30-07-08

Geld en het Wereldse leven..

De volgende citaten zijn afkomstig uit het boek 'Tanbihul Ghafilin' (Herinneren van de Achtelozen) van de Imam Abul-Layth Nasr as-Samarqandi (373 Hijri). De Imam Rahimahu Allah was een faqeeh (jurist) van de Hanafee madhab, hij stond in zijn tijd bekend als Imam Al-Hudaae en is ondermeer bekend van zijn Tafseer As-Samarqandi. Moge Allah hem en ons Barmhartig Zijn, Ameen.
1 - De Salaf waren gewoon om te zeggen: "Vervloekt is degene die denkt dat hij iemand (belangrijks) is door zijn rijkdom, en degene die denkt dat niets is door zijn armoede."
2 - Ook zeiden zij: "De armen hebben voor drie zaken gekozen, en de rijken hebben voor drie zaken gekozen. De armen hebben gekozen voor een ontspannen ziel, een ruim hart en een lichte rekening (op De Dag des Oordeels). De rijken hebben gekozen voor een vermoeide ziel, een hart dat constant druk is en een zware afrekening."
3 - Er is overgeleverd dat Iblees de eerste dinar nam die gemaakt was, het voor zijn ogen hield en zei: "Eenieder die van jou houdt, is mijn slaaf."
4 - Er werd gezegd dat: "Toen Allaah - De Verhevene - Adam en Hawaa (Eva) uit het Paradijs had verbannen, en zij voor het eerst de geur van de Dunya roken nadat de geur van het Paradijs van hen ontnomen werd, zij veertig dagen lang overweldigd waren door de stank van de Dunya."
5 - Er is overgeleverd dat: "De Dunya op de Dag Des Oordeels genomen zal worden, en in de Hel word gegooit waarna zij zal zeggen: 'O Heer! Waar zijn mijn volgelingen en metgezellen?' Dus worden zij achter haar aan in de Hel gegooit."
 
De Tong..
De volgende citaten zijn afkomstig uit het boek 'Tanbihul Ghafilin' (Herinneren van de Achtelozen) van de Imam Abul-Layth Nasr as-Samarqandi (373 Hijri). De Imam Rahimahu Allah was een faqeeh (jurist) van de Hanafee madhab, hij stond in zijn tijd bekend als Imam Al-Hudaae en is ondermeer bekend van zijn Tafseer As-Samarqandi. Moge Allah hem en ons Barmhartig Zijn, Ameen.
1 - Er is overgeleverd dat een van de vrome voorgangers bij het wakker worden een pen en een stuk papier zou nemen, hij zou geen woord zeggen behalve dat hij het opschreef. Waarna hij snachts al hetgeen hij opschreef zou doornemen, en zichzelf tot rekenschap zou nemen.
2 - Een metgezel van deze vrome voorganger zei dat hij hem twintig jaar lang vergezelde, en gedurende deze gehele periode kwam er niet één woord uit zijn mond waarvoor hij tot verantwoording kon worden genomen (door andere mensen).
3 - Sommigen van de Salaf waren gewoon om te zeggen: "Ik zou liever een man aanvallen met een pijl dan met mijn tong. Want het is mogelijk dat de pijl zijn doel mist, maar de tong mist zijn doel nooit.."
4 - Ook waren de vrome Salaf gewoon om te zeggen: "De gelovige spreekt weinig maar doet veel, terwijl de hypocriet veel zegt en weinig doet."
[Toevoeging van de vertaler: Vraag jezelf eens af bij het lezen van deze woorden, lijken wij meer op de gelovigen of de hypocrieten?"]
5 - Er is overgeleverd dat toen Al-Husayn Radia Allahu 'Anh werd gedood, een goede Metgezel van hem simpelweg naar de lucht keek en zei: {"O, Allah! Schepper der hemelen en der aarde! Kenner van het onzichtbare en het zichtbare! Slechts Gij oordeelt onder Uw dienaren over datgene waarin zij verschillen."} [az-Zumar; 46], en hij zei verder geen enkel ander woord.

17:22 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-07-08

"...Dagen die voorbij zijn, kennen geen terugkeer.."

Het volgende komt uit het boek 'Iqtida' al-'Ilm al-'Amal' (p. 43-47) van al-Khatib al-Baghdadi Rahimahu Allaah, uit het Hoofdstuk: "Snellen naar het Doen van Daden, voor je Gezondheid en Jeugd Verdwijnen."
1 - Ghunaym bin Qays zei:
"Wij werden in de begindagen van Al Islaam vermaant met de volgende woorden: 'O Zoon van Adam! Handel tijdens uw vrije tijd voor u bezig wordt en tijdens uw jeugd voor uw ouderdom en tijdens uw gezondheid voor uw ziekte en tijdens uw verblijf in deze wereld voor het Hiernamaals en tijdens uw leven voor uw dood."
2 - Ahmad bin Muhammad bin Masruq at-Tusi zei:
"Ik schreef aan Mahmud bin al-Hasan:

Benut uw jeugd voor het bedorven wordt * En de gezondheid van uw lichaam voor het ziek wordt;

En de dagen van uw leven voor u sterft * Want degene die leeft, leeft niet lang;En gebruik uw vrije tijd* Gebruik uw nachten voor wat daden;

En zet iets voorwaarts, want elke man reist naar..* hetgeen hij voorwaarts heeft gezet..

3 - 'Abdullah bin al-Mubarak zei:

Neem het voordeel van twee rak'aat om je dichterbij Allah te brengen * In het geval je zit te relaxen;

En als je van plan was een doelloos woord te zeggen* Vervang het met een tasbih...

4 - Sommige geleerden zeiden:
Een groep mensen nodigden een man uit om bij hen te eten, op een extreme hete dag. Hij zei toen: "Ik ben vastende."
Ze zeiden: "Op een dag als dit?!!"
Hij zei toen: "Willen jullie dat ik mijn dagen verspil?"
5 - Abu Bakr bin Abi ad-Dunya zei:
Een groep mensen nodigden een man uit om bij hen te eten. Hij zei toen: "Ik ben vastende."
Ze zeiden: "Verbreek je vasten, en vast morgen."
Hij zei toen: "En wie zal er morgen voor mij zijn?"
6 - 'Abdullah bin al-Mu'taz zei:
"Grijp je kans vandaag en wacht niet op morgen, aangezien er niemand is die jou morgen kan garanderen."
7 - Een van Dawud at-Ta'i's broers zei tegen hem: "
"O Dawud! U kent de verwantschap tussen ons, adviseer mij dus!"
Zijn ogen werden nat, en hij zei: "O mijn broeder! Inderdaad, de nacht en dag zijn stadiums waar mensen doorheen gaan - stadium voor stadium - totdat zij het einde van hun reis bereiken. Als je dus voor elke dag van elk stadium wat provisie aan de kant kunt leggen, doe dit dan.... En volbreng hetgeen je kunt voor deze zaak, want het lijkt erop dat het einde ervan je bij verassing zal vangen. Ik ken niemand die verspillender is in deze zaak, dan ik ben..
Hij stond toen op, en vertrok."
8 - 'Abdullah bin Muhammad al-Ash'ari al-Madini reciteerde:

Als je gisteren een fout beging* Vind dan iets goeds om te doen terwijl je dankbaar bent;En stel een goede daad van vandaag niet uit tot morgen * Want morgen kan aanbreken terwijl jij ontnomen bent (van het leven);

Als jij zorgt voor vandaag, zal het je helpen * En dagen die voorbij zijn, kennen geen terugkeer...

20:23 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

27-07-08

Waar sta jij in de Qor'aan?

Dit is het verhaal over de Sahabi Al-Ahnaf Ibn Qais (ra). Op een dag dacht hij diep na over het Qor’aanvers waarin Allah zegt:
< Voorzeker, Wij hebben aan jullie een Boek doen neerdalen met daarin dhikroekoem (eer voor jullie). Begrijpen jullie het niet? > (21:10)
Al denkend kwam hij op de volgende vraag: Waar word ik eigenlijk genoemd in de Qor’aan? Het bovengenoemde vers impliceert immers dat iedereen ergens in dit heilige boek genoemd wordt. Hij vroeg zijn zoon hem direct de Qor’aan te brengen. Hij begon zijn zoektocht bij de verzen 17 tot 19 van soerah al-Dhaariyaat:
< Zij plachten gedurende de nacht weinig te slapen. En in de laatste uren van de nacht smeekten zij om vergeving. En van hun bezittingen was een rechtmatig deel voor de bedelaar en voor degene die zich weerhield van bedelen. > (51:17-19)
Al-Ahnaf ibn Qais kwam tot de conclusie dat hij niet behoorde tot degenen die in deze verzen genoemd worden (het zou ook kunnen dat hij erg bescheiden was). Dus zocht hij verder:
< Hun zijden mijden de slaapplaatsen, zij roepen hun Heer aan, vrezend en hopend. En zij geven uit van dat waar Wij hun mee voorzagen. > (32:16)
Nogmaals besloot hij dat dit niet over hem ging. Hij zocht verder en kwam bij soerah al-Foerqaan:
< En degenen die de nacht doorbrengen, terwijl zij voor hun Heer knielen en staan (in hun salaah). En degenen die zeggen: "Onze Heer, wend de bestraffing van de Hel van ons af. Voorwaar, haar bestraffing is een voortdurende kwelling. Voorwaar, het is een zeer slechte vestiging en verblijfplaats." En degenen die, wanneer zij besteden, niet overdrijven en niet gierig zijn, maar het midden daartussen houden. > (25:64-67)
Weer had hij het gevoel dat hij niet tot deze mensen behoorde. Dus las hij verder en kwam bij soerah Ali-Imraan:
< (Zij zijn het) die uitgeven in voorspoed en in tegenspoed, en die de woede inhouden en vergevers van de mensen zijn. En Allah houdt van de weldoeners (moehsinien). > (3:134)
Overtuigd als hij was dat hij niet deze eigenschappen bezat, ging hij verder tot aan soerah asj-Sjoera:
< En (zij zijn) degenen die de grote zonden en de verdorvenheid mijden. En als zij boos zijn, dan vergeven zij. > (42:37)
Weer vond hij dat dit niet over hem ging. Misschien had hij het gevoel dat hij onbewust vele zonden beging, Allahoe ‘Alim.
Hij zocht verder, maar nu vanuit een andere invalshoek. Hij was begonnen met verzen die nobele eigenschappen vermelden en was tot de conclusie gekomen dat hij deze eigenschappen niet bezat. Dus dacht hij nu verder na over de verzen die de eigenschappen vermelden van de slechtste schepselen van Allah en begon bij soerah as-Saffaat:
< Voorwaar, toen er tot hen gezegd werd: "Er is geen god dan Allah", toen waren zij hoogmoedig. En zij zeggen: "Zullen wij dan onze goden achterlaten vanwege een bezeten dichter?"> (37:35-36)
Al-Ahnaf wist dat hij niet tot deze mensen behoorde en las verder tot soerah az-Zoemar:
< En wanneer (de naam van) Allah als Enige God wordt genoemd, dan raken de harten van degenen die niet in het Hiernamaals geloven vervuld van ergernis. Maar wanneer degenen (de afgoden) naast Hem worden genoemd, dan verheugen zij zich. > (39:45)
Alle lof is voor Allah, Die als enige Leiding schenkt, Al-Ahnaf was ervan overtuigd dat hij deze eigenschappen gelukkig niet bezat. Hij las verder tot soerah Moeddathir:
< (Zij zeggen): "Wat heeft hen naar Saqar (de Hel) gevoerd?" Zij zeiden: "Wij behoorden niet tot degenen die de salaah verrichten. En wij voeden de armen niet. En wij plachten ijdele gesprekken te voeren met degenen die ijdel praatten. En wij plachten de Dag des Oordeels te loochenen. Tot het zekere (de dood) tot ons kwam." > (74:42-47)
Hij dankte Allah dat hij niet tot deze mensen behoorde en vervolgde zijn zoektocht. Hij kwam bij soerah at-Taubah:
< En anderen die hun zonden hebben bekend, zij mengen een goede daad met een andere slechte (daad). Hopelijk zal Allah hun berouw aanvaarden. Voorwaar, Allah is Vergevingsgezind, Meest Barmhartig. > (9:102)
Eindelijk alhamdoelillah geloofde Al-Ahnaf dat hij zichzelf gevonden had in de edele verzen van Allah!
Broeders en zusters in Islaam, Al-Ahnaf was een sahabi. Hij behoorde tot degenen die Allah had uitverkoren tot de beste generatie. We weten dat zij een goede positie bij Allah hebben. Zij waren helden en zijn onze echte voorbeelden. Maar ondanks deze status waren ze niet hoogmoedig. Ze wisten dat ze tekortkomingen hadden en niet aan al hun verplichtingen voldeden. In plaats van hoogmoedig waren ze extreem nederig, erkenden ze hun fouten en deden hun uiterste best om zichzelf te verbeteren.
< Vermaan daarom, als de Vermaning (hun) baat. Wie (Allah) vreest zal zich laten vermanen.> (87:9-10)
We vragen Allah om onze harten te verlichten met de Qor’aan en de Qor’aan onze leidraad te laten zijn.
Door: Abu Ayub Ali

14:27 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-07-08

Al je hoop vestigen op Allah's genade (maar geen goede werken verrichten.....)

Er leefde eens een vrome man. Hij was de slaaf van een slechte meester. Op een dag gaf zijn meester hem de opdracht tarwe te zaaien. De slaaf zag hierin een goede gelegenheid om zijn meester een lesje te leren. Hij hoopte dat hij hier wat van op zou steken en zijn manieren zou veranderen. Hij nam een zak gerst en begon te zaaien. Toen eindelijk het seizoen aanbrak om te kunnen oogsten, zag de baas tot zijn grote woede dat er gerst groeide en geen tarwe. Hij riep de slaaf en begon hem uit te schelden: "Hoe heb je zo stom kunnen zijn om gerst te zaaien, zie je dan niet het verschil?"
De slaaf antwoordde: "Jawel, ik zag het verschil wel, maar ik hoopte dat er tarwe uit de gerstekorrels zou groeien."
De baas barstte haast van woede om zoveel domheid: "Hoe kun je nou gerst zaaien en verwachten dat er tarwe gaat groeien?"
De slaaf antwoordde: "En hoe kun jij nou Allah ongehoorzaam zijn en toch op Zijn genade rekenen? Hoe kun je openlijk Zijn dien uitdagen en toch het Paradijs verwachten?"
De baas was stomverbaasd en zweeg. Toen zei hij zacht: "Je hebt me vandaag iets geleerd wat ik me nooit gerealiseerd heb. Je bent vrij omwille van Allah."

19:25 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

24-07-08

Het Paradijs is niet gratis!

Soms denken we het paradijs te mogen betreden, zonder er iets voor te doen.

Een man heeft gezegd: `We smeken Allaah in onze doe'as om ons te helpen meer `ibaadah te doen, onze imaan te versterken, ons taqwa te schenken – en vervolgens gaan we languit liggen en slapen. Denken diegenen dat zij Allaah kunnen vragen en dat Hij hen datgene schenkt zonder dat zij zich ervoor inzetten? Wij moeten hard, keihard strijden tegen het slechte van onze nafs, heel hard vechten tegen luiheid om dat te bereiken en dan zal Allaah ons helpen.'

Een vrome heeft gezegd:

`Jezelf het paradijs toewensen zonder ernaar te streven is op zich al een zonde teveel. Jezelf de bemiddeling van de profeet toewensen zonder dat je zijn soennah volgt, is een variatie van zelfbedrog. En het wensen van Allaah's genade terwijl je Hem
ongehoorzaam bent, is dwaasheid en onwetendheid.`


Hasan al-Basri rahimahoellaah heeft gezegd:

`Voorwaar, sommige mensen werden meegesleept door het wensenvan Allaah's genade totdat ze de wereld verlieten zonder dat ze krediet hadden verworven door enig goed werk. Eén van hen zal zeggen: `Ik denk goed over mijn Heer. Hij loog; als hij zo over
zijn Heer had gedacht dan zou hij rechtvaardigheid hebben nagestreefd voor Zijn zaak.'


Toen las hij ter bevestiging van zijn bewering de volgende verklaring van Allaah, de Verhevene, voor:

"En dat was jullie veronderstelling, waarmee jullie over jullie Heer veronderstelden, die jullie in het ongeluk gestort heeft. Toen gingen jullie tot de verliezers behoren." [Soerat Foessilat (41), aayah 23]

En hij zei:

`Oh mensheid! Pas op voor deze wensen, want zij zijn de valstrikken waarin dwazen verzeild raken. Het is bijna zeker, dat Allaah geen enkele zegening zal geven, noch in deze wereld noch in het leven hierna, voor iets wat slechts een wens is.'

21:25 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-07-08

Over de nafs en strijden tegen verlangens

Ibn al-Djawzie zei over de nafs: "De nafs houdt van nature van vermaak. Ze heeft behoefte aan inspanning en afwijking. Wanneer ze niet weerhouden wordt van begeerte, zal ze overmand worden door het denken aan dat waar ze van nature voor geschapen is. Ze zal dan hierin en in de misleidende hebzucht en hoop en wensen haar gezelschap vinden. Dit is voornamelijk als het ook nog eens gesteund wordt door de jeugdige jaren die gevuld zijn met gekte en waarin er streven is om te verkrijgen wat men wenst."
En hij zei over het bestrijden van de nafs en haar verlangens: "De meest buitengewone zaak is het bestrijden van de nafs, omdat dit een buitengewone inspanning vergt. Er zijn groepen die de teugels loslaten om te verkrijgen wat ze wensen en dat heeft hen geleid tot wat zij verafschuwen. Er zijn groepen die overdrijven in het anders handelen (dan wat de nafs wil), totdat zij de nafs haar rechten ontnamen en haar onrecht aandeden. Het onrecht tegenover hun nafs heeft hun aanbidding beïnvloed. Er zijn mensen die haar verkeerde voeding gegeven hebben waardoor dit invloed heeft gehad op haar wezen, door haar verplichtingen niet na te komen.
Er zijn mensen die hun nefs afzondering hebben opgelegd waardoor afstand van de aanwezigheid van mensen wordt genomen. Daardoor kunnen belangrijke verplichtingen achterwege gelaten worden zoals het bezoeken van een zieke of het eren van een moeder.
De doorzetter is degene die van zijn nafs geleerd heeft hoe hij serieus en geestdriftig moet zijn en die de fundamenten onderhouden heeft. Als hij haar toestaat om van iets gebruik te maken dat is toegestaan, zal het niet de grenzen overschrijden. Deze persoon gaat met haar om als een koning die grappen maakt met zijn soldaten. De soldaten zullen zich niet volledig tot hem wenden en als zij zich tot hem wenden gedenken zij de roem. Hetzelfde geldt voor degene die ernaar streeft zijn nefs zo op te voeden: hij geeft haar haar recht en eist van haar wat zij moet nakomen."
Qataadah heeft gezegd: "Wanneer iemand iets begeert zal hij het volgen. En wanneer hij het wenst zal hij het zoeken. Geen vrees noch angst zal hem weerhouden om het te verkrijgen; hij zal zijn lusten als god nemen."
Yahya ibn Moe’ad heeft gezegd: "Degene die de ledematen tevreden stelt door hun lusten te bevredigen zal voor zichzelf een boom van spijt planten."
Aboe Yazied heeft gezegd: "Ik heb alles behandeld en het zwaarste dat ik behandeld heb is mijn nafs."
Ibn Aboe Zakariya heeft gezegd: "Ik heb me twintig jaar lang beziggehouden met het zwijgen over datgene wat mij niet aangaat. En het kwam maar weinig voor dat ik mijn streven ook haalde….."
En onze Profeet (saws) heeft gezegd: "Wat ik voor jullie het meeste vrees zijn de verkeerde lusten die jullie in jullie magen plaatsen en de slechte lusten van jullie geslachtsdelen en de begeerten die naar dwaling leiden." (Ahmed)
 

19:26 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-07-08

De zegeningen van tijd....als je haar goed gebruikt!

Al-Hasan al-Basri zei: "Elke dag wanneer de zon opkomt, roept ze: "O mensen, ik ben een nieuwe dag, ik ben een getuige van jullie daden. Doe je voordeel met mij want ik zal niet terugkeren voor de Dag des Oordeels. O, zoon van Adam, je bent niets meer dan een aantal ademhalingen. Met elke uitademing gaat er een deel van jou weg. Net zoals dat stukje van jou weg is, zo zal straks alles van jou weg zijn."

Ibn Al-Qayyim zei: "Elke hap lucht die je uitademt voor iets anders dan de zaak van Allah (soebhanahoe wa ta’ala) betekent zorgen en spijt op de Dag des Oordeels."

Hij zei ook: "Een teken dat Allah (soebhanahoe wa ta’ala) een hekel aan je heeft, is dat je je tijd verdoet met onbelangrijke zaken. Op die manier mis je je kans om naar het Paradijs te gaan. En een teken dat Allah (soebhanahoe wa ta’ala) van je houdt is dat je merkt dat je meer taken gedaan krijgt dan waar je eigenlijk tijd voor hebt."

Al-Moehasiby zei: "Ik zou willen dat je tijd kon kopen met geld. Als dat zou kunnen, zou ik tijd kopen van mensen die haar verspillen en ondankbaar zijn zodat ik die tijd kan gebruiken om Allah (soebhanahoe wa ta’ala) mee te dienen."

Ibn Mas’oed zei: "Ik heb nooit ergens spijt van gehad, behalve wanneer er een dag voorbij was gegaan zonder dat ik mijn goede daden had vermeerderd."

00:21 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |