16-04-08

De pilaren van Koefr (ongeloof)

“De pilaren van Koefr (ongeloof) zijn vier: Al-Kibr, Al-hasad, Al-Ghadab en Al-Shahwah.”

1. Al-Kibr (=trots gebasseerd op arrogantie) omdat het, de individu weerhoudt zich te onderwerpen aan Allah en Hem te gehoorzamen.

2. Al-Hasad(=benijd en jaloersie) omdat het de individu weerhoudt van het accepteren van naseeha (goede advies) en zich daar aan te onderwerpen.

3. Al-Ghadab (=Woede) omdat het de individu weerhoudt van rechtvaardig handelen en onpartijdigheid.

4. Al-Shahwah (=begeerte en wereldlijke lusten) omdat het de individu weerhoudt zich toe te wijden aan en te concentreren in aanbidding

Door: Ibn al-Qayyim al Jawziyyah

19:09 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-04-08

Lust

“De blik is de oorsprong van alle rampen die de mens treffen, want de blik wekt een gedachte op en de gedachte leidt daarna tot een overpeinzing. De overpeinzing wekt een lust op en de lust wekt een wens op. Deze wens wordt steeds vuriger en wordt uiteindelijk een vast voornemen. Zo wordt een daad uiteindelijk verricht, zolang geen enkel obstakel dit verhindert. In verband hiermee werd er gezegd: ‘Geduldig zijn in het neerslaan van de blik is gemakkelijker dan geduldig zijn voor de pijn die [veroorzaakt wordt door hetgeen] erop volgt.’”

Moge Allaah ons behoeden voor de verboden blik, ameen.

Door: Ibn Al-Qayyim Al-Djawziyyah
Bron: Al-jawaab al-kaafi, blz. 106

19:25 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-04-08

Aanbidding - Hadeeth

In een hadieth qudsi - heilige hadieth - zei de Profeet salla Allahu ‘alayhi wa sallam dat Allah zei:Ikzelf, de mensheid, en de djinn, bevinden ons in een enorme serieuze staat. Ik schiep hen, dan aanbidden zij andere goden die zij voor zichzelf maken. Ik zegen hen met Mijn geschenken, dan danken zij iemand anders voor hetgeen Ik hen heb gestuurd. Mijn Genade daalt op hen neer terwijl hun slechte daden naar Mij opstijgen. Ik uit mijn Liefde voor hen met Mijn Geschenken, ookal heb Ik hen niet nodig. Terwijl zij zichzelf aan Mij onttrekken met hun zonden en zij Mijn Hulp dringend nodig hebben.

Eenieder die zich tot Mij wendt, Ik accepteer hem zonder te letten op hoe ver hij is; en eenieder die zich van Mij afkeert, ik benader hem en spreek hem aan. Eenieder die een zonde nalaat voor Mij, Ik beloon hem met vele geschenken en eenieder die tracht Mij tevreden te stellen, Ik tracht hem tevreden te stellen. Eenieder die Mijn Wil en Macht erkent in alles wat hij doet, Ik laat het ijzer voor hem buigen. Mijn dierbare mensen zijn degenen die met Mij zijn. Eenieder die Mij dankt, Ik schenk hem meer zegeningen.

Eenieder die Mij gehoorzaamt, Ik verhef hem en liefkoos hem meer. Eenieder die Mij ongehoorzaam is, Ik houd de deuren van Mijn Genade voor hem open; als hij zich tot Mij keert, schenk Ik hem Mijn Liefde, aangezien Ik van degenen houd die berouw tonen en zichzelf voor Mij reinigen. Als hij geen berouw toont, bejegen Ik hem nog steeds door hem in een moeilijkheid te plaatsen om hem te reinigen. Eenieder die Mij de voorkeur boven anderen geeft, Ik geef aan hem de voorkeur boven anderen.

Ik beloon elke goede daad tien keer of zevenhonderd keer tot ontelbare keren. Ik tel elke slechte daad als een enkele, tenzij de persoon berouw toont en Mijn Vergiffenis vraagt; in dat geval vergeef Ik zelfs die éne. Ik neem elke kleine goede daad in aanmerking en Ik vergeef zelfs de grote zonden. Mijn Genade overtreft Mijn Woede. Mijn Tolerantie overtreft Mijn Berisping. Mijn Vergiffenis overtreft Mijn Bestraffing, aangezien Ik Genadevoller met Mijn Dienaren ben dan een moeder met haar kind.

Door: Ibn Al-Qayyim Al-Djawziyyah
Bron: ‘Madaridj As-Salihien’

15:46 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-04-08

Broeders en zusters

Bismillaahi-r-Rahmaani-r-Rahiem

Walhemdoelilaahi Rabil-`Aalamien was-Salatoe was-Salamoe `ala Rasoelilaah, wa `ala Alihie wa as-habihie adjma`ien.

Wa Ba`ad,

Was salaam 3alaikoem wa Ra7matoe’Allaahie wa Barakatoeh

Voor hijama (koppen) kan je terecht bij een zuster in België, stuur een mail naar

islam-waarheid@hotmail.com

Er bestaat ook mogelijkheid om zuivere honing te krijgen (van bij een bijenhouder gehaald) vermengd met sweet sunnah Habba Sawda (uit Canada ).

Wasalaam 3alaikoem wa Ra7matoe’Allaahie wa Barakatoeh


20:21 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Soorten ziekten die het Hart aanvallen en hun genezing

Er zijn twee soorten ziekten die het hart aanvallen; de ene is twijfel en dwaling, en de andere lust en verlangen. Beiden worden vermeld in de Qur’an. Allah zegt over de ziekte van de twijfel:

“In hun hart is een ziekte (twijfel en huichelarij) en Allah heeft deze ziekte doen verergeren…” [Surah al-Baqara 2:10]

En Hij heeft gezegd:

“En opdat degenen in wier harten een ziekte (huichelarij) is en de ongelovigen zullen zeggen: “Wat wil Allah met dit voorbeeld zeggen?”” [Surah Al-Muddaththir 74:31]

Allah zegt over degenen die weigeren de Qur’an en de Sunnah tot de basis van hun oordeel te maken:

“En wanneer zij tot Allah en Zijn boodschapper opgeroepen worden, opdat hij onder hen oordeelt, dan is er een groep onder hen die zich afwendt. Maar indien het recht aan hun kant is, begeven zij zich nederig naar hem. Is er een ziekte in hun harten, of twijfelen zij, of vrezen zij dat Allah en Zijn Boodschapper onrechtvaardig voor hen zijn? Integendeel, zij zijn degenen die de onrechtvaardigen zijn.” [Surah an-Noor 24:48-50]

Dit is de ziekte van twijfel en dwaling.

Ook zegt Allah over lust en verlangen, in dit geval overspel (ontucht):

“O vrouwen van de Profeet, jullie zijn zoals geen van de andere vrouwen, als jullie (Allah) vrezen. Weest daarom niet minzaam in jullie manier van spreken, waardoor degene in wiens hart een ziekte (van huichelarij, of slechte verlangens naar overspel(ontucht)) is, begeerte gaat voelen…..” [Surah Al-Ahzab 33:32]

De voorziening van de juiste (genees)middellen tegen de ziekten van het hart (verwijzend naar zowel geestelijke als emotionele kwalen) komen alleen van de Profeten, alaihim as salam, en Boodschappers van Allah. Het hart wordt beter, wanneer het kennis verwerft over zijn Heer en Schepper, en in Zijn Namen, Eigenschapen, Daden en Geboden. Het hart wordt ook beter, wanneer het het verwerven van de Tevredenheid van Allaah verkiest (boven andere zaken) en datgene verkiest waar Hij van houdt, terwijl Zijn Verboden worden vermeden en datgene wat zou kunnen leiden naar Zijn ontevredenheid. Er is geen leven, gezondheid of welzijn voor het hart, behalve via deze methode, welke alleen de Boodschappers kunnen leveren. Het is verkeerd om te denken dat iemand ooit het welzijn van het hart kan bereiken via enige andere weg dan door de leiding van de Boodschappers van Allah. Deze misvattingen (fouten) komen voort uit het verwarren van de ware welzijn van het hart met het vervullen en versterken van zijn lagere dierlijke lusten en verlangens. Op deze manier zal het hart ver weg blijven van het verkrijgen van zijn ware welzijn en kracht, en zal zelfs zijn bestaan in gevaar zijn. Zij die geen onderscheid maken tussen deze twee wegen, zouden moeten rouwen om het leven en de gezondheid van hun hart, of in feite vanwege het ontbreken daarvan. Laat zulke mensen ook treuren over het feit dat het licht van de ware leiding ontbreekt bij hen, en omdat zij zich volledig in een oceaan van duisternis bevinden.

Door: Ibn al-Qayyim al Jawziyyah
Bron: Hoofdstuk 1 van “Healing with the Medicine of the Prophet, sallallahu `alayhi wa sallam”, ©Darussalam, Riyadh
link:
http://sincerehearts.nl/lessen/40.html

00:14 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

12-04-08

Grootheid van Allaah subhanahu wa ta’ala

Ibn al-Qayyim beschreef Allahs grootsheid in de volgende bewoordingen:

“Hij bestuurt de aangelegenheden van de verschillende rijken en Hij gebiedt en verbiedt, schept, onderhoudt, brengt de dood, geeft het leven, geeft macht, en neemt macht weg (van en aan wie Hij wil), en laat de dag en (de) nacht afwisselen. Hij geeft varierende lotsbeschikkingen aan mensen en wisselt regeringen (en staten) af, waarbij Hij sommige vernietigt en andere laat ontstaan. Zijn Gebod en Macht overheersen in de hemelen en hun gebieden (zones), de aarde en alles wat erop en erin is, in de zeeën en in de lucht. Zijn Kennis heeft alles omvat, en Hij heeft alles geteld. Hij hoort alle soorten stemmen en zij verwarren Hem niet. Neen, echter hoort Hij iedere stem in zijn eigen taal en hulpbehoevendheid, en geen enkele stem houdt Hem zozeer bezig dat Hij de hulpbehoevendheid van een ander niet kan vervullen, en geen enkele hulpbehoevendheid zal ooit aan Zijn Volmaakte Kennis (en Zijn Macht om te verlossen) ontsnappen.

De vele noden van degenen die hulpbehoevend zijn vervelen Hem niet. Zijn Blik (Zicht) omvat alles wat er is. Hij ziet de beweging van een zwarte mier op een kale rots op een donkere nacht. Voor Hem, is het Ongeziene onbedekt en is het geheim niet langer een geheim:

“Allen die in de hemelen en op aarde zijn vragen Hem (heeft van Hem nodig). Iedere dag is Hij bezig (zoals met het eren van sommigen, vernederen van sommigen, het geven van leven aan sommigen, dood aan sommigen, etc.).” [Surah ar-Rahman 55:29]

Hij vergeeft een slechte daad, doet depressiviteit verdwijnen en brengt respijt (kwijtschelding) van rampen, verlichting voor een ieder die het nodig heeft, rijkdom voor de arme, leiding voor degene die is misleidt, licht voor degene die de weg kwijt is, hulp voor de wanhopige, (een gevoel van) voldaanheid voor de hongerige, bedekking voor degene die nauwelijks gekleed is, genezing voor de zieke, en gemak voor degene die lijdt. Hij aanvaardt degene die berouw toont, geeft beloning aan degene die goed doet, geeft bijstand aan degene die onrechtvaardig is behandeld, vernietigt een arrogante persoon, bedekt fouten, geeft veiligheid na angst, en verheft sommigen en vernedert anderen.

Als degenen die in Zijn hemelen en op Zijn aarde wonen en al degenen die Hij geschapen heeft, of zij nu mensen zijn of Jinns, harten hadden gelijk aan het meest vrome hart, dan zou (dit) Zijn Koninkrijk niet vermeerderen (vergroten). Als Zijn gehele schepping, of het nu mensen zijn of Jinns, harten hadden gelijk aan het slechtste hart, dan zou dit niets aan Zijn Koninkrijk afdoen. En tevens, als allen die in Zijn hemelen en op Zijn aarde wonen, de gehele mensheid en alle Jinns, de doden en de levenden, op één stuk land gaan staan en ieder Hem vraagt betreffende zijn hulpbehoevendheid, en Hij dan hun noden vervult, dan zal dit niet in het minste afdoen aan Zijn bezit. Hij is de Eerste, niets is er vóór Hem, de Laatste, niets is er na Hem, de Allerhoogste, niets is er boven Hem, en de Meest Nabije, niets is er nabijer dan Hij. Hij, Verheven en zó Hoog (Immerverheven) als dat Hij is, is de Beste Die men kan en zou moeten gedenken, de Enige Die het verdient om aanbeden en bedankt te worden, de Vriendelijkste van al degenen die bezitten en de Meest Vrijgevige van al degenen aan wie gevraagd wordt (om) te geven. Hij is de Koning Die geen deelgenoot heeft, de Ene Die geen concurrent heeft, de Samad (de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is) Die geen nakomelingen heeft, en de Immerverhevene, er is niemand (en niets) zoals Hij. Alles zal vergaan behalve Zijn Aangezicht, en iedere koningschap zal zeker vergaan behalve het Zijne. Hij zal slechts gehoorzaamd worden met Zijn verlof, en Zijn Kennis onthult alle ongehoorzaamheid aan Hem. Wanneer Hij wordt gehoorzaamd, toont Hij Zijn dankbaarheid daarvoor, en wanneer Hij niet wordt gehoorzaamd, schenkt Hij vergiffenis (aan diegenen die Hem werkelijk berouw tonen). Iedere straf van Hem is rechtvaardig en elke vrijgevigheid (gift) is een gunst. Hij is de Meest Nabije Getuige en de Meest Nabije met Zijn Volmaakte Zorg. Hij beheerst de voorhoofdslokken van alles en heeft de volledige optekeningen van alle daden en de boeken van alle tijdperken. De harten zijn ontmaskerd voor Hem en het geheim is onthuld. Zijn geven en (Zijn) straffen zijn slechts een Bevel:

“Voorwaar, wanneer Hij iets wil (scheppen), dan zegt Hij er slechts tegen “Wees”, en het is.” [Surah Yasin 36:82]

Door: Ibn al-Qayyim al Jawziyyah
Bron: “The Weakening of Faith - Its Symptoms – Causes & Cure” by Shaykh Muhammad Saleh al-Munajjid © 1997 Daar of Islamic Heritage
http://sincerehearts.nl/lessen/41.html

00:17 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

11-04-08

Islaam verschaft vele voordelen

Islaam verschaft vele voordelen aan het individu en de maatschappij. Dit hoofdstuk beschrijft een aantal voordelen die via de islaam bereikt kunnen worden door het individu: 1) De deur naar het eeuwige Paradijs [koran][nl]En geef blijde berichten aan hen die geloven en heilzame werken verrichten dat voor hen Tuinen zijn waaronder rivieren stromen (Djannah) , telkenmale dat zij daaruit een vrucht toegedeeld krijgen zeggen zij: Dit is wat wij vroeger toegedeeld kregen, maar zij krijgen het als wat daaraan gelijk schijnt. En voor hen zijn daar reine echtgenoten en zij zijn daar eeuwig-levend. (Soerah al-Baqarah: 25)[/nl][/koran] En…[koran][nl]Haast jullie voorwaarts tot de vergeving van jullie Rabb (Heer) en een Gaarde (Djennah) waarvan de breedte als de breedte van de hemel en de aarde is, die gereed is gesteld voor hen die geloven in Allaah en Zijn Boodschapper (Muhammad (saws)). Dat is de genade van Allah die Hij geeft aan wie Hij wil. Allah is de Gever van ontzaglijke genade. (Soerah al Hadid: 21)[/nl][/koran] [b]De profeet Mohammad (saws) heeft ons verteld dat de laagste graad onder de bewoners van het Paradijs (Djennah) tien keer de grootte van deze aarde zal krijgen en hij of zij zal alles krijgen wat hij of zij wenst en tien maal zoveel als dat.[/b] Overgeleverd door Aboe Hoeraira (ra) dat de profeet (saws) heeft gezegd dat Allah (swt) heeft gezegd dat: [hadith][nl]Ik heb voor mijn oprechte dienaren voorbereid wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en geen menselijk verstand ooit heeft waargenomen.” (Moeslim)(Qudsi)[/nl][/hadith] Overgeleverd door Anas bin Maalik (ra): [hadith][nl]‘s Werelds meest ongelukkige man onder degenen die voor het Paradijs voorbestemd zijn, zal eenmaal in het Paradijs ondergedompeld worden, en hem zal gevraagd worden: "O zoon van Adam, heb je ooit ellende meegemaakt? Heb je ooit moeilijkheden gehad?" Hij zal zeggen: "Neen, bij Allah! Ik heb nooit ellende meegemaakt en ik heb nooit moeilijkheden gehad. (Moeslim)[/nl][/hadith]Als je het Paradijs binnengaat, zal je een gelukkig leven leiden, zonder ziekte, pijn, verdriet of dood; Allah zal tevreden met je zijn en zal je voor eeuwig daarin laten leven. [koran][nl]En zij die gelovig zijn (aan de eenheid van Allaah: het Islamitische monotheïsme) en heilzame werken verrichten die zullen Wij doen binnengaan in Gaarden (Paradijs) waaronder rivieren stromen eeuwig-levend daarin voor immer. Zij zullen daar reine echtgenoten hebben en Wij zullen hen in beschuttende schaduw binnenvoeren. (Soerah an-Nisa: 57) [/nl][/koran] 2) Verlossing van het Hellevuur [koran][nl]Zij die ongelovig waren en stierven in ongeloof, van niet één van hen zou (zelfs) de volheid van de aarde in goud worden aangenomen ook al wilde hij zich daarmee vrijkopen. Voor hen is een pijnlijke bestraffing en zij zullen geen helpers hebben. (Soerah ali-Imraan: 91)[/nl][/koran]Dus dit leven is onze enige kans om het Paradijs te verdienen en om aan het Hellevuur te ontsnappen, want als iemand in ongeloof sterft, zal hij geen andere kans krijgen om op deze wereld terug te komen om te geloven (in het Islamitische monotheïsme). Zoals Allah in de Qoraan zegt over wat er gaat gebeuren met de ongelovigen op de Dag des Oordeels:[koran][nl]En als jullie eens zagen wanneer zij geteld zijn voor het (Helle)Vuur en hoe zij dan zeggen: "O mocht het toch zijn dat wij teruggezonden werden (naar de aarde) en niet de tekenen van onze Rabb (Heer) voor leugen verklaarden en wij tot de gelovigen zouden behoren." (Soerah al-An’Aam: 27)[/nl][/koran] Maar niemand zal deze tweede mogelijkheid krijgen. [hadith][nl]'s Werelds gelukkigste persoon onder degenen die verdoemd zijn tot de Hel, zal op de Dag des Oordeels eenmaal in de Hel ondergedompeld worden. Dan zal hij gevraagd worden: "O zoon van Adam, heb je ooit iets goeds gezien? Heb je ooit iets aangenaams ervaren? Hij zal zeggen: "Neen, O Allah! (Moeslim)[/nl][/hadith] 3) Het ware geluk en de innerlijke vrede Het ware geluk en de vrede kunnen dan pas gevonden worden als men zich overgeeft aan de bevelen van de Schepper en de Onderhouder van deze wereld. [koran][nl]Zij die geloven (in de eenheid van Allah: het Islamitische monotheïsme) en wier harten tot rust komen door de vermelding van Allah. Waarlijk, door de vermelding van Allah komen de harten tot rust. (Soerah ar-Ra’d: 28)[/nl][/koran] Aan de andere kant, zal degene die zich afwendt van de Qoraan hier op aarde een leven leiden met ontberingen.[koran]nl]Maar wie zich afwendt van Mijn Vermaning (noch gelooft in de Qur'aan noch handelt naar zijn geboden) voor hem is een benauwde levensgang. En Wij zullen hem op de Dag der Opstanding blind ter verzameling brengen. (Soerah Ta-Ha: 124)[/nl][/koran]Dit kan misschien verklaren waarom sommige mensen zelfmoord plegen, terwijl ze van al het materiële comfort wat er te koop is genieten. Kijk bijvoorbeeld naar Cat Stevens (nu Yusuf Islam genoemd), vroeger een bekende popzanger die veel op een nacht verdiende. Na zijn bekering tot de islaam, vond hij het ware geluk en de vrede, die hij niet had gevonden in het materiële succes. 4) Vergiffenis voor alle voorafgaande zonden Als iemand zich tot de islaam bekeert dan vergeeft Allah al zijn voorgaande zonden en slechte daden. Een man, Amr (ra) genaamd, kwam naar de profeet Mohammad (saws) en zei: "Geef mij uw rechterhand zodat ik u mijn belofte van trouw kan geven". De profeet (saws) stak zijn rechterhand uit. Amr trok zijn hand weg. De profeet (saws) zei: [b]O Amr, wat is er met jou aan de hand?[/b]Hij antwoordde: "Ik ben van plan een voorwaarde te stellen." De profeet (saws) vroeg: [b]Welke voorwaarde ben je van plan naar voren te brengen?[/b] Amr zei: "Dat Allah mijn zonden vergeeft." De profeet (saws) zei: [b]"Weet je niet dat door het omhelzen van de islaam al je zonden worden gewist.[/b](Moeslim) Nadat men tot de islaam overgaat, zal de persoon in kwestie beloond worden voor zijn of haar goede daden volgens de volgende hadieth:[hadith][nl]Jullie Rabb , die Gezegend en Verheven is, is meest Barmhartig. Als iemand iets goeds van plan is en hij doet het niet, dan wordt het als een goede daad genoteerd, en als hij het uitvoert, dan wordt het tien tot zeven honderd of nog veel meer keer (als goede daden) voor hem genoteerd. En als iemand iets kwaads van plan is, en hij doet het niet, dan wordt het als een goede daad genoteerd, maar als hij het uitvoert, dan wordt het als één slechte daad genoteerd of Allah zal het uitvegen. [/nl][/hadith] Uit: “A brief illustrated guide to understanding islam”, door Drs. Ibrahim Bayrak www.eltawheed.nl

18:14 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |