16-01-08

Het negeren van de Awlia’ (de godvrezende, vrome mensen) van Allah

Allah zegt:
"Waarlijk, degenen die Allah en Zijn boodschapper beledigen, die heeft Allah in deze wereld en in het hiernamaals vervloekt..." (Qor’aan 33:57)

De Profeet zei:
"Allah , de Almachtige zegt: "Ik verklaar de oorlog tegen degenen die vijandigheden tonen tegen Mijn vrome aanbidders." In een andere versie: "ledereen die vijandig is tegen een vrome aanbidder van Mij heeft de oorlog tegen Mij verklaard." (Boechari)

De Profeet zei:
"0 Aboe Bakr! Als je hun woede opwekt dan heb je de woede van Allah opgewekt." ‘Hun’ slaat op de arme Moehajiroen (die emigranten van Mekka naar Medina, die hun eigendommen en welvaart voor de zaak van Allah, de Almachtige achterlieten). (Muslim)

walidin.com

18:53 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Magie

Magie wordt als een grote zonde beschouwd, want om een beoefenaar van magie te zijn moet men ongelovig zijn.

Allah zegt:
"maar de duivels waren ongelovig, en onderwezen de mens in toverij... "Qor’aan 2:102)

De vervloekte Sheitan had geen ander doel met het onderricht van de mensheid in magie, dan om hen ongelovig (aan Allah en de islam) te maken.

Allah zegt:
"...Haroet en Maroet, maar geen van deze twee (engelen) onderwees iemand (zulke zaken) tot zij gezegd hadden:
"Wij testen slechts, wees dus niet ongelovig."
En van deze (engelen) leerden de mensen wat voor de scheiding tussen man en vrouw zorgde, maar zij konden niemand schade toebrengen behalve met Allah’s toestemming. En zij leerden datgene wat hen schade toebracht en waar zij geen voordeel aan hadden. En waarlijk, zij wisten dat de kopers hiervan (magie) geen deel zouden hebben in het hiernamaals...) (Qor’aan 2:102)

Tegenwoordig kom je veel mensen tegen die magie leren en daarmee omgaan en denken dat het slechts een verboden handeling is en zij weten niet dat het absoluut ongeloof is. Dus zij gaan door met de studie daarvan en in het hanteren van zuivere magie. En zij (degenen die magie beoefenen) zeggen obscure en onbekende woorden om een man (of een vrouw) zijn vrouw (of haar man) te laten haten of liefhebben en dit is ook magie.

De straf voor degene die magie beoefent is het doden van hem, want hij was ongelovig aan Allah of heeft dingen gedaan die ongeloof aanduiden.

De Profeet zei: "Vermijdt de zeven grote vernietigende zonden..." Hij noemde magie als één van hen.

Dus de moslim moet zijn Rabb (Heer) vrezen en niet die daden verrichten die hem deze wereld en het hiernamaals zullen laten verliezen.

Er wordt gezegd dat de Profeet zei:
"Degene die magie beoefent moet met het zwaard geslagen worden." Maar dit is niet een hadith van de Profeet, het is door Joendoeb gezegd, één van de Metgezellen van de Profeet.

Bajala Ibn Abada zei: "Ik ontving de brief van ‘Oemar één jaar voor zijn dood.
Hij zei dat we alle beoefenaars van magie, man of vrouw, moesten doden."

Aboe Moesa (RA) zei: "De Profeet zei: "Drie (soorten mensen) treden niet toe tot het paradijs: de alcoholicus, de schender van de verwantschapsbanden en de gelovige in (of beoefenaar van) magie."

Ibn Mas’oed (RA) zei: "De Profeet zei: "Roeqa (een paar woorden die gezegd worden voor iemand die deze nodig heeft zoals een zieke of iemand die benijd wordt... (man of vrouw), amuletten en tiwala (een soort magie die ervoor zorgt dat de man van zijn vrouw houdt) zijn allen (daden) van ongeloof."


walidin.com

18:51 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Liegen

Allah zegt:
"... Waarlijk, Allah leidt niet degene die een grote zondaar, een leugenaar is!,’ (Qor’aan 40:28)

Allah zegt:
"Vervloekt zijn de leugenaars" (Qor’aan 51:10)

Allah zegt:
"...dan bidden wij en roepen (oprecht) een vloek van Allah af over degenen die liegen." (Qor’aan 3:61)

De Profeet zei:
"Leugens leiden tot Al-Foejoer (gemeenheid, het plegen van kwade daden), en Al Foejoer leidt naar bet vuur, en iemand kan maar
leugens blijven vertellen tot hij voor Allah als een leugenaar te boek staat." (Boechari)

De Profeet zei:
"De hypocriet heeft drie kenmerken:
1) Als hij spreekt, liegt hij.
2) Als hij iets belooft, breekt hij altijd (zijn belofte).
3) Als je hem vertrouwt blijkt hij oneerlijk te zijn (als je hem iets in bewaring geeft, houdt hij dat niet voor jou)." (Boechari)

De Profeet zei:
"ledereen die de volgende vier (eigenschappen) heeft is een echte hypocriet en iedereen die een van de volgende vier eigenschappen heeft, heeft een van de eigenschappen van hypocrisie tenzij hij deze opgeeft.
1) Als hij wordt vertrouwd, bedriegt hij (blijkt hij oneerlijk).
2) Als hij spreekt dan liegt hij.
3) Als hij een verdrag sluit, blijkt hij een verrader te zijn.
4) Als hij ruziet, is hij brutaal, slecht en beledigend."
(Een betrouwbare hadith)

De Profeet zei:
"ledereen die beweert dat hij een droom heeft gehad, die hij niet gehad heeft, zal bevolen worden om een knoop te leggen tussen twee schoven graan, waartoe hij niet in staat zal zijn." (Een betrouwbare hadith)

De Profeet zei:
"De ergste leugen is die van iemand die zegt dat hij een bepaalde droom heeft gehad, die hij niet gehad heeft." (Een betrouwbare hadith)

Toen de Profeet met Jibriel (vrede zij met hem) ten hemel steeg zag hij vele soorten mensen die gestraft werden. Jibriel (vrede zij met hem) vertelde hem de reden waarom iedereen gestraft werd. Jibriel (vrede zij met hem) zei: "Degene die je met een mes Zijn wangen, neus en ogen naar zijn rug zag trekken was iemand die naar buiten ging om leugens te vertellen die
snel de ronde deden." (Een betrouwbare hadith)

De Profeet zei: "Het hart van een gelovige kan aan alles wennen, behalve aan liegen en bedriegen."

De Profeet zei: "Iets verbloemen is beter dan liegen."

De Profeet zei: "Om een zonde op zichzelf te laden, volstaat het, om door te vertellen wat je hoort." (Een betrouwbare hadith)

De Profeet zei: "Iemand die voorwendt dat hij iets bezit, terwijl hij dat niet bezit (of aan hem gegeven is), is als iemand die twee kledingstukken van de leugen draagt." (Een betrouwbare hadith)

De Profeet zei: "Er zijn drie (mensen) tegen wie Allah nooit zal spreken (op de Dag des Oordeels en dat zijn) een leugenachtige heerser.. ." (Een betrouwbare hadith)

walidin.com

18:46 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Eten van kadavers, bloed en varkensvlees

Allah zegt:
"Zeg: "Ik vind niet in datgene wat aan mij geïnspireerd is iets wat verboden is te eten door iemand die dat wenst, behalve als het een dood dier is, of bloed dat uitgegoten is of het vlees van een varken, want dat is zeker onrein. (Qor’aan 6:145)

Dus iedereen die deze eerder genoemde zaken eet zonder daartoe gedwongen te worden of uit noodzaak, is éen van de misdadigers en ik denk niet dat een ware moslim bewust het vlees van een varken zal eten.

Misschien zal een atheïst of iemand van Tayamina (een groep ongelovigen) dat doen, maar moslims vinden het eten van varkensvlees nog erger dan het drinken van alcoholische dranken.

De Profeet zei: "Vlees (d.w.z. een lichaam) dat met iets onwettigs (eten, drinken, geld...) gevoed is, zal niet in het paradijs komen, het hellevuur verdient het meer." (Een betrouwbare hadith)

Moslimgeleerden zijn het erover eens dat kaartspelen verboden zijn, want het bevestigt wat de Profeet gezegd heeft: "Wie kaart speelt (en vergelijkbare spellen) is alsof hij zijn hand geverfd heeft met het vlees en het bloed van een varken." (Een betrouwbare hadith, Muslim)

En het lijdt geen twijfel dat je hand in het bloed of het vlees van een varken steken nog erg is dan kaartspelen of zoiets dergelijks. Wat denkt u dan van degene die het varkensvlees eet en het bloed daarvan drinkt! Moge Allah ons daarvoor behoeden.

walidin.com

18:42 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Jezelf NIET reinigen van urine

Allah zegt:
"En jouw kleden gereinigd!" (Qor’aan 74:4)

De Profeet zei toen hij langs twee graven liep:
"Zij (de bewoners van de graven) worden gemarteld voor twee grote zonden: een van hen reinigde zichzelf niet van de urine en de andere belasterde andere (mensen)." (Boechari en Muslim)

Anas Ibn Malik (RA) zei: "De Profeet zei:
"Reinig jezelf van urine want de meeste straf in het graf komt daaruit voort." (Een betrouwbare hadith)

Het moet gezegd worden dat als men zichzelf niet van urine reinigt, het gebed niet meer geaccepteerd wordt (dat wil zeggen als men in zo’n staat bidt, met urine aan de kleding of het lichaam).

walidin.com

18:39 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gokken

Allah zegt:
"Bedwelmende zaken, gokken, lotspijlen zijn iets walgelijks van Sheitan ‘s handen. Verwijder (jullie) dus (daarvan) zodat jullie zullen slagen. Sheitan wil slechts vijandigheid en haat tussen jullie zaaien met de bedwelmende zaken en het gokken en het hindert jullie in het gedenken van Allah en in het gebed. Willen jullie er dus niet van afzien?" (Qor’aan 5:90-1)

Allah heeft vele verzen geopenbaard die spreken over het verbod om onrechtmatig het geld (of eigendommen) van iemand te nemen.

De Profeet zei:
"ledereen die tegen zijn metgezellen zegt: "Kom, laten wij gokken", moet een aalmoes geven (als een uitwissing van zijn zonde)." (Boechari)

Wij kunnen uit de voorafgaande hadith zien dat zelfs als het voorstellen van het gokken een zonde is, wat zal het doen van de eigenlijke zaak dan niet zijn? En gokken is een bepaalde vorm van het onrechtmatig wegnemen van het geld van de mensen.

 

walidin.com

 

18:37 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Echtgenoot die zich laat bedriegen

Allah zegt:
". . .De overspelige man trouwt niet anders dan de overspelige vrouw of een afgodaanbidster en geen trouwt haar behalve een overspelige man of een afgodenaanbidder. Zoiets is verboden voor de gelovigen." (Qor’aan 24:3)

Salim Ibn ‘Abdoellah (RA) zei op gezag van zijn vader dat de Profeet zei:
"Drie (mensen) komen niet in het paradijs. Dat is degene die niet plichtsgetrouw naar zijn ouders is, de bedrogen echtgenoot (degene die het overspel van zijn vrouwen goedkeurt) en de vrouwen die als mannen zijn (d.w.z. de vrouwen die handelen, zich kleden en spreken als mannen)." (Een betrouwbare hadith)

Dus iedereen die weet dat zijn vrouw onwettig seksueel contact heeft met andere mannen en dit negeert - misschien omdat hij van haar houdt (of hij laat haar geld verdienen om een schuld te betalen, of om daarmee haar bruidsschat te betalen, of om zijn kinderen te onderhouden) is een bedrogen echtgenoot en hij wordt meer gehaat dan degene die overspel pleegt.

walidin.com

18:35 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |