12-05-08

Er zijn tien nutteloze zaken

1. Kennis waar niet naar wordt gehandeld.

2. De daad die zowel geen oprechtheid heeft noch is gebaseerd op het volgen van de rechtgeaarde voorbeelden van anderen.

3. Geld dat wordt opgestapeld, aangezien de eigenaar er niet van geniet gedurende zijn leven en er ook geen beloning voor ontvangt in het Hiernamaals.

4. Het hart dat leeg is betreffende liefde en verlangen naar Allah, en betreffende het zoeken naar nabijheid bij Hem.

5. Een lichaam dat Allah niet gehoorzaamt en dient.

6. Houden van Allah zonder het volgen van Zijn bevelen of het zoeken naar Zijn tevredenheid.

7. Tijd wat niet wordt besteed aan het compenseren van zonden (boetedoening) of het grijpen van mogelijkheden om het goede te doen.

8. Een verstand dat denkt aan nutteloze zaken.

9. Het dienen van degenen die je niet dichtbij Allah brengen, en je niet baten in jouw leven.

10. Hopen en vrezen van degenen die vallen onder de autoriteit van Allah en in Zijn hand (liggen); terwijl hij zichzelf niet kan baten of schaden, noch dood of leven kan brengen, noch zichzelf kan opwekken.

Echter, de grootste van deze zaken zijn het verspillen van het hart en het verspillen van tijd. Het verspillen van het hart gebeurt, door het preferen van het wereldlijke leven boven het Hiernamaals, en het verspillen van tijd gebeurt door het hebben van eindeloze hoop, terwijl al het goede gevonden wordt in het volgen van het rechte pad en het jezelf voorbereiden op de ontmoeting met Allah.

Zo vreemd als het is, wanneer een dienaar van Allah een [wereldlijk] probleem heeft, dan zoekt hij hulp bij Allah, maar hij vraagt Allah nooit om zijn hart te genezen voordat het sterft ten gevolge van onwetendheid, achteloosheid, het in vervulling brengen van begeertes en door zijn betrokkenheid bij innovaties (in het geloof). Waarlijk, wanneer het hart sterft, dan zal hij nooit de gewichtigheid of impact van zijn zonden voelen.

Door: Ibn al-Qayyim al Jawziyyah
Bron: Al-Fawa’id
Vertaald door: http://sincerehearts.nl

20:13 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

11-05-08

Allah is De Schoonste en houdt van schoonheid

Door ‘Abdullaah Ibn Mas’ood radiallaahu ‘anhu is overgeleverd dat dat de Profeet sallallaahu ’alayhi wa sallam heeft gezegd: ‘Niemand zal het Paradijs binnen treden die trots in de gewicht van een atoom in zijn hart heeft.’ Een man zei: ‘Wat als een man er van houdt dat zijn kleren er goed uit zien en dat zijn schoenen er mooi uit zien?’ Hij sallallaahu ’alayhi wa sallam zei: ‘Allah is De Schoonste en houdt van schoonheid. Trots (zijn) betekent het ontkennen van de waarheid en neerkijken op [andere] mensen’ [1]

Ibn al-Qayyim radiallaahu ‘anhu zei over deze hadeeth het volgende:

“De uitdrukking ‘Allah is De Schoonste en houdt van schoonheid’ omvat de mooie kleding waarover werd gevraagd in dezelfde hadeeth. Dit wordt gezien als generalisatie, dit betekent dat schoonheid in alle dingen [op aarde] zit. In saheeh Muslim staat er: ‘Allah is Goed en accepteert alleen dat wat goed is.’ [2]

In sunnanat Tirmidhi staat: ‘Allah houdt er van om de effecten van Zijn Zegen te zien bij zijn dienaren’ [3] Het is overgeleverd dat Abul-Ahwas al-Jashamee heeft gezegd: De Profeet sallallaahu ’alayhi wa sallam zag mij oude, haveloze [4] kleding dragen en vroeg aan mij: ‘Heb jij enig rijkdom?’ Ik zei: ‘Ja’. Hij sallallaahu ’alayhi wa sallam zei: ‘Welk soort van rijkdom?’ Ik zei: ‘Alles wat Allah mij aan kamelen en schapen heeft gegeven.’ Hij sallallaahu ’alayhi wa sallam zei: ‘Dan toon de gulle zegen die Hij jou heeft gegeven.’ [5]

Allah –moge Hij verheerlijkt worden- houdt van ‘de effecten van Zijn zegeningen aan Zijn dienaren’, om deze [zegeningen aan hen] duidelijk te maken en dat maakt deel uit van de dankbaarheid voor Zijn zegeningen, die een innerlijke schoonheid vormt (schoonheid van de karakter). Allah houdt er van om de externe schoonheid van Zijn dienaren te zien waarop Zijn zegeningen reflecteren, en [Hij houdt er van om] de ‘innerlijke schoonheid van hun dankbaarheid jegens Hem’ voor deze zegeningen te zien. Omdat Hij van schoonheid houdt, zendt Hij kleren en versieringen aan Zijn dienaren, waarmee zij hun uitgaande verschijning mooi kunnen maken en Hij geeft hen taqwaa die hun innerlijke schoonheid [karakter] mooi maakt. Allah Ta’ala zegt:

“O Kinderen van Adam! Voorzeker, Wij hebben voor jullie kleding neergezonden om jullie schaamte te bedekken en versierselen. En het kleed van het vrezen (van Allah), is het beste” [Surah al-A’raaf 7:26]

En Hij Ta’ala zegt, over de mensen van het Paradijs:

“Allah zal hen op die Dag beschermen voor het kwaad en hen nadrah (glans) en blijdschap schenken. En Hij zal hen vanwege hun geduldige volharding belonen met het Paradijs en zijde.” ” [Surah al-Insaan 76:11-12]

Hun gezichten zal met de nadrah (licht van schoonheid) gemaakt worden, hun binnenste met vreugde en hun lichamen met zijden kledingstukken.

Allah houdt enkel van de schoonheid in woorden, daden, kledingstukken en uitgaande verschijning, zo haat Hij lelijkheid in woorden, daden, kledingstukken en uitgaande verschijning. Hij haat lelijkheid en de mensen die daarbij horen, en houdt van schoonheid en de mensen die daarbij horen. Maar, twee groepen worden misleid met betrekking tot deze kwestie: een groep die zegt dat alles wat Hij heeft gecreërd mooi is, zo houdt Hij van alles wat Hij heeft gecreërd en wij zouden van alles moeten houden wat Hij heeft gecreërd en deze (creaties) niet haten. Zij zeggen: ‘Wie het realiseert dat alles wat bestaat van Hem komt zal zien hoe mooi het is’ … Deze mensen hebben geen enkel betekenis van jaloersheid omwille van Allah, of haat en vijandschap omwille van Allah, of aan de kaak stelt wat munkar (kwaad) is, of jihaad (strijdt) omwille van Allah of Zijn grenzen aanhangd. Zij beschouwen de schoonheid van beelden, mannen of vrouwen ook als een deel waarvan Allah houdt en willen Allah door immorele handelingen aanbidden. Sommigen van hen gaan zelfs zo ver dat zij beweren dat de Ene Die zij aanbidden vertoond worden in, of geïncarneerd zijn in die beelden.

De tweede groep enerzijds zegt dat Allah de schoonheid van beelden, vormen en uitgaande verschijning veroordeelt, Allah zegt over deze munaafiqoon (hypocrieten):

“En wanneer jij hen ziet, wekken hun lichamen (hun uiterlijke vertoon) jouw verwondering op…” [Surah al-Munaafiqoon 63:4]

“En hoeveel generaties hebben WIj niet vóór hen vernietigd, die beter toegerust waren en (mooier in) verschijning.” [Surah Maryam 19:74]

In Saheeh Muslim is er overgeleverd dat de Profeet sallallaahu ’alayhi wa sallam heeft gezegd: ‘Allah kijkt niet naar jouw uitgaande verschijning en jouw rijkdom, Hij kijkt [eerder] naar jou hart en je daden’ [6]

Volgens een andere hadeeth: ‘Shabbiness [7] maakt deel uit van het geloof’ [8] Allah veroordeelt degenen die buitensporig zijn; wat zowel buitensporig in kleding als in voedsel en drank van toepassing op is.

Om dit geschil te regelen kunnen we zeggen dat de schoonheid in kleding en uitgaande verschijning uit drie types bedraagt, waarvan één prijzenswaardig is, één afkeuringswaardig en één geen van beide.

1) Het soort schoonheid dat moet worden aanbevolen is dat wat omwille van Allah wordt gedaan, om te helpen Allah aan te bidden en Zijn bevelen te vervullen. Zoals toen de Profeet sallallaahu ’alayhi wa sallam zichzelf mooi (knap) maakte wanneer hij de vertegenwoordigers die naar hem kwamen ontmoette. Dit is als het dragen van een pantser of strijdkleding tijdens oorlog, of het dragen van zijde en [hiermee] pronken (voor de vijanden). Dit is prijzenswaardig, omdat dit wordt gedaan om de woorden van Allah opperst te maken en om Zijn godsdienst te steunen en Zijn vijanden te ergeren.

2) Het afkeuringswaardige soort van schoonheid is datgene wat wordt gedaan omwille van deze wereld. Voor machtsredenen, valse trots, of om sommige (egoistische) wensen te vervullen. Dit omvat ook gevallen waar schoonheid een eind op zichzelf is voor een persoon en het enige is waar hij om geeft. Vele mensen hebben [hierdoor] geen andere zorgen in het leven.

3) Het soort van schoonheid dat noch prijzenswaardig en noch afkeuringswaardig is, is datgene wat noch met één van de twee bovengenoemde doeleinden te maken heeft. (dwz. Het is noch omwille van Allah en noch omwille van aardse doeleinden)

De behandelde hadeeth verwijst naar twee belangerijke principes, namelijk kennis en gedrag. Allah moet erkend worden voor schoonheid, dat geen enkel gelijkenis heeft aan iets anders en Hij moet aanbeden worden door middel van schoonheid in woorden, daden en houding waar Hij van houdt.

Hij houdt er van om de tongen van Zijn dienaren met de waarheid te verfraaien. Om hun harten met oprechte toewijding (Ikhlaas), liefde, berouw en vertrouwen in Hem te verfraaien. Om hun vermogen met gehoorzaamheid te verfraaien, en om hun lichamen te verfraaien door middel van Zijn zegeningen over hen te tonen in hun kleding, en door hen zuiver en vrij van enig vuiligheid, vuil en onzuiverheid te houden, door het verwijderen van haren die weggehaald moeten worden, door besnijdenis en door het knippen van de nagels. Aldus herkennen zij Allah door deze kwaliteiten van schoonheid en willen dicht(er)bij hem trekken door de schoonheid in woorden, daden en houdingen. Zij erkennen Hem voor de schoonheid -wat Zijn eigenschap is- en zij aanbidden Hem door middel van schoonheid - welke Hij heeft voorgeschreven in Zijn godsdienst. De Hadeeth combineert deze twee principes van kennis en gedrag. ”

Voetnoten:

[1] Muslim (nr. 131)
[2] Muslim (nr. 1686)
[3] Hasan Saheeh: at-Tirmidhee (nr. 2963), die zegt dat deze hasan saheeh is.
[4] Haveloos: armoedig en verwaarloosd
[5] Saheeh: Ahmad (nr. 15323), at-Tirmidhee (nr. 1929) en an-Nisaa‘ee (nr. 512 8)
[6] Muslim (nr. 1356)
[7] Shabiness – niet vertaald
[8] Saheeh: Ibn Maajah (nr. 4108), Abu Dawud (nr. 3630)

Door: Ibn al-Qayyim al Djawziyyah
Bron: al-Fawaa‘id (1/185)
Engelse tekst: Allah is Beautifull and loves beaty
Vertaald door: Omar AbduRasheed
Aangepast door: Az-Zahra Shasmeen

22:40 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-05-08

Het geduld van nobele mensen en het geduld van niet-nobele mensen

Iedere persoon moet geduld uitoefenen (hebben) om moeilijkheden te kunnen trotseren, of hij dat graag doet of met tegenzin. De nobele persoon oefent graag geduld uit, omdat hij beseft wat de voordelen van geduld zijn, en hij weet dat hij beloont zal worden voor zijn geduld en zal worden bekritiseerd wanneer hij in paniek raakt. Hij is zich bewust, dat als hij geen geduld heeft, paniek en ongeduld hem niet zullen helpen om gemiste kansen terug te winnen, en dat het datgene niet zal wegnemen waar hij niet van houdt. Wat er ook is verordend (besloten) en qada’ wa qadr is, kan niet worden stopgezet (dat het gebeurt), en wat er ook is verordend om niet te gebeuren, kan niet gebeuren. Dus, een houding van ongeduld en paniek veroorzaakt in feite schade.
Een wijze man heeft gezegd: “Wanneer moeilijkheden verschijnen, doet een man met wijsheid datgene wat een dwaze man na een maand doet (dus, zijn toevlucht zoeken tot geduld)”.

De niet-nobele man oefent alleen geduld uit, wanneer hij zich realiseert dat hij geen keuze heeft. Na het verspillen van veel tijd en energie en paniek en worstelingen, realiseert hij zich dat zijn ongeduld hem niet zal helpen. Dan oefent hij geduld uit op dezelfde wijze als een persoon, die is vastgebonden om te worden gezweept, geduld uitoefent.

De nobele persoon oefent geduld uit in het gehoorzamen van Allah, terwijl de niet-nobele persoon geduld uitoefent in het gehoorzamen van de Shaytan. Dus, niet-nobele mensen hebben de grootste geduld in het volgen van hun eigen begeertes en verlangens, en hebben het minste geduld in het gehoorzamen van hun Heer. Ze hebben het grootste geduld in het uitgeven op de weg van Shaytan en geen geduld wanneer ze een paar centen moeten uitgeven op de weg van Allah. Ze zullen vele moeilijkheden verdragen (doorstaan) om hun eigen begeertes en verlangens te volgen, maar kunnen niet eens de kleinste moeilijkheden verdragen om hun Heer te behagen. Ze zullen laster (kwaadsprekerij) verdragen omwille van het verrichten van slechte daden, maar kunnen geen geduld uitoefenen in het verdragen van laster omwille van Allah. Zulke mensen zullen het oproepen tot het goede en het verbieden van het slechte uit de weg gaan, uit angst voor wat mensen over hen zullen zeggen wanneer ze dat doen, maar ze zullen hun eer blootstellen aan laster en dat geduldig verdragen omwille van het volgen van hun eigen begeertes en verlangens. Eveneens zijn ze niet bereid om geduld uit te oefenen in hun toewijding aan Allah, maar wanneer het aankomt op hun toewijding aan Shaytan en hun eigen begeertes en verlangens, dan zullen ze een opmerkelijke (enorme) geduld uitoefenen. Zulke mensen zullen nooit nobel zijn in het zicht van Allah, en op de Dag des Oordeels zullen ze niet worden verhoogt met de mensen van voornaamheid (die nobel zijn) en deugdzaamheid.

Door: Ibn al-Qayyim al Djawziyyah
Bron: een verkorte vertaling van `Uddat as-Sabirin wa Dhakhirat ash-Shakirin

23:03 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Satan’s grootschalige manipulatie van de Christenen

Het is duidelijk, voor iedereen met verstand, dat Satan deze misleide mensen (Christenen) heel erg heeft gemanipuleerd. Hij riep hen en zij beantwoordden hem; hij belazerde hen en zij gehoorzaamden hem.

Hij manipuleerde hen met betrekking tot Allah, De Verhevene en De Allerhoogste.
Hij manipuleerde hen met betrekking tot Jezus (vrede zij met hem).
Hij manipuleerde hen met betrekking tot het kruis en het aanbidden daarvan.

Hij manipuleerde hen ook met betrekking tot het maken van plaatjes en beelden in kerken en het aanbidden van deze, dus je zult geen kerk van hen vinden zonder een plaatje van Maria en Jezus, heiligen, en hun martelaren. De meesten van hen prostreren voor plaatjes en beelden, en bidden voor deze in plaats van Allah, De Allerhoogste…

Het typische voorbeeld van wat deze polytheisten doen, is als dat van een dienaar van een koning die een man benaderde, deze man sprong op van zijn plek, prostreerde (diepe buiging/soejoed) voor de dienaar (van de koning), aanbad hem, en deed datgene wat hij niet behoorde te doen, behalve voor de koning. Iedere rationele persoon zou hem beschouwen als een onwetende en een dwaas vanwege hetgeen hij deed, aangezien hij datgene deed voor de dienaar van de koning, wat hij alleen voor de koning zou moeten doen, dus de eerbetoon, bescheidenheid en nederigheid.

Het is bekend dat de kans groter is, dat datgene wat de dienaar deed zal veroorzaken dat de koning hem zal haten en zal neerkijken op hem in plaats van hem te eren en zijn positie te verhogen.

Dit is de positie van degene die prostreert voor de schepping of een plaatje van de schepping. Dit is, omdat hij zijn toevlucht zocht tot de prostratie, wat de beste manier van het bereiken van de tevredenheid van de Heer is. Zo’n daad is niet geldig, behalve als het voor Allah wordt gedaan, dus is er niks afschuwelijker of onrechtvaardiger dan het doen van deze daad voor een plaatje of een beeld van een dienaar en het gelijkstellen van Zijn dienaar aan Hem (Allah).

Dit is waarom Allah, De Allerhoogste zegt, “Voorwaar, het toekennen van deelgenoten (aan Allah) is zeker een geweldig onrecht.” [Qs Luqman 31:13]

Allah, De Allerhoogste, heeft Zijn dienaren geschapen met in gedachte (met het plan), dat ze de afschuwelijkheid (lelijkheid) zullen herkennen van het uiten van verheerlijking, lofprijzing, onderwerping en nederigheid tegenover slaven en dienaren van de koning.

Dus wat is de positie van degene die deze soort aanbidding verricht voor de vijanden van de koning? Want Satan is de vijand van Allah, en de polytheist stelt in feite Satan, en niet de profeten en rechtgeaarde dienaren van Allah, aan als deelgenoot naast Allah. Want de profeten en rechtgeaarde dienaren hebben niets te maken met degenen die hen aanstellen als deelgenoten naast Allah; zij zijn tegen hen en het krachtigst in de haat tegenover hen. De polytheisten stellen daarom alleen Zijn vijanden aan als deelgenoten naast Allah, en stellen hen gelijk aan Allah in de aanbidding, verheerlijking, prostratie en nederigheid.

Dit is waarom de ongeldigheid en afschuwelijkheid van polytheisme wordt herkent door een gezonde, natuurlijke geaardheid en verstand, en deze type afschuwelijkheid wordt duidelijker herkent dan de andere typen.

De intentie was om Satan’s manipulatie van deze mensen te vermelden, in zowel het fundament als de takken van hun religie.

Door: Ibn al-Qayyim al Djawziyyah
Bron: Ighatul-Lahfaan min Masaa`id al-Shaytan

00:33 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

07-05-08

Hoe handelt Shaytaan om de mens te misleiden

Een van de manieren van shaitaan om de mens te misleiden is, om wat slecht is schijnbaar goed te laten lijken. Over deze zaak schreef imaam Ibn al-Qayyim wat nu volgt:

Een van de manieren van shaitaan is, om de gedachten van de mens te betoveren totdat hij die mens kan misleiden. Niemand is veilig voor deze betoveringen, influisteringen, behalve wie Allah wil. Hij, shaitaan, geeft de mens een goede inbeelding over een daad die helemaal niet goed is, maar juist slecht. Dan is de mens er zeker van dat deze slechte daad juist heel goed voor hem is. En de shaitaan laat de mens ver wegrennen van de goede daad, totdat hij denkt dat de goede daad iets slechts voor hem is.

Er is zeker geen god dan Allah! Hoeveel mensen werden en worden beïnvloed door zulke influisteringen, betoveringen. Hoeveel harten zijn weggedraaid van islaam, van geloof en goede daden [door zulke betoveringen]. En hoeveel mensen volgen die misleidingen en betuigen openlijk hoe fantastisch goed dit soort daden zijn. En zij haten de waarheid en doen de waarheid overkomen op andere mensen op de meest afschuwelijke wijzen [omdat ze die afwijzen]. En hoeveel misleidingen worden aanbeden en tentoongesteld als interessante daden voor wie wil. En hoe zijn de geleerden al misleid.

Het is shaitaan die de gedachten van de mensen betovert, totdat ze een andere weg, die van lusten en verlangens inslaan en overtuigd raken van hun gelijk. Hij laat hen kiezen om de wegen van slechte en verderfelijke daden op te gaan. Hij misleidt hen om dingen te doen die hen een voor een tot de ondergang brengen. Hij maakt het voor hun aantrekkelijk om afgoden te aanbidden, om familiebanden kapot te maken, om dochters te vermoorden, om met de eigen moeder te slapen enz. En hij belooft hun dan het succes in het paradijs, door hun ontrouw, gemeenheid en ongehoorzame daden. Hij maakt voor hun polytheïsme - aanbidding van meerdere goden - aantrekkelijk, heel aantrekkelijk zelfs. En hij geeft hun de overtuiging dat Allah’s Eigenschappen, of Zijn Grootheid en Zijn Woorden niet bestaan. Hij laat de mensen ophouden om tot het goede aan te sporen en het kwade te vermijden, en ze noemen dat dan ‘genade hebben met elkaar’, hij laat ze ophouden om zich netjes te gedragen tegenover anderen en om zich niet meer bezig te houden met de Qur’aan:

Allah heeft gezegd:

“O gelovigen, aan jullie (de hoede) over jullie zelf.” [Qs al-Maidah 105]

Shaitaan laat mensen zich afwenden van de Sunnah van RassoelAllah, en ze volgen dan blindelings de Imaams (taqlied) en vinden het genoeg om alleen een van hen te volgen, een die meer kennis heeft. En shaitaan geeft het idee dat huichelarij en het sluiten van compromises over de islaam goed is, omdat het zogenaamd ‘flexibel’ is en een manier om ‘wijs met de mensen om te gaan’.

Shaytaan - de verdoemde – houdt de dienaar tegen om goede daden te doen, door hem te laten uitstellen en hem lui te laten zijn.

Om dit te bereiken heeft de shaitaan vele mogelijkheden.

De Profeet SallaAlah ‘Aleyhie Wassalam heeft gezegd: “Tijdens jullie slaap legt shaitaan drie knopen achter in jullie nekken. Dan ademt hij dit erin: ‘De nacht is lang, dus blijf fijn slapen. ‘ Als je opstaat en Allah (Subhana Wa Ta’Ala) prijst, dan raakt een van die knopen los. En als hij woedoe [kleine wassing voor het gebed] neemt, dan raakt de tweede knoop los. En als hij het gebed doet, dan zijn alle knopen los. Hierna zal hij zich actief en gelukkig voelen ’s morgens. Zo niet, dan staat hij lusteloos op en ontevreden. “

In sahih al-Bukhari is ook verzameld:

De Profeet SallaAlah ‘Aleyhie Wassalam heeft gezegd: Als een van jullie wakker wordt en opstaat, laat hem woedoe nemen. Hij hoort zijn neus drie keer te spoelen, want shaitaan verblijft boven in de neus van de mens, terwijl hij slaapt. “

Al-Bukhari verzamelde ook het volgende, dat er aan de profeet gevraagd werd over de mens die de hele nacht slaapt, totdat de ochtend is aangebroken, na de tijd van het fadjr-gebed. Hij SallaAlah ‘Aleyhie Wassalam antwoordde: “Shaitaan heeft in de oren van zo ‘n persoon geplast.”

We hebben voorbeelden gegeven van hoe shaitaan de mens ervan afhoudt om te handelen, om dingen te doen. Ook fluistert hij de mens een liefde voor luiheid en uitstellen van daden in; en de gedachten dat je nog zo één en zo één lange tijd hebt om dit en dat te doen Ibn al-Djawzie schreef over dit onderwerp het volgende: (uit ‘Talbees Iblies’ de manieren van Iblies en de redding van degene die daartegen bescherming zoekt. P .458 )

Hoeveel Joden en Christenen hebben in hun hart liefde voor islaam gevoeld. Maar Iblies -shaitaan - houdt hen altijd tegen. Hij zegt tegen hen: ‘Haast je niet. Bekijk alles eerst eens zorgvuldiger.” En zo stellen ze hun terugkering naar de islaam uit, totdat ze uiteindelijk sterven als ongelovigen.

Zo is het ook met degene die ongehoorzaam is aan Allah, en die het tonen van berouw maar voor zich uitschuift. Hij is alleen geïnteresseerd in zijn lusten en hoopt wel dat hij later eens berouw zal tonen. Maar, zoals de dichter zegt: ‘Haast je niet om de slechte daden die je wenst, te verrichten, maar denk eerst na over het moment waarop je je spijt zult tonen.’

Hoevelen besluiten om een goede daad te verrichten en stellen die dan weer uit. Iemand die kennis op wil doen bijvoorbeeld besluit om verder te studeren. Shaitaan zegt dan: ‘Neem nog even rust.’ Of een dienaar wil het nachtgebed gaan bidden en shaitaan zegt hem dan: ‘Je hebt nog tijd genoeg.’ Shaitaan zal niet ophouden om mensen te laten genieten van het lekkere luieren. Hij houdt niet op om de mensen tot uitstellen van daden over te halen en hij laat hen leven met allerlei hopen en dromen.

De energieke mens moet beslist de zaken zelf in de hand houden en met zijn wilskracht meteen daden verrichten. Zo een energieke persoon vindt de tijd wel om dingen te doen en stelt niets uit en hij houdt niet van zomaar wat dromen. Degene die werkelijk Allah vreest, heeft nooit het gevoel dat hij veilig is voor Zijn straf. De ziel blijft altijd bezig met het redeneren over wat slecht is en over het kiezen van het goede. Maar de ziel verwacht altijd dat het voldoende tijd over heeft om af te maken wat het aan goede daden wil doen. Een van de vroegere geleerden zei: ‘Bescherm jezelf tegen het uitstellen. Dit is de grootste van al de soldaten van shaitaan.’ De serieuze persoon die niets uitstelt en de persoon die hangt aan zijn dromen en het werken maar uitstelt, zijn als twee personen die, tijdens hun reis, in een stad verblijven. De serieuze, actieve persoon koopt zijn voorraad op tijd en wacht dan om uit de stad verder te gaan. Degene die steeds uitstelt zegt: ‘Ik wacht beter nog even, want misschien blijven we hier wel een maand lang.’ En zijn inkopen van proviand stelt hij nog langer uit, totdat hij op het laatste moment gehaast alles moet regelen en zo makkelijk fouten maakt.

Zo zijn de verschillende mensen in deze wereld. Sommigen van hen zijn voorbereid en op hun hoede. Als de engel van de dood komt, heeft hij geen verdriet. Anderen worden misleid door de gedachte dat ze nog uit kunnen stellen en ze zullen wanhopen wanneer de tijd om te sterven komt. Het hoort bij de aard van een mens om van luiheid en dromen te houden; maar dan komt Iblies en hij gaat hiermee aan de slag, hij maakt het nog erger. Hierdoor is het moeilijk om wat deze zaak betreft tegen shaitaan te vechten. Maar degene die op zijn hoede is, weet dat hij bezig is met een gevecht. Hij weet dat zijn vijand geen pauze neemt. En als het lijkt alsof die even wat rust, dan is dat ook een onderdeel van zijn plan…

Door: Ibn al Qayyim al Djawziyyah
Bron: Talbees Iblies, p.458.

22:25 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-05-08

Verschillende manieren van huilen

Ibn al-Qayyim zei dat er verschillende manieren van huilen zijn:

1. Huilen vanuit rahma en medelijden

2. Huilen vanuit vrees en eerbied

3. Huilen vanuit liefde en verlangen

4. Huilen vanuit vreugde en geluk,

5. Vanuit zorgen en ziele smart door pijn en het onvermogen het te dragen

6. Vanuit droevigheid

7. Vanuit moeheid en zwakte

8. Hypokriet huilen; wel tranen in de ogen maar geen gevoelens in het hart.

9. Gespeeld huilen; zoals bijvoorbeeld een vrouw doet die gehuurd wordt om nep te huilen en te weeklagen en die ervoor betaald wordt.

10. Huilen in overeenstemming met anderen; iemand ziet anderen huilen en begint ook te huilen al weet hij niet waarom zij huilen

Door: Ibn al-Qayyim al Jawziyyah
Bron: Zaad al-Ma’aad

23:10 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

05-05-08

Dode Harten

De shaytaan heeft de meeste mensen misleid door bepaalde vrijwillige daden van aanbidding mooier te maken zoals vrijwillig vasten en bidden, terwijl ze andere verplichte daden van aanbidding verwaarlozen, zoals het aansporen tot het goede en het verwijderen van het slechte. Dit gaat zelfs zo ver dat zij niet eens de intentie hebben om deze daden te verrichten, wanneer ze daar toe wel instaat zijn. Zulke mensen worden door de geleerde gezien als degene die zich op het laagste niveau van geloof bevinden wat betreft religie, want de essentie van onze religie is dat te doen wat Allah bevolen heeft. Degene die zijn verplichtingen niet nakomt is eigenlijk erger dan degene die zonden pleegt. Elk persoon die enige kennis heeft over de openbaring van Allah, de leiding van de Profeet mohammad (vrede zij met hem) en de levens van de metgezellen, zal tot de conclusie (moeten) komen dat degene die tegenwoordig als de meest vrome mensen worden gezien in feite de minst vrome zijn. Waarlijk, wat voor vroomheid is er in een persoon die ziet dat Allah’s heiligheid word geschonden, Zijn religie wordt verlaten, de Sunnah van de Profeet vrede zij met hem wordt vermeden, en toch zwijgt met een koud hart en een gesloten mond? Zo’n persoon is als een stomme zwijgende shaytaan! Net zoals degene die slecht spreekt een sprekende shaytaan is. in feite dat het tegenwoordig niet goed gaat met de islaam (d.w.z. met de moslims die hun religie niet (correct) praktiseren) niet te wijten aan degene die wanneer hun leven en voedsel veilig zijn, zich niet interesseren voor wat er met de religie gebeurt? De beste van hen laten alleen een spijtig gezicht zien, maar als ze beproefd zouden worden met één van de dingen waaraan hun harten zijn gehecht, zoals geld, zouden ze alle mogelijke moeite doen het terug te krijgen. Deze mensen zijn, naast het feit dat ze Allah’s woede verdienen, getroffen door de grootste ramp, zonder dat ze het weten; zij hebben een dood hart. Waarlijk hoe levendiger een persoons hart is, hoe sterker zijn woede omwille van Allah is en hoe completer zijn steun aan de islaam en de moslims’.

Door: Ibn al-Qayyim al Jawziyyah
Bron: A’alaam al moewaqqi’ien (vol 2 p 176)
Vertaald door: Oem Sulaym

21:26 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |