01-06-08

Tien profijtvolle punten uit al Fawaa’id

1. Hoe kan iemand met een gezond verstand, het Paradijs en alles wat het bevat verruilen voor het genot van één uur?

2. Wanneer je (iets van) de schepping vreest, voel je je er door afgestoten en ren je er van weg, maar wanneer je de Schepper vreest, voel je je dicht bij Hem en ren je naar Hem toe.

3. Als kennis zonder handeling zou baten, waarom heeft Allaah dan de geleerden van de Mensen van het Boek veroordeeld? En als handelen zonder oprechtheid zou baten, waarom veroordeelt Hij dan de hypocrieten?

4. Verban de gedachte, want als je dat niet doet, dan wordt het een idee. Verban het idee, want als je dat niet doet, dan wordt het een begeerte. Vecht dus tegen dat (die begeerte), want als je dat niet doet, dan zal het een vastberadenheid worden en een passie. Als je dat niet verbant, dan zal het een daad worden. En als je het niet vervangt met het tegenovergestelde, dan zal het een constante gewoonte worden. En op dat punt zal het moeilijk voor je worden om het te veranderen.

5. Wanneer een ‘abd (dienaar) van Allaah een vastgestelde (voorbestemde) aangelegenheid (gebeurtenis) overkomt, (iets) wat hij niet leuk vindt, dan zou hij er zes perspectieven over moeten hebben (hij zou er op deze zes manieren tegen aan moeten kijken):

  1. Het perspectief van Tauwhied: En dat Allaah Degene is die het voorbestemd heeft, het gewild en het geschapen heeft. En wat Allaah wil, dat gebeurt, en wat Hij niet wil, dat gebeurt niet.

   

  2. Het perspectief van Eerlijkheid: En dat Hij heeft voorgeschreven dat deze gebeurtenis zal plaatsvinden in het verleden en dat er eerlijkheid zit in Zijn Goddelijke bepaling.

  3. Het perspectief van Genade: En dat de genade van deze persoon zijn woede en wraak moet vervangen, met betrekking tot hetgeen dat was voorbestemd.

  4. Het perspectief van Wijsheid: En dat het de oneindige Wijsheid van Allaah was dat het teweegbracht. Hij bepaalde het niet tevergeefs, noch bracht Hij het Goddelijke ten uitvoer zonder dat het een doel heeft.

  5. Het perspectief van Loven: En dat aan Allaah de complete en gehele lof toekomt voor hetgeen bepaald was vanuit ieder oogpunt.

  6. Het perspectief van Aanbidding tot Allaah (‘Oeboediyyah): En dat hij een pure aanbidder van Allaah is vanuit ieder standpunt. Zijn Meester’s Bepalingen en Voorbestemmingen gebeuren bij hem krachtens (het feit) dat hij Allaah’s bezit en slaaf is. Allaah bestuurt hem onder Zijn voorbestemde bepalingen net zoals Hij hem bestuurt onder Zijn religieuse bepalingen. Dus het (de voorbestemde gebeurtenis) wordt een plaats waar deze bepalingen hem overkomen.

6. Weinig succes (van Allaah), slechte inzichten, het zich niet bewust zijn van de waarheid, corruptie van het hart, luiheid in het maken van dhikr, tijdsverspilling, afkeer van de schepping, vervreemding tussen de dienaar en zijn Heer, de verhindering dat de smeekbede beantwoord wordt, verharding van het hart, de beëindiging van zegening van iemands voorziening en levensduur, de verhindering van kennis, omhuld zijn in vernedering, het vernederd worden door toedoen van de vijand, samentrekking van de borst, verlengde droefheid en leed, een ellendig leven in armoede, en een sombere bestaan. Zij allen worden teweeg gebracht door zondes en het nalaten van het gedenken van Allaah, zoals gewassen gemaakt worden met water en branden door vuur. En het tegengestelde van deze dingen komen voort uit gehoorzaamheid jegens Allaah.

7. Als je geest zichzelf zou bevrijden van de besturing door jouw begeerten, dan zou de gemoedstoestand ernaar terug keren.

8. Je bent de verblijfplaats van begeerten binnengetreden, en heb je dus je leven op het spel gezet.

9. Er werd eens tegen een toegewijde aanbidder van Allaah gezegd: “Tot wanneer ga jij door jouw ziel uit te putten?” Hij antwoordde: “Het is zijn ontspanning die ik zoek.”

10. De vrouwen van deze wereld zijn mooi gemaakt voor hen die kunnen zien, om te testen wie van hen, hen verkiest boven de vrouwen uit het Hiernamaals. Dus degene die de omvang van verschillen kent, hij zal datgene kiezen wat verdient om gekozen te worden.

Bron: al-Fawaa’id - Ibn al-Qayyim al Jawziyyah
Samengevat door: Sheikh Hoessain al-Awaa’ishah in Faid ur-Rahmaan fie Al-Fawaa’id-il-Hisaan (no.1 p.30-32)

22:29 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-05-08

Het zoeken naar Allaahs tevredenheid...

                       DOOR:UM SADJAAD.  (n.a.v:"AL MEETHAAQ AL AML AL ISLAAMI" geschreven door de drie geleerden:Naahah Ibrahim, Asim Abdul-Majid en Esaam-ud-Deen Darbaalah)  DEEL 1: ONS DOEL; ALLAAH'S TEVREDENHEID VERKRIJGEN DOOR: Onze daden van aanbidding alleen voor Hem te verrichten en het oprechte volgen van Zijn boodschapper de Profeet Muhammad (s.a.s.). Abu Sa'eed al-Khudree heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd: "Allaah, de Heer van Eer en Glorie zal de bewoners van het Paradijs roepen:"O bewoners van het Paradijs." Zij zullen antwoorden:"Hier zijn wij, onze Heer en al het goede is in Uw handen."Hij zal hen vragen:"Zijn jullie nu tevreden?"Zij zullen antwoorden:"Waarom zullen wij niet tevreden zijn, onze Heer, terwijl U ons gunsten heeft geschonken die U aan geen enkele andere schepping heeft geschonken?" Hij zal dan tegen hen zeggen:"Zal Ik jullie niet iets schenken dat zelfs beter dan dat is?" De bewoners van de Hemel zullen dan vragen:"Wat kan beter zijn dan dat?"Allaah zal zeggen:"Ik schenk jullie Mijn tevredenheid en zal daarna nooit meer ontevreden over jullie zijn."                                                                                                                                      Bukhari en Muslim.  Allaah Zijn tevredenheid dienen wij boven al het andere te plaatsen; zo volgen wij de voetstappen van onze Profeet (s.a.s.)die om Allaahs tevredenheid vroeg voordat hij om het Paradijs vroeg:"O Allaah, ik smeek U om Uw tevredenheid en het Paradijs." Allaahs tevredenheid is waardevoller dan wat dan ook. Zoals in soerah At-Taubah 9:72 staat:MAAR DE GROOTSTE ZEGEN IS DE TEVREDENHEID VAN ALLAAH;DAT IS HET HOOGSTE SUCCES. Allaah de Verhevene is de Eerste; er is niets voor Hem; en Hij is de Laatste; er is niets na Hem. Hij is de meest Verhevene; er is niets boven Hem; en Hij is de dichtstbijzijnde; er is niets dichterbij dan Hem. Hij is de Eeuwig-Levende en Degene Die alles wat bestaat onderhoudt en beschermt. Hij is de Almachtige, de Alwijze, de Alwetende,de Alziende; de Eigenaar van Kracht.Alles heeft Hem nodig en Hij heeft niets nodig; in soerah Ash-Shura 42:11 staat: ER IS NIETS GELIJK AAN HEMEN HIJ IS DE AL-HORENDE,DE ALZIENDE. AL WAT EROP (DE AARDE) IS ZAL VERGAAN; MAAR HET GEZICHT VAN JOUW HEER, VOL VAN EER EN VERHEVENHEID, ZAL ALTIJD BLIJVEN.                                                                                              Soerah Ar-Rahmaan 55:26. Rasuulullaah (s.a.s.) heeft ons geleerd dat Allaahs tevredenheid onze toevlucht en onze bescherming is:'A'ishah heeft overgeleverd:"Op een nacht miste ik de Boodschapper van Allaah (s.a.s.) in bed, dus zocht ik hem en (plotseling) voelde mijn hand zijn voetzolen in de moskee; ze waren rechtop (in sujud positie) en hij zei:"Allaahumma innie a'udhu biridhaaka min sakhatika,wabimu ' aafaatika min 'uqoobatika,wa a 'udhu bika minka,laa uhsee thanaa'an 'alaika, anta kamaa athnaita 'alaa nafsika." "O Allaah, ik zoek toevlucht in Uw tevredenheid tegen Uw woede,en in Uw vergeving tegen Uw straf,en ik zoek toevlucht bij U tegen U.Ik kan U niet genoeg prijzen (zoals U toekomt);U bent zoals U U Zelf heeft geprijst."                                                     Sahih Muslim.  Een van de rahma die Allaah aan Zijn schepping heeft geschonken is het bewustzijn van dit doel (Hem tevreden te stellen): zoals in soerah Ash-Shura 43:13 staat:ALLAAH KIEST VOOR ZICHZELF DEGENEN DIE HIJ WENST,EN LEIDT TOT ZICHZELF DEGENEN DIE ZICH IN BEROUW EN GEHOORZAAMHEID TOT HEM KEREN. Allaah wijst nooit iemand af die oprecht Zijn Leiding zoekt; in tegenstelling; Hij steunt en leidt hem juist,zoals uit soerah Al- 'Ankabut 29:69 blijkt:WAT DEGENEN BETREFT DIE HARD OP ONZE WEG STREVEN,WIJ ZULLEN HEN ZEKER NAAR ONZE PADEN (ALLAAH'S RELIGIE) LEIDEN. Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd dat Allaah de Almachtige zegt:"Ik ben zoals Mijn dienaar verwacht dat Ik ben.Ik ben met Hem wanneer hij Mij noemt. Wanneer hij Mij in zichzelf noemt, noem Ik hem in Mijzelf. En wanneer hij Mij in een gezelschap noemt, noem Ik hem in een beter gezelschap dan dat. Wanneer hij een handbreedte naar Mij toekomt, kom Ik een armlengte naar hem toe en wanneer hij Mij een armlengte nadert, nader Ik hem een vadem lengte (1,82 m). En als hij lopend naar Mij toe komt, ga Ik met spoed naar hem toe."                   Bukhari, Tirmidhi en Ibn Maajah. Hoe kunnen we dan niet Allaah's tevredenheid tot ons doel maken? Abu Dharr al-Ghifari heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) heeft overgeleverd dat zijn Heer, Verheven is Hij, heeft gezegd:"O Mijn dienaren, Ik heb onderdrukking voor Mijzelf verboden en heb het temidden van jullie verboden gemaakt; onderdruk elkaar dus niet.O Mijn dienaren, jullie zijn allemaal dwalend, behalve diegenen die Ik geleid heb, dus zoek Mijn leiding en Ik zal jullie leiden.O Mijn dienaren, jullie zijn allemaal hongerig, behalve diegenen die Ik gevoed heb,dus zoek voedsel bij Mij en Ik zal jullie voeden.O Mijn dienaren, jullie zijn allemaal naakt, behalve diegenen die Ik gekleed heb,dus zoek kleding bij Mij en Ik zal jullie kleden.O Mijn dienaren, jullie zondigen dag en nacht en Ik vergeef alle zonden,dus zoek vergeving van Mij en Ik zal jullie vergeven.O Mijn dienaren, jullie zullen Mij niets aan kunnen doen en jullie zullen Mij geen voordeel kunnen geven.O Mijn dienaren, als de eerste van jullie en de laatste van jullie, de mensen van jullie en de jinn van jullie zo vroom als het meest vrome hart van iemand temidden van jullie zouden zijn, zou dat op geen enkele manier iets aan Mijn Koningschap toevoegen.O Mijn dienaren, als de eerste van jullie en de laatste van jullie, de mensen van jullie en de jinn van jullie zo slecht als het slechtste hart van iemand temidden van jullie zouden zijn, zou dat op geen enkele manier iets van Mijn Koningschap afnemen.O Mijn dienaren, als de eerste van jullie en de laatste van jullie, de mensen van jullie en de jinn van jullie op een plek zouden staan en Mij om iets zouden smeken, en Ik zou ieder datgene geven waar hij om vraagt, zou dat datgene wat Ik heb, niet meer verminderen dan wat een naald aan de zee vermindert wanneer het erin wordt gestopt.O Mijn dienaren, het zijn slechts jullie daden die Ik voor jullie bereken en vervolgens voor jullie vergoed, laat dus degene die iets goeds (in het Hiernamaals) vindt, Allaah prijzen en laat degene die iets anders vindt dan dat niemand anders dan zichzelf beschuldigen."                                                                                                                                                   Muslim, Tirmidhi en Ibn Maajah. Hoe kunnen we niet Zijn tevredenheid zoeken en niet het verlangen hebben om tot Zijn geliefde vrienden te willen behoren, die Hij beschermt en steunt:WAARLIJK, ALLAAH BESCHERMT DEGENEN DIE GELOVEN. Allaah zegt ook in de Hadeeth Qudsi: "Degene die vijandschap toont aan iemand die Mij aanbidt; Ik zal met hem in oorlog zijn....."                                                                                Bukhari en Muslim En verlangen we niet om tot Zijn geliefden te behoren waarover Hij in dezelfde Hadeeth Qudsi zegt: "Mijn dienaar komt met niets dichter bij Mij dat Mij meer geliefd is dan de religieuse verplichtingen die Ik hem bevolen heb,en Mijn dienaar komt dichter en dichter bij Mij met vrijwillige werken zodat Ik hem lief zal hebben.Wanneer Ik hem lief heb, ben Ik het gehoorzintuig waarmee hij hoort, zijn gezichtszintuig waarmee hij kijkt, zijn hand waarmee hij slaat, en zijn voet waar hij mee loopt. Als hij Mij (iets) zou vragen zou Ik het hem zeker geven; en als hij mij om toevlucht zou vragen zou Ik het hem zeker schenken..."                                                                                                            Bukhari en Muslim.        Een Muslim verlicht zijn pad, regelt zijn voetstappen, daden en posities.Hij loopt op de grond, terwijl zijn hart zich op de Hemelen richt. Hij gaat voort, maar houdt zichzelf tegen; soms haast hij zich en soms remt hij zichzelf. Soms zwijgt hij, soms spreekt hij en ondertussen gaat hij doelbewust naar zijn doel.Hij denkt na wat hij met zijn tijd doet en is voorzichtig met het verspillen van tijd aan zaken die zijn Heer niet tevreden stellen. Het doel van de Muslim houdt de middelen om dit doel te bereiken onder controle.Het doel wordt niet bereikt tenzij het woorden of daden omvat die alleen en oprecht voor Allaah worden verricht en volgens de soenah van Rasuulullaah.(s.a.s.) De vroegere Muslims zochten alleen maar de tevredenheid van Allaah en niets anders; een van hen was gewend te zeggen: "Ik zal al mijn zorgen tot een zorg maken; mijn enige zorg in dit leven is Allaah, de Almachtige,  tevreden te stellen." Omdat dit hun enige zorg was overwonnen zij ieder obstakel, ieder probleem dat op hun weg kwam.Hun doel was al datgene te bereiken dat Allaah hen bevool, daarom werden zij de meest vrome, rechtvaardige mensen met de meeste kennis, en leidde en steunde hun Heer hen en maakte hen tot de machtigste mensen...Het grootste deel van de Muslims van tegenwoordig heeft de tevredenheid van Allaah achter zich geplaatst en zijn bezig met hun eigen wereldse verlangens, zonder ergens anders nog aandacht aan te geven...Daarom zijn de Muslims,ondanks hun hoeveelheid slechts als schuim van de zee.Muslims leven in vernedering vandaag; Allaah's tevredenheid verwerpen betekent niets anders dan kiezen voor Allaah's woede.  EN HOE SLECHT IS INDERDAAD DATGENE WAARVOOR ZIJ HUN ZIELEN VERKOPEN, ALS ZIJ MAAR WISTEN!         Soerah Al-Baqarah 2:175 Daarom waarschuwen we onze mensen door tegen hen te zeggen:keer terug naar het rechte pad: BEANTWOORD DE ROEP VAN JE HEER.                                                                                                     Soerah Ash-Shura 42:47. En: O ONZE MENSEN! ANTWOORD (MET GEHOORZAAMHEID) ALLAAH'S OPROEPER (MUHAMMAD) EN GELOOF IN HEM.                                                                                                   Soerah Al-Ahqaaf 46:31.                        Dit grote, nobele doel is gemakkelijk te bereiken voor degenen die door Allaah gesteund worden, want Hij ....LEIDT DEGENEN TOT ZICH DIE ZICH IN BEROUW EN GEHOORZAAMHEID TOT HEM KEREN.                                                                                                                                      Soerah Ash-Shura 42:13   Degenen die ervoor kiezen om deze weg te gaan hoeven alleen twee dingen te doen:Oprechtheid tegenover Allaah door alleen Zijn tevredenheid te zoeken en het voorbeeld van de Profeet (s.a.s.) te volgen.    OPRECHTHEID. Een daad- hoe groot of klein hij ook is- welke niet alleen vanwege Allaah's tevredenheid wordt verricht, wordt niet door Hem geaccepteerd.Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:"Allaah, Heilig en Verheven is Hij heeft gezegd:"Ik ben As-Samad ( Zichzelf genoeg). Ik  heb geen deelgenoot nodig, dus degene die een daad voor iemand anders verricht dan voor Mij, zal die daad door Mij opgegeven zien aan degene voor wie het verricht werd."                                                    Muslim en Ibn Maajah. Al-Fudhayl bin 'Iyyaad heeft gezegd:"De perfekte daad is die welke het meest oprecht en het meest correct is."Er werd hem gevraagd:"Hoe is dat o Abu Hasan?"Hij zei:"De daad die oprecht is, maar niet correct wordt niet geaccepteerd. Soortgelijk wordt de daad die wel correct is maar niet oprecht, niet geaccepteerd, zolang hij niet zowel oprecht als correct is."De oprechte daad is die welke alleen voor Allaah's tevredenheid wordt verricht; de correcte daad is die welke volgens de soenah van de Profeet (s.a.s.) wordt verricht.Dit is precies wat Allaah in Soerah Al-Kahf 18:110 zegt:EN DEGENE DIE OP DE ONTMOETING MET ZIJN HEER HOOPT, LAAT HEM OPRECHTE WERKEN VERRICHTEN EN NIEMAND ALS PARTNER VEREENZELVIGEN IN DE AANBIDDING VAN ZIJN HEER.   Een Muslim dient in al zijn daden, woorden, gedachten, slaap en waken, aanbidding en dagelijks leven, liefde en haat, geven en terughouden Allaah te herdenken.ZEG (O MUHAMMAD):" WAARLIJK, MIJN GEBED, MIJN OFFER, MIJN LEVEN EN MIJN DOOD ZIJN VOOR ALLAAH, DE HEER DER WERELDEN; HIJ HEEFT GEEN PARTNER."        Soerah Al-An'am 6:162-163. En: ZEG: (O MUHAMMAD)"WAARLIJK, HET IS MIJ BEVOLEN OM ALLAAH ALLEEN TE AANBIDDEN EN DADEN OPRECHT EN ALLEEN VOOR ALLAAH'S ZAAK TE VERRICHTEN EN NIET VOOR DE SHOW, EN OM GEEN PARTNERS NAAST HEM IN AANBIDDING TE PLAATSEN.                                                                                                   Soerah Az-Zumar 39:11. Hoe kan iemand zijn daden verrichten voor iemand ander dan Allaah, terwijl HijDE EERSTE (ER IS NIETS VOOR HEM) EN DE LAATSTE (ER IS NIETS NA HEM) EN DE DICHTSTBIJZIJNDE (NIETS IS DICHTERBIJ DAN HEM)EN DE HOOGSTE (NIETS IS BOVEN HEM) is....         Soerah Al-Hadeed 57:3. En terwijl hij weet dat ieder schepsel zo zwak is:...ZIJ KUNNEN ZELF GEEN VLIEG SCHEPPEN,ZELFS AL ZOUDEN ZIJ SAMENWERKEN VOOR DAT DOEL! EN ALS DE VLIEG IETS VAN HEN ZOU WEG NEMEN ZOUDEN ZIJ DE KRACHT NIET HEBBEN OM HET VAN DE VLIEG LOS TE KRIJGEN.                                      Soerah Al-Hajj 22:73. En terwijl iedereen weet dat de mens zo zwak is en zo weinig macht heeft, dat zij  ...ZELFS GEEN QITMEER*  BEVATTEN.                              Soerah Faatir 35:13 * Een qitmeer is het dunne membraan dat om een dadelpit heen zit.   Umar ibn Al-Khattaab heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) zei:"Daden worden bepaald door hun intentie en ieder mens zal krijgen wat hij als intentie had. Dus degene die omwille van Allaah en Zijn Boodschapper emigreerde, zijn emigratie was voor Allaah en Zijn Boodschapper; en degene die om een wereldse reden emigreerde of om een vrouw te huwen, zijn emigratie was voor dat waarom hij emigreerde."                                                                                                          Bukhari en Muslim. De grootste werken veranderen in rampen-zowel in dit leven als in het Hiernamaals- wanneer zij niet oprecht en alleen voor Allaah worden verricht. Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:"De eerste drie mensen over  wie een oordeel zal worden uitgesproken zijn iemand die als martelaar stierf. Hij zal naar voren worden gebracht en Allaah zal Zijn gunsten aan hem bekend maken en hij zal ze herkennen.De Almachtige zal zeggen:"En wat deed je voor deze gunsten?" Hij zal zeggen:"Ik vocht voor U tot ik als martelaar stierf."Hij zal zeggen:"Je hebt gelogen, je vocht zodat er over jou gezegd zou worden dat je moedig was, en dat werd gezegd."En dan zal er worden bevolen dat hij op zijn gezicht moet worden gesleept totdat hij in het Hellevuur wordt gegooid. Een ander zal iemand zijn die religieuse kennis heeft gestudeerd en het heeft onderwezen en die de Qur'aan reciteerde.Hij zal naar voren worden gebracht en Allaah zal Zijn gunsten aan hem bekend maken en hij zal ze herkennen. De Almachtige zal zeggen:"En wat deed je ervoor?"Hij zal zeggen:"Ik studeerde (religieuse) kennis en onderwees het en ik reciteerde de Qur'aan omwille van Uw Zaak." Hij zal zeggen:"Je hebt gelogen, je studeerde kennis zodat de mensen over je zouden zeggen dat je een reciteerder was, en dat werd er gezegd." Dan zal er worden opgedragen dat hij op zijn gezicht moet worden gesleept totdat hij in het Hellevuur wordt gegooid." Een ander zal iemand zijn die door Allaah rijk was gemaakt en aan wie Allaah alle soorten weelde had gegeven. Hij zal naar voren worden gebracht en Allaah zal Zijn gunsten aan hem bekend maken en hij zal ze herkennen. De Almachtige zal vragen:"En wat deed je ervoor?"Hij zal zeggen:"Ik liet geen pad onbetreden waar U van houdt dat er geld op wordt uitgegeven omwille van Uw zaak."Hij zal zeggen:"Je hebt gelogen, je deed alleen zo zodat er over je gezegd zou worden dat je vrijgevig was en dat werd er gezegd."Dan wordt er bevolen dat hij op zijn gezicht naar het Hellevuur wordt gesleept en erin gegooid."                                                                                  Muslim, Tirmidhi en An-Nasaa'ee.  Deze Hadeeth laat ons duidelijk zien hoe de grootste en nobelste daden in een catastrofe veranderen vanwege het gebrek aan oprechtheid.Het tegenovergestelde van oprechtheid is "Ar-Riyyaa."Het is het verrichten van een van de daden van aanbidding in woorden of daden om door de mensen gezien en geprezen te worden.EN WANNEER ZIJ OPSTAAN OM TE BIDDEN STAAN ZIJ MET LUIHEID EN OM DOOR DE MENSEN GEZIEN TE WORDEN.       Soerah An-Nisa 4:142.   2:  HET WAAR MAKEN VAN HET VOLGEN VAN DE PROFEET (S.A.S.) Door de Profeet te volgen bewijst iemand hiermee zijn ware liefde voor Allaah en kan hij hiermee Allaah's liefde verkrijgen:ZEG (O MUHAMMAD):"ALS JULLIE WERKELIJK VAN ALLAAH HOUDEN, VOLG MIJ DAN.ALLAAH ZAL VAN JULLIE HOUDEN EN JULLIE JULLIE ZONDES VERGEVEN." Het ware volgen van de Profeet kan alleen bereikt worden wanneer een Muslim gewoontes vanuit zijn cultuur en toevoegingen die niet bij de soenah horen negeert.Allaah zegt in Soerah Al-Ahzaab 33:21:WAARLIJK IN DE BOODSCHAPPER VAN ALLAAH (MUHAMMAD S.A.S.) HEBBEN JULLIE EEN GOED VOORBEELD OM TE VOLGEN VOOR DEGENE DIE OP (DE ONTMOETING MET) ALLAAH HOOPT EN DE LAATSTE DAG EN DIE ALLAAH VEEL GEDENKT. EN WAT DE BOODSCHAPPER VAN ALLAAH (MUHAMMAD S.A.S.) JULLIE GEEFT, NEEM HET. EN WAT HIJ JULLIE VERBIEDT, LAAT HET.                                                                                            Soerah Al-Hashr 59:7. O JULLIE DIE GELOVEN! GEHOORZAAM ALLAAH EN ZIJN BOODSCHAPPER EN KEER NIET VAN HEM AF TERWIJL JULLIE HORENDE ZIJN.                                                                       Soerah Al-Anfal 8:20. Gehoorzaamheid aan de Profeet wordt op 40 verschillende voorbeelden in de Qur'aan geassocieerd met gehoorzaamheid aan Allaah.'A'ishah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:"Iedere daad die niet met onze leringen overeenkomt wordt afgewezen."                                                                                                           Bukhari en Muslim. Heel veel Muslims volgen de soenah alleen wat bepaalde dingen betreft en laten anderen achterwege....Ze vasten wel en bidden wel bijvoorbeeld maar accepteren niet de regels van de Shar'iah (maar wel de Nederlandse wetgeving als het hen uitkomt.) Velen bidden geen salaat-ul-fadjr op tijd of zelfs andere gebeden ook niet...en hoeveel vrouwen weigeren zichzelf te bedekken terwijl Allaah het hen bevolen heeft. Allaah zegt in Soerah Al-Baqarah 2:85:GELOVEN JULLIE IN EEN DEEL VAN DE GESCHRIFTEN EN ONTKENNEN JULLIE EEN ANDER DEEL ERVAN? Dit is enorm gevaarlijk,toch is dit het geval met heel veel Muslims.In een van de betrouwbare overleveringen staat dat Rasulullaah (s.a.s.) zijn gemeenschap op de Dag des Oordeels aan het licht van hun wudhu (of de plekken van sujud) zal herkennen. Wanneer hij zijn ummah dan bij zich roept zullen de engelen hen tegen houden en naar het Vuur toe sturen omdat zij niet zijn soenah volgden! En in Soerah Al-An'am 6:154:EN DIT IS MIJN RECHTE WEG,VOLG HET DUS. VOLG GEEN ANDERE WEGEN, ANDERS ZULLEN JULLIE VAN ZIJN WEG AFSCHEIDEN. Wanneer wij de meningen van mensen boven wat Allaah en Zijn Boodschapper hebben gezegd plaatsen, dwalen wij af van de rechte weg; de enige "as siraat-ul-mustaqiem." Ware leiding bereik je alleen door de Profeet in alle opzichten te volgen, en dat betekent dat je tenmidden van de mensen als een vreemdeling zal leven, want de meesten hebben deze ware weg verloren...De mensen van de waarheid voelen zich vanzelfsprekend vreemd tussen de mensen van de leugen, zoals Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd in een hadith verzameld door Muslim:"Islaam begon als iets vreemds en zal opnieuw vreemd zijn; moge gelukzaligheid het lot van de vreemdelingen (en hun volgelingen) zijn." Mensen wedijveren in dit leven om geld en invloed, roem en macht; ze zien deze wereld als hun enige verblijfplaats, maar de mensen van het Hiernamaals zijn vreemdelingen in dit leven. Abdullah ibn Umar heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) zei:"Wees in deze wereld alsof je een vreemdeling of een reiziger bent."                                                                                                                 Sahih Bukhari. Het hart van een vreemdeling of een reiziger kan bijna geen aandacht besteden aan iets anders dan zijn uiteindelijke thuis en bestemming...VOOR AL-MUTTAQUN (DE VROMEN) ZIJN TUINEN BIJ HUN HEER WAARONDER RIVIEREN STROMEN.DAARIN IS HUN EEUWIGE THUIS...                                                                                                     Soerah Ali-Imran 3:15. 3: ONZE 'AQEEDAH. Onze 'aqeedah (geloofsleer) is dat van as-Salaf as-Salih.(de eerste 3 generaties metgezellen) Terwijl een Muslim zich figuurlijk altijd in de richting van de Qiblah richt, is zijn 'Aqeedah datgene wat hem daartoe drijft.'Aqeedah is als het goed is geworteld in het hart en komt tot uitdrukking in de daden van het lichaam. Geloof (imaan) moet samen gaan met goede daden:WAARLIJK, DEGENEN DIE GELOVEN EN GOEDE DADEN VERRICHTEN ZIJN DE BESTEN VAN DE SCHEPSELEN.                 Soerah Al-Bayyinah 98:7. DEGENEN DIE IN ALLAAH EN DE LAATSTE DAG GELOVEN EN OPRECHTE DADEN VERRICHTEN, ZULLEN HUN BELONING BIJ HUN HEER HEBBEN; OP HEN ZAL GEEN ANGST KOMEN, NOCH ZULLEN ZIJ VERDRIET HEBBEN.                                                          Soerah Al-Baqarah 2:62. EN WAARLIJK,IK BEN INDERDAAD VERGEVENSGEZIND VOOR DEGENE DIE BEROUW HEEFT EN GELOOFT EN OPRECHTE DADEN VERRICHT EN DAN STANDVASTIG BLIJFT IN HET VERRICHTEN ERVAN (TOT AAN ZIJN DOOD).                                            Soerah Ta-Ha 20:82. Niet iedereen die met zijn tong imaan beweert te hebben is oprecht, tenzij de tekenen van imaan zichtbaar zijn. Laten we nu kijken naar voorbeelden van de Sahaabah; de beste generatie die ooit werd geschapen en de Muslims van deze tijd:Zullen we over hen praten als ruiters gedurende de dag of als monniken tijdens de nacht? Of over de levens die zij gaven voor Allaah of hun materiele offers? Over hun gehoorzaamheid of de oprechtheid van hun berouw? Hoe dan ook spreekt uit ieder voorbeeld hun imaan. Wat is het dat hen in zo'n korte tijd van duisternis naar licht bracht en hen tot de beste der generaties maakte?Denk aan Bilal die ondanks het brandende zand onder zijn rug en de zware steen op zijn borst "Ahad, ahad" bleef zeggen. (Hij; Allaah is Een) En Khabbab die trouw aan zijn geloof vast hield terwijl hij met rood, heet ijzer op ieder lichaamsdeel werd gemarteld. En de familie van Yasir welke gemarteld werd en Sumayyah die gedood werd, maar hun imaan verzwakte nooit; zij geloofden standvastig in de belofte van Rasuulullaah (s.a.s.):"Wees geduldig en standvastig, o familie van Yasir, want het Paradijs wacht op jullie."Kijk naar de Muhaajiroen die hun vrouwen, kinderen en bezittingen achter lieten en de woestijn overstaken van Mekkah naar Medinah met geen ander bezit dan hun geloof; emigrerend naar Allaah en Zijn Boodschapper. Kijk naar Abu 'Ubaydah die tegen zijn vader vocht tijdens de slag van Badr en Abu Bakr as-Siddeeq die bijna zijn eigen zoon doodde; en Mus'ab die zijn broer 'Ubayd bin 'Umayr doodde.Laten we iets verder terug gaan en zien hoe de Ansaar hun handen uitreikten tijdens de belofte van trouw aan de Profeet op de nacht van al-'Aqabah. Zij wisten heel goed dat de Arabieren zich tegen hen zouden gaan keren en hen vanuit alle richtingen zouden aanvallen en doden. Maar toch zworen zij hun beloftes te vervullen wat hen ook zou overkomen.Kijk hoe zij hun huizen,eten, geld en andere bezittingen met hun geemigreerde broeders deelden; waarover Allaah in Soerah Al-Hashr 59:9 zegt:MAAR ZIJ GEVEN AAN HEN DE VOORKEUR BOVEN ZICHZELF, ZELFS AL HADDEN ZIJ HET NODIG. Op de dag van de oorlog van Badr zeiden zei tegen Rasuulullaah (s.a.s.):" Ga voort, O Rasuulullaah (s.a.s.), naar jouw gewenste bestemming, want wij zijn met jou. We zweren bij Hem Die jou met de Waarheid heeft gestuurd dat zelfs wanneer je zou besluiten om deze zee over te steken, zouden we jou erin volgen; geen een man van ons zal achter blijven; ga voort met de zegeningen van Allaah." Tijdens de oorlog van Hunayn, toen 12000 soldaten Rasuulullaah (s.a.s.) in de steek lieten, vochten 80 van de Ansaar voor hun redding en wonnen en overwonnen de oorlogsbuit. Rasuulullaah gaf deze buit aan andere mannen dan de Ansaar; degenen die als eersten waren gevlucht en die als laatsten terug kwamen.De Ansaar vroegen:"Wat is ons deel O Rassulullaah?"Hij antwoordde:"Zijn jullie er niet tevreden mee dat anderen naar huis terug keren met (de buit van) schapen en kamelen, terwijl jullie met Rasuulullaah (s.a.s.) terugkeren?"Zij huilden en zeiden:"Wij zijn tevreden met Rasuulullaah als deel."                                                                Bukhari. Of denk aan de duizenden gelovige Muslims  die in het jaar van de moeilijkheden ('Usra) met Rasulullaah (s.a.s.) richting Tabuk marcheerden, terwijl ze de comfort van hun huizen en de rijpe vruchten achter lieten en een droge woestijn doorkruisten met niets anders dan water en droge dadels tot hun beschikking, maar zo gelukkig om de geliefde Boodschapper van Allaah te vergezellen!Laten we kijken naar degenen die in Madeenah waren en niets vonden om jihaad mee te doen, noch kon de Profeet hen iets daarvoor geven:...ZIJ KEERDEN TERUG, TERWIJL HUN OGEN MET TRANEN OVERSTROOMDEN OMDAT ZIJ NIETS HADDEN OM UIT TE GEVEN                                                                                                          Soerah At-Tawbah 9:92. Laten we luisteren naar de woorden van al-Khansaa' toen haar vier zonen werden gedood:"Alhamdulillaah; alle lof is aan Allaah, Die mij zegende met de eer van hun dood." Of naar wat een vrouw van de stam van Bani Dinar zei nadat ze had gehoord dat haar man, vader en broer in de oorlog van Uhud waren gestorven:"Hoe gaat het met de Boodschapper van Allaah?" Het antwoord was dat hij het goed maakte. Toen zij hem levend zag zei ze:"Iedere katastrofe in vergelijking met uw welzijn is gemakkelijk om te dragen." Of de sahaabi Abu Dharr die zijn wang op de grond legde en van Bilal eiste dat hij op zijn andere wang ging staan, vanuit spijt dat hij hem"O zoon van een zwarte vrouw!"had genoemd! We kunnen wanneer we al deze voorbeelden van de eerste generatie Muslims nemen, de woorden van Allaah herhalen: uit Soerah Al-Fath 48:29:MUHAMMAD IS DE BOODSCHAPPER VAN ALLAAH.EN DEGENEN DIE MET HEM ZIJN, ZIJN STRENG TEGEN DE ONGELOVIGEN EN GENADIG ONDERLING. JE ZIET ZE BUIGEN EN NEERVALLEN IN SUJUD, ZOEKEND NAAR ALLAAHS GUNSTEN EN TEVREDENHEID.HET TEKEN VAN HUN GELOOF IS OP HUN VOORHOOFDEN VAN DE SPOREN VAN HUN SUJUD (TIJDENS HET GEBED). Zo was het  vroeger en het is moeilijk voor ons om hen te volgen! Als we om ons heen kijken zien we overal donkerte en zien we dat het geloof van de meesten wankel; zwak is...we zien allemaal de tragische situatie waar we in leven.Alle voorbeelden die we om ons heen zien zijn het duidelijke bewijs van het feit dat waar geloof afwezig is van onze gemeenschap en dat 'aqeedah zijn weg naar de harten van de mensen heeft verloren of op z'n minst maar een klein plaatsje daarin inneemt.We moeten de les leren dat geloof tot uitdrukking moet worden gebracht via offers die ervoor gemaakt worden. Imaam ash-Shafi'ee heeft gezegd:"Wanneer mensen Soerah al-'Asr zouden studeren zou dat voldoende voor hen zijn." We praten over onze 'Aqeedah; die van at- Tawheed; de 'Aqeedah van de Profeten en Boodschappers van Aadam tot Muhammad. (s.a.s.) De 'Aqeedah van onze voorgangers as-Salaf-us-Salih en degenen die hen volgden. We praten over onze 'Aqeedah niet om filosofische debatten te voeren maar om het geloof van onze ummah te versterken en hun 'Aqeedah te zuiveren. DIT IS ONZE 'AQEEDAH: _ Imaan is een verklaring met de tong, daden met de ledematen en geloof in het hart. Imaan neemt toe door daden van gehoorzaamheid te verrichten en neemt af door daden van ongehoorzaamheid, en afhankelijk van de gelovigen is het op verschillende niveaus. _ Zonden en daden van ongeloof verminderen Imaan maar maken de aanwezigheid ervan niet ongeldig, terwijl groter ongeloof ("al-kufr al-akbar") het complet uitroeit.Kufr bestaat uit twee soorten; groot; akbar en klein; asghar. De eerste plaatst iemand buiten Islaam; dus maakt van hem een kaafir terwijl de tweede alleen en daad van ongeloof is terwijl degene die hem verricht wel Muslim blijft. Tot al-Kufr al-Akbar behoren shirk, nifaq, dhulm en fisq. ( iets naast Allaah plaatsen, hypocriet zijn, onderdrukken of onrechtvaardig behandelen en slecht doen.) _ Een Muslim wordt geen Kaafir door daden van ongehoorzaamheid te verrichten, zelfs als het er veel zijn en hij heeft er geen berouw om gehad, zolang als hij het niet goed keurt met zijn hart. De fasiq die in het verbod van zondes gelooft wordt niet als een kaafir gezien,zelfs al gaat hij door met het verrichten van zijn zonden en hier geen berouw over toont en vervolgens in die staat sterft.Zijn bestemming in het Hiernamaals is aan Allaah, Die hem zal vergeven als Hij wil of zal straffen in het Vuur voor een bepaalde tijd en hem dan eruit zal nemen en in het Paradijs toelaten. _ Wanneer imaan en Islaam samen worden genoemd, betekent de eerste geloven met het hart en de tweede de lichamelijke uitdrukking daarvan. Wanneer zij appart worden genoemd wijzen zij op de Dien (Islaam) in zijn geheel. _ We noemen iemand geen Kaafir wanneer hij daden van Kufr verricht, zolang er geen duidelijke bewijzen tegen hem zijn gevestigd door degenen die gekwalificeerd zijn om dit te doen, zodat het voor ons duidelijk wordt of diegene die daden vrijwillig, bewust of onbewust verrichtte. _ We geloven dat Allaah, verheven is Hij, de Schepper en de Voorziener is, de leven Gevende en de leven Nemende, de Opwekker, de Erfgenaam, Degene Die al het goede en slechte toestaat. Wij zoeken geen Heer naast Hem. _ Allaah, Verheven is Hij, heeft als Enige het recht aanbeden te worden.Zijn dienaren moeten alles alleen voor Hem doen; angst, hoop, herdenken, smeken, liefde en overgave, hulp en redding, vertrouwen, offers en alle andere vormen van aanbidding. _ We zoeken geen zegeningen van bomen, stenen of graven. We smeken Allaah alleen door Zijn Namen of Eigenschappen te gebruiken, door goede werken die we verrichten of de duaa van een levend, rechtvaardig persoon. We lopen niet om graven heen om zegeningen van de doden te ontvangen, noch offeren we offers voor een jinn of een dode "heilige", noch zweren we in naam van iemand anders dan Allaah; wie een van deze daden verricht heeft een daad van Shirk gedaan! _ We accepteren geen wetten behalve die van Allaah, want we accepteren geen Heer naast Hem.Degene die verschillende regels of wetten naast die van Allaah plaatst heeft zich daardoor tegen Allaah's heerschappij gekeerd. Diegene heeft zichzelf tot een partner gemaakt en zichzelf het recht gegeven wetgeving te maken.Wanneer deze persoon een leider is moet hij daarom worden ontroond. _ Wij bevestigen alle Namen van Allaah en alle Eigenschappen die Allaah in Zijn Boek (de Qur'aan) of via Zijn Boodschapper (s.a.s.) geopenbaard heeft, zonder ze te veranderen of weg te laten of ze te vergelijken met geschapen dingen. We beweren zelfs geen kennis te hebben van hoe Zijn Eigenschappen zijn, want ER IS NIETS ZOALS HEM EN HIJ IS DE AL HORENDE DE AL ZIENDE.                                                                                                  Soerah Ash-Shura 42:11. _ Wij bevestigen die Eigenschappen die Allaah over Zichzelf heeft bevestigd en welke Zijn Boodschapper Muhammad (s.a.s.) over Hem heeft bevestigd, zoals: Kennis, Vermogen, Horen, Zien, Het Gezicht, Handen, Voeten en andere Eigenschappen die als geen van Zijn schepping zijn. _ We zeggen zoals onze Heer heeft gezegd:DE MEEST WEDADIGE (ALLAAH) IS BOVEN ZIJN TROON GEREZEN.                                                                                                          Soerah Ta-Ha 20:5 Allaah is de boven Zijn Troon, over en boven Zijn schepping. Het feit dat Hij boven Zijn Troon is, is bekend, maar de manier waarop niet. Erin geloven is een plicht (waajib) en erover vragen hoe dat is, is een toevoeging. (bid'ah)  _ Allaah doet wat Hij wil, wanneer Hij wil en op de manier waarop Hij wil. Hij verlicht, lacht, heeft lief, haat, toont woede of tevredenheid op een manier die bij Zijn verhevenheid past zoals in de Qur'aan en de ahadeeth staat. In Zijn daden is Hij als niets in Zijn schepping en geen van de sterfelijke wezens weten hoe die daden vorm aan nemen. _ De Qur'aan is het ware onveranderde Woord van Allaah, op geen enkele manier vergelijkbaar met de taal van de mensheid. _ We geloven in de Engelen, de Profeten en de Boodschappers. _ We geloven in de Boeken die aan de Boodschappers zijn geopenbaard en we maken geen onderscheid tussen Zijn Boodschappers. _ We geloven dat Muhammad (s.a.s.) de dienaar van Allaah is en Zijn Boodschapper; hij is de beste leider van alle mensen; de zegel van alle Profeten en de leider van de vromen. _ We geloven dat Muhammad (s.a.s.) 's nachts lichamelijk, terwijl hij wakker was werd meegenomen van de al-Haram moskee in Makkah naar al-Aqsaa moskee in Jerusalem en naar de hemelen opsteeg tot de hoogte die Allaah voor hem wou. _ We hebben geen twijfel dat de verwachte Mahdee (of rechtgeleide imaam) uit de ummah van de Profeet(s.a.s.) zal voort komen in het einde der tijden (op aarde). _ We geloven in de tekenen van het Uur. Het verschijnen van de Dajjaal (de Antichrist), het neerdalen van 'Isaa de zoon van Maryam (Jezus), het opkomen van de zon in het Westen, het Beest dat uit de aarde zal komen, en andere tekenen die in de Qur'aan en de betrouwbare Ahadeeth van de Profeet zijn genoemd. _ We geloven in de vragen die in het graf door de twee engelen; Munkar en Nakeer worden gesteld, over iemands Heer, iemands geloof en de Profeet Muhammad. (s.a.s.) _ We geloven in de straf in het graf, moge Allaah ons er tegen beschermen, voor degenen die het verdienen. Het graf is of als een van de tuinen van het Paradijs of als een van de putten van het Vuur; en ieder krijgt wat hij verdient. _ We geloven in de opwekking van de mensheid vanuit de graven op de Dag der Opstanding. We geloven in de afrekening, het lezen van het boek (met daden), de Weegschaal (waarop de daden worden gewogen), as-Sirat (de brug over het Hellevuur) en straf en beloning. _ We geloven dat de bemiddeling of voorspraak welke de Profeet (s.a.s.) voor zijn ummah bewaard heeft voor de Dag der Opstanding waar is. _ We geloven in Al-Hawd, de bron welke Allaah als eerbetuiging aan de Profeet zal schenken om de dorst van zijn ummah op de Dag der Opstanding mee te lessen. _ We geloven dat het Paradijs en de Hel beiden waar zijn; ze zijn geschapen en zullen nooit verdwijnen. _ We geloven dat de mensen van het Paradijs hun Heer rechtstreeks zullen zien, zonder dat hun zicht zoals nu is, omdat Allaah, Verheven is Hij zegt:SOMMIGE GEZICHTEN ZULLEN DIE DAG STRALEND SCHIJNEN, KIJKEND NAAR HUN HEER.                                                 Soerah An-Nisa 4:78. _ We geloven in al-Qadar (lotsbetemming); het goede en het slechte ervan, en zeggen zoals Allaah zegt: in Soerah An-Nisa 4:78:ZEG:ALLE DINGEN ZIJN VAN ALLAAH.    Goed en kwaad zijn daarom beiden van Allaah; alles in de schepping vindt plaats met Zijn wil. _ We geloven dat Allaah, Verheven is Hij, Zijn dienaren niet beveelt ongehoorzaam te zijn of ongelovigen te zijn, noch is Hij tevreden met hen dat zij zo zijn:HIJ HOUDT NIET VAN ONGELOOF VOOR ZIJN DIENAREN.                                                                                                    Soerah Az-Zumar 39:7. En wanneer Hij, verheven is Hij, ongehoorzaamheid voor de ongehoorzame bepaalt, doet Hij dat vanwege een reden welke Hij alleen kent; vanwege Zijn rechtvaardigheid, overtreding van de dienaar tegen zijn eigen ziel, of als een straf voor vorige zonden die hij had verricht; Soerah An-Nisa 4:79:WAT VOOR GOEDS JOU OOK BEREIKT (HET IS VAN ALLAAH), MAAR WAT VOOR KWAADS JOU OVERKOMT IS VAN JOUZELF. Alles gebeurt met Allaah's wil en Allaah is nooit onrechtvaardig tegenover Zijn dienaren:Soerah An-Nisa 4:40:WAARLIJK! ALLAAH DOET ZELFS HET GEWICHT VAN EEN ATOOM GEEN ONRECHT AAN. _ We geloven dat Allaah de daden van Zijn dienaren heeft geschapen: Soerah As-Saaffaat 37:96:ALLAAH HEEFT JULLIE EN WAT JULLIE MAKEN GESCHAPEN. _ We houden van de metgezellen van de Profeet (s.a.s.)-moge Allaah tevreden met hen allen zijn-; zij zijn de beste van alle generaties. We herinneren hun verdiensten, respecteren hen en hebben liefde; Walaa' voor hen. We blijven weg van de dingen waar zij het niet over eens waren. Hen lief hebben is een deel van Islaam, deel van Imaan en deel van Ihsaan (excellent gedrag) en haat tegen hen is ongeloof en hypokritie. _ We bevestigen dat het khalifaat eerst aan Abu Bakr as-Siddeeq moest worden gegeven, vanwege zijn excellentie en superioriteit over de rest van de Ummah;dan aan 'Umar bin Al-Khattaab; dan aan 'Uthmaan bin 'Affan; dan aan 'Ali bin Abee Talib; moge Allaah tevreden met hen allen zijn. Zij zijn de rechtgeleide leiders waarover de Profeet (s.a.s.) heeft gezegd:"Jullie moeten je vasthouden aan mijn Soenah en die van de rechtgeleide leiders (klaliefen); houdt koppig eraan vast."Verzameld door Abu Dawud en Tirmidhi, overgeleverd door Abu Najeeh Al-'Irbaadh bin Saariyah. _ Er moet alleen op de beste wijze over de geleerden van de Salaf (de eerste generatie van deze Ummah en degenen die hen volgden) worden gesproken. Ieder die slecht over hen spreekt is waarlijk niet op het rechte pad. _ Dit is onze 'Aqeedah welke waardevoller voor ons is dan onze eigen levens. Het heeft de test van de tijd 14 eeuwen lang doorstaan. Het zal blijven bestaan, ondanks wat de hypokrieten, ongelovigen en mensen van bid'ah ertegen hebben gedaan.Het is stevig gebleven ondanks de nalatigheid van vele Muslims.Dit is opzich zelf al een bewijs dat het van Allaah is; alleen Islaam is puur en waar gebleven; de enige Waarheid die niet beinvloed kan worden door valsheid of geschud kan worden door twijfels. Allaah, Verheven is Hij, zegt in Soerah Al-Hijr 15:9:WAARLIJK, WIJ; HET ZIJN WIJ DIE ADH-DHIKR (DE QUR'AAN) NEER HEBBEN GEZONDEN, EN WAARLIJK WIJ ZULLEN HET BESCHERMEN. Het is een geloofsleer die ons een sterke, correcte basis geeft waar vanuit we naar ons doel kunnen streven; ervan verzekerd dat Allaah alleen de ware God is Die het waard is aanbeden te worden. Alleen Allaah heeft de macht en aan Zijn macht moeten we ons volledig overgeven: Soerah Al-Ahzaab 33:36:HET PAST EEN GELOVIGE MAN OF GELOVIGE VROUW NIET, OM WANNEER ALLAAH EN ZIJN BOODSCHAPPER EEN ZAAK BESLOTEN HEBBEN, EEN KEUZE IN HUN BESLISSING TE HEBBEN. En in Soerah An-Nisa 4:65:MAAR NEE, BIJ JOUW HEER, ZIJ KUNNEN GEEN GELOOF HEBBEN, TOT ZIJ JOU (MUHAMMAD) IN ALLE ZAKEN TUSSEN HUN LATEN OORDELEN EN BINNEN IN ZICHZELF GEEN WEERSTAND TEGEN JOUW BESLISSINGEN VINDEN EN ZE MET VOLLEDIGE OVERGAVE ACCEPTEREN. Het is een geloofsleer die alle zaken terug brengt naar Allaah en Zijn Boodschapper, zelfs wanneer er onenigheden zijn; in Soerah An-Nisa 4:59:O JULLIE DIE GELOVEN! GEHOORZAAM ALLAAH EN GEHOORZAAM DE BOODSCHAPPER EN DEGENEN VAN JULLIE (MUSLIMS) DIE GEZAG HEBBEN; EN WANNEER JULLIE EEN MENINGSVERSCHIL OVER EEN ZAAK HEBBEN, VERWIJS HET NAAR ALLAAH EN DE BOODSCHAPPER WANNEER JULLIE IN ALLAAH EN DE LAATSTE DASG GELOVEN. DAT IS BETER EN PASSENDER VOOR JULLIE UITEINDELIJKE BESTEMMING. Deze  geloofsleer laat je kritisch naar jezelf kijken; helpt je terug te keren naar de rechte weg en helpt je erop te blijven. Het is heel anders dan andere filosofieen en ideeen en rijst er ver boven uit. Het verzekert zijn volgelingen van Allaah Zijn nabijheid via Zijn zien en Zijn horen en het feit dat Hij weet wat zij in hun harten verbergen en dat Hij hen zal opwekken en over hun daden ondervragen.Saa'saa bin Mu'aawiyyah kwam bij de Profeet (s.a.s.) en reciteerde voor hem de volgende Ayah uit: Soerah Az-Zalzalah 98:7-8:DUS IEDEREEN DIE IETS GOEDS HEEFT GEDAAN TER GROOTTE VAN EEN ATOOM, ZAL HET ZIEN.EN IEDEREEN DIE KWAAD HEEFT GEDAAN TER GROOTTE VAN EEN ATOOM, ZAL HET ZIEN.

(fa may ya'mal mithqaala dharratin gayray yarah,

wa may ya'mal mithqaala dharratin sjarray yarah)

 Hierop zei de Profeet (s.a.s):" Het is genoeg voor mij om naar geen ander vers te luisteren dan naar dit."  Verzameld door imaam Ahmad. An-Nasaa' ee heeft hetzelfde in zijn tafsier verzameld. Deze 'Aqeedah maakt onze Walaa' (liefde) sterk voor Allaah, Zijn Boodschapper en de gelovigen.Het brengt zijn volgelingen van het beperkte van deze wereld naar de onbeperktheid van het Hiernamaals; ze lopen op de aarde rond maar hun harten zijn op het Paradijs gericht; zij nemen hun voorzieningen voor zowel dit als het volgende leven; zij nemen alleen datgene wat hen helpt op hun weg naar Allaah in het volgende leven;in Soerah Al-An'aam 6:32 staat:EN HET LEVEN VAN DEZE WERELD IS NIETS BEHALVE SPEL EN VERMAAK. MAAR VEEL BETER IS HET VERBLIJF IN HET HIERNAMAALS VOOR DEGENENEN DIE HUN PLICHT TEGENOVER ALLAAH NAKOMEN. WILLEN JULLIE DAN NIET BEGRIJPEN? Zij willen geen eer via rijkdom of positie, noch via welke andere kracht dan ook op deze aarde; in Soerah Al-Munafiqoon 63: 8 staat:MAAR EER BEHOORT TOT ALLAAH, ZIJN BOODSCHAPPER EN DE GELOVIGEN. DUS WORD NIET ZWAK (T.O.V. JULLIE VIJANDEN) NOCH BEDROEFD, WANT JULLIE ZULLEN VERHEVEN ZIJN (IN OVERWINNING) ALS JULLIE INDERDAAD WARE GELOVIGEN ZIJN. Het is een 'Aqeedah die zijn volgelingen vertrouwen en innerlijke vrede in deze wereld geeft en goede tijdingen in het Hiernamaals.  ONS BEGRIP. Vele Muslims begrijpen Islaam niet meer zoals het geopenbaard was aan de Profeet Muhammad (s.a.s.)Eeuwen lang hebben vijanden van Islaam moeite gedaan om het vertrouwen van Muslims in Islaam zwak te maken en hen zelfs naar ongeloof te leiden.Zelfs Muslims tenmidden van onszelf steunen hen daarin. Vervolgens zijn vele Muslims de dupe geworden van deze ziekte in plaats van dat zij het medicijn ertegen voorschrijven.Islaam betekent overgave, onderdanigheid, gehoorzaamheid; komplete overgave aan de wil van Allaah. Het volgen van de leringen van de Profeet (s.a.s.), welke bevelen, verboden, regels en voorschriften voor ons dagelijkse leven bevat.Leringen die alle behoeftes voorzien van ieder mens waar dan ook en ter aller tijden, zodat we succes in dit leven en in het Hiernamaals kunnen bereiken.In Soerah Ali-Imraan 3:85 staat:EN DEGENE DIE EEN ANDERE RELIGIE DAN ISLAAM ZOEKT; HET ZAL NOOIT VAN HEM WORDEN GEACCEPTEERD, EN IN HET HIERNAMAALS ZAL HIJ TOT DE VERLIEZERS BEHOREN. In Soerah Al-Ma'idah zegt Allaah:                                                                                   DEZE DAG HEB IK JOUW RELIGIE VERVOLMAAKT, MIJN GUNST VOOR JOU VOLBRACHT EN VOOR JOU ISLAAM ALS JE RELIGIE GEKOZEN. D.w.z. dat niemand, waar of wanneer dan ook het recht heeft er iets nieuws aan toe te voegen. "Mijn gunst voor jou volbracht" betekent dat er niets meer compleet of beter is dan deze religie, want het heeft geen tekortkomingen en mist niets.Kan iemand beweren dat hij met iets beters kan komen dat kompleter is dan Islaam, wat zaken betreft zoals economie, politiek, oorlog, vrede, 'aqeedah en aanbidding? Soerah Al-An'am 6:38: WIJ HEBBEN NIETS WEGGELATEN IN HET BOEK. Helaas laten vele Muslims delen van Islaam weg, omdat ze te zwak zijn om dat te accepteren en ernaar te leven.HEB JE DEGENE GEZIEN DIE ZIJN EIGEN VERLANGEN ALS GOD KIEST?                                                                                    Soerah Al-Furqan 25:43. Sommigen vinden het niet erg  wanneer de religie van Allaah verloren gaat, zolang zij maar hun posities als leiders, filosofers en intelectuelen houden....zolang zij maar aanzien bij de mensen houden!Het enige ware begrip van Islaam wordt verkregen door te kijken naar hoe de vrome voorgangers van deze Ummah het begrepen. Namelijk de metgezellen van de Profeet (s.a.s.), de Tabi'ien en degenen die in hun voetstappen volgden van de oprechte geleerden van onze Ummah, die niets veranderen of toevoegen aan Islaam.De boodschap van Islaam is in iedere generatie door geleerden uitgedragen die Allaah heeft gekozen om deze "amaanah" uit te dragen.Al-Awza'ee zei:"Draag geduldig met (het praktiseren) de soenah, houd dezelfde positie als zij (de Sahaabah) deden, zeg wat zij zeiden, voorkom wat zij vookwamen, en volg in de voetstappen van de vrome voorgangers." Zij zetten nooit hun eigen mening voor de Qur'aan en de soenah; zij zeggen dat hun mening alleen uit bewijzen bestaat die andere bewijzen steunen. Zij zeggen dat de leerstellingen van wie dan ook genomen en verworpen kunnen worden, behalve die van de Profeet. (s.a.s.)Over hen zegt Allaah in Soerah Al-Ahzaab 33:39:DEGENEN DIE DE BOODSCHAP VAN ALLAAH UITDRAGEN EN TAQWAH VOOR HEM HEBBEN, EN VOOR NIEMAND ANDERS BANG ZIJN DAN VOOR ALLAAH. Wie de Islaam waarmee Rasuulullaah (s.a.s.) kwam accepteert, moet de voetstappen volgen van Abu Bakr, 'Umar bin Al-Khattaab, 'Uthmaan bin 'Affan, 'Ali bin Abee Taalib, 'Abdullah bin Mas'ood, Imaam Abu Hanifah, imaam Malik, ash-Shafi'ee en Ahmad. Hij moet het voorbeeld nemen van al-Bukhari, Muslim, Ibn Mu'een, Ibn Taymeeyah, Ibn Al-Qayyim en Ibn Rajab en vele anderen. Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:"Een groep van mijn Ummah zal doorgaan met vechten voor de Waarheid, succesvol tot aan de Dag des Oordeels."                                                       Bukhari.  ONS DOEL; ONZE SCHEPPER TE AANBIDDEN. Allaah aanbidden is de reden achter de schepping, zoals in Soerah Al-Mu'minoen 23:115-116 staat:DENKEN JULLIE DAN DAT WIJ JULLIE ZONDER DOEL HEBBEN GESCHAPEN EN DAT JULLIE NIET VOOR BEOORDELING NAAR ONS WORDEN TERUG GEBRACHT? En in Soerah Az-Zariyat 51:56:IK HEB DE JINN EN DE MENS SLECHTS GESCHAPEN OM MIJ TE AANBIDDEN. Rasuulullaah (s.a.s.) riep zijn metgezel Mu'adh bin Jabal drie keer, hem vragend:"Weet je Allaah's recht op Zijn dienaren?"Mu'adh antwoordde:"Allaah en Zijn Boodschapper weten het 't best." De Profeet zei toen:"Allaah's recht op Zijn dienaren is dat zij Hem alleen dienen te aanbidden en niets met Hem vereenzelvigen in aanbidding."                                      Bukhari en Muslim. Daarom heeft Allaah altijd Boodschappers gestuurd die de mensen opriepen om Hem te aanbidden.In Soerah Maryam 19:36 staat: EN WAARLIJK, WIJ HEBBEN  TEMIDDEN VAN IEDERE UMMAH EEN BOODSCHAPPER GESTUURD (ZEGGENDE:)"AANBID ALLAAH ALLEEN EN VOORKOM AT-TAGHUT (ALLE VALSE GODEN).                EN WAARLIJK WIJ STUURDEN NUH NAAR ZIJN VOLK EN HIJ ZEI:"O MIJN VOLK, AANBID ALLAAH; JULLIE HEBBEN GEEN ANDERE GOD BEHALVE HEM. ZULLEN JULLIE DAN NIET BANG ZIJN?                                                                                          Soerah Al-Mu'minoen 23:23. EN (HERINNER) IBRAHIEM TOEN HIJ TEGEN ZIJN MENSEN ZEI:"AANBID ALLAAH EN HEB VREES VOOR HEM. DAT ZAL BETER VOOR JULLIE ZIJN, ALS JULLIE BEGRIJPEN."                  Soerah Al-'Ankabut 29:16. EN NAAR HET VOLK VAN 'AAD (STUURDEN WIJ) HUN BROEDER HUD.HIJ ZEI:"O MIJN VOLK, AANBID ALLAAH ALLEEN; JULLIE HEBBEN GEEN ANDERE GOD DAN HEM.                                              Soerah Hud 11:50.  EN NAAR HET VOLK VAN MADYAN STUURDEN WIJ HUN BROEDER SHU'AIB. HIJ ZEI:"O MIJN VOLK, AANBID ALLAAH; JULLIE HEBBEN GEEN ANDERE GOD DAN HEM.                                             Soerah Hud 11:84.   En Jezus zei tegen het volk van Israel in Soerah Maryam 19:36:WAARLIJK, ALLAAH IS MIJN HEER EN JULLIE HEER, AANBID HEM DUS (ALLEEN) DAT IS HET RECHTE PAD. En dit is de reden waarom de Profeet (s.a.s.) werd gestuurd"zodat Allaah alleen zal worden aanbeden, zonder enige deelgenoten."                                                Bukhari. En dit is het doel dat de Sahaabah van de Profeet begrepen. Rab'ee bin 'Aamir zei tegen Rustum toen deze hem om de reden vroeg waarom hij hem opzocht:"Allaah heeft ons gestuurd om de geschapen (mensen) weg te halen van de aanbidding van de geschapen (valse goden) en hen naar de aanbidding van Allaah, de Enige en Almachtige alleen te leiden." De mensen moeten dienaren zijn of ze nu willen of niet.Dit is de natuur van de mens waarover hij geen controle heeft. Hij moet overgave ervaren, liefde, angst, hoop etc.Als hij dit niet op Allaah richt zal hij het op "afgoden" richten.De Christenen aanbidden Jezus; de Joden aanbaden het kalf, anderen zijn slaven van hun eigen verlangens;HEB JE NIET DEGENE GEZIEN DIE ZIJN EIGEN VERLANGEN VOLGT ALS ZIJN GOD EN ALLAAH DIE HEM ZO KENT LIET HEM DWALEN EN SLOOT ZIJN HART EN ZIJN GEHOOR AF EN PLAATSTE EEN BEDEKKING OP ZIJN ZICHT.WIE ZAL HEM DAN LEIDEN NADAT ALLAAH ZIJN LEIDING HEEFT TERUG GETROKKEN? ZUL JE DAN NIET HERINNEREN?                                                                                                Soerah Al-Jaathiya 45:23. Ibn 'Abbaas zei:"Eigen verlangen (in dit vers) is ook een God die naast Allaah wordt aanbeden."Er wordt gezegd:"Er is niets zo slecht bij Allaah als de lusten waar mensen slaven van zijn." Ibn Al-Qayyim zegt over diegenen:"Zij aanbidden anderen dan Allaah met liefde, angst, hoop, lofuitingen en nederigheid. Zij hebben lief, haten, geven en houden vast  om hun verlangens. Hun verlangens zijn hun meer geliefd dan Allaah's tevredenheid; verlangen is hun leider, lust is hun wegwijzer, onwetendheid is hun drijfveer en nalatigheid hun voertuig." Sommige mensen zijn te trots om dienaar van Allaah te willen zijn en worden in plaats daarvan een dienaar van hun materie. Rasuulullaah (s.a.s.) zei:"Verachtelijk is de slaaf van de dirham en de slaaf van het geborduurde zijden kleed. Wanneer het hem wordt gegeven is hij tevreden en wanneer het hem niet wordt gegeven is hij ontevreden,teleurgesteld en verachtelijk."                                                                                                                                                          Bukhari. In Soerah At-Taubah 9:31 zegt Allaah over degenen die hun leiders aanbidden:ZIJ (DE JODEN EN DE CHRISTENEN) NAMEN HUN RABBIJNEN EN MONNIKEN ALS HUN HEREN NAAST ALLAAH. ' Adee bin Hatim zei tegen de Profeet(s.a.s.):"Maar zij (de mensen) aanbaden hen niet (de rabbijnen en de monniken), o Rasuulullaah.(s.a.s.)"De Profeet antwoordde:"Zij verboden het toegestane en maakten het verbodene toegestaan, en de mensen gehoorzaamden hen. Dit is hoe zij hen aanbaden."                                                                                                                                             Tirmidhi en Ahmad. Het is onze plicht om de mensen uit hun slaap wakker te schudden, ze van dit feit bewust te maken en hen te vragen wat in Soerah Yusuf 12:39 staat:ZIJN VERSCHILLENDE GODEN BETER, OF ALLAAH, DE ENIGE DE ONWEERSTAANBARE?En in Soerah Az-Zumar 39:29:ALLAAH GEEFT EEN VERGELIJKING; EEN MAN DIE VELE PARTNERS TOEBEHOORT DIE HET MET ELKAAR ONEENS ZIJN EN EEN MAN DIE ALLEEN EEN MEESTER TOEBEHOORT; ZIJN ZIJ HETZELFDE ALS JE ZE MET ELKAAR VERGELIJKT? Wij moeten met onze tongen en daden zeggen wat Allaah de Profeet in Soerah Al-An'am 6:162 bevool om te zeggen:ZEG:"WAARLIJK, MIJN GEBED EN MIJN OFFER, MIJN LEVEN EN MIJN DOOD; ALLEN ZIJN VOOR ALLAAH, DE HEER DER WERELDEN. HIJ HEEFT GEEN PARTNER. "Al-'Uboodiyyah" welke Allaah voor ons geschapen heeft betekent dat onze levens in overeenstemming dienen te zijn met datgene wat Hem pleziert. Dat onze dagen en nachten, onze gedachten en woorden, onze daden en bewegingen, ons leven en onze dood allen voor Allaah zijn; de Heer der Werelden. Ibn Taymeeyah heeft aanbidding als volgt gedefineerd:"Ibaadah (Allaah aanbidden) is een uitdrukking die alles omvat waar Allaah van houdt en wat Hij goedkeurt van zowel zichtbare als verborgen woorden en daden.Dus as- salaat, az- zakaah, as- siyyaam, al- hajj, de waarheid spreken, toevertrouwde bezittingen terug geven, goed voor ouders zijn, familiebanden onderhouden, beloftes vervullen, het goede bevelen en het slechte verbieden, strijden en vechten tegen de ongelovigen en hypokrieten, goed voor de buren zijn, de wezen, de armen, de reiziger en de mensen en dieren die worden bezit, du'aa's en dzikrullaah, Qur'aanrecitatie en het vergelijkbare, behoren allemaal tot ibaadah. Soortgelijk de liefde voor Allaah en Zijn Boodschapper, taqwah (Godsvrees) hebben, tawbah (berouw) en dankbaarheid voor Zijn gunsten, tevredenheid met Zijn lot, afhankelijk van Hem zijn, op Zijn rahmah hopen en angst voor Zijn  straf hebben zijn ook voorbeelden van ibaadah."                                                                           Ibn Taymeeyah; Al-'Uboodiyyah p:38. In alle zaken en alle omstandigheden moeten mensen Allaah alleen aanbidden.                        Deze aanbidding moet in alles aanwezig zijn, groot en klein zodat hij "als iemand die alleen een meester toebehoort" zal zijn.Het leven in deze wereld is corrupt geworden omdat mensen andere "Goden"naast Allaah hebben genomen, en anderen Allaah zelfs geheel verworpen hebben. Ibn Al-Qayyim zegt:"Zoals de hemelen en de aarde geruineerd en corrupt zouden worden wanneer er in hen andere Goden naast Allaah aanwezig zouden zijn, zo gebeurt hetzelfde in het hart; wanneer er in het hart verlangen naar een andere God is dan Allaah, zal dit hart serieus ziek en corrupt worden. Deze ziekte zal niet genezen zolang deze "valse God"niet uit het hart verwijderd is en ingeruild wordt met de ware God, Die het doel van het hart's liefde, hoop, angst, overgave en berouw is." Inderdaad, het is waar dat onze toestand niet zal verbeteren zolang wij niet al het andere wat niets met Allaah te maken heeft van onze harten verwijderen! Maar ons probleem tegenwoordig is dat de meeste mensen gewoon weg weigeren om dienaren van Allaah te worden.Laten we toch offers maken zoals de eerste generatie van onze Ummah dat heeft gedaan! Kijk naar wat 'Umar bin Al-Khattaab heeft gezegd:"Alle lof is aan Allaah, Die de mensen heeft gezegend door na het stoppen van de komst van de Boodschappers, mensen te  laten overblijven van Ahlul-'Ilm (de mensen van kennis) die degenen die afgedwaald zijn oproepen naar de leiding van Islaam, terwijl zij de kwellingen die op hen komen doorstaan en die het Boek van Allaah laten zien aan degenen die blind zijn geworden (in hun harten). Hoeveel slachtoffers van Iblies hebben zij gered en hoeveel afgedwaalden hebben zij geleidt! Zij offerden hun bezittingen en hun bloed  om het vernietigen van de dienaren van Allaah tegen te gaan. Hoe groots is de indruk die zij op de mensen achter laten! Dus faal niet om in hun voetstappen te treden, want zij zijn in een verheven positie." En herinner de hadith waarin Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:"Moge Allaah degene zegenen die mijn uitspraken hoort en ze onthoudt en ze dan getrouw doorgeeft aan hen (anderen)."                                                            Bukhari En:"Wallaahi, wanneer Allaah iemand via jou naar Islaam leidt, is dat veel beter voor jou dan gezegend zijn met de beste plezieren van deze wereld."         Bukhari. En in Soerah Fussilaat 41:33 staat:WIE IS BETER IN SPRAAK DAN DEGENE DIE MENSEN OPROEPT NAAR ALLAAH, VROME WERKEN VERRICHT EN ZEGT:"IK BEN EEN VAN DE MUSLIMS."? Wie spreekt de biljoenen Christenenn aan, de Joden, de Atheisten? Wie brengt biljoenen Muslims terug naar hun Heer en hun religie? Wie steunt de Muslimjeugd van vandaag die hun eigen verlangens volgt en hun religie ter zijde laat? Wie geeft een helpende hand aan de ouden die voor de deur van de dood staan en nog geen berouw hebben getoond? Wie daagt de valse leugens uit die onze religie vandaag omringen?Herinner Allaah's woorden in Soerah Ali-Imraan 3:139:DUS VERLIES JULLIE HARTEN NIET, NOCH WANHOOP, WANT JULLIE MOETEN OVERWINNING BEREIKEN ALS JULLIE WAAR IN GELOOF ZIJN.             Onze plicht is om de Waarheid te verkondigen en geen compromieen met leugens te sluiten.Offers moeten voor Islaam gegeven worden, anders zullen we onze religie verkopen om onze vijanden tevreden te stellen:WAARLIJK,ZIJ PROBEERDEN JOU WEG TE LEIDEN VAN DATGENE WAT WIJ AAN JOU GEOPENBAARD HEBBEN, OM IETS ANDERS TEGEN ONS TE MAKEN DAN DAT, EN DAN ZOUDEN ZIJ JOU ZEKER ALS EEN VRIEND HEBBEN GENOMEN! EN ALS WIJ JOU NIET STEVIG LIETEN STAAN, ZOU JE BIJNA EEN BEETJE TOT HUN HEBBEN GENEIGD. IN DAT GEVAL ZOUDEN WE JOU EEN DUBBEL DEEL (VAN STRAF) IN DIT LEVEN HEBBEN LATEN PROEVEN EN EEN DUBBEL DEEL NA DE DOOD. EN DAN  ZOU JE NIEMAND GEVONDEN HEBBEN OM JOU TEGEN ONS TE HELPEN. EN WAARLIJK, ZIJ WOUDEN JOU ZO BANG MAKEN DAT ZE JE UIT HET LAND ZOUDEN WEGDRIJVEN.MAAR IN DAT GEVAL ZOUDEN ZIJ DAARIN NA JOU NIET HEBBEN KUNNEN VERBLIJVEN, BEHALVE VOOR EEN WIJL.DIT WAS ONZE REGEL MET DE BOODSCHAPPERS DIE WE VOOR JOU STUURDEN, EN JE ZULT GEEN VERANDERING ZIEN IN ONZE WEGEN.                                                                                                  Soerah Al-Israa'17:73-77 HISBAH: HET GOEDE BEVELEN EN HET KWADE VERBIEDEN. 

In Soerah At-Taubah 9:71 staat:

DE GELOVIGEN; MANNEN EN VROUWEN, ZIJN  AWLIYYAA' (HELPERS, VRIENDEN, BESCHERMERS) VAN ELKAAR; ZIJ BEVELEN HET GOEDE EN VERBIEDEN HET KWADE. Hisbah was ook een karaktereigenschap van de Profeet (s.a.s.) zoals uit Soerah Al-A'raaf 7: 157 blijkt:HIJ BEVEELT HEN HET GOEDE EN VERBIEDT HEN HET KWADE. Het is ook een karaktereigenschap van deze Ummah; Soerah Ali-Imraan 3:110:JULLIE ZIJN DE BESTE MENSEN OOIT VOOR DE MENSHEID OPGEWEKT;JULLIE BEVELEN HET GOEDE EN VERBIEDEN HET SLECHTE EN JULLIE GELOVEN IN ALLAAH. Al-Qurtubee zei:" Jullie zijn alleen de beste mensen als jullie het goede bevelen en het slechte verbieden." Daarom hangt dit compliment voor onze Ummah ervan af of we deze twee bevelen uitvoeren.Als we dat niet doen zijn we dit compliment niet waard.Imaam an-Nawawee zei:"Je moet weten dat deze zaak; het goede bevelen en het kwade verbieden, lange tijd meestal genegeerd is. Wat er vandaag van over is zijn maar een paar voetsporen, ondanks het feit dat het een belangrijke zaak is die in het hart van alle zaken ligt." Daarom moeten degenen die Allaah's tevredenheid zoeken en voor het Hiernamaals vechten veel waarde hieraan hechten; des te meer omdat het zo weinig wordt waar gemaakt! Zij moeten  hun intentie oprecht laten zijn en voor niemand bang zijn want Allaah zegt in Soerah Al-Hajj 22:40:WAARLIJK ALLAAH HELPT DEGENE DIE ZIJN ZAAK HELPT. Imaam an-Nawawee heeft gezegd:"De Qur'aan, de soenah en de algemene opvattingen van de Ummah zijn het erover eens dat het goede bevelen en het kwade verbieden een Islamitische plicht is." Soms komt Hisbah op een meer direkte manier tot uitdrukking in de Qur'aan en de soenah, zoals in Soerah Ali-Imraan 3:104:LAAT ER UIT JULLIE EEN GROEP MENSEN VOORTKOMEN DIE TOT AL HET GOEDE UITNODIGEN; HET GOEDE BEVELEND EN HET KWADE VERBIEDEND. Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:"Degene die iets slechts ziet moet het met zijn hand veranderen, als hij dat niet kan, dan met zijn tong, als hij dat niet kan, dan met zijn hart; wat de zwakste vorm van geloof is."                       Bukhari en Muslim. Wanneer we deze verplichting niet nakomen moeten we niet denken dat we veilig zijn voor Allaah's straf:DEGENEN VAN DE KINDEREN VAN ISRAEL DIE NIET GELOOFDEN WERDEN VERVLOEKT DOOR DE TONG VAN DAWUD EN ISAA DE ZOON VAN MARYAM. DAT WAS ZO OMDAT ZIJ (ALLAAH EN ZIJN BOODSCHAPPER ) NIET GEHOORZAAMDEN EN ALTIJD DE GRENZEN OVERTREEDDEN. ZIJ VERBODEN ELKAAR AL-MUNKAR NIET,(HET KWADE, ZONDEN, KUFR ETC.) WELKE ZIJ VERRICHTTEN.WALGELIJK WAS HET INDERDAAD WAT ZIJ DEDEN. Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezed:"Er is geen volk in wiens midden daden van ongehoorzaamheid gewoonte zijn en zij kunnen dit veranderen maar doen dat niet, of Allaah bezoekt hen met een slaande straf."      Abu Dawud, Ahmad, Ibn Maajah. Abu-Dardaa'zei:"Of jullie bevelen het goede en verbieden het kwade of Allaah zal over jullie een tyran als leider plaatsen die noch jullie ouderen respecteert, noch genade voor jullie jongeren heeft. Wanneer de vromen temidden van jullie voor hun vernietiging bidden worden hun gebeden niet beantwoordt.Wanneer jullie Allaah om hulp vragen zal Hij het niet aan jullie geven.En wanneer jullie Zijn vergeving vragen zal Hij jullie niet vergeven." Bilal bin Sa'eed zei:"Wanneer een daad van ongehoorzaamheid geheim wordt gehouden, is het alleen slecht voor degene die het verricht, maar wanneer het open wordt uitgevoerd en niet verandert zal het slecht zijn voor iedereen." An-Nawawee  heeft gezegd:"Het goede bevelen en het slechte verbieden is Fard Kifaayah; wanneer het door een groep mensen wordt verricht, is de rest vrijgesteld van deze verplichting.. Maar wanneer iedereen dit nalaat, zijn allen die geen excuus hebben om dit na te laten schuldig. Verder wordt het een persoonlijke plicht voor iemand die als enige van het slechte af weet, of die als enige dat kan veranderen." Hisbah bestaat uit vier onderdelen:1: Al-Muhtasib; degene die Hisbah verricht,2: Al-Muhtasabu 'alayhi; de persoon tegenover wie Hisbah wordt uitgevoerd,3: Al-Muhtasabu Feehi; het onderwerp van Hisbah,4: Ihtisaab; de daad opzich; het goede bevelen en kwade verbieden. Ibn Rajab heeft gezegd:"Het slechte afkeuren met het hart is een daad die verricht moet worden; wanneer het hart van de gelovige het kwade niet  veroordeelt,laat dat zien dat geloof niet langer in zij n hart verblijft.Wat het afkeuren met de tong en de hand betreft; dit is alleen een plicht binnen iemands vermogen." Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:"Wanneer ik jullie iets beveel, doe het dan zoveel als je kan."                                                                                       Bukhari en Muslim. De manier waarop iemand het goede beveelt moet natuurlijk op een vriendelijke, zachte liefdevolle wijze gebeuren. (zie de les:"Vriendelijkheid en zachtheid") Ash-Shafi'ee heeft gezegd:"Degene die in vertrouwen advies aan zijn broeder geeft heeft goed voor hem gedaan maar degene die dat in publiek doet heeft hem eigenlijk beledigd en kwetsbaar blootgesteld."We moeten niet vergeten dat hisbah niet op persoonlijke mening gebaseerd moet zijn; het goede bevelen en het slechte verbieden dient gebaseerd te zijn op de Shari'ah.De regel is dat degene die een rustig temperament heeft het verricht.Het feit dat de meeste Muslims zich niet meer om elkaar bekommeren en niet bezorgd zijn over de vele zonden die er om hun heen worden verricht en hoe dit de Ummah zwak maakt, moet geen invloed op ons hebben; we kunnen beter de Qur'aan en de soenah volgen, -ookal keren zovelen zich dan tegen ons- dan de meute te volgen; zoals Allaah in Soerah Al-An'aam 6:116 zegt:WANNEER JULLIE DE MENIGTE ZOUDEN VOLGEN OP DE AARDE ZOUDEN ZIJ JULLIE WEG LEIDEN VAN DE WEG VAN ALLAAH. Wanneer wij hisbah negeren zal dit vroeg of laat leiden tot het veranderen van de systemen en gewoontes van onze leefgemeenschap, op zo'n manier dat het slechte als goeds zal worden gezien en het goede als slechts!Natuurlijk begint het bij onszelf, zoals An-Nawawee heeft gezegd:"Een Muslim moet twee dingen doen:zichzelf verbieden en bevelen en de ander verbieden en bevelen."   Dit is wat in Soerah Al-Baqarah 2:44 staat:BEVEEL JE (DE MENSEN) HET GOEDE TERWIJL JE ZELF VERGEET (OM HET TE PRAKTISEREN)? IN HET NETWERK VAN "DE JAMA'AH" WERKEN. Laten we onszelf de volgende vragen stellen; kunnen we deze weg alleen afleggen? Kunnen we onze verplichtingen van da'wah, hisbah en jihad zelf nakomen? Kunnen we alleen onze vijanden overwinnen? Iedereen weet de antwoorden. Het is onze plicht om de bevelen van onze religie op te volgen in de instructies ervoor toe te passen. Allaah beveelt ons in Soerah Al-Imraan 3:103:EN HOUD VAST, JULLIE ALLEMAAL SAMEN, AAN HET KOORD VAN ALLAAH EN SCHEID NIET VAN ELKAAR. Ibn Kathier heeft als commentaar op dit vers gezegd:"Allaah heeft de gelovigen eenheid opgedragen en verbood hen het tegenovergestelde. Inderdaad er zijn vele ahadieth die onenigheid verbieden en eenheid bevelen." Al-Qurtubie zei:"Ibn 'Abbaas zei tegen Sammak Al-Hanafi:"O Al-Hanafi! Jullie moeten jama'ah (eenheid) praktiseren, want de vorige naties werden vernietigd vanwege hun onenigheid." Al-Qurtubie zei ook:"Imaam Muslim heeft een hadith verzameld die overgeleverd is door Abu Hurairah waarin Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:"Allaah is met drie dingen van jullie tevreden:dat jullie Hem alleen aanbidden; niemand met Hem vereenzelvigen; dat jullie je vasthouden aan het koord van Allaah en niet verdeeld zijn."                                                         (deel van de hadith) Dus Allaah heeft het voor hen (de Muslims) verplicht gemaakt om aan Zijn Boek (de Qur'aan) vast te houden en er naar te verwijzen in tijden van meningsverschillen. Hij bevool ons ook om eenheid te hebben en verbood verdeeldheid, welke tot vernietiging van de mensen van het Boek voor ons leidde." 'Ali bin Abee Talib zei:"Scheid niet van elkaar, want eenheid is een rahmah en verdeeldheid een straf." In Soerah Al-Ma'idah 5:2 staat:EN HELP ELKAAR IN HET VROME EN GENADIGE, MAAR HELP ELKAAR NIET IN ZONDES EN OVERTREDINGEN. "Twee zijn beter dan een en drie zijn beter dan twee en vier zijn beter dan drie; blijf dus samen (in jama'ah)."En: "Shaytaan is ten opzichte van een mens als een wolf ten opzichte van een schaap en hij valt de afdwalenden aan. Voorkom dus eenzame paden en houd je vast aan de jama'ah."                                                                                                Imaam Ahmad. In Soerah Al-Ma'idah 5:56 staat:DEGENE DIE ALLAAH, ZIJN BOODSCHAPPER EN DEGENEN DIE GELOVEN ALS AWLIYYAA' NEEMT, DAN ZAL DE GROEP VAN ALLAAH DE OVERWINNENDE ZIJN... Wanneer je liever alleen je strijd voor Islaam wilt voeren dan samen ben je daarmee dus ongehoorzaam aan Allaah en Rasuulullaah (s.a.s.). Want door daarvoor te kiezen geven we de voorkeur aan verdeeldheid boven eenheid, en willen we de gelovigen niet als helpers en vrienden; wat awliyyaa'betekent!Abu Hamid Al-Ghazali heeft gezegd:"Jullie moeten weten dat ieder die ervoor kiest om thuis te zitten-waar dat ook mag zijn- schuld heeft aan wat er in deze tijd aan slechts is. Want door dat te doen negeert hij de plicht om mensen te leiden en te onderwijzen en hen het goede te bevelen." En dit schreef hij in zijn tijd;wat zou hij dan wel niet nu schrijven!?  Ibn Al-Qayyim heeft gezegd:"Wat voor goeds is er in een persoon die ziet dat de heilige dingen van Allaah worden genegeerd, Zijn grenzen overtreden, Zijn religie verworpen, de soenah van Zijn Boodschapper genegeerd en hij verblijft onverschillig, met een koud hart en een zwijgende tong, als een stille duivel.Zulke mensen zijn veracht door Allaah, door de ergste ziekte getroffen; n.l; de dood van hun harten. Want hoe levendiger en krachtiger het hart is, hoe meer boosheid hij voor de zaak van Allaah en Zijn Boodschapper voelt en des te sterker en kompleter is zijn steun aan de Dien." Ibn Mubarik heeft overgeleverd van 'Amir Ash-Sha'bee dat sommige mannen uit Kufa weg gingen om zich terug te trekken uit het sociale leven en in aanbidding te leven. Toen 'Abdullaah bin Mas'ood over hen hoorde ging hij naar hen toe om hen te zien. Ze waren blij om hem te zien, maar hij zei:"Wat bewoog jullie hiertoe?"Ze zeiden:"We hielden ervan om van de mensen weg te gaan om (Allaah) te aanbidden."Toen zij hij tegen hen:"Als iedereen zou doen wat jullie doen, wie zal er dan tegen de vijanden vechten?Ik ga niet weg tenzij jullie met me mee terug gaan."Moge Allaah genade voor Ibn Mas'ood hebben.Hij zei wat hij zei in een tijd waarin jihaad  een plicht voor de groep was (fard kifaayah). Wat zou hij dan vandaag gezegd hebben tegen diegenen die zichzelf van de rest van de wereld afzonderen? DE VOORZIENINGEN TIJDENS ONZE REIS. Iedere reiziger heeft voorzieningen nodig voor zijn reis. Hoe langer de weg is hoe moeilijker en zwaarder en des te groter zijn de offers om de reis mee af te leggen en des te meer heeft de reiziger nodig voor onderweg.Wat dan als iemand naar Allaah en het Hiernamaals reist? Iemand die zijn reis of in het Paradijs of in de Hel zal beeindigen.Wat kunnen we zeggen over een reiziger die zijn reis begint met testen en beproevingen in deze wereld, die het overblijfsel van zijn reis tussen de aarde in zijn graf doorbrengt om in de Handen van zijn Heer te eindigen? Wat voor voorzieningen heeft zo iemand nodig om met zich mee te nemen? Aan wat heeft hij iets; wat zal hem onderweg helpen? Wat zal hem naar een veilige plek leiden en hem beschermen tegen datgene waar hij bang voor is?Heeft hij hier kinderen, en macht en aanzien voor nodig?Wallaahi; niets van dat alles!Zoals in Soerah Al-Haaqah 69: 28 staat:O HAD DE DOOD MAAR EEN EINDE AAN MIJ GEMAAKT! MIJN BEZIT HEEFT MIJ NIET GEBAAD; MIJN MACHT IS VAN MIJ HEEN GEGAAN. En in Soerah Luqman 31:33:O MENSEN! ONDERHOUD JULLIE PLICHT TEN OPZICHTE VAN JULLIE HEER EN VREES DE DAG WAAROP GEEN OUDER HET KIND KAN BATEN, NOCH HET KIND DE OUDER KAN BATEN. En in Soerah 'Abasa 80:33-37:MAAR WANNEER AS-SAAKH-KHAH (DE DAG DER OPSTANDING BIJ DE TWEEDE BLAAS OP DE TROMPET.) KOMT; OP DIE DAG ZAL EEN MAN VAN ZIJN BROEDER WEGVLUCHTEN EN (VAN ZIJN) MOEDER EN ZIJN VADER, EN (VAN) ZIJN VROUW EN KINDEREN. IEDER DIE OP DIE DAG TEMIDDEN VAN HEN IS ZAL GENOEG ZORGEN OM ZICHZELF HEBBEN WAARDOOR HIJ ONVERSCHIILIG (TEGENOVER ANDEREN) WORDT. Geen van deze voorzieningen zal ons baten, behalve taqwa (bewustzijn van Allaah)EN NEEM EEN VOORZIENING (MET JULLIE) VOOR DE REIS; MAAR DE BESTE VOORZIENING IS TAQWA.                             (soerah Al-Baqarah 2:197) En kennis: HET ZIJN ALLEEN DEGENEN DIE KENNIS HEBBEN TEMIDDEN VAN ZIJN DIENAREN DIE VREES VOOR HEM HEBBEN.                                                                                               (Soerah As-Sajdah 32:24)       Op Allaah vertrouwen behoort ook tot onze voorzieningen:EN DEGENE DIE ZIJN VERTROUWEN IN ALLAAH STELT; ALLAAH IS VOLDOENDE VOOR HEM.                                                ( Soerah At-Talaq 65:2)     Dankbaarheid behoort ook tot onze voorzieningen:WAAROM ZAL ALLAAH JULLIE STRAFFEN WANNEER JULLIE HEM DANKBAAR ZIJN EN JULLIE IN HEM GELOVEN? (Soerah An- Nisa 4:147) Geduld is ook een van onze voorzieningen:ALLAAH IS MET DEGENEN DIE GEDULDIG ZIJN.(Soerah Al-Baqarah 2:153) De wereld niet wensen behoort ook tot onze voorzieningen:"Minacht de wereld en Allaah zal van je houden en minachtig datgene wat mensen bezitten en de mensen zullen van je houden."                                              Ibn Majah. Voorkeur aan het Hiernamaals geven behoort er ook toe:EN DEGENE DIE NAAR HET HIERNAMAALS VERLANGT EN ERNAAR STREEFT ZOALS ER NAAR GESTREEFT DIENT TE WORDEN EN HIJ IS EEN GELOVIGE; DAT ZIJN DEGENEN WIENS STREVEN GUNSTEN BIJ ALLAAH ZULLEN VINDEN.                                                    (Soerah Al-'Isra: 19) Zo zijn de voorzieningen die gebruikbaar zijn voor je reis naar Allaah en het Hiernamaals; het zijn de juiste voorzieningen die ons helpen om onze verplichtingen tegenover Allaah uit te voeren en datgene wat Hij verboden heeft te vermijden.---------------------------------------------------------------------------------------------------                             TARBIYAH AL ISLAAMIYAH. Vasten op de tiende dag van de maand Muharram: Ibn 'Abbaas heeft overgeleverd:"Rasuulullaah (s.a.s.) verrichtte Saum op Yawma ' Ashuraa' en bevool ons om op deze dag te vasten."                     Bukhari en Muslim. Abu Qataadah heeft overgeleverd:"Rasuulullaah (s.a.s.) werd over het verrichten van As-Saum op de tiende van Muharram gevraagd, en hij antwoordde:"Het is een boetedoening voor de zonden van het voorafgaande jaar."         Muslim. Vasten  op de 13de, 14de en 15de van de Islamitische maand; 'Abdullaah bin 'Amr bin Al- 'As heeft overgeleverd:"Rasuulullaah (s.a.s.) zei:"Iedere maand drie dagen Saum verrichten is gelijk aan een volledige maand vasten."                                                                                  Al-Bukhari en Muslim. Abu Dharr heeft overgeleverd:"Rasuulullaah (s.a.s.) zei:"Als je drie dagen per maand wilt vasten, vast dan op de 13de, 14de en 15de van de (maan) maand."                                                                                                                  At-Tirmidhi. Zaid bin Khaalid Al-Juhani heeft overgeleverd:"Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:"Degene die de vastende persoon iets geeft waarmee hij zijn vasten kan verbreken zal dezelfde beloning krijgen als degene die vastte, zonder dat de beloning van de laatst genoemde vermindert."                                             At-Tirmidhi- Hasan Sahih. Anas heeft overgeleverd:"De Profeet kwam op bezoek bij Sa'd bin 'Ubaadah die brood en olijfolie aan hem gaf. De Profeet (s.a.s.) at het en zei:"Degenen die vastten braken hun vasten met jullie. (dit is de letterlijke betekenis, maar het betekent: Moge Allaah jullie beloning voor het schenken van voedsel aan een vastende om zijn vasten mee te verbreken.); de vromen hebben jullie eten gegeten en de engelen vragen om zegeningen voor jullie."                                                                                                                                                                             Abu Dawud. Vasten op maandag en donderdag. Abu Qatadah heeft overgeleverd:"Rasuulullaah (s.a.s.) werd gevraagd over vasten op maandagen, hij zei:"Dat is de dag waarop iik werd geboren en de dag waarop ik openbaring ontving."                                                                                      Muslim. Abu Hurairah heeft overgeleverd:"Rasuulullaah (s.a.s.) zei:"Daden van mensen worden op maandagen en donderdagen aan Allaah gepresenteerd, dus houd ik ervan dat mijn daden gepresenteerd worden terwijl ik vast."            At-Tirmidhi. 

23:39 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-05-08

Samenvatting van een aantal Voedsel en Eetgewoontes volgens de Soennah uit het boek ‘Zaad al-Ma’ad

Eten:

1. Wanneer hij zijn hand in het eten stopte, zei hij, Bismillaah (in de Naam van Allaah),” en hij vertelde de mensen dit te doen wanneer ze aten. Hij (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd: “Wanneer iemand van jullie eet, laat hem dan de naam van Allaah Ta’ala noemen. Als hij dan de naam van Allaah aan het begin van zijn eten vergeet te noemen, laat hem dan zeggen, “Bismillaahi fie awwalihie wa aaghirihie,’ (in de Naam van Allaah, aan het begin en aan het einde).” [1]

De correcte mening is dat het verplicht is om de naam van Allaah (Bismillaah) te zeggen bij de aanvang van het eten. En dit is een van de twee uitspraken van de Hanbalies. De ahadieth die dit vermelden zijn sahieh (authentiek) en duidelijk, zonder dat het tegenstrijdigheden bevat. Er is ook geen Idjmaa’ah (Consensus) die hier tegenin gaat noch uit zijn klaarblijkelijke verband haalt. En degene die de bismillaah bij de aanvang van het eten laat, wordt vergezeld door de Satan tijdens zijn eten en drinken.

2. Wanneer hij het eten naar zijn mond ophief, zei hij, Al-Hemdoe lilaahie hamdan kathieren tayyiban moebaarakan fiehie ghayri makfiyyin wa laa moewadda’ wa la moestaghnie `anhoe Rabbanna `azza wa djal (alle lofprijzing is aan Allaah, ontelbare en gezegende lofprijzingen. Wij kunnen Uw lofprijzingen niet vergoeden, noch kunnen wij het achterlaten, noch kunnen wij daar zonder mee doen, Onze Heer moge Hij verheerlijkt worden).” [2]

3. Hij bekritiseerde nooit het eten. Als hij het lekker vond, at hij het, en als hij het niet lekker vond, liet hij het en zei niets. [3] Of hij zei, “Ik heb geen trek om te eten.” [4]

4. Soms prees hij het eten, net zoals toen hij zijn familie om eten vroeg, en zij zeiden, “Wij hebben niets behalve azijn.” Hij vroeg erom en begon het te eten, en zei, “Wat een goed voedsel is azijn.” [5]

5. Hij was gewoon om te praten als hij at, zoals we kunnen zien in de bovengenoemde overlevering over azijn. En hij zei tegen zijn stiefzoon `Omar ibn abie Salamah (radiallaahoe `anhoe) toen hij met hem at: “Zeg Bismillaah en eet van hetgeen in het bord wat voor je is.” [6]

6. Hij (salallaahoe `alayhie was sallem) moedigde zijn gasten herhaaldelijk aan om te eten, zoals gulle gastheren doen, en zoals we zien in de hadieth van Aboe Hoerayrah (radiallaahoe `anhoe), hetgeen overgeleverd is door al-Boechaarie, over het verhaal van het drinken van melk, waarin hij herhaaldelijk tegen hem zei, “Drink,” en hij bleef hem dit zeggen tot dat hij (de gast) zei, “Bij Degene die jou met de waarheid heeft gezonden, ik heb er geen plaats meer voor!” [7]

7. Als hij met anderen at, ging hij niet weg totdat hij doe`aa (smeekbeden) voor hen had gemaakt. Hij (salallaahoe `alayhie was sallem) maakte doe`aa in het huis van `Abdoellaah ibn Bishr, en zei: “O Allaah, zegen hen in dat waarin U hen heeft voorzien en vergeef hen en wees hen genadig.” [8]

8. Hij (salallaahoe `alayhie was sallem) beval de mensen om met hun rechterhand te eten en verbood hen om met hun linkerhand te eten. Hij zei: “De Shaytaan eet met zijn linkerhand en drinkt met zijn linkerhand.” [9]

Dit impliceert dat het eten met de linkerhand haraam (verboden) is, en dit is de correcte mening, want degene die met zijn linkerhand eet is of een shaytaan ( duivel), of hij immiteert de shaytaan. Het is ook overgeleverd in een authentieke hadieth dat hij tegen een man zei die aan het eten was met zijn linkerhand in zijn bijzijn: “Eet met je rechterhand!” De man zei: “Ik kan het niet.” Hij (salallaahoe `alayhie was sallem) zei: “Moge jij het nooit meer in staat zijn om te doen,” En de man tilde sindsdien nooit meer zijn rechterhand naar zijn mond. [10] Als het was toegestaan (om met de linkerhand te eten), zou hij niet tegen hem hebben gebeden. Het was de eigenwijze hoogmoedigheid van de man dat hem ervan weerhield om het bevel te gehoorzamen, en dit is de uiterste ongehoorzaamheid die dit gebed tegen hem verdiende.

9. Hij beval degenen die klaagden dat zij zich nooit vol voelen, om samen te eten en niet apart en om de naam van Allaah (Bismillaah zeggen) te vermelden over het eten zodat Hij het kan zegenen voor hen. [11]

10. Het is ook overgeleverd dat hij (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd: “Ik eet niet liggend / leunend.” [12]

11. Hij at door middel van zijn eerste drie vingers (van zijn rechterhand) te gebruiken, wat de beste manier van eten is.

De Profetische leiding betreffende Eten:

1. De Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) wist wat hij at.

2. Hij at hetgeen wat goed voor hem was.

3. Hij at hetgeen wat genoeg was om hem gaande te houden, maar niet zo veel dat het hem overdreven volmaakte. Ibn `Omar overleverd dat de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd: “De gelovige eet met één maag terwijl de ongelovige met zeven (magen) eet.” [13]

4. Hij leerde zijn Oemmah iets om zichzelf te beschermen tegen ziekten die veroorzaakt worden door eten en drinken. Hij (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd: “Er is geen enkel reservoir dat de zoon van Aadam vult, erger dan zijn maag. Het is voldoende voor de zoon van Aadam om een paar happen te eten, om hem gaande te houden. Als hij (zijn maag) moet vullen, laat hem dan éénderde met voedsel vullen, en éénderde met drinken en éénderde met lucht.” [14]

[1] Sahieh: Overgeleverd door at-Tirmidhie (nm. 1859) en Aboe Dawoed (nm.3767).
[2] Overgeleverd door al-Boechaarie (nm.5142).
[3] Overgeleverd door al-Boechaarie (nm. 3370) en Moslim (nm.2064).
[4] Overgeleverd door al-Boechaarie (nm. 5076) en Moslim (nm.1946).
[5] Overgeleverd door Moslim (nm.5052).
[6] Overgeleverd door al-Boechaarie (nm. 5061) en Moslim (nm.2022).
[7] Overgeleverd door al-Boechaarie (nm. 6087).
[8] Overgeleverd door moslim (nm. 2042).
[9] Overgeleverd door moslim (nm. 2020).
[10] Overgeleverd door moslim (nm. 2021). Voetnoot SP: Dit omdat de man uit trots en hooghartigheid niet zijn rechterhand wilde gebruiken!
[11] Sahieh: Overgeleverd door Aboe Dawoed (3764) en ibn Maadjah (3286).
[12] Overgeleverd door al-Boechaarie (nm. 5083).
[13] Overgeleverd door al-Boechaarie (nm5081 en Moslim (nm.2060).
[14] Sahieh: Overgeleverd door at-Tirmidhie (nm. 1381) en ibn Maadjah (nm.3349). Het is authentiek verklaard door Shaych Mohammed Naasiroed-Dien al-Albaanie in Silsilatoel Ahadiethoes Sahiehah (nm.2265).

Door: Ibn al-Qayyim al Jawziyyah
Bron: Zaad al-Ma`aad (p. 2/262 en wat erna komt)

23:32 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-05-08

Geduld in tijden van tegenspoed is gemakkelijker dan in tijden van gemak

Één van de salaf zei: ‘Gelovigen én ongelovigen kunnen allebei in een tijd van tegenspoed geduldig zijn, maar alleen mensen met een sterk geloof hebben geduld in tijden van gemak (bv door niet te verspillen of overbodige uitgaven te maken.)’ Daarom waarschuwde Allah ons voor de fitnah van rijkdom, vrouwen en kinderen: O, jullie die geloven! Laat jullie bezittingen of jullie kinderen jullie niet van de overdenking van Allah afleiden. En iedereen die dat doet, die zal dan de verliezer zijn. [Surah Al-Moenafiqoen 63:9] en; O, jullie die geloven! Waarlijk onder jullie vrouwen en onder jullie kinderen zijn vijanden voor jullie, hoed je dus voor hen! [Surah At-Taghaaboen 64:14]

De vijandschap waar in deze ayah naar verwezen wordt is niet de vijandschap als gevolg van haat en conflicten, maar van liefde en zorg van ouders (bv toegeven en verwennen), die hen kan afhouden van religieuze zaken zoals de hidjrah, djihaaf, het zoeken naar kennis en van het geven van sadaqah.

At-Tirmidhi vertelde over Ibn ‘Abbas, toen een man hem (Ibn Abbas) vroeg naar de bovengenoemde ayah [64:14]. Ibn Abbas vertelde hem dat deze ayah verwijst naar enkele mannen uit Mekka, die moslim waren geworden en wilden emigreren om zich bij de Profeet saw in Medina te voegen, maar hun vrouw en kinderen beletten dit hen te doen. Later, toen ze zich uiteindelijk bij de Profeet saw konden voegen en toen zagen dat anderen al veel hadden geleerd over de islam, wilden zij hun vrouwen en kinderen straffen. Aldus openbaarde Allah deze ayah: O, jullie die geloven! Waarlijk onder jullie vrouwen en onder jullie kinderen zijn vijanden voor jullie, hoed je dus voor hen! [Surah At-Taghaaboen 64:14]. At-Tirmidhi zei dat deze Hadeeth Hassan sahieh (betrouwbaar is).

De Hadeeth: ‘Kinderen zijn de oorzaak van lafheid en gierigheid’ laat zien hoeveel een mens door een gezin, kan worden afgeremd in zijn streven naar perfectie en succes. Toen de Profeet saw eens een Khutbah (preek) hield, zag hij zijn kleinzonen Hassan en Hoesein lopen en struikelen dus onderbrak hij toen zijn preek, ging naar hen toe, pakte hen op en zei: ‘Allah heeft inderdaad de waarheid gesproken toen Hij zei: O, jullie die geloven! Waarlijk onder jullie vrouwen en onder jullie kinderen zijn vijanden voor jullie, hoed je dus voor hen! [Surah At-Taghaaboen 64:14] Ik zag deze kleine jongetjes struikelen en had niet het geduld om mijn preek af te maken, dus stopte ik en pakte hen op’ . De Profeet saw deed dit wegens zijn liefde voor kinderen en op deze manier stelde hij ook een voorbeeld voor zijn Ummah om barmhartig en vriendelijk te zijn voor kinderen.

De reden waarom het zo moeilijk is om geduldig te zijn in tijden van gemak, is vanwege het feit dat we de keuze hebben hoe we ons zullen gedragen. Een hongerig mens heeft meer geduld als hij geen voedsel heeft, maar als er voedsel beschikbaar is, wordt zijn geduld zwakker. Vergelijkenderwijs is het voor iemand gemakkelijker om zijn seksuele behoeften te beheersen als er geen vrouwen in de buurt zijn.

Door: Ibn al-Qayyim al Jawziyyah
Bron: Geduld en dankbaarheid, samenvatting van Oedatoes Saabirien wa Dhaakiratoesj Sjaakirien [p. 67-70]
vertalingsnote: We kunnen aannemen dat de adviezen van Ibn al-Qayyim gelijkelijk toepasbaar zijn voor zowel mannen als vrouwen

23:35 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-05-08

İlk Müslüman olanlardan: TALHÂ BİN UBEYDULLAH

Hz. Talhâ bin Ubeydullah, Resûlullah efendimizin; "Talhâ ve Zübeyr, Cennette komşularımdır" hadîs-i şerifiyle medhedilen sahâbidir.Hz. Talhâ, ticâretle uğraştığı için sık sık Mekke dışına çıkardı. Bu seyâhatlerinden birinde Şam yakınlarında Busra kasabasında bir panayıra gelmişti. Burada bir râhip;- Panayıra gelenlere sorun; içlerinde Mekke'den gelen var mı? diye seslendi. Talhâ bin Ubeydullah:- Evet, ben Mekkeliyim, dedi.- Ahmed zuhûr etti mi?- Ahmed kimdir?- Abdullah bin Abdülmuttalib'in oğludur. Orası O'nun zuhûr edeceği şehirdir. O, peygamberlerin sonuncusudur. Kendisi Harem-i şeriften çıkarılacak, hurmalık, taşlık ve çorak bir yere hicret edecektir.

Olan bir şey var mı?

Râhibin sözleri Hz. Talhâ'nın kalbine yer etti. Acele Mekke'ye geldi ve;- Olan biten bir şey var mı? diye sordu.- Evet var. Abdullah'ın oğlu Muhammed-ül-emin, peygamberliğini ilân etti. Ebû Bekir de ona uydu, dediler.Bunun üzerine doğruca Hz. Ebû Bekir'in yanına gitti. Ona:- Sen Muhammed aleyhisselâma tâbi' mi oldun? diye sordu. Hz. Ebû Bekir:- Evet, tâbi oldum. Sen de hemen O'na git, huzûruna gir, kendisine tâbi ol! Çünkü O, Hak ve gerçeğe da'vet ediyor, dedi.Bunun üzerine Talha bin Ubeydullah, râhibin söylediklerini anlattı. Sonra birlikte Resûlullaha gidip, Müslüman oldu. Râhibin sözlerini Peygamber efendimize de anlattı. Resûlullah efendimiz tebessüm ettiler.Talhâ bin Ubeydullah, Müslüman olduğu zaman, en yakın akrabâları dâhil olmak üzere Mekke müşriklerinden çok işkence gördü. Evine hapsedildiği gibi, aç ve susuz bırakıldı. Kardeşi Osman da, onun vâsıtasıyla îmân etmiş, bu işkencelere o da tâbi tutulmuştu. Hele namazlarını edâ edecekleri zaman çektikleri sıkıntı ve kendileri revâ görülen işkence, tahammülü mümkün olmayan cinstendi.Nevfel bin Huveylid bin Adeviyye, adamları ile birlikte Hz. Ebû Bekir ve Hz. Talhâ'yı yakalayarak iple bağladılar ve işkence yaptılar. Teymoğulları da onlara sâhip çıkmadı. Bu hâdiseden dolayı Ebû Bekir ve Talhâ'ya bitişikler mânâsına gelen karînân dendi.

Dînimden dönmem

Hz. Me'sûd bin Hırâş, gördüğü bir hâdiseyi şöyle nakleder:Safâ ile Merve arasında dolaşırken, elleri boynuna bağlı ve kalabalık bir grup tarafından tâkib edilen bir delikanlı gördüm. Etrâfındakilere dedim ki:- Bu kimdir, hangi suçu işledi de böyle bağladınız?- Bu Talhâ bin Ubeydullah'dır. Atalarının yolundan saptı.- Ya şu kadın kim ?- Onun annesi Sa'ba binti Hadramî'dir.Talhâ bin Ubeydullah, bütün bu akıl almaz sıkıntılara göğüs geriyor:- Beni öldürseniz de dinimden asla dönmem, diye karşılık veriyordu.Peygamber efendimiz, Hz. Ebû Bekir'le, Medine-i münevvereye hicret buyurduğu zaman, Hz. Talhâ ticâret için Şam'a gitmiş ve dönerken Medîne'ye uğramıştı. Peygamber efendimizin orada olduğunu öğrenince, kervandaki mallardan vazgeçip Medîne'de kaldı. Âilesini de getirterek muhâcirînden oldu.

Uhud savaşı

Uhud'da; Eshâbı kirâm, Peygamberimizin etrâfında toplanmışlar, canlarını siper edip O'nu muhâfazaya çalışıyorlardı. Hz. Talhâ bin Ubeydullah da bunlar arasında olup, Resûlulahın yanından ayrılmamıştı.Uhudda Müslümanlar birara şaşkınlık içinde bulunup dağıldıkları zaman, sevgili Peygamberimiz;- Ey Allahın kulları bana doğru geliniz! Ey Allah'ın kulları bana doğru geliniz! buyurarak seslenince ancak otuz sahâbî gelebilmişti ve Peygamber efendimiz müşrikler tarafından tamâmen kuşatılmıştı.Müşriklerin iyice yaklaştıkları bir sırada, Peygamberimiz;- Şunları kim karşılar, kim durdurur? buyurdu.

Herkesten önce...

Talhâ bin Ubeydullah hazretleri;- Ben Yâ Resûlallah! deyip ileri atılmak istedi.Peygamber efendimiz;- Senin gibi daha kim var? buyurdular. Medîneli sahâbîlerden biri;- Yâ Resûlallah! Ben! diyerek izin istedi. Sevgili Peygamberimiz;- Haydi, sen karşıla! buyurunca Medîneli Sahâbî ileri fırladı ve müşriklerin üzerine atıldı. Eşine rastlanmadık kahramanlıklar gösterdi. Bir kaç îmânsız öldürdükten sonra şehâdet şerbetini içti.Resûl-i ekrem efendimiz, yine;- Şunları kim karşılar, kim durdurur? buyurdular.Herkesten önce yine Talhâ hazretleri:- Ben Yâ Resûlallah! diyerek ileri çıktı.Peygamber efendimiz;- Senin gibi daha kim var? diye sorunca, Ensardan bir mübârek;- Ben karşılarım yâ Resûlallah! dedi.- Haydi onları sen karşıla!

O da müşriklerle çarpışa çarpışa şehid oldu.Bu şekilde Peygamber efendimizin o anda yanında bulunan bütün sahâbîler vuruşa vuruşa şehâdete erdiler. Kâinâtın sultânı efendimizin o anda yanında Talhâ bin Ubeydullah hazretlerinden başka kimse kalmamıştı.Hz. Talhâ, Resûlullaha bir zarar erişir diye endişe ediyor, dört bir tarafa koşuyor, kâfirlerle kıyasıya çarpışıyordu. Onun bu kadar seri kılıç sallaması, bir anda Resûlulahın her tarafındaki düşmana karşılık vermesi, ok, kılıç darbelerine vücûdunu kalkan yapması, eşine rastlanmayacak bir hâdiseydi.Hz. Talhâ, pervâne gibi dönüyor, kendisine değen kılıç darbelerine hiç aldırmıyordu. Dileği, Kâinâtın sultânını korumak, bu uğurda diğer kardeşleri gibi şehîd olmaktı. Vücûdunda yara almayan yer kalmamıştı, elbisesinde kandan başka bir şey görünmez olmuştu. Fakat o, buna rağmen dört bir tarafa yetişiyordu.

Sevginin işâreti

Müşriklerden çok keskin nişancı, attığını vuran Mâlik bin Zübeyr adlı bir okçu vardı. Bu müşrik Peygamber efendimize nişan alıp bir ok attı. Resûlullaha doğru gelen bu oka, başka başka hiç bir şekilde karşı koyamıyacağını anlayan Hz. Talhâ, elini açarak oka karşı tuttu. Ok elini parçaladı.Hz. Talhâ'nın atılan oka karşı elini tutması, candan çok ötelere yükselmiş aşkın, kemâle gelmiş bir îmânın, muhabbet ile dolu bir kalbin, anlatılamıyan bir sevginin fiili olarak ortaya çıkmasıdır.Uhud savaşında müşriklerin saldırdığı ve Resûlullah efendimiz ve Talha bin Ubeydullah'ın yanında kimse kalmadığı anda, Hz. Ebû Bekir ve Sa'd bin Ebî Vakkâs hazretleri, Resûl-i ekrem efendimizin yanına yetiştiler.Yiğitlerin efendisi Hz. Talhâ da bu arada kan kaybından sıcak toprağa düşüp bayıldı. Her yeri kılıç, mızrak ve ok darbeleriyle delik deşikti. Altmış altı büyük yarası sayılamayacak kadar da küçük yarası vardı.

Yüzüne su serptiler

Sevgili Peygamberimiz, Hz. Ebû Bekir'e, hemen Hz. Talhâ'ya yardıma koşmasını emrettiler. Ebû Bekr-i Sıddîk, Hz. Talhâ'nın ayılması için mübârek yüzüne su serpti. Talhâ bin Ubeydullah hazretleri ayılır ayılmaz;- Yâ Ebâ Bekir! Resûlullah nasıl?- Resululah iyidir. Beni O gönderdi- Allahü teâlâya sonsuz şükürler olsun. O sağ olduktan sona her musîbet hiçtir. O sırada bir kaç sahâbi daha yetişti. Âlemlerin efendisi, Hz. Talhâ'nın yanına teşrîf ettiler. Yaralı mücâhid, sevincinden ağladı. Peygamber efendimiz, onun vücûdunu mesh ettikten sonra, ellerin açıp;- Allahım! Ona şifâ ver, kuvvet ihsân eyle! diye duâ buyurdular.Resûl-i ekrem efendimizin bir mu'cizesi olarak, Hz. Talhâ sapa sağlam ayağa kalktı ve tekrar düşmanla harbetmeye başladı. Sevgili Peygamberimiz onun için buyurdu ki;- Uhud günü, yer yüzünde sağımda Cebrâil'den, solumda Talhâ bin Ubeydullah'dan başka bana yakın bir kimsenin bulunmadığını gördüm. Yeryüzünde gezen Cennetlik bir kimseye bakmak isteyen, Talhâ bin Ubeydullah'a baksın!

Yine Uhud'da İbni Kâmia kâfiri Peygamberimizi öldürmeye yemin etmiş idi. Heryerde Resûlullahı arıyordu. Peygamberimizin üzerinde iki zırh vardı. Başında da miğfer bulunuyordu. İbni Kâmia Resulullaha kılıcı ile saldırdı.Kılıç darbesi ile Resûlullahın mübârek omuzları yaralandı. Diğer bir saldırı neticesinde Resûlullah efendimiz, Ebû Âmir tarafından kazılan çukura düştü. Miğferinin iki halkası mübârek yüzüne battı. İlk yetişen Ali bin Ebî Tâlib oldu. Talha bin Ubeydullah ile birlikte çukurdan çıkardılar.Peygamber efendimiz bundan sonra Uhud dağındaki kayalığa çıkıp dinlenmek istediler. Fakat çok yorgun idiler. Hz. Talha:- Yâ Resûlallah! Ben sizi çıkartayım, diyerek, hemen yere çöktü. Peygamber efendimizi sırtına alıp kayalığa kadar çıkardı. O zaman Resûl-i ekrem efendimiz buyurdu ki:- Talha Resûlullaha yardım ettiği zaman Cennet ona vâcib oldu.Talhâ bin Ubeydullah, Uhud Harbi'nden Mekkenin fethine kadar geçen süre içinde yapılan bütün savaşlara katıldı. Ayrıca Hudeybiye'de Bî'ât-ı Rıdvân'da ve Huneyn savaşlarında bulundu.

Feyyâz lakabını aldı

Tebük gazvesinden herkes elinden gelen gayretle orduyu techiz etmek, (donatmak) için uğraşırkan, o da, herkesle yarışırcasına, varını yoğunu nesi varsa sarfetmiş, bundan dolayı, Feyyâz lakabını almışıtır.Hz. Ebû Bekir'in hilâfeti zamânında da bütün savaşlara katıldı. Hz. Ebû Bekir hastalandığında, yerine kimin halîfe olacağını Hz. Talhâ ile istişâre etmiş ve o da ;- Hz. Ömer bu makâma en çok lâyık olan zâttır. Cenâb-ı Hak sana; "Müslümanların işini kime terk ettin?" derse, açık bir alınla ve müsterih olarak; "Hz. Ömer'e bıraktım" dersin, diye tavsiyede bulunmuştu.Talhâ bin Ubeydullah, Hz. Ömer zamânında şûra meclisi üyesi idi. Halife Ömer her hususta onun re'yine mürâcaat ederdi. Hz. Ömer'in vefât etmeden önce halîfe seçilmek üzere aday gösterdiği altı zâttan birisi de Talhâ bin Ubeydullah'dır.Talhâ bin Ubeydullah, Cemel vak'asında şehid oldu. Hz. Ali harp meydanı gezerken, Hz. Talhâ'yı ölenler arasında görünce, üzüldü ve çok ağladı. Kucağına aldı. Yüzündeki toprakları sildi ve;- Ey Talhâ! Semânın yıldızları altında seni toprağın üzerinde serili görmek bana pek ağır geldi ve beni kalbimden vurdu. Keşke yirmi yıl önce ölseydim, buyurdu. Namazını kendi kıldırdı.

Bana eziyet veriyor

Vefâtından yirmi yıl sonra kızı Âişe, bir gece rü'yâsında babasını gördüğünde;- Yâ Âişe! Kabrimin bir tarafından sızan su bana eziyet veriyor, beni buradan çıkar da başka yere defnet, diye tenbih buyurdu.Bunun üzerine kızı Âişe! çok üzüldü ve akrabâlarından bâzılarını alarak kabr-i şerifini açtılar. Sızan sudan dolayı vücûdunun bir tarafı hafif yeşillenmiş, diğer yerleri yeni defnedilmiş ve bir kılına dahi zarar gelmemiş buldular ve bir başka kabre naklettiler.Hz. Talhâ, Eshâb-ı kirâmın en üstünlerinden olup kavuşamadığı fazilet sâdece Hulefâ-î râşidin derecesi olmuştur. Peygamber efendimiz buyurdu ki:;- Yeryüzünde Cennet'lik bir kimse görmek isteyen, Talhâ bin Ubeydullah'a baksın! Hz. Âişe anlatır:Bir gün Ebû Bekir-i Sıddîk Resûlulahın yanına girmişti. Resûlulah ona;- Yâ Ebâ Bekir! Sen, Atîk ya'nî Allahü teâlânın Cehennem'den âzâd ettiği kişisin, buyurdu. Ondan önce önce kimseye böyle Atîk ismi verilmemişti.Sonra Talhâ bin Ubeydullah içiri girdi. Resûlullah efendimiz ona da buyurdu ki;- Ey Talhâ! Sen de şehîd olmayı bekliyenlerdensin.Hz. Talha, Zi'l-Karâde gazvesinde mücâhidlerin susuz kalmaması için kuyu satın alıp onu mü'minlere vakfetmiş idi. O zaman kuyu satın almak ve vakfetmek çok büyük çömertlikti. Zü'l-Usra gazvesinde ise savaşa katılanları tek başına doyurmuştur.Günlük geliri bin altın idi. Öksüzleri gözetir, fakirlerin ihtiyaçlarını görür, biçârelere yardım eder. Muhtâç olanlara para verirdi. Teymoğulları'nın bütün muhtaçları, onun yardımları altında idi. Hz. Talhâ, bunların dullarını evlendirir, borçlularının borçlarını öderdi.Bir gün bir Bedevî, Hz. Talhâ'ya gelip, akrabâlık iddiasında bulunarak yardım istedi. Hz. Talhâ akrabâlık bağının çok önemli olduğunu söyleyerek, bir arâzisi bulunduğunu istediği takdirde onu almasını, veya satıp parasını vermeyi teklif etti. Bedevî, parasını almak isteyince, arâziyi Hz. Osman'a satıp parasını Bedevîye verdi.

Ahlâkını bilirim

Eshâb-ı kirâmdan bir çok zât, Ümmi Ebân hâtunla evlenmek için teklifte bulunmuşlardı. Fakat o hiç birisini kabûl etmedi. Talhâ bin Ubeydullah, teklifte bulununca kabûl etti. Sebebi sorulduğu zaman;- Onun ahlâkını bilirim. Evine girerken güler yüzle girer, evinden çıkarken mütebessim çıkar, Kendisinden istenildiğinde verir, kendisine bir iyilik yapıldığı zaman teşekkür eder. Bir kusûr görünce affeder, diye cevap vermiş ve onunla evlenmişti.Hz. Talhâ ticâretle ve zirâatle meşgûl olup, büyük çiftlik sâhibi idi. Kendisinin Hayber'de ve Irak'ta çok arâzileri vardı. Böyle büyük bir zenginliğin içinde bulunmasına rağmen, gâyet az yer, israf etmez ve isrâf edenleri sevmezdi.

23:48 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-05-08

De niveau’s van Djihaadoe n-Nefs

Ibn al-Qayyim (moge Allaah de Verhevene hem genadig zijn) zei:

“Het vechten tegen jezelf, tegen je eigen begeerten (Djihaadoe n-Nefs), bestaat uit vier niveau’s.

1. Dat hij streeft naar het leren van de leiding en de ware religie, wat inhoudt dat er geen succes of gelukzaligheid voor de ziel in dit leven of in het Hiernamaals is, dan hierdoor.

2.Dat hij streeft om te handelen volgens de kennis die hij opgedaan heeft.

3.Dat hij streeft om er naar uit te nodigen en het degenen leert die het niet weten.

4.Dat hij zijn ziel laat wennen om geduld en volharding te hebben met de tegenspoed als gevolg van het oproepen naar Allaah en het kwaad dat veroorzaakt wordt door de mensen en dat hij dit geduldig verdraagt voor Allaah. Als een persoon deze vier niveau’s voltooit, dan wordt hij 1 van de rechtgeleide en wijze geleerden en onderwijzers.

Door: Ibn al-Qayyim al Jawziyyah
Bron: Uitleg van de drie fundamentele grondbeginselen “Thalaathoel-Oesool”
Vertaald door: http://sincerehearts.nl

21:43 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-05-08

Kennis is de beste goedheid in dit wereldse leven

Kennis is de beste goedheid in dit wereldse leven

Al-Hasan heeft het volgende gezegd over de Uitspraak van Allah, de Meest Verhevene:

‘Onze Heer, geef ons in het wereldse leven het goede.’ [Soerah al-Baqarah 2:210]

‘Het is de kennis en de aanbidding.’

En hij heeft gezegd over Allah’s uitspraak:

‘en in het Hiernamaals het goede’ [Soerah al-Baqarah 2:201]

‘Het is het Paradijs.’

En dit behoort tot de beste uitleg, want voorwaar, de beste goedheid van het wereldse leven is profijtelijke kennis en goede daden

Door: Ibn al-Qayyim al Jawziyyah
Bron: Miftaah Daar as-Sa’aadah Volume 1 pagina 397
Vertaald vanuit het arabisch door een zuster (www.soennah.com)
Link: Sincerehearts.nl

21:47 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |