14-01-08

De effecten van zonden zijn:

Uit: ‘al-Jawab al Kafi’
Door: Ibn al-Qayyim al Jawziyyah


Het verhindert kennis: Kennis is een licht welke Allah gooit in de harten en ongehoorzaamheid dooft dit licht.
Imaam Shaafi'ee heeft gezegd: “Ik klaagde bij Wakee' over de zwakheid van mijn geheugen, dus beval hij mij om ongehoorzaamheid te verlaten en informeerde mij dat de kennis licht is en dat de licht van Allah niet gegeven wordt aan de ongehoorzame.”
Het verhindert levensonderhoud: Net zoals Taqwaa zorgt voor levensonderhoud, zorgt het verlaten van Taqwaa voor armoede. Er is niets wat levensonderhoud kan brengen zoals het verlaten van ongehoorzaamheid.
Het verhindert gehoorzaamheid (aan Allah): Als er geen andere bestraffing voor zonden was dan dat het gehoorzaamheid aan Allah verhindert, dan zou dat voldoende zijn geweest.
Ongehoorzaamheid verzwakt het hart en het lichaam. Dat het het hart verzwakt, is iets wat duidelijk is. Ongehoorzaamheid stopt het verzwakken niet totdat het hart volledig het leven laat (dat wil zeggen dood gaat).
Ongehoorzaamheid verkort de levensduur en vernietigt alle zegeningen. Net zoals rechtschapenheid de levensduur verlengt, verkort het zondigen de levensduur.
Ongehoorzaamheid zaait zijn eigen zaadjes en baart zichzelf totdat het zich ervan scheiden en het eruit komen moeilijk wordt voor de dienaar.
Zonden verzwakken de wil en vastberadenheid van het hart zodat het verlangen naar ongehoorzaamheid sterk wordt en het verlangen om berouw te tonen beetje bij beetje zwak wordt, totdat het verlangen om berouw te tonen volledig uit het hart is verwijderd.
Iedere soort ongehoorzaamheid is een erfenis van een natie (volk) van de naties die door Allah Azzwajall zijn vernietigd. Sodomie (homosexualiteit en dergelijke) is een erfenis van het volk van Lut; meer nemen dan toegestaan is en geven wat minder is, is een erfenis van het volk van Shu'ayb; het zoeken van aanzien (grootheid) in het land en het veroorzaken van corruptie is een erfenis van het volk van de Farao; en trots/ arrogantie en tirannie is een erfenis van het volk van Hud.
Ongehoorzaamheid is een oorzaak dat een dienaar wordt veracht door Zijn Heer. Al-Hasan al-Basree (radiallahoe anhoe) heeft gezegd: “Zij werden verachtelijk (in Zijn ogen/zicht) dus waren zij Hem ongehoorzaam. Als zij eerbaar waren (in Zijn ogen/zicht) dan zou Hij hen hebben beschermd.”
Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie): “En wie door Allah vernederd wordt: voor hem zijn er dan geen eerbewijzers.” [Hajj 22:18].
De schadelijke effecten van de zondaar beinvloeden (hebben effect op) degenen om hem heen en ook de dieren, waardoor zij worden getroffen door schade.
De dienaar gaat door met het begaan van zonden totdat deze erg makkelijk voor hem worden en nietsbetekenend zijn in zijn hart, en dit is een teken van vernietiging. Iedere keer dat een zonde nietsbetekenend wordt in de ogen van de dienaar, wordt het groot in het zicht/ ogen van Allah.
Ibn Mas'ood (radiallahoe anhoe) heeft gezegd: “Waarlijk, de gelovige ziet zijn zonden alsof hij staat aan het voet van de berg, bang dat deze op hem zal vallen, en de zondaar ziet zijn zonden als een vlieg die voorbij zijn neus vliegt, zo probeert hij deze te verwijderen door met zijn hand heen en weer te bewegen.” [Bukhaaree]
Ongehoorzaamheid erft vernedering en laagheid. Eer, in zijn geheel, ligt in de gehoorzaamheid van Allah. Abdullaah ibn al-Mubaarak heeft gezegd: “Ik heb gezien dat zonden harten doden en vernedering wordt geerfd door ermee door te gaan. Het verlaten van zonden doet de harten leven en het voorkomen van je ziel is er beter voor.”
Ongehoorzaamheid bederft het verstand (intellect). Het verstand (intellect) heeft licht en ongehoorzaamheid dooft dit licht. Wanneer het licht van het verstand is gedoofd dan wordt het zwak en onvolmaakt (deficient).
Wanneer ongehoorzaamheid toeneemt, dan wordt het hart van de dienaar verzegeld, zo wordt hij een van hen die achteloos zijn. Allah, De Verhevene, zegt (interpretatie): “Nee! Wat zij plachten te doen heeft zelfs hun harten bedekt.” [Mutaffifeen 83:14].
Zonden zorgen voor verschillende soorten verderf in het land. Verderf van de wateren, de lucht, planten, vruchten en dergelijke. Allah, De Verhevene, zegt (interpretatie): “Het verderf is op het land en de zee zichtbaar door wat de mensen hebben verricht, zodat Hij hun een gedeelte van wat zij hebben verricht doet proeven. Hopelijk zij zullen berouw tonen.” [Rum 30:41].
Het verdwijnen van bescheidenheid, welke de essentie van het leven van het hart is en de basis is van al het goede. Het verdwijnen ervan is het verdwijnen van al het goede.
Het is authentiek overgeleverd van de Boodschapper van Allah (salallahoe alayhi wa sallam), dat hij heeft gezegd (interpretatie): “Bescheidenheid is het goede, in zijn geheel (helemaal, al het goede).” [Bukhaaree en Muslim].
Een dichter heeft gezegd: “En bij Allah, er is geen goedheid in het leven of de wereld wanneer bescheidenheid verdwijnt.”
Zonden verzwakken en verkleinen de verheerlijking (vergroting) van Allah, de Almachtige in het hart van de dienaar.
Zonden zijn de redenen dat Allah Zijn dienaar 'vergeet', verlaat en hem alleen laat (zonder hulp) met zijn ziel en zijn shaytaan (duivel), en hierin zit de vernietiging waarvoor geen hoop op redding is.
Zonden verwijderen de dienaar uit de 'afdeling' van Ihsaan (het doen wat goed is) en de beloning van degenen die goed doen wordt hem ontzegd. Wanneer Ihsaan het hart vult, dan weerhoudt het het hart van ongehoorzaamheid.
Ongehoorzaamheid zorgt ervoor dat de gunsten (van Allah) ophouden en maakt Zijn wraak geoorloofd. Geen zegening wordt een dienaar ontzegd, behalve vanwege een zonde en geen vergelding is geoorloofd (wettig), behalve ten gevolge van een zonde. Ali (radiallahoe anhoe) heeft gezegd: “Geen ontbering (moeilijkheid) is neergedaald behalve ten gevolge van een zonde en het (de ontbering) is niet weggehaald behalve door boetedoening (het tonen van berouw).”
Allah, De Verhevene, zegt (interpretatie): “En er treft jullie geen ramp, of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht, maar Hij vergeeft veel.” [Shura 42:30].
En Allah, De Verhevene, zegt ook (interpretatie): “Dat is omdat Allah nimmer een genieting die Hij aan een volk heeft geschonken verandert (in een bestraffing), tenzij zij veranderen wat zich bij hen bevindt.” [Anfaal 8:53]. 

16:58 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-01-08

Wat is de Soennah?

Soennah, mv. soenan: “manier” of “handelswijze” Het verwijst voornamelijk naar de gebruikelijke handelswijze van de Profeet (Allah zegene hem en geve hem vrede), inclusief zijn gezegden, daden en stilzwijgende goedkeuringen of afkeuringen. Hadīthgeleerden voegen zijn persoonlijke eigenschappen, inclusief fysieke kenmerken, aan deze definitie toe.

De “wetenschappen van de Soennah” (`ulūm al-sunnah) verwijzen naar de biografie (sīra) van de Profeet (Allah zegene hem en geve hem vrede), de kronieken van zijn veldslagen (maghāzī), zijn alledaagse uitspraken en daden of “manieren” (sunan) inclusief zijn persoonlijke en morele kwaliteiten (shama’il). Zij verwijzen ook naar de secundaire Hadīthwetenschappen zoals de omstandigheden van gebeurtenissen (asbāb al-wurūd), kennis van de afschaffende en afgeschafte Hadīth (nāsikh wal mansūkh), moeilijke woorden (gharīb al-hadīth), kritiek op de overleveraar (al-jarh wal-ta’dīl), biografieën van de overleveraars (al-rijāl), enzovoorts. Deze betekenis wordt gebruikt als onderscheid met de Koran in uitdrukkingen zoals “Qor'aan en Soennah” en wordt toegepast in het taalgebruik van Hadīthgeleerden. Imam Ahmad heeft gezegd:

“De Soennah in onze definitie bestaat uit de verslagen overgeleverd door de Boodschapper van Allah (Allah zegene hem en geve hem vrede) en de Soennah is de exegese (tafsīr) van de Qor'aan en het bevat zijn richtlijnen (dalā’il)”

De vroege Soennitische Hadīthspecialisten zoals Abū Dawūd en Abū Nasr al-Marwāzī gebruikten ook de term “Sunnah” in de beknopte zin om te verwijzen naar de Soennitische geloofsleer in tegenstelling tot de geloofsovertuigingen van de niet-Soennitische sekten. In de terminologie van usūl-al-fiqh (grondbeginselen van de jurisprudentie), verwijst sunnah naar een uitspraak (qawl), handeling (fi`l), of toestemming (taqrīr) overgeleverd van (nuqūla `an) de Profeet (Allah zegene hem en geve hem vrede) of verschaffing (sadara) van hem anders dan de Koran.

In de terminologie de fiqh verwijst sunnah naar alles wat standvastig is bevestigd (thabata) waar in de religie toe wordt opgeroepen (matlūb) in de religie op grond van een wettig bewijs (dalīl shar`ī) maar zonder dat het verplicht is, en waarbij de voortdurende verlating ervan verwaarlozing (istikhāf) vormt, en zondig is, en waarbij men blaam treft (lawm, `itāb, tadlīl), en waar ook bestraffing (`uqaba) voor geldt volgens sommige juristen. Sommigen hebben een onderscheid gemaakt tussen wat zij noemen “benadrukte soennah” (sunnah mu`akkada) of “sunnah als leidraad” (sunnat al-huda), zoals de Profeet (Allah zegene hem en geve hem vrede) voorschreef of benadrukte in woord en daad, en andere vormen van soennah die als minder bindend beschouwd worden in hun wettelijke status, zoals wat zij noemden de “niet-benadrukte sunnah” (sunnah ghayr mu`akkada) en de “soennah van gewoonte” (sunnat al-a`da).

De bovenstaande juridische betekenissen van Soennah zijn gebruikt in tegenstelling tot de andere vier van de vijf legale categorieën voor menselijke daden, fard (verplicht), mubah (onverschillig), makrūh (aanstootgevend) en harām (verboden), en heeft betrekking op het taalgebruik van juristen van de tweede eeuw van de Hijra.

En Allah weet het beste

23:30 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De Qor'aan

Er is geen enkele twijfel, dat God Zijn woord geopenbaard heeft aan een aantal profeten in de vorm van geschriften. Echter, de geopenbaarde boeken zijn, geen van allen in hun originele vorm gelaten. In de laatste eeuw hebben Joodse en Christelijke Bijbelgeleerden uitgebreid aangetoond dat de Bijbel vele veranderingen heeft ondergaan gedurende de duizenden jaren die voorbij zijn gegaan.  De Qor'aan waarschuwt, ten aanzien van de authentieke geschriften, heel expliciet degenen die opzettelijk veranderingen aanbrengen in de geopenbaarde teksten.  Allah waarschuwt in de Qor'aan tegelijkertijd ook de gelovigen niet te vertrouwen op de bestaande teksten, die toegeschreven worden aan de eerdere profeten als geopenbaarde boeken. 

"Wee daarom degenen, die een boek met hun eigen handen schrijven en dan zeggen: "Dit is van Allah", opdat zij er een onwaardige prijs voor kunnen nemen.  Wee hun dan, voor hetgeen hun handen schrijven en wee hen voor hetgeen verdienen."

(2:79)

Aangaande zichzelf, verzekert de Qor'aan zijn lezers, dat het een betrouwbaar boek is, vol geopenbaarde leiding. 

"Dit is een volmaakt Boek, waaraan geen twijfel is, een richtsnoer voor de godvrezenden.  Die in het onzienlijke geloven en het gebed onderhouden en die weldoen met hetgeen Wij hen hebben geschonken.  En die geloven in hetgeen u (O, Mohammed) is geopenbaard en in hetgeen voor u is geopenbaard, en een standvastig vertrouwen hebben in het Hiernamaals.  Zij zijn het, die de leiding van hun Heer volgen en zij zijn het die zullen slagen."

(2:2-5)

"Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Qor'aan) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn."

(15:9)

Men kan er zeker van zijn dat de Qor'aan niet was overgelaten aan vervalsingen en toevoegingen, zoals dit het geval was, en nog steeds is, bij de eerder geopenbaarde boeken, omdat de Qor'aan reeds tijdens het leven van de profeet Mohammed (sallallahoe ‘aleyhie wa sallam), van begin tot eind, werd opgeschreven en uit het hoofd werd geleerd.  Binnen een jaar na zijn dood, werd de eerste standaard geschreven tekst geproduceerd.  En binnen 14 jaar na zijn dood, werden geautoriseerde kopieën, vervaardigd aan de hand van het standaard manuscript, verzonden naar de hoofdsteden van de Moslimstaten. Sinds de dood van de profeet in 632CE, heeft een toenemend aantal mensen in elke opeenvolgende generatie de hele Qor'aantekst van begin tot eind uit het hoofd geleerd.  Vandaag de dag bestaan er tienduizenden, zoniet miljoenen, mensen, over de hele wereld, die de gehele Qor'aantekst gedurende de maand Ramadhaan, of tijdens andere gelegenheden, uit het hoofd reciteren. Eén van de voorname oriëntalisten, Kenneth Cragg, zei het volgende over het memoriseren en behouden blijven van de Qor'aantekst:  "Dit fenomeen van Qor'aanische recitatie betekent dat de tekst door de eeuwen heen in een ononderbroken levende opeenvolging van vroomheid heeft gereisd.  Het kan, daarom, niet als een oudheidkundig voorwerp behandeld worden, noch als een historisch document, dat dateert uit een ver verleden."Een andere oriëntalist, John Burton, verklaarde: "De methode van het doorgeven van de Qor'aan, door de jongeren de orale overleveringen van de oudsten te laten memoriseren, heeft vanaf het begin af aan de ergste risico's, die het vertrouwen op geschreven verslagen met zich meebrengt, gematigd..." De analyseprincipes, die op de Bijbelmanuscripten toegepast waren door Bijbelgeleerden en die de vele fouten en veranderingen aan het licht brachten, zijn ook toegepast op de Qor'aanmanuscripten, die uit de hele wereld bijeengebracht waren.  De resultaten van al deze studies bevestigen dat er geen enkele verandering is aangebracht in de tekst sinds de openbaring zo'n 1400 jaar geleden. De veranderingen die in de eerder geopenbaarde boeken waren aangebracht, zijn in de Qor'aan door God gecorrigeerd.  Bovendien, schaft de laatste Openbaring (de Qor'aan) enerzijds iets af en anderzijds vervangt hij datgene wat van de vorige openbaringen over is gebleven 

"Welk vers (ayat) Wij ook opheffen of doen vergeten, daarvoor brengen Wij betere of daaraan gelijke in de plaats.  Weet gij niet, dat Allah macht heeft over alle dingen ?"

(2:106)

Eén van de tekenen dat de openbaringen door mensenhanden zijn aangetast, is de aanwezigheid van vele tegenstrijdigheden.  Het feit dat de Qor'aan vrij is van de vele tegenstrijdigheden, behoort tot het bewijs dat het geopenbaard is door God. 

"Denken zij dan niet na over de Qor'aan ?  Was deze van iemand anders dan van Allah dan hadden zij zeker menige tegenstrijdigheid daarin ontdekt"

(4:82)

 Een verder bewijs dat de Qor'aan van God is, is het feit dat de lezers uitgedaagd worden een enkel hoofdstuk gelijk aan dat van de Qor'aan voort te brengen.  Natuurlijk verwijst deze uitdaging naar het voortbrengen van een soortgelijk Arabisch hoofdstuk, aangezien dit de taal is, waarin de Qor'aan geopenbaard is. 

"En, indien gij in twijfel zijt omtrent hetgeen Wij aan Onze dienaar (Mohammed) hebben geopenbaard, brengt dan een gelijkwaardige hoofdstuk (Soerah) voort en roept uw helpers buiten Allah, als gij waarachtig zijt.  Doch, indien gij het niet kunt doen, en gij zult het nimmer kunnen doen, vreest dan voor het Vuur, welks brandstof mensen en stenen zijn, bereidt voor de ongelovigen."

(2:23:24)

Tijdens het leven van de profeet Mohammed (sallallahoe ‘aleyhie wa sallam), waren de heidenen niet in staat de uitdaging aan te gaan, ondanks het feit dat zij bekend stonden als meesters in de Arabische taal en hun mogelijkheid tot het produceren van zeer eloquente dichtkunst. Er zijn nog veel mensen, die (uit onwetendheid of anderszins) denken dat de Qor'aan geschreven was door Mohammed (Sallallahoe ‘aleyhie wa sallam), net zoals de Bijbel door mensen is samengesteld.  Deze beschuldiging wordt in de Qor'aan verontwaardigd weerlegd:

"En deze Qor'aan kon door niemand buiten Allah worden voortgebracht.  Integendeel, hij is de vervulling van datgene wat er voor was en is een uiteenzetting van de Wet door de Heer der Werelden, daaraan is geen twijfel.  Of zeggen zij: "Hij (de Profeet) heeft hem (de Qor'aan) verzonnen ?"  Zeg: "Brengt dan een hieraan gelijke Soerah (Qor'aanhoofdstuk) voor en roept buiten Allah wie gij kunt (om hulp aan), als gij waarachtig zijt."

(10:37-38)

Wat deze verzen uitleggen is dat, als Mohammed (sallallahoe ‘aleyhie wa sallam) de schrijver was van de Qor'aan, dan kon elk menselijk wezen een gelijkwaardig boek schrijven.  Allah heeft zijn uitdaging niet ingetrokken.  De uitdaging staat nog steeds, maar niemand is er tot op heden in geslaagd de uitdaging aan te gaan.  Bovendien stond de profeet Mohammed (sallallahoe ‘aleyhie wa sallam) ook bekend als zijnde ongeletterd.  De Qor'aan werd hem onderwezen door de openbaring van God, gebracht door de Engel Gabriël.  De Qor'aan verwijs naar Moslims als: 

"(Zij zijn) degenen die de Boodschapper volgen, de ongeletterde Profeet, die zij (de Joden en Christenen) bij hen, in de Torah en het Evangelie beschreven vinden, ..."

(7:157)

Deze ongeletterdheid van de Profeet Mohammed (sallallahoe ‘aleyhie wa sallam) is ook voorspeld in het Oude Testament (Torah).  In Jesaja 29:12 staat het volgende geschreven: "Of het boek (de Qor'aan) wordt gegeven aan iemand die niet lezen kan, zeggende: Lees dit eens; maar hij antwoordt: ik kan niet lezen."  "Ik kan niet lezen", is precies wat Mohammed (sallallahoe ‘aleyhie wa sallam) bij zijn eerste openbaring in de grot van Hira, genaamd Jabal-an-Noer, antwoordde.  De engel Gabriël beval hem in zijn moedertaal:

"Lees!"

(96:1)

In eerste instantie begreep Mohammed (sallallahoe ‘aleyhie wa sallam) niet wat hem overkwam en gaf als antwoord: "maar ik kan niet lezen".  Hierop herhaalde de aartsengel nog een keer:

"Lees! In de naam van jouw Heer, Die heeft geschapen."

(96:1)

En toen begreep Mohammed (sallallahoe ‘aleyhie wa sallam), dat hij deze woorden moest herhalen en onthouden.  De derde keer vervolgde de engel met:

"Lees! In de naam van jouw Heer, Die heeft geschapen.  Hij heeft de mens geschapen uit iets dat hangt (‘alaqa) Lees! En jouw Heer is de Meest Edele, Degene Die onderwezen heeft met de pen.  Hij heeft de mens onderwezen datgene wat hij niet wist."

(96:1-5)

Dit zijn de eerste vijf verzen die aan Mohammed (sallallahoe ‘aleyhie wa sallam) werden geopenbaard, welke het begin van hoofdstuk 96 van de Qor'aan vormen. Derhalve moet de Qor'aan niet geschouwd worden als een verhandeling, die geschreven is door Mohammed (sallallahoe ‘aleyhie wa sallam). Bovendien, als de linguïstische stijl van de Qor'aan vergeleken wordt met de taal die Mohammed (sallallahoe ‘aleyhie wa sallam) gebruikte in zijn uiteenzettingen en leerstellingen van de openbaring, is het verschil in kwaliteit enorm.  De schoonheid en subtiliteit van de Qor'aanverzen kunnen niet geëvenaard worden door Mohammed (sallallahoe ‘aleyhie wa sallam) of door wie dan ook. De Qor'aan is van zo'n kaliber, dat Allah zelf het volgende erover zegt:

" En als er een oplezing (een geopenbaard boek: Qor'aan) was,waarmede de bergen konden worden verzet, de aarde kon worden gespleten, of de doden tot spreken konden worden gebracht, (dan zou dat deze Qor'aan zijn). "Neen, de zaak berust geheel bij Allah!"..."

(13:31)

Tegelijkertijd, moet men de Qor'aan niet bekijken alsof het slechts een literaire klassieker of een fictieve roman is.  Het doel van zijn openbaring wordt heel duidelijk uitgelegd in de Qor'aan zelf:

"En Wij hebben hem (de Profeet) het dichten niet onderwezen, noch is het voor hem passend.  Deze Qor'aan is slechts een vermaning en een duidelijke verkondiging." (36:69)

Echter, de mensen, die de Qor'aan verwerpen als één van Gods tekenen, zullen niet in staat zijn te kunnen profiteren van de wijsheid en duidelijkheid van zijn boodschap.  Het verwerpen van de Qor'aan geldt voor de mensen van deze tijd, zoals het gold voor de mensen in de tijd van Mohammed (sallallahoe ‘aleyhie wa sallam).

"En wanneer gij (O, Mohammed) de Qor'aan voorleest, plaatsen Wij tussen u en degenen die niet in het Hiernamaals geloven een verborgen sluier.  En Wij leggen een bedekking over hun hart en doofheid in hun oren zodat zij het niet kunnen begrijpen.  En wanneer gij in de Qor'aan uw Heer, de Enige, noemt, wenden zij u in afkeer de rug toe."

(17:45-46)

Maar voor degenen, die in God geloven en ernaar verlangen hun levens over te geven aan Hem, is deze Qor'aan een gift en een zegen van Allah, die hen bevrijdt van de onderdrukking van hun eigen begeertes en onwetendheid.

"En voorwaar, het (de Qor'aan) is een leiding en barmhartigheid voor de gelovigen."

(27:77)

"En van de Qor'aan openbaren Wij hetgeen een geneesmiddel en barmhartigheid is voor de gelovigen; doch voor de onrechtvaardigen vergroot het slechts het verlies."

(17:82)

23:29 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De 6 geloofpunten

De eerste zuil (de shahaada), is eigenlijk de basis van het werkelijk geloven in God en in de Islaam. Het geloof wat iemand heeft, wordt imaan genoemd (spreek uit: imen). Dit geloof bestaat uit 6 belangrijke punten: De 6 zuilen van Imaan.

Imaan is gebouwd op zes zuilen. Het geloven in:

1. Allah
2. Zijn Engelen
3. Zijn Boeken
4. Zijn Boodschappers
5. De Laatste Dag
6. Al-Qadr (de voorbeschikking), zowel het goede als het kwade ervan.


Uitleg per punt:

1. Het geloven in Allah

Het geloven in Allah omvat de volgende vier zaken:

a. Het geloven in het bestaan van Allah.
b. Het geloven in Zijn Roeboebiyyah (Heerschappij).
c. Het geloven in Zijn Oeloehiyyah (alleenrecht op Aanbidding).
d. Het geloven in Zijn Asmaa’ was Sifaat (Namen en Eigenschappen).

2. Het geloven in de Engelen

Het geloven in de Engelen omvat vier zaken:

a. Het geloven in hun bestaan.
b. Het geloven in degenen die bij naam zijn genoemd, zoals Djibriel (engel Gabriel), en in degenen die niet bij naam zijn genoemd. Het geloof dus in hen allen.
c. Het geloven in hun eigenschappen, waarvan wij (door Allah) op de hoogte zijn gesteld.
d. Het geloven in hun daden, waarvan wij (door Allah) op de hoogte zijn gesteld en die zij verrichten op bevel van Allah.

3. Het geloven in de Boeken

Het geloven in de Boeken omvat vier zaken:

a. Het geloven dat het waar is dat deze Boeken afkomstig zijn van Allah.
b. Het geloven in de namen van de Boeken die bij naam zijn genoemd, zoals de Qur’aan, de Tauwrah en de Indjiel (Thora en de Bijbel.)
c. Het geloven in de authenticiteit van hun berichtgevingen, zoals de berichtgevingen in de Koran, en de berichtgevingen van de voorgaande Boeken, voor zover deze niet zijn veranderd of vervalst.
d. Het handelen naar de voorschriften ervan voor zover deze niet zijn opgeheven, het tevreden zijn ermee, het zich overgeven eraan, ongeacht of wij de wijsheid ervan nu begrijpen of niet. Alle voorgaande Boeken zijn overigens opgeheven met de komst van de Koran.

4. Het geloven in de Boodschappers

Het geloven in de Boodschappers omvat vier zaken:

a. Het geloven dat hun Boodschap de waarheid is van Allah.
b. Het geloven in hun namen waarvan wij (door Allah) op de hoogte zijn gesteld, zoals Mohammed, Ibrahiem (Abraham), Moesaa (Mozes), Noeh (Noach), Isaa (Jezus) etc.
c. Het bevestigen van wat authentiek is van hun berichtgevingen.
d. Het handelen naar de wetten van degenen die naar ons zijn gestuurd. In deze tijd waarin wij leven is dit Mohammed, de laatste der Profeten die gestuurd is naar de gehele mensheid. 

5. Het geloven in de Laatste Dag

Het geloven in de Laatste Dag omvat vier zaken:

a. Het geloven in de wederopstanding op de Dag des Oordeels.
b. Het geloven in de verrekening en de beloning.
c. Het geloven in het Paradijs en het Hellevuur.
d. Tot het geloven in de Laatste Dag behoort ook al datgene wat zich na de dood zal voordoen, zoals de beproeving in het graf, de bestraffing in het graf en de gunsten van het graf. 

6. Het geloven in al-Qadr (de voorbeschikking)

Het geloven in al-Qadr (de voorbeschikking) omvat vier zaken:

a. Het geloven dat Allah op de hoogte is geweest van alle zaken, over het geheel genomen en gedetailleerd.
b. Het geloven dat Allah dit heeft opgeschreven op al-Lawh al-Mahfoedh (de Bewaarde Tafel).
c. Het geloven dat alle gebeurtenissen niet kunnen plaatsvinden, behalve met de wil van Allah.
d. Het geloven dat alle gebeurtenissen op zichzelf, maar ook hun eigenschappen en bewegingen schepselen zijn van Allah.

23:25 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Hoe word ik een Moslim?

In de Naam van Allah de Erbarmer, de meest Barmhartige Het doel van dit artikel is om stap voor stap een uitleg te geven hoe iemand moslim wordt en de islam als religie accepteert. Een 'moslim' is degene die zich volledig onderwerpt aan Allah de Verhevene, de Schepper. Allah heeft niemand gedwongen om een religie aan te nemen, het is een keuze die men maakt en Allah de Alwetende heeft vele tekenen laten zien voor degenen die nadenkenen en de waarheid zoeken. Hij de Verhevene zegt: "En op de aarde zijn Tekens voor de overtuigden . En ook in jullie zelf, zien jullie dan niet? " . (Surah Ad-dzaarieyaat : Ayah 20-21). Het komt vaak voor dat er mensen moslim worden omdat hun partner, die zelf moslim is, graag wilt dat die ander het ook wordt. Desbetreffende persoon wordt dan moslim omwille van een andere uit liefde voor hem/haar. En niet zo zeer omdat die persoon overtuigd gelooft in Allah de Verhevene en Zijn boodschapper . Degenen die dan op deze manier de islam aanvaardt zijn vaak niet overtuigd om de islam als ware religie aan te nemen. Als men de getuigenis niet met zijn tong uitspreekt en ernaar gelooft dan met zijn handelingen en werken ernaar streeft en handelt dan staat desbetreffende persoon verre van de islam en kan als ongelovige verklaard worden. De belangrijkste criteria om tot de islam toe te treden is, dat het vergaren van voldoende basiskennis over de betekenis en doel van de Islam, daarnaast ook de bedoeling te kennen van de 'geloofsgetuigenis' (shahada). De shahada en de gehele islam gebaseerd op kennis. Als iemand de behoefte heeft om Moslim te worden en volledig overtuigd geloofd dat de Islam de waarheid is van Allah de Verhevene voor de gehele mensheid. De "shahada" (geloofsgetuigenis) moet ook met jaqien (zekerheid) worden uitgesproken zonder enige twijfel. Wanneer die zekerheid er is dan kan die persoon de "shahada" afleggen. Allah de Verhevene is hier duidelijk over in de Qor'aan: "Alleen diegenen zijn de gelovigen die geloof hebben in Allah en Zijn boodschapper en niet hebben getwijfeld en hebben gestreden met hun rijkdom en hun Levens voor de Zaak van Allah, zij zijn de waarheidslievenden." (Surah Al Hoedjoerat : Ayah 15). Verder zegt Allah de verhevene in de Qor'aan: "Voorwaar de enige godsdienst bij Allah is de Islam." (Surah Al Imran : Ayah 19). "En wie een andere godsdienst dan de Islam zoekt: het zal niet van hen aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers." (Surah Al Imran : Ayah 85). Abdoellah Ibn Omar (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde dat de Profeet zei: "Islam is gebaseerd op vijf pilaren: 1. Het getuigen dat er geen andere god is dan Allah (de Enige die alleen aanbeden moet worden) en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. 2. Het verrichten van het gebed (van de (5) verplichte gebeden). 3. Het betalen van Zakaat. 4. De Hadj (de bedevaart) verrichten. 5. Het vasten van Ramadan [Overgeleverd door: Boekharie, 8 en Moesliem, 16] Men treedt tot de Islam door de shahada uit te spreken; de shahada wordt als volgt uitgesproken: "Ash-hadoe allaa ielaaha iella llaah, wa ash-hadoe anna Moeh'ammadan rasoeloe laah". Betekenis: Ik getuig dat er geen god is naast Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn boodschapper is. De persoon die zich bekeerd tot de islam moet kennis blijven opdoen over de islam zodat het een totale levenswijze wordt waarbij men het gevoel zal hebben als een nieuw geboren persoon. Dit zal desbetreffende persoon laten streven om een beter karakter te ontwikkelen en ook te streven naar perfectie. Het Licht van het geloof zal het hart van diegene vullen totdat zijn gehele lichaam gevuld is met geloof en gehoorzaamheid aan Allah de verhevene. De betekenis van het eerste deel van de Shahada "Ash-hadoe allaa ielaaha iella llaah" is 'Ik getuig dat er geen andere god is dan Allah'. De grootste vorm van kennis is die kennis die leidt tot totale verwerping van valse afgoden en de volledige onderwerping van al onze intenties aan Allah alleen. Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan: "Fa'lem annahoe la ilaha illa llaah"; "Weet dat er geen god is dan Allah." (Surah Mohammed : Ayah 19). Er is overgeleverd op gezag van 'Oethmaan (moge Allah tevreden over hem zijn) dat de boodschapper van Allah zei: "Diegene die sterft en er zich (volledig) bewust van is dat er geen God is dan Allah, betreedt het Paradijs." (Moeslim). Dat wil zeggen: dat een moslim Allah's wetten accepteert en ernaar handelt Naast het getuigen in de eenheid van Allah de boodschap van de profeet Mohammed dient men deze getuigenis uit te spreken en ernaar te handelen. Het is belangrijk Allah de Verhevene in zuivere aanbidding te aanbidden, in de zin van het volgen van het zuivere monotheïsme. Zoals Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan: "Zij werden niets anders aanbevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden." (Surah Al Bayyinah : Ayah 5). De getuigenis betekent ook het volgen van Allah's oordelen en wetten en het accepteren van de wetten van Allah de Verhevene. De wetten en oordelen van Allah dienen volledig geaccepteerd te worden en niet gedeeltelijk aanvaard te worden. De Waarheid is de Qor-aan en de Leringen van de profeet Mohammed . De betekenis van het tweede gedeelte van de Sahada "wa ash-hadoe anna Moeh'ammadan rasoeloe llaah" is ik getuig dat Mohammed Zijn boodschapper is. Een Moslim moet ook de boodschapper Mohammed gehoorzamen. Dit houdt in; te geloven in wat hij heeft gezegd, zijn leringen te praktiseren en te vermijden wat hij heeft verboden gesteld. De Boodschap die de boodschapper Mohammed bracht was aan hem geopenbaard door Allah, Geprezen en Verheven is Hij. "Bij jou Heer. Zij kunnen geen geloof hebben totdat zij jou ( profeet Mohammed) tot rechter maken bij al hun meningsverschillen en in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en deze accepteren het dan volledig." (Surah An Nisa : Ayah 65). Wanneer men de shahada met liefde en volledig onderwerping uitspreekt, dan accepteert men de voorwaarde van de shahada met liefde. Men houdt het meest van zijn Schepper boven al het andere. Diegene die van Allah de Verhevene houdt zal van zijn religie houden. Zoals Allah de Verhevene in de Qor-aan: "En degenen die geloven zijn sterker in hun liefde voor Allah (boven al het andere)." (Surah Al Baqarah : Ayah 165). En als laatste deze twee verzen uit de Qor-aan om over na te denken: "en sterft niet anders dan als moslims." (Surah Aal Imran: Ayah 102). "Dit zijn door Allah de vastgestelde bepalingen en hij die Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt: Hij (Allah) zal hem het Paradijs binnenleiden, waar onder door de rivieren stromen. Zij zijn eeuwig levenden daarin. En dat is de geweldige overwinning."(Surah An-nisaa-e : Ayah 13). Moge Allah de Verhevene diegene die op zoek is zijn naar de Waarheid helpen op Zijn Weg te vinden en moge Allah de Verhevene de moslimgemeenschap zegenen. Amien

23:22 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Wat is Islam?

De Islam is met 1.3 miljard moslims het op één na grootste geloof van de wereld! En ook is de Islam het snelst groeiende geloof ter wereld! Maar wat is Islam en waarin geloven moslims eigenlijk? In dit artikel kun je meer lezen over de islam, wanneer iemand zich moslim mag noemen en waarin een moslim dan gelooft.

 

Om de Islam te begrijpen is het van belang te weten wat het betekent. Islam is Arabisch en het betekent onderwerping of overgave aan de wil van de enige echte God: die als enige het recht heeft aanbeden te worden. Iemand die zich dus overgeeft aan de wil van de enige God wordt een moslim genoemd. Het woord 'Moslim' betekent 'gehoorzaam aan God' , maar het betekent ook 'vredelievend'. De Islam is niet genoemd naar een persoon zoals het geval is met het Christendom dat genoemd is naar Jezus Christus, of Boedisme dat genoemd is naar Gotama Buddha of Confucianisme dat genoemd is naar Cunfucius of Marxisme dat genoemd is naar Karl Marx. Noch is het genoemd naar een bepaalde stam zoals het Judaïsme genoemd is naar de stam van Judah en Hindoeïsme genoemd is naar de Hindoes. De Islam is namelijk niet door de mens verzonnen maar is door Allah zelf als naam voor Zijn religie gekozen. Allah heeft het duidelijk vernoemd in Zijn laatste openbaring aan de mens. In het laatste geschrift van de Goddelijke openbaring, de Koran, verklaart Allah: "Heden heb ik uw religie voor u vervolmaakt, en Mijn gunst aan u voltooid, en Ik heb de Islam voor u als religie gekozen". (Koran Surah 5: vers 3)
Om de Islam te begrijpen is het van belang te weten wat het betekent. Islam is Arabisch en het betekent onderwerping of overgave aan de wil van de enige echte God: die als enige het recht heeft aanbeden te worden. Iemand die zich dus overgeeft aan de wil van de enige God wordt een moslim genoemd. Het woord 'Moslim' betekent 'gehoorzaam aan God' , maar het betekent ook 'vredelievend'. De Islam is niet genoemd naar een persoon zoals het geval is met het Christendom dat genoemd is naar Jezus Christus, of Boedisme dat genoemd is naar Gotama Buddha of Confucianisme dat genoemd is naar Cunfucius of Marxisme dat genoemd is naar Karl Marx. Noch is het genoemd naar een bepaalde stam zoals het Judaïsme genoemd is naar de stam van Judah en Hindoeïsme genoemd is naar de Hindoes. De Islam is namelijk niet door de mens verzonnen maar is door Allah zelf als naam voor Zijn religie gekozen. Allah heeft het duidelijk vernoemd in Zijn laatste openbaring aan de mens. In het laatste geschrift van de Goddelijke openbaring, de Koran, verklaart Allah: "Heden heb ik uw religie voor u vervolmaakt, en Mijn gunst aan u voltooid, en Ik heb de Islam voor u als religie gekozen". (Koran Surah 5: vers 3)

23:20 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

5. Bedevaart (zuil van de Islam)

Laatstgenoemd, maar daarom niet minder belangrijk is de bedevaart, Hadj, naar de heilige stad Mekka waar het huis van Allah de Ka’bah uit de tijd van Adam (vrede zij met hem) ligt.
Het is alleen verplicht voor die moslims die vaak van heinde en ver komen, die het zich financieel kunnen veroorloven en fysiek daartoe in staat zijn om de Hadj te verrichten.

Het is een kosmopolitische samenkomst van mannen en vrouwen, van alle rassen en regio’s, in Mekka, Mina en ‘Arafat tijdens een paar dagen van de maand Zul Hidja, de laatste maand van het (islamitische) kalenderjaar.

Het is een wereldvereniging van toegewijden, die getuigen dat Allah een soeverein is zonder deelgenoten. Miljoenen verzamelen zich in witte kleding en zeggen gebeden en voeren bepaalde rituelen uit en brengen offers in Zijn naam voor fysieke en spirituele verlossing, tussen de 8e en 13e dag van de maand.
 
Gedurende deze periode en iedere andere tijd in het jaar kunnen moslims naar de stad Medina reizen om er gebeden te verrichten en respect te betuigen aan de profeet Mohammed
(vrede zij met hem) in de grote moskee waar zijn graf ligt.
Dit is echter geen vereiste voor de Hadj zelf maar is een extra ritueel.

Lees meer over Ied-Ul-Adha (offerfeest / Qurbani)

.
DE INTENTIE 

Ik ben naar Mekka geweest om de haddj te doen.
Deed je echt de
haddj?
Ja, met Allahs
hulp heb ik de haddj volbracht!
Vertel me, toen je je huis verliet en op weg ging, heb je toen afscheid genomen van al je slechte eigenschappen, je opstandigheid en je ongehoorzaamheid?

Nee, daaraan heb ik niet gedacht?

Dan ben je niet van huis vertrokken.
Maar heb je niet voortdurend tijdens je reis, iedere keer wanneer je die onderbrak voor je nachtrust, het gevoel gehad dat je een nieuwe afstand had afgelegd op de weg naar een beter begrip van het leven?

Nee, dat gevoel is niet bij me opgekomen!

Dan heb je, terwijl je op reis was, geen voet verzet. 
En toen je aankwam op de plaats waar je het pelgrimskleed moest aantrekken en je "moehrim" werd, heb je toen niet tegelijk met je gewone plunje je verkeerde neigingen afgelegd?

Nee, die ervaring had ik niet!

Dan heb je het pelgrimskleed niet aangetrokken. 
En toen je om de Ka°ba liep, zag je toen niet in je verbeelding Allah's
schoonheid? Nee, dat geluk heb ik niet gesmaakt!
Dan heb je dus niet om de Ka°ba gelopen. 
Maar toen je heen en weer liep tussen Safâ en Marwâ, was je je toen niet bewust van de symbolische betekenis van wat je deed?

Nee, daar herinner ik me niets van!

Dan heb je niet heen en weer gelopen tussen Safâ en Marwâ. 
En toen je in Mina aankwam, had je toen geen afstand genomen van elk aardsverlangen?

Nee, dat gevoel had ik niet!

Dan ben je niet in Mina geweest. 
Maar toen je in de vlakte van Arafat was, had je toen niet de indruk dat een sluier voor je bewustzijn werd weggetrokken en dat je in direkt kontakt stond met de eigenlijke werkelijkheid?

Nee, die indruk had ik niet!

Dan ben je ook niet in de vlakte van Arafat geweest.
Maar toen je in Moezdalifah aankwam, vervuld van de behoefte om de pelgrimstocht te volbrengen, was die behoefte toen niet zo overweldigend dat alle andere verlangens van je afvielen?

Nee, ik had niet het gevoel dat ik dat stadium had bereikt!

Dan ben je evenmin in Moezdalifah geweest.  
Maar teruggekomen in Mina om een offer te brengen, slachtte je toen niet tegelijk met het offerdier je menselijke hartstochten en verlangens?

Nee, dat doel heb ik niet bereikt!

Dan heb je ook het offer niet gebracht.  
Maar toen je steentjes wierp naar de steenhopen in Mina, wierp je toen niet tegelijkertijd elk gevoel van jaloezie en ambitie van je af?

Nee, dat idee is niet bij me opgekomen!

Dan heb je in Mina geen steentjes geworpen.
In feite heb je geen enkel onderdeel van de pelgrimstocht volbracht. Het enige wat je kunt doen om de zaak in orde te brengen is de hele pelgrimstocht overdoen, maar dan in de geest van Ibrahiem (as), om op die manier zijn geestelijk niveau te bereiken.

Gefingeerd gesprek opgesteld door de beroemde mysticus Djoenaid uit Bagdad, waarin duidelijk wordt gemaakt dat de handelingen worden bepaald door en beoordeeld naar hun bedoeling. 

.
Pelgrimstocht naar Mekka.

Voor wie is het verrichten van Hadj verplicht?

Het verrichten van Hadj is verplicht voor alle moslims, tenminste eenmaal in het leven, als de omstandigheden het toestaan. D.w.z. als zij zowel lichaamlijk als in materiele zin in staat zijn om een reis naar Mekka te ondernemen en te zorgen voor voldoende onderhoud voor degenen die van hen afhankelijk zijn, gedurende de periode van hun afwezigheid.

Wat is Oemra?

Het bezoek aan Mekka op een willekeurige tijd van het jaar in de staat van Ihraam die op de mikaat wordt aanvaard. Het verrichten van de tawaaf rond de ka’aba in Mekka en het uitvoeren van Sa’ie overeenkomstig de voorgeschreven wetten, wordt Oemra genoemd.

Hoe kun je de Hadj omschrijven?

De pelgrimstocht naar Mekka in de staat van Ihraam die aangenomen moet worden op Miqaat en het nauwkeurig uitvoeren van alles dat bindend is. Het inachtnemen van Woeqoef (verblijf) in Arafat, het verrichten van Tawaaf om de Ka’aba, overeenkomstig devoorgeschreven wetten, wordt Hadj genoemd.

Wat zijn Mikaats?

De grenslijn die de Pelgrims of degenen die Oemra willen doen niet mogen overschrijden zonder de Ihraam aan te nemen, worden Mikaats genoemd.

Wat versta je onder Ihraam?

Het verwijderen van genaaide kleren van het lichaam an het omwikkelen in een paar ongezoomde lappen op de Mikaat (of voor) met de intentie om Hadj of Oemra te verrichten en het zich onthouden van alle die onwettig zijn voor degenen die Hadj of Oemra willen verrichten in Ihraam.

Wat versta je onder Tawaaf?

Het verrichten van zeven omgangen rond de Ka’aba (te beginnen in Mekka vanaf de zwarte steen,terwijl de Ka’aba aan de linkerzijde is) wordt Tawaaf genoemd.

Wat betekent Sa’ie?

Sa’ie betekent het heen en weer lopen tussen twee heuvels Safaa en Marwah, overeenkomstig de voorgeschreven wetten.

Wat is waqoef?

Waqoef is het verblijven in Arafat, op zijn minst enkele minuten, gedurende de tijd tussen het hellen van de zon vanaf de hoogste stand op de 9de van Zilhidj (de twaalfde maand van het islamitische jaar) en het aanbreken van de dageraad van de tiende Zilhidj in Moezdalifa.

Hoe moet een mannelijke pelgrim de Ihraam aannemen?

Wanneer een mannelijke pelgrim op het punt staat van een Miqaat te overschrijden, moet hij Ghoesl verrichten, zich ontdoen van genaaide kleren en het onderlichaam omwikkelen met een ongezoomde doek en het bovenlichaam met een ander doek, terwijl het hoofd en het gezicht onbedekt blijft. Het schoeisel moet zondanig zijn, dat het de middenbeentjes van het voorste deel van de voeten openlaat. Hij moet dan twee Raka,ats Nafl-gebed verrichten en tenslotte moet hij in zijn gedachte de NIEYYAT vormen en uiting geven aan zijn intentie van het doel waartoe hij Ihraam aanneemt.

Wat is het verschil tussen het aannnemen van Ihraam door mannen en vrouwen?

De verschilpunten tussen aannemen van Ihraams door mannen en vrouwen zijn:

1.
Dat een vrouw genaaide kleren mag dragen.
2.
Ze mag haar hoofd bedekken (moet).
3.
Zij mag het gezicht niet bedekken.
4.
Ze mag sokken of handschoenen aandoen.
5. Een vrouw mag LABBAYK niet hardop uitspreken maar moet dit zachtjes zeggen.

Nieyyat voor hadj.

ALLAAHOEMMA INNIE OERIDOELHADJA FAYYASSIRHOE LI WA TAQABBALHOE MINNIE, NAWAI-TOEL-HADJJA WA AHRAMTOE BIHIE MOEKH-LISAN LILLAAHI TA’ALA.

Nieyyat voor oemra.

ALLAHOEMMA IENNIE OERDIDOEL OEMRATA FAYASSIRHA LI WA TAQABALHA MINNIE NAWAITOEL OMERATA WA AHRAMTOE BIHA MOEKHLISAN LILLAAHI TA’ALA.

Wat moet men doen nadat men een van de Nieyyats heeft uitgesproken?

Nadat men uiting heeft gegeven aan een van de nieyyats, moet men hardop zeggen (3x):

LABBAYK ALLAHOEMMA LABBAYK: LABBAYK LAA SHARIEKA LAKA LABBAYK: INNALHAMDA WANNI’MATA LAKA WAL MOELKA LAA SHARIEKALAK.

Welke zaken worden verboden voor degenen die Ihraam aannemen?

De zaken die verboden worden en blijven voor degenen die Ihraam aannemen totdat het doel waarvoor de Ihraam aangenomen vervuld is, zijn:

  1. Jagen of hierin bijstaan.
  2. Sexuele omgaan of wat daaraan vooraf gaat.
  3. Afknippen of scheren van het haar of het knippen van de nagels.
  4. Het hoofd (voor mannen) of gezicht bedekken op wat voor mannier dan ook.
  5. Het dragen van handschoenen of sokken (voor mannen)
  6. Het dragen van genaaide kleren of ondergoed.(voor mannen)
  7. Het gebruiken van parfum of geparfumeerde preparaten
  8. Opzettelijk ruiken naar parfum of het aanbrengen op enig deel van het lichaam of op de lappen die het bedekken, of het zelfs maar op een of ander manier bij je hebben van parfum. (als er nog enig aroma of parfum, dat voor het opvatten van de nieyyat was opgebracht overblijft, is dit niet erg, want dat is geoorloofd).
  9. Het doden en zelf verwijderen van luizen

 

Hoe wordt de Tawaaf verricht?

De punten die in acht genomen moeten worden bij het verrichten van Tawaaf zijn:

1.
De persson die Tawaaf verricht, mot staan in de richting van de Ka’aba waar de zwarte steen in de murr is ingezet op zo’n manier dat die rechts van de persoon is en dan de nieyyat formuleren met de volgende woorden:

ALLAHOEMMA INNIE ORIEDOE TAWAAFA BAYTIKAL MUHARRAMI FAYYAS-SIR-HOELIE WA TAQABBALHOE MINNIE.

 •  
   BISMILLAAHI WALHAMDOE LILAAHI WALLAHOE AKBAR WASSALAATOE WASSA-LAAMOE ‘ALAA RASOELILLAAH.
   ALLAAHUMMAGH FIRLIE ZOENOEBIE WA TAHHIR LIE QALBIE WA ASH-RAH LIE SADRIE WA YASSIRLIE AMRIE WA’AFINIE FIEMAN ‘AAFAYT.

   Dan moet men lopen in de richting van de poort van de Ka’aba en zeggen:

   ALLAAHOEMA IMANAM BIKA WATAS DIEQOEM BIKITAABIKA WA WA-FAA’AM BI ‘AHDIKA WATTIBAA’AN LI SOENNATI NABIEYIKA MOEHAMMAD SALLALLAAHOE TA’AALA’ALAYHI WA SALLAM, WA ASHADOE ANLAA ILAAHA ILLALLAHOE WAHDAHO LAA SHARIEKALAHE WA ASH-HADOE ANNA MOEHAMMADAN ABDOEHOE WA RASOELOEH AAMANTOE BILLAAHI WA KAFARTOE BIL DJIBTI WAATTAAGHOET.


 • 2. Dan met het gezicht naar de zwarte steen, heft men de handen op met de palemn naar buiten gekeerd en zegt:
  3. Indien mogelijk, moet men dichtbij de zwarte steen komen en deze kussen, maar als dit niet mogelijk is, moet men die een handkus van een afstand geven en de volgende Doe’a opzeggen: 4. Dan, met de ka’aba links moet men een volledig ronde er omheen maken. Ondertussen voortdurend Allah gedenken of Doe’as opzeggend op de zelfde manier als er voor . Hiermee is een rondgang voltooid N.B. Men kan ook indien mogelijk, de zuidwest hoek van de Ka’aba kussen, die Roekni Jamanie genoemd wordt.
  5. Men moet zeven ronden maken op de beschreven manier.
  6. Na het voltooien van zeven ronden moet men bij de Poort van de Ka’aba staan en bidden om de zegen van Allah.
  7. Tenslotte moet men twee raka’ats Soennatoe-Tawaaf verrichten, bijvoorkeur bij Maqami Ibrahiem, een plek vlakbij de Ka’aba.

 

 Welke handelingen zijn zondig gedurende het verrichten van Tawaaf?

De handelingen die zondig zijn gedurende het verrichten van Tawaaf zijn:
1. Zonder woede zijn.
2. Het onbloten van meer dan een kwart van enig lichaamsdeel, dat bedekt moet zijn.
3. De Tawaaf verrrichten, hetzij door op iemands schouders te steunen ofwel hoog gezeten, zonder enige gegronde reden.
4.Het verrichten van de Tawaaf in een zittende houding zonder enige gegronde reden.
5.
Het verrichten van de Tawaaf met de Ka’aba aan de rechterkant.
6.
De Tawaaf alleen verrichten rond de met uitsluiting van Hatim (Hatim is de naam van dat deel van de grond in het noorden van de Ka’aba dat weggelaten werd toen de Ka’aba herbouwd werd.
7. Het verrichten van minder dan zeven ronden.

Welke handelingen zijn niet geoorloofd gedurende het verrichten van Tawaaf?

  1. Het bespreken van wereldse zaken.
  2. Het verrichten van Tawaaf in onreine kleren.
  3. Het negeren van Ramal, dat inhoud: snel lopen, de schouders bewegen met de borst vooruit (zoals de looppas van een soldaat) in de eerste drie rondgangen (alleen voor mannen).
  4. Het niet in acht nemen van Iztiba’a, dat slaat op het wegnemen van de doek van de rechter schouder en onder de rechter oksel door te plaatsen op de linker schouder, waardoor de rechter arm bloot gehouden wordt. (alleen voor mannen )
  5. Pauzes houden tussen de rondgangen. (m.u.v. de woedoe en verplichte gebeden te verrichten).
  6. Het niet verrichten van twee raka’ats Nafl gebed na het beëindigen van de Tawaaf.

Hoe moet de Sa’ie verricht worden?

Om de Sa’ie te verrichten moet men naar Safa gaan en na de aankomst lezen:

 •  
   ALLAAHOEMMA INNIE OERIEDOES-SA’YA BAYNASSAFAA WAL MARWATI FAYAS-SIRHOE LIE WA TAWABBALHOE MINNIE.
   RABBIGHFIR WARHAMWA TADJAAWAZ ‘AMNA TA’LAM WA TA’LAMU MAA LAA NA ‘-LAM INNAKA ANTAL A’AZZOEL- AKRAM; ALLAAHOEMADJ ‘ALHOE HADJDJAMMABROERAN WA SA’YAM MASHKOERAN WA ZAMBAMMAGHFOERA.
 • 1. ‘ABBA’ OEBIMAA BADA ALLAAHOE BIHIE INNASSAFAA WAL MARWATA MIN SHA’AA’IRRILLAAHI, FAMAN HADJ-DJAL BAYTA AWI’TAMARA FALAA DJOENAAHA ‘ALAYHI AYYAT-TAWWAFA BIHIMA WA MAN TATAWWA ‘A KHAIRANA FA INNAL-LAAHA SHAAKIRUN’ALIEM.

  2. Dan heft men de handen op tot de hoogte van de schouders en zegt:
  A. ALLAHOE AKBAR (drie keren)
  B. LAA ILLAAHA ILLALLAAHOE WALLAHOE AKBAR WA LILLAAHIL-HAMD.

  3. Dan moet men zijn/haar Nieyyat formulieren met de woorden:
  4. Dan moet men naar Marwah in flinke pas lopen terwijl men onderweg steeds Doe’as reciteert.

  5. Wanneer mene en groene plek bereikt heeft moet men vlugger lopen, tot dat men een andere groene plek bereikt en tussen deze twee groene plaatsen moet men de Doe’a zeggen:
  6. Aan gekomen in Marwah moet men met zijn gezicht gewend naar de Ka’aba om zegen bidden (dit voltooid een gang).

  7.
  Dan moet man terug gaan naar Saffaa op de zelfde manier, vlug lopend tussen de twee groene plekken, Doe’as zeggend enz. In Safaa aankomend moet men weer gewend naar de Ka’aba bidden om vergeving (dit voltooid de tweede gang).

  8. Men moet zeven keren zo’n gang volbrengen. Bij het beëindigen van de zevende, wanneer men in Marwah aankomt en het gebed zegt, heeft men de Sa’ie voltooid.

Het verrichten van Hadj.

Kun je beschrijven hoe de Hadj wordt verricht?

De Hadj wordt als volgt verricht:

  1. Voordat een pelgrim de grenslijn van het Heilige gebied bereikt, d.w.z. de Mikaat, neemt hij of zij de staat van Ihraam aan met alles daarbij hoort.
  2. Aangekomen in Mekka gaat de pelgrim naar de grote Moskee rond de Ka’aba en verricht vrijwillig een Tawaaf, genaamd Tawaaf-Oel-Qoedoem.
  3. Op de achtste dag van de Zilhidj gaat de pelgrim voor het aanbreken van Salaatoez-Zoehr naar Mina, een stad, drie mijl van Mekka en brengt daar de rest van de dag door en de hele nacht van de negende Zilhidj.
  4. Na het ochtend gebed van de negende Zilhidj, gaat de pelgrim naar Arafat, een plaats ca. 10 km van Mekka en onderbreekt de reis ergens in de Mauqafs (verblijfplaatsen in het gebied rondom de Jabili Rahmat d.w.z. de heuvel van genade) om Allah te denken.
  5. Vlak na de zonsondergaan van de negende Zilhidj verlaat de pelgrim de Mauqaf zonde Salaatoel-Magrib te verrichten en gaat naar Moezdalifa, een plaats tussen Mina en Arafat. Hier verricht hij/zij de Magrib en Ishaa gebeden.
  6. Dan vertrekt de pelgrim na het ochtend gebed van de tiende Zilhidj uit Moezdalifa (tenminste 49 kiezelstenen moeten van daar meegenomen worden) en gaat naar Mina.
  7. De pelgrim neemt dan zeven kiezelstenen en terwijl hij of zij telkens een steen tussen de wijsvinger en de duim van de rechterhand houdt, gooit hij/zij ze een voor een naar de paal genaamd Djamra-Toel-Oeqoeba op dezelfde dag d.w.z. de tiende Zilhidj.
  8. Dan offert de pelgrim een geit, een schaap of sluit zich aan bij zes anderen die een kameel of een stier offeren en scheert bij voorkeur het hele hoofd kaal, of knipt het haar gelijk over het hele hoofd, als de pelgrim een man is. Een vrouwelijke pelgrim moet tenminste 2.5 cm van het haar afknippen.
  9. Dan legt de pelgrim de Ihraam af en gaat dezelfde dag naar Mekka en doet de Tawaaf, genaamd Tawaaf Oelifadah waarna de pelgrim twee raka’ats Soennat gebed verricht.
  10. Vervolgens doet de pelgrim Sa’ie.
  11. Dan keert de pelgrim terug naar Mina en brengt daar de nacht van de elfde Zilhidj door.
  12. Na 12.00 uur van de elfde en op de twaalfde Zilhidj gaat de pelgrim in de volgorde naar de pilaren genaamd Jamra Toel Oela, Jamra Toel Woesta en Jamra Toel Ooeqoeba en werpt zeven kiezelstenen naar elke pilaar terwijl hij/zij bij ieder worp zegt:
  BISMILLAAHI ALLAAHOE AKBAR.
  Als een pelgrim ook de dertiende Zilhidj blijft, werpt hij/zij nogmaals zeven kiezelstenen naar de pilaren zoals de twee voorafgaande dagen.
  13. Tenslotte gaat de pelgrim terug naar Mekka na de Salaat oel-Zoehr op de twaalfde Zilhidj. Voordat de pelgrim uit Mekka naar zijn eigen land vertrekt, verricht hij/zij een Tawaaf, genaamd Tawaaf Oel Wada’a (afscheid Tawaaf) N.B.
  A. Gedurende het verblijf in Mekka kan men net zoveel Tawaafs verrichten als men kan, want het verrichten van Tawaafs is de beste vorm van bidden gedurende die periode.
  B. Ook kan men de ‘Oemra net zoveel keren verrichten als men wil, door van Mekka te gaan naar Tan’iem (een plaats ongeveer 5 km van Mekka). Daar de Ihraam aannemen en terugkeren naar Mekka en de Tawaaf en Sa’ie verrichten zoals gebruikelijk voor een ‘Oemra.

Hoe verricht men de ‘Oemra?
Om de ‘Oemra te verrichten, moet men in de eerste plaats:
1.
De Ihraam aannemen aan de mikaat oereenkomstig de voorgeschreven wetten.
2.
In Mekka moet men naar de Ka’aba gaan en de Iztiba’a aannemen, dan moet men de Nieyyat voor de Tawaaf formuleren en uitspreken en met de uitvoering daarvan beginnen.
3.
Men moet ervoor zorgen om de eerste drie rondgangen te verrichten in de stijl van Ramal.
4.
Na het voltooien van de drie rondgangen, worden de resterende vier op normale wijze verricht en moet dan twee raka’ats Soenatoel-Tawaaf verrichten.
5.
Men moet bij voorkeur naar de bron Zamzam gaan en een beetje water drinken.
6.
Van daaruit gaat men naar Safaa en beëindigt da Sa’ie volgens de voorgeschreven wetten.
7. Dan scheert men bij voorkeur het hele hoofd kaal of knipt het haar gelijk over het hele hoofd (mannen), vrouwen knippen tenminste 2.5 cm.

N.B. Een vrouw is echter vrijgesteld, zowel van Iztiba’s als Ramal.

Het is zeer aanbevelingswaardig voor een pelgrim om een bezoek te brengen aan het Mausoleum van de Heilige Profeet in Medina en daar staande in de eerbiedige houding met het gezicht naar de graftombe an de Grote profeet te zeggen:

ASSALAMOE ‘ALAIKA AYYOEHAN NABIEYYOE WA RAHMATOELLAHI WA BARAKAATOEHOE, ASSALAAMOE ‘ALAIKA YA RASOELLALLAAH.

ASSALAAMOE ‘ALAIKAYA NABIE-ALLAAH ASSALAMOE ‘ALAIKA YA HABIEB ALAAH.

ASSALAAMOE ‘ALAIKA YA KHAIRA KHALQILLAAH

ASSALAAMOE ‘ALAIKA YA SHAFI’-AL- MOEZNIBIEN ASSALAAMOE ‘ALAIKA WA’ALAA AALIKA WA AASHAABIKA WA OEMMATIKA AJMA’IEN.

Voor Vragen en informatie kunt u terecht op de website www.hajj.nl

Koranverzen over Hadj en Offerfeest

108. Sura Al-Kausar (De Overvloed) Dit hoofdstuk heeft 3 verzen.

1. Voorwaar, Wij hebben u in overvloed het goede gegeven.
2. Bid daarom tot uw Heer en offer.
3. Voorzeker, uw vijand zal uitsterven.

34. En voor elk volk hebben Wij handelingen van offer en wijdingen vastgesteld, opdat zij de naam van Allah mogen uitspreken over het vee dat Hij hun heeft gegeven. Uw God is dus Eén God, weest daarom onderdanig aan Hem. En geef blijde tijdingen aan de ontmoedigen.

Het beginsel der offerande is een beginsel,dat in de een of anderen vorm door alle volken der wereld is aanvaard.Evenals alle andere godsdienstige beginselen,die algemeen erkend worden,het beginsel der offerande bij de Islam heeft een diepere betekenis.De uiterlijke handelingen is nog steeds als vroeger,maar het heeft niet meer de betekenis,die men bij zekere oude godsdiensten daaraan hecht,n.l een geërgerde godheid gunstig te stemmen of als boete doening voor zonden,maar betekent het offeren van den persoon zelf,die het offer brengt en wordt dus een uiterlijk symbool van zijn bereidwilligheid om desgewenst zijn leven af te leggen en al zijn belangen en begeerten om wille van de waarheid op te offeren.

95. Zeg: "Allah heeft de waarheid gesproken; volgt daarom de godsdienst van Abraham, de oprechte, hij behoorde niet tot de afgodendienaren.

96. Voorzeker, het eerste huis dat voor de mensheid bestemd werd, is dat te Bekka (Mekka) vol van zegeningen en als richtsnoer voor alle werelden.

97. Daarin zijn duidelijke tekenen: het is de plaats van Abraham en wie het binnengaat is in vrede. En de bedevaart naar het Huis is door Allah aan de mensen opgelegd die er een weg naartoe kunnen vinden. En wie niet gelooft, Allah is voorzeker Onafhankelijk van alle werelden. (3:95-97)

197. De maanden der bedevaart zijn bekend, dus, wie besluit ter bedevaart te gaan in deze maanden, bedenke, dat er geen onreine taal, noch enige overtreding, noch enige twist gedurende de bedevaart mag zijn. En wat gij ook aan goeds doet, Allah weet het. En rust u uit met het nodige, maar de beste uitrusting is godsvrucht. En vreest Mij alleen, o mensen van begrip.

198. Het is voor u geen zonde, wanneer gij de overvloed van uw Heer zoekt. Maar, wanneer gij van (de berg ) Arafaat weggaat, gedenkt dan Allah nabij het heilige gedenkteken en gedenkt Hem, omdat Hij u heeft geleid, terwijl gij voordien tot de dwalende behoorde.

199. Gaat dan voort, vanwaar het volk voortgaat en zoekt vergiffenis van Allah; Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

200. En wanneer gij uw wijdingen hebt verricht, gedenkt dan Allah, zoals gij uw vaderen gedenkt en zelfs meer dan dat. En er zijn mensen, die zeggen: "Onze Heer, schenk ons (veel) in deze wereld", maar voor hen is er geen aandeel in het hiernamaals.

201. Sommigen hunner zeggen: "Onze Heer, schenk ons het goede in deze wereld, alsook in de komende wereld en bescherm ons voor de marteling van het Vuur."

202. Voor dezen zal er een aandeel zijn wegens hetgeen zij hebben verdiend. En Allah is vlug in het verrekenen. (2:197-202)

De Koran zegt in hoofdstuk 4 vers 125

125. En wie is beter in geloof dan hij, die zich aan Allah onderwerpt en die het goede doet en de godsdienst volgt van Abraham de oprechte? Allah nam Abraham tot vriend.

37. Hun vlees noch hun bloed bereikt Allah, doch uw godsvrucht bereikt Hem. Aldus heeft Hij hen aan u dienstbaar gemaakt, opdat gij Allah mocht verheerlijken wegens hetgeen waartoe Hij u heeft geleid. En geef blijde tijding aan de goeden.(22:37)

27. En verkondig de bedevaart aan de mensen. Zij zullen te voet of op magere kamelen van verre tot u komen.

28. Opdat zij van hun voordeel getuigenis afleggen en de naam van Allah uitspreken gedurende de vastgestelde dagen over het vee waarvan Hij hen heeft voorzien. Eet dan daarvan en spijzigt de behoeftige in nood.

34. En voor elk volk hebben Wij handelingen van offer en wijdingen vastgesteld, opdat zij de naam van Allah mogen uitspreken over het vee dat Hij hun heeft gegeven. Uw God is dus Eén God, weest daarom onderdanig aan Hem. En geef blijde tijding aan de ootmoedige.

35. Wier harten vervuld zijn van vrees wanneer Allah's naam wordt genoemd, en die geduldig dragen al hetgeen hun overkomt, die het gebed onderhouden, en geven van hetgeen Wij hun hebben toebedeeld.

36. En onder de heilige tekenen van Allah hebben Wij voor u de offerkamelen aangewezen. In hen is er veel voordeel voor u. Spreekt daarom de naam van Allah over hen uit terwijl zij in rijen staan opgesteld. En wanneer ze op hun zij neervallen, eet er van en voedt de rijken en de armen. Aldus hebben Wij hen aan u dienstbaar gemaakt, opdat gij dankbaar moge zijn.

37. Hun vlees noch hun bloed bereikt Allah, doch uw godsvrucht bereikt Hem. Aldus heeft Hij hen aan u dienstbaar gemaakt, opdat gij Allah mocht verheerlijken wegens hetgeen waartoe Hij u heeft geleid. En geef blijde tijding aan de goeden.

38. Voorwaar, Allah verdedigt de gelovigen.(22:27-37)

92. Gij zult stellig geen goedheid bereiken, tenzij gij mededeelt van hetgeen u lief is en wat gij ook besteedt. Allah weet dit eveneens. (3:91)

Hadith over Hadj en Offerfeest

Toen aan de profeet Muhammed werd gevraagd: Wat is offeren ? antwoordde hij: Het is de soennah van je vader Ibrahim,voor iedere haar van het offer zal je een beloning van Allah ontvangen en voor iedere haar van de wol zal je een beloning ontvangen(hadith Ibn Maja en Tirmizi)

Van Abu Hoeraira : Iemand vroeg aan de profeet wat het beste van de goede werken was.Geloof in Allah en zijn Gezant.En welk daarna ? De Djihaad voor de zaak .En dan? Een vlekkeloos uitgevoerde bedevaart ( Bucharie )

.

21:53 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |