Allah van iemand houdt dan roept Hij Djibriel (as) en zegt: "Ik hou van die-en-die, dus hou van hem." Dus houdt Djibriel van hem en roept de andere engelen in de hemel op om van die persoon te houden. Ze houden van hem en dan zal op aarde ook van hem gehouden worden en wordt hij geliefd.
En als Allah iemand haat dan roept Hij Djibriel en zegt: "Ik haat die-en-die, haat hem ook." Djibriel zal hem haten en de engelen roepen en zeggen: "Allah haat die-en-die, dus haat hem ook." Ze zullen hem allemaal haten, en op aarde zal haat tegen hem zijn en hij wordt een gehaat persoon."
(Sahieh Moeslim)
Les uit deze hadieth: Mensen doen van alles om geliefd bij anderen te worden, maar het enige wat we nodig hebben is de Liefde van Allah, door Hem te gehoorzamen. Doe oprechte handelingen om Allah’s Liefde te winnen en je zult bij iedereen geliefd worden!
(uit de wekelijkse maillist van M. alShareef http://discoveru.googlepages.com/signup
 

22:40 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

31-07-08

De vergankelijke versieringen

{En als de mensheid dan niet tot èèn (ongelovige) godsdienst zou worden, dan hadden Wij voor degenen die niet in de Erbarmer geloven, de daken van hun huizen van zilver gemaakt, en ook de trappen waarlangs zij omhoog gaan. En voor hun huizen (zilveren) deuren en rustbanken waarop zij zich neervleien. En (gouden) versieringen. En dat alles is slechts een vergankelijke genieting van het aardse leven, maar het Hiernamaals is bij jouw Heer voor de Moettaqoen.}
(Az-Zoekhroef 43:33-35)

Tafsier ibn Kethier over deze ayah
Allah zou de ongelovigen alle wereldse luxe die in dit vers beschreven wordt hebben gegeven, ware het niet dat de mensen dan zouden denken dat dit een teken van Allah's Liefde zou zijn en ze waarschijnlijk allemaal tot ongeloof zouden vervallen omwille van deze wereldse rijkdommen.
Deze rijkdommen zijn slechts een tijdelijke en vergankelijke genieting in dit leven en hebben voor Allah geen waarde. Het feit dat iemand deze rijkdommen in dit leven bezit, geeft hem bij Allah geen aanzien. Allah schenkt de ongelovigen de beloning voor hun goede daden in dit leven in de vorm van bezittingen en aanzien. In het Hiernamaals hebben ze dan nergens recht meer op, want hun beloning hebben ze al ontvangen.
RasoelAllah sallallahoe 'aleihi wa sallem heeft gezegd: "Als deze wereld voor Allah ook maar de waarde zou hebben van de vleugel van een vlieg, dan zou Hij de ongelovige nog geen slok water geven." (Al-Baghawi vermeldt de keten van overlevering).
"Maar het Hiernamaals is bij jouw Heer voor de Moettaqoen" betekent betekent dat het exclusief voor hen is, en niemand anders zal het met hen delen. Toen Omar ibn Al-Khattab radiAllahoe 'amhoe de Profeet sallallahoe 'aleihi wa sallem bezocht, die zich in afzondering van zijn vrouwen had teruggetrokken, zag hij de Profeet sallallahoe 'aleihi wa sallem op een ruwe mat liggen die tekens op zijn lichaam achterliet. Zijn ogen vulden zich met tranen toen hij dit zag en hij zei: "O Boodschapper van Allah, kijk naar Chosroes en Ceasar en alles wat zij hebben, en jij bent de beste van Allah's schepselen!" De Profeet sallallahoe 'aleihi wa sallem had achteroverleunend gezeten maar kwam toen overeind en zei: "Twijfel jij, o zoon van Al-Khattab? Dat zijn de mensen die hun genietingen in deze wereld ontvangen." In een andere overlevering zei hij: "Doet het je geen genoegen dat deze wereld voor hen is en het Hiernamaals voor ons?"
Ook is overgeleverd dat de Profeet sallallahoe 'aleihi wa sallem zei: "Drink niet uit gouden of zilveren bekers en eet niet van borden die daarvan gemaakt zijn, want deze dingen zijn voor hen in deze wereld en voor ons in het Hiernamaals." (Boechari, Moeslim, e.a.)

20:12 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |