31-10-07

De 99 namen van ALLAH[SWT] en hun betekenissen

als je je ooit eens afvroeg wat een naam van allah(swt )betekende
hier kan je de naam opzoeken die je wil weten wat het betekent

AR-RAHMAAN
De Barmhartige

Dit is een bijzondere naam. De naam duidt op Degene Die de fouten en tekortkomingen van de mensen verborgen houdt. Hij is ook Degene Die geeft wanneer daarom gevraagd wordt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is de volgende: Je moet de mensen vol liefde en genegenheid tegemoet treden en ze door goede adviezen, aanwijzen en lering naar het rechte pad van de waarheid leiden. Je moet de mensen beschermen tegen onheil en ongeluk.

--------------------------------------------------------------------------------

AR-RAHIEM
De Genadevolle

Dit is een algemene naam. Volgens sommige geleerden op religieus gebied is Ar-Rahiem Degene Die zelfs de kleinste zegeningen en een overvloedige genade verleent.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je zelfbeheersing toont en dat je jezelf bezighoud met het gedenken van Allah, de Almachtige. Je moet proberen je begrijpend, hulpvaardig, liefdevol en vriendelijk naar de mensen op te stellen.

AL-MALIK
De absolute Heerser
De Koning

Al-Malik is degene Die van alles en iedereen onafhankelijk is. Hij is de echte Koning. Zijn Soevereiniteit is onbetwistbaar, ondeelbaar en absoluut. De mens - is zelfs wanneer hij een koning is - slechts in zeer beperkt mate een koning.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je realiseert dat Allah de echte Koning en Opperheer is. Je moet dan ook niets van mensen verwachten. Je moet op Allah en op Allah alleen vertrouwen en niemand vrezen behalve Allah.

AL-QOEDDOES
De Heilige

Al-Qoeddoes is degene Die vrij is van welke beperking dan ook. Het menselijk begrip is ten aanzien van Hem ontoereikend.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je jezelf van iedereen behalve Allah losmaakt en dat je van zonden probeert te onthouden.

AS-SALAAM
De Bron van Vrede
De Redder
De Vredestichter
Degene Die vrij is van alle verlies en schade

As-Salaam is Degene Die geen gebreken heeft.

Juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je niet te buiten gaat ten opzichte van anderen en dat je hen niet tiranniseert.AL-MOE'MIN
De Beschermer van geloof
De Schepper van veiligheid en beschutting
De Schenker van geloof
De Betrouwbare

Al-Moe'min is Degene Die veiligheid schept, voor beschutting zorgt en Die vrij van vrees is. Vrees doet de behoefte aan veiligheid ontstaan. Volgens sommige geleerde op religieus gebied is Al-Moe'min Degene Die de mens zowel in deze als in de wereld hierna veiligheid en beschutting verschaft.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je probeert om niemand te kwetsen en dat je altijd het welzijn van anderen voor ogen probeert te houden. Je moet je zo gedragen dat de mensen zich tot jou richten voor wat veiligheid en beschutting betreft. Je moet de mensen leiding geven, ze lering verschaffen, ze inspireren en ze bezielen met de liefde voor Allah, zodat ze dichter bij Allah kunnen komen.

AL-MOEHAYMIN
De Beschermer
De Beschermer en Beheerder
De Schenker van veiligheid

Al-Moehaymin is volgens sommige Degene Die de beste, de edelste en de hoogste is. Volgens anderen is Al-Moehaymin Degene Die voor het onderhoud van de mens verantwoordelijk is.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je jezelf tegen buitensporige verlangens beschermt, dat je probeert je ego te overwinnen en dat je je realiseert dat voor Allah niets verborgen is.


--------------------------------------------------------------------------------

AL-AZIEZ
De Machtige
De Onvergelijkbare en Ongeëvenaarde
De Sterke

Al-Aziez is Degene Die van niets en niemand afhankelijk is. Hij gaat het begrip te boven. Al-Ghazzaalie (d IIII A.D.) stelt dat Hij ongeëvenaard is. Hij lost de problemen van anderen op.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je ernaar streeft je hart te bevrijden van trots, ijdelheid en huichelarij. Als je dichter bij Hem wil komen, dan is het nodig dat je je weet te beheersen op het gebied je lagere begeerten, dat je onjuiste handelingen weet te vermijden en dat je je niet afhankelijk van anderen opstelt.

Al-DJABBAAR
De Onweerstaanbare
Degene Die Zijn schepselen dwingt te doen wat Hij wil
De Absolute

Al-Djabbaar is Degene Die domineert en over Wie niemand domineert.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je probeert om zelfbeheersing te verkrijgen en op zoek gaat naar zelfrealisatie.

AL-MOETAKABBIR
De Majestueuze
Degene Die verheven is in trots en grootheid
De Schenker van grootheid
De Trotse

Al-Moetakabbir is Degene aan wie alle glorie, majesteit, macht en grootheid toebehoren.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je alle trots, arrogantie en meerder waardigheidscomplexen uit de weg gaat.

AL-CHAALIQ
De Schepper

Al-Chaaliq is Degene Die plannen maakt, Zijn plannen zijn volmaakt en ideaal.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je kennis probeert te verkrijgen van de vorm en de substantie van al wat bestaat, dit zowel voor wat de gedaante als de aard daarvan betreft.

AL-BAARI'
De Ontwikkelaar

Al-Baari' is Degene Die het niet bestaande tot bestaan brengt

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je een gevoel voor proportie en perspectief tracht te verkrijgen.

AL-MOESAWWIR
De vormgever

Al-Moesawwir is Degene Die er zonder twijfel voor zorgt dat alles de best mogelijke vorm krijgt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je probeert je de geest van zelfbeheersing en zelf discipline eigen te maken.

AL-GHAFFAAR
De Vergever

Al-Ghaffaar is Degene Die fouten die met nalatigheid samenhangen, verkeerde handelingen en zonden van de mens weet te negeren. Hij verbergt de slechtheid, de beperkingen en de fouten van de mens en laat het goede in de mens zien. Hij vergeeft zonden. Ten eerste verbergt Hij de lichaamsdelen van de mens, terwijl zij ten aanzien van het gelaat ervoor gezorgd heeft dat het niet verborgen is en dat het schoonheid bezit. Ten tweede verbergt Hij de geestelijke tekortkomingen van de mens, zoals jaloersheid, hebzucht, etc. Ten derde houdt Hij de morele afwijkingen van de mens en zijn zonde verborgen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is het goede in de mens te zien, zijn slechte eigenschappen over het hoofd te zien en je de geest van vergevensgezindheid eigen te maken.

AL-QAHHAAR
De Onderwerper
De Dominerende
De Wreker

Al-Qahhaar is Degene Die alles op volmaakte en volledige wijze beheerst. Al-Ghazzaalie stelt dat Al-Qahhaar Degene is Die namens de onderdrukten op zodanige wijze wraak neemt op de onderdrukker, dat Hij de tiran vernietigt en de onderdrukker vernedert.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je op je hoede bent voor de intriges van de satan en dat je sterker weet te zijn dan je ego. Jezelf op de satan wreken, houdt in dat je hem niet gehoorzaamt en het overwinnen van je ego betekent dat je het tegenovergestelde doet van wat satan je opdraagt.

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
AL-WAHHAAB
De Gever
Degene Die vrijelijk geeft zonder aan vergoeding te denken

Al-Wahhaab is Degene Die geeft zonder dat je Hem daarom gevraagd hebt.
Deze naam is van hibah afgeleid, wat geschenk betekent. Een geschenk dient
Gegeven te worden te worden zonder bijbedoelingen en zonder hoop op beloning.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat wanneer je iets geeft,
Dat je dat doet zonder dat er van angst, begunstiging of hoop op beloning
In deze wereld of de wereld hierna sprake is.

AR-RAZZAAQ
De Schenker van onderhoud

Ar-Razzaaq is Degene Die onderhoud verschaft en Die de bronnen voor onderhoud
Ter beschikking stelt. Er bestaan twee soorten onderhoud. De eerste soort is
het uiterlijke onderhoud en de tweede soort is het verborgen of geestelijke onderhoud.
De eerste soort onderhoud heeft met eten en drinken te maken, kortom met alles
Wat het lichaam voedt. Daarnaast houdt het in dat je Allah
Aanroept om geestelijke onderhoud te krijgen. Dit betekent kennis, leiding
En een stem om daarmee de waarheid te verkondigen.

AL-FATTAAH
De Opener
Degene Die alle zaken opent

Al-Fattaah Is Degene door Wiens gunst en bemiddeling verdwijnen en door Wiens leiding elk probleem opgelost wordt. Door Hem weet je de overwinning, elk succes en alle kennis komt van Allah en van Allah alleen

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je altijd op zoek bent naar kennis en wel op zo'n manier dat problemen door die kennis opgelost kunnen worden en dat je in staat bent de oplossingen te zien in uitermate gecompliceerde situaties waar anderen geen raad mee weten. Je dient je zo te vormen dat de noden en behoeften van anderen die met kennis te maken hebben aan jou ter oplossing worden voorgelegd.

AL-'ALIEM
De Alwetende

Al-'Aliem is Degene Wiens kennis zo diepgaand en volmaakt is, dat alleen dit alle begrip en verbeeldingskracht te boven gaat. Allah heeft aan de mens en vooral aan Zijn boodschappers en Zijn profeten een deel van die kennis gegeven. De kennis van de profeten begint evenwel met hun profeetschap en eindigt met hun dood, terwijl de kennis van Allah altijd blijft bestaan heeft en geen einde zal kennen. Allah is voor wat Zijn kennis betreft van niemand afhankelijk, terwijl de profeten van Allah afhankelijk zijn, voor wat hun kennis betreft. De kennis van Allah omvat alles en kent geen grenzen, terwijl de kennis van de profeten beperkt is. De kennis van de profeten hangt met uiterlijke en innerlijke zintuigen samen, terwijl Allahs kennis niet van zintuigen afhankelijk is.

De juiste houding ten opzichten van deze naam is dat je kennis op correcte wijze gebruikt en in de praktijk brengt.

Al-Qaabid is Degene Die ophoudt met het geven van onderhoud aan wie Hij wil.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is geduld te tonen in moeilijke tijden en in benarde omstandigheden en het aanroepen van Allah om kruissituaties in je leven te boven te komen. Hierbij dien je elk probleem als een test te beschouwen.

AL-BAASIT
De Verruimer
Degene Die de middelen van bestaan verstrekt net zoals Hij wil.

Al-Baasit is Degene Die de middelen van bestaan verruimd en vergroot voor wie Hij maar wil en wanneer Hij maar wil.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je Allah dankzegt voor de middelen van bestaan en de talloze, uiteenlopende zegeningen die Hij heeft gegeven.

AL-CHAAFID
De Venederaar
Degene Die de ongelovige vernedert

Al-Chaafid is Degene Die iemand vernedert, zijn status verlaagt en zijn prestige doet verminderen. Deze naam definieert en kwalificeert de handeling van Allah

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je alle onwaarheid uitwist, de waarheid omarmt en dat je de tegenstanders van de waarheid openlijk veroordeelt.

AR-RAAFI'
De Verheffer

Ar-Raafi' is Degene Die iedereen kan verheffen door Zijn gunsten, geschenken, zegeningen en genade

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je probeert de waarheid te verheerlijken en te verheffen en dat je vooral van hen houdt die waarheid en rechtvaardigheid nastreven.

AL-MOEZILL
De Onteerder
Degene Die op alles neerkijkt

Al-Moezill is Degene Die wie Hij maar wil, verlaagt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je anderen respecteert zodat jij nooit vernederd zal worden.

AS-SAMIE'
De Alhorende

As-Samie' is Degene Die hoort. Hij hort zonder oren, terwijl de mens oren nodig heeft. Allah hoort en zal altijd horen. Een mens wijl een mens als hij doof is niet meer kan horen. Een mens kan horen wat er in de nabijheid gebeurt, maar hij kan niet horen wat er in de verte gezegd wordt. Allah hoort echter alles. Een mens hoort als er iets gezegd wordt, terwijl Allah hoort zonder dat er iets gezegd wordt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je dankbaar bent ten opzichte van Allah vanwege Zijn vele geschenken en dat je niet luistert naar lasterpraat of het roddelen over anderen.AL-BASIER
De Alziende

Al-Basier is Degene Die alles goed kan zien, of het nu openbaar is of verborgen. Hij ziet zonder ogen en in tegenstelling tot de mens is Zijn gezichtsvermogen iets blijvends. Hij kan Alles zien, terwijl de mens alleen kan zien wat dichtbij is en niet wat ver is.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je standvastig geloof toont ten aanzien van de alomtegenwoordigheid van Allah, ten aanzien van Zijn oppermacht, majesteit en heerlijkheid. Je mag niet naar de fouten en tekortkomingen van anderen kijken en je dient je te realiseren dat Allah je ziet waar je ook bent.

AL-HAKAM
De Rechter

Al-Hakam is Degene Wiens opdracht of bevel niet ongedaan gemaakt of terzijde geschoven kan worden. Hij spreekt het laatste oordeel uit. Hij besluit wat goed en wat slecht is, en wat waar en onwaar is. Hij brengt de scheidslijnen tussen het goede en het slechte, het ware en het onware aan. In overdrachtelijke zin slaat deze naam op de mens, omdat de mens voor de ene en tegen de andere mens besluit neemt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is het nagaan welke van je verlangens overeenstemmen met de wil van Allah. Vervolgens richt je je op die verlangens en doe je afstand van al hetgeen strijdig is met de wil van Allah. Voorts moet je rechtvaardig zijn en je niet trots voelen in verband met de macht die je bezit, daar je beseft dat die macht ook weer van je afgenomen zou worden door Degene Die haar aan je gegeven heeft.

AL-'ADL
De Rechtvaardige

Al-'Adl is Degene Die altijd rechtvaardig en onpartijdig is. Hij oefent geen tirannie uit. De mens kan Zijn wegen niet doorgronden.

De juiste houding ten opzichte van deze naam omvat ten eerste dat je je onderwerpt aan de wil van Allah. Dit moet vrijwillig geschieden, klagen mag je niet en moet je alles wat op je weg komt als het beste voor jou beschouwen. Ten tweede dien je rechtvaardig te zijn in woord en daad alsmede je omgang met anderen. Ten derde dien je in alles matig te zijn. Matigheid is de sleutel tot succes.

--------------------------------------------------------------------------------
AL-LATIEF
De Subtiele
De Goedertierende

Al-Latief is Degene Die geheel en al het voor en tegen, het hoe en het waarom van alles kent. Hij is Degene Die zegeningen en de meest uitgelezen zaken aan de mens verstrekt. Hij heeft geen begin geen einde. Zijn wijsheid is onmetelijk. Volgens sommige geleerden op religieus terrein is Al-Latief Degene Die het een en ander verborgen houdt. Anders gezegd: Hij verbergt zaken in het gewaad van onduidelijke oorzaken, zoals bij de profeet Yoesoef (Jozef) het geval was. Hij bleef immers lange tijd verborgen achter het gordijn van de slavernij.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je uiterst beleefd en vriendelijk naar anderen opstelt, dat je ze op het pad van de waarheid leiding geeft, zonder dat er daarbij van enige dwang sprake is en dat je zelf een voorbeeld bent voor wat beter leven, beter gedrag en verheven idealen betreft.


AL-CHABIER
De Bewuste

Al-Chabier is Degene Die alles weet en Zich bewust is van alles in het heelal en voor Wie niets verborgen is.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je kennis probeert te verkrijgen van je eigen miniatuur koninkrijk ofwel van je eigen microkosmos. Met andere woorden: van je hart, geest en lichaam. Je moet jezelf zien te beschermen tegen al die schadelijke zaken die in het leven voorkomen en je moet afstand doen van het verborgen kwaad dat ik je hart aanwezig is, zoals jaloersheid, naijver, oneerlijkheid, hebzucht, begeerte, sluwheid, bedrog en huichelarij. Het is niet toegestaan om aan dat soort impulsen te gehoorzamen.


AL-HALIEM
De Verdraagzame
De Bezonnene
De Zachtaardige

Al-Haliem is Degene Die nooit Zijn zelfbeheersing zal verliezen zelfs niet gedurende Zijn boosheid en toorn. Hij zal, ondanks al Zijn macht, Zich niet haasten om iemand te bestraffen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je vergevingsgezind en vriendelijk opstelt tegenover anderen in plaats van anderen hun gedrag betaald te zetten.

--------------------------------------------------------------------------------
AL-'AZIEM
De Grote

Al-'Aziem is Degene Wiens grandeur, grootheid en majesteit alle menselijke wijsheid en begrip te boven gaat. Hij is zo verheven en groot - wat Zijn macht, positie en status betreft - dat Hij onafhankelijk is van de hulp van anderen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je van je trots ontdoet en dat je je nederig en zachtmoedig opstelt.

AL-GHAFOER
De Meest Vergevingsgezinde

Al-Ghafoer is Degene Die vele malen vergiffenis schenkt en Die de fouten en tekortkomingen van de mensen verborgen houdt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je anderen vergeeft en dat je verlagend bent naar genade van Allah en daarom smeekt.

--------------------------------------------------------------------------------
ASJ-SJAKOER

De Waarderende
De dank Aanvaardende
Degene Die Zijn dankbaarheid toont door overvloedige gaven.

Asj-Sjakoer is Degene Die zelfs voor een kleine en onbetekende handeling zeer veel geeft en simpele godsdienst uitoefeningen ten zeerste prijst.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je tevreden bent met de genade en zegeningen van Allah, dat je dankbaarheid toont aan de Schenker van deze gaven en dat je altijd bezig bent met je dankbaarheid uit te spreken. Dit laatste kan met de tong gebeuren. Het kan ook gestalte krijgen door geld op de weg van Allah uit te geven of door mensen te helpen. Vervolgens kan je via je ledematen dankbaarheid tonen, namelijk door ze actief te laten zijn in de aanbidding van en de dienstbaarheid aan Allah en ze gehoorzaam in te zetten ten aanzien van Zijn geboden. Tenslotte kan dankbaarheid zich ook via je hart manifesteren. Dit houd in dat je je hart zuivert van jaloersheid, haat, vijandigheid, trots en ijdel.

--------------------------------------------------------------------------------
AL-'ALIEY
De Allerhoogste

Al-'Aliey is Degene Die een zo hoge status en prestige bezit, dat zij op geen enkele manier voorgesteld kunnen worden. Hij is hoger dan alles wat men zich voor de geest kan halen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je lage en slechte gewoonten laat vallen, een slechte manier van leven achter je laat, dat je verheven idealen probeert na te streven, goed van karakter probeert te zijn, dat je de onbelangrijke dingen van het leven negeert, dat je je op moreel terrein moedig toont en dat je geen ledigheid en bekrompenheid ten toon spreidt.

AL-KABIER
De Bezitter van grootheid

Al-Kabier is Degene Die de Allergrootste is, omdat Hij de Eeuwige is en blijft. Hij is van niets en niemand afhankelijk. Al-Ghazzaaalie zegt dat Al-Kabier Degene is Die uitmuntend is en Die absolute macht en volmaaktheid bezit. Volmaaktheid houdt twee zaken in. Ten eerste dat Hij eeuwig is en eeuwig zal blijven. De schepping is onvolmaakt, omdat zij vergankelijk is. Ten tweede is Hij volmaakt, omdat anderen in hun bestaan van Hem afhankelijk zijn.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je probeert vroom en deugdzaam te zijn en dat je er naar streeft anderen naar het pad van de waarheid te leiden. Vervolgens dien je aan anderen hulp te geven, en je kennis ter beschikking te stellen. Het is van belang om een moreel en spiritueel karakter te verwerven.

AL-HAFIEZ
De Instandhouder
De Beschermer

Al-Hafiez is Degene Die zaken instant weet te houden en te bewaren wanneer verval en vernietiging dreigen. De naam houdt ook veiligheid en bescherming in.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je hart beschermt tegen liefde voor de wereld en ook tegen hartstocht, hebzucht en andere spirituele ziekten.

AL-MOEQIET
De Onderhouder.
Degene Die op de hoogte is en in staat is om Zijn schepping al het benodigde te verschaffen.
De Voorziener in de behoeften.

Al-Moeqiet is Degene Die allerlei vormen van onderhoud verleent, zowel aan het lichaam als aan de ziel. Dit kan leiding zijn, maar ook kennis, vroomheid, liefde, ect. Zo heeft Allah aan de engelen gehoorzaamheid toegewezen. Soms vormt Al-Moeqiet tergelijkertijd een synoniem voor zowel Al-Qaadir, de Machtige, als Al-Aliem, de Alwetende.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je voor de bevrediging van je behoeften op niemand anders richt dan op Allah, Die immers alleen de sleutels van alle schatten in handen heeft.

AL-HASIEB
De Opsteller van de rekening.
Degene Die de behoefte van de gehele schepping bevredigt.

Al-Hasieb is Degene Die de behoefte van alles en iedereen bevredigt en Die de rekening op zal maken op de dag des oordeels. Al-Hasieb is volgens Al-Ghazzaalie Degene Die de Meester van de schepping is, de Edelste en de Meest Volmaakte.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je aan zelfonderzoek gaat doen. Je moet je steeds bewust zijn van de dag waarop je zelf rekenschap af moet leggen. Je mag nooit aan Zijn genade en zegeningen wanhopen.

AL-DJALIEL
De Sublieme.
De Schone.
De Majestueuze.

Al-Djaliel is Degene Die uniek en ongeëvenaard is in Zijn pracht en majesteit. Zijn geboden kunnen door niemand genegeerd worden. Al de schoonheid, harmonie, aantrekkingskracht en bekoring van de wereld is een weergave van de schoonheid van het wezen en de eigenschappen van Allah. Al de schoonheid in de wereld is een weerspiegeling en een manifestatie van Zijn schoonheid. Schoonheid bezit magnetisme en aantrekkingskracht. Allah wordt door sommige als de Geliefde gezien. Volgens soefies is de goddelijke liefde de echte liefde, dit in tegenstelling tot de madjaazie, of onechte, aardse liefde.


AL-KARIEM
De Edelmoedige

Al-Kariem is Degene Die veel geeft zonder dat daarom gevraagd is. Al-Kariem verschilt van een sachie (edelmoedig mens) omdat de laatste geeft wanneer men hem erom vraagt, terwijl Al-Kariem geeft zonder dat er ook maar een verzoek geweest is. Volgens sommige geleerden op religieus gebied is Al-Kariem Degene Die vergeeft, Die Zijn belofte vervult en Die meer geeft dan verwacht werd. Hij is ontevreden wanneer je niets aan Hem vraagt. Hij is vertoornd wanneer je aan een ander iets vraagt. Hij wijst een verzoek niet af. Hij maakt je onafhankelijk van anderen. Iedereen kan Hem gemakkelijk benaderen.

SalaamAR-RAQIEB
De Waakzame.
Degene Die alles gadeslaat.
De Naijverige.

Ar-Raqieb is Degene Die alles beschermd en ziet. Volgens sommige geleerde op religieus gebied is Ar-Raqieb Degene Die alles weet, alles beschermt en geen moment van onoplettendheid kent.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je probeert te realiseren dat Allah je ziet en altijd en overal bij je is. Tevens dien je een waakzaam oog op je ego te houden.

AL-MOEJIEB
De Verhoorder.
Degene Die gehoor geeft aan elke behoefte.

Al-Moedjieb is Degene Die gebeden verhoord en antwoord geeft als je Hem roept.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je elk gebod van Allah accepteert, dat je tot Allah bidt met de vaste overtuiging dat je gebeden verhoord zullen worden, dat je behoeftige nooit onheus bejegent - als je ze evenwel niets wil geven, doe dat dan op een beleefde manier - en dat je uitnodigingen en geschenken nooit afslaat, omdat zij in een hoge mate de eigenschap ,acceptatie' duidelijk maken.

AL-WAASI'
De Alomvattende
Degene Die een grenzeloze capaciteit bezit.

Al-Waasi' is Degene Die alles omvat. Niets valt buiten Zijn kennis. De naam verwijst ook naar de Edelmoedige Die naar iedereen even vriendelijk is, alsmede naar de Rijke Die van niemand afhankelijk is. Zijn bestaan en het bewijs van Zijn eigenschappen en Zijn gezag kennen geen grenzen, terwijl er wel grenzen zijn aan de menselijke kennis en diens morele vermogens.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je probeert rechtvaardig, vriendelijk en genadig naar anderen te zijn en dat je nooit, wat er ook moge gebeuren, de normen breekt die met hoffelijkheid en wellevendheid samenhangen.

AL-HAKIEM
De Wijze

Al-Hakiem is Degene Die een volmaakte kennis bezit. Hij weet wat het beste is en Hij kent de geheimen en de betekenissen van zowel bekende als onbekende zaken. Echte wijsheid is pas aanwezig als er bij een mens sprake is van kennis van Allah.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je tijd niet verspilt aan lege gesprekken, dat je doelloze zaken weet te vermijden en dat je een opbouwende houding aanneemt. Jaag geen schaduwen na, en geef niet aan vergankelijke zaken boven onvergankelijke zaken, zoals bijvoorbeeld het hiernamaals, de voorkeur.


AL-WADOED
De Liefhebbende.
Degene Die op objectieve wijze liefheeft.

Al-Wadoed is Degene Die liefheeft. Volgens sommige geleerden op religieus gebied is Al-Wadoed Degene Die vele zegeningen verleent aan degenen die Hem gehoorzamen. Al-Wadoed, zo meent Al-Ghazzaalie, heeft dezelfde betekenis als ,zegening' en zegening houdt het in dat je aan anderen toewenst wat je jezelf toewenst.

AL-MADJIED
De Luisterrijke

Al-Madjied is Degene Die een zeer groot respect afdwingt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je vriendelijkheid en barmhartigheid toont naar anderen, dat je je hoffelijk en beminnelijk opstelt en dat je probeert goede morele eigenschappen te verwerven.

AL-BAA'IS
De Opwekker
Degene Die de doden opwekt
Degene Die tot leven brengt

Al-Baa'is is Degene Die opwekt en Die verheft. Hij stuurt profeten om de mens leiding te geven. Hij wekt mensen op van het graf, brengt de schepping van het niets in het bestaan en Hij is Degene Die de doden opwekt op de dag van de opstanding.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je de wil van Allah volgt en dat je de verdrukten en degene die het moeilijk hebben, helpt.

ASJ-SJAHIED
De Getuige
Degene Die van alles Getuige is en alles weet

Asj-Sjahied is Degene Die overal is en Die altijd bij Zijn schepping is.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je eraan denkt en dat je gelooft dat Allah overal is en alles ziet. Daarom moet je geen zonden meer bedrijven en moet je je betere manieren eigen maken.AL-HAQQ
De Wezenlijke
De Waarheid
De Ware
De Realiteit

Al-Haqq is Degene Wiens bestaan klaarblijkelijk is, Hieraan kan niet getwijfeld worden. Zijn bestaan kent geen achteruitgang en is onaantastbaar. Hij verandert niet. Aan Hem dankt de hele schepping zijn bestaan. In tegenstelling tot Hem is de hele schepping sterfelijk en kort van leven.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je Allah gedenkt, dat je Hem in alle opzichten gehoorzaamt en dat je Zijn manifestatie overal in ziet. Anders gezegd: je moet volkomen verzonken zijn in Allah en geheel en al in Hem geabsorbeerd zijn. Dit wordt door de soefies fanaa fi Allah genoemd.
--------------------------------------------------------------------------------AL-WAKIEL
De Gevolmachtigde
De uiteindelijke en trouwe Zaakbezorger.
Degene Die alles onder Zijn hoede heeft.

Al-Wakiel is Degene Die alles wat aan Hem toevertrouwd is op goede wijze verricht.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je alles aan Allah toevertrouwt, dat je op Hem vertrouwt en dat je niet aarzelt om anderen te helpen, want iedereen is een wakiel voor de ander.


AL-QAWIEY
De Sterke

Al-Qawiey is Degene Die in Zijn wezen, eigenschappen en handelingen volmaakt is en geen zwakheid of beperking kent.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je in alle omstandigheden en situaties op Hem richt om hulp te krijgen.

AL-MATIEN
De Standvastige

Al-Matien is Degene Die zo volmaakt, machtig en sterk is, dat niemand Hem in Zijn werk en handelingen kan hinderen of tegenhouden. Niemand kan Zijn gebod negeren. Zijn macht en kracht zullen nooit afnemen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je van zonde afwendt en dat je je op Allah richt om veilig en beschermd te zijn.


AL-WALIEY
De Beschermende vriend.

Al-Waliey is Degene Die de mens in al zijn werk en activiteiten helpt. Hij is een behulpzame Vriend voor de mens.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je de vrienden van Allah liefhebt, dat je Zijn vijanden bestrijdt, dat je tot Allah bidt en Hem op alle mogelijke manieren dient, dat je al je zaken aan Allah toevertrouwt en dat je je op Hem richt om hulp en steun te krijgen.


AL-HAMIED
De Prijzenswaardige

Al-Hamied is Degene Die alle lof verdient.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je prijzenswaardige gewoonten eigen maakt, dat je verheven morele karaktertrekken nastreeft, dat je Allah altijd prijst en dankzegt voor Zijn talloze geschenken en zegeningen. Volgens sjeich Sa'die (d. 1291) moet je Allah bij elke ademtocht twee keer dankzeggen: een keer als je uitademt en een keer als je weer inademt.


AL-MOEHSIE
De Optekenaar

Al-Moehsie is Degene Die alles op een overweldigende wijze omvat. Alles valt binnen Zijn kennissfeer.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je de blik naar binnen richt en dat je tot meditatie probeert te komen.


AL-MOEBDI'
De Voortbrenger
De Beginner

Al-Moebdi' is Degene Die alles en iedereen vanuit het niets geschapen heeft zonder dat er van enig voorbeeld sprake was.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je al je zaken aan Allah toevertrouwt en dat je jezelf overgeeft aan Zijn wil.


AL-MOE'IED
De Hersteller
Degene Die de wederopstanding bewerkstelligt.

Al-Moe'ied is Degene Die de doden weer zal opwekken.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je - doordat je een geestelijk leven gaat leiden - opnieuw geboren wordt.

AL-MOEHYIE
De Levengevende

Al-Moehyie is Degene Die elke ziel het leven schenkt en in Wiens handen leven en dood zijn.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je geen eigen wil meer bezit, maar je laat leiden door het licht van de goddelijke wil en dat je probeert je de geest van zelfovergave eigen te maken.AL-MOEMIET
De Levenontnemende
De Schepper van de dood
De Vernietiger
De Doder

Al-Moemiet is Degene Die voor iedereen de dood heeft geschapen. Daarom is iedereen sterfelijk.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je zaken aan Allah toevertrouwt en dat je je realiseert dat zowel lijden als geluk van Allah afkomstig zijn en dat je Hem smeekt om moeilijkheden, pijn en lijden van je af te wenden.
AL-HAYY
De Eeuwiglevende

Al-Hayy is Degene Die niet begrepen en niet waargenomen kan worden. Volgens sommige geleerden op religieus terrein is Al-Hayy Degene Die alle handelingen begrijpt. Allah kent geen sterfelijkheid, dood en ondergang. Degene die geen begrip heeft en geen enkele taak verricht, is zonder twijfel dood.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je tot zelfovergave komt. Je moet zijn als het dode lichaam in de handen van degenen die het voor de begrafenis wassen.


AL-QAYYOEM
De Zelfbestaande

Al-Qayyoem is Degene Die uit Zichzelf bestaat en Wiens bestaan van niets afhankelijk is. Niemand kan zonder Hem bestaan. Hij heeft het bestuur over de aangelegenheden van de mens.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je van niemand iets verwacht, van alles en iedereen je onafhankelijk opstelt, alleen op Allah vertrouwt en vasten en gebeden verricht.

AL-WAADJID
De Vinder
Degene Die geen behoeften heeft.

Al-Waadjid is Degene Die alles waaraan Hij denkt voor Hem gereed vindt, niet is verborgen voor Hem.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je bewust bent van Zijn aanwezigheid en dat je je intuïtie leert te vergroten.
AL-MAADJID
De Nobele
De Glorieuze

Al-Maadjid is Degene Die het meest verheven is. Aan Hem behoren alle majesteit en heerlijkheid.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je van niemand iets verwacht en op Allah vertrouwt.AL-WAAHID
De Unieke

Al-Waahid is Degene Die uniek is in Zijn wezen, in Zijn eigenschappen en in Zijn handelingen. Hij heeft geen gelijke.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je in je geest geen gedachte aan dualiteit meer koestert.
--------------------------------------------------------------------------------AL-AHAD
De Ene

Al-Ahad is Degene Die ongeëvenaard is en geen gelijke kent.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je aan Allah geen deelgenoten toekent.


--------------------------------------------------------------------------------
AS-SAMAD
De Onafhankelijke

As-Samad is Degene Die je kunt aanroepen in gespannen tijden en problematische situaties. Hij kent geen behoeften.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je tegenover anderen niet afhankelijk opstelt, dat je je alleen op Allah richt en dat je de behoeftige en armen helpt.

AL-QAADIR
De Machtige
Degene Die handelt zoals Hij wil

Al-Qaadir is Degene Wiens opdracht absoluut is. Hij geeft daaraan gestalte zoals Hij wil.

De Juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je afstand doet van wereldse verlangens, dat je tot zelfbeheersing komt, dat je vertrouwen in Allah laat zien en dat je niet op eigen plannenmakerij, intelligentie en vaardigheden vertrouwt.


AL-MOEQTADIR
De meest Machtige
De Schenker van macht

Al-Moeqtadir is die Verhevene Die alles beheerst en over alle zaken van de kosmos beschikt, ze verandert en ze bestuurt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je volkomen op Allah vertrouwt en dat je je niet trots voelt in verband met de macht, invloed of bekwaamheid die je bezit.


AL-MOEQADDIM
Degene Die bevordert
Degene Die veroorzaakt dat mensen in Zijn nabijheid komen.

Al-Moeqaddidim is Degene Die er de voorkeur aan geeft dat mensen in Zijn nabijheid komen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je altijd hoop koestertop de barmhartigheid en genade van Allah.


AL-MOE'ACHCHIR
De Vertrager
Degene Die veroorzaakt dat mensen ver van Hem zijn
De Uitsteller

Al-Moe'achir is Degene Die het uitstelt om mensen te straffen voor hun zonden.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je altijd bevreesd bent voor de goddelijke toorn.AL-AWWAL
De Eerste

AL-Awwal is Degene Die in elk opzicht voor alles en iedereen komt. Hij is inderdaad in alles de eerste.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je probeert om de eerste te zijn op het gebied van het doen van het goede en dat je die richting inslaat voor anderen dat doen.

AL-AACHIR
De Laatste

Al-Aachir is Degene Die leeft, voortbestaan en bestaan blijft wanneer de gehele schepping vergaat en niet meer bestaat.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je de laatste zal zijn om het pad van de rechtvaardigheid, schoonheid en waarheid te verlaten.AZ-ZAAHIR
De Openlijke

Az-Zaahir toont zich zo openlijk dat ieder die begrip en wijsheid bezit, geen enkele twijfel kan hebben ten aanzien van Zijn bestaan. Hij is Degene van Wie de tekenen en symbolen zo duidelijk zijn, dat het onmogelijk is om Hem niet dankbaar te zijn.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je goede daden en werken openlijk aan iedereen toont, zodat anderen geïnspireerd worden om hetzelfde te doen. Als je anderen op deze wijze stimuleert, is dat een uiting van vriendelijkheid en als je ze aanmoedigt om het goede te doen, probeer je om Allah welgevallig te zijn.


--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
AL-BAATIN
De Verborgene

Al-Baatin gaat het menselijk begrip te boven. Het is onmogelijk Hem te beschrijven.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je goede daden voor de mensen verborgen houdt. Deze goede werken dienen een geheim te zijn tussen Allah en jou. Op deze wijze kan je vrij blijven van huichelarij, trots, uiterlijk vertoon en dergelijke.AL-WAALIE
De Regeerder

Al-Waalie is Degene Die voor alles in de schepping zorg draagt. Hij is een absoluut heerser. Niemand heeft enige stem waar het deze heerschappij betreft.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je zelfbeheersing laat zien en dat je probeert je ego te overwinnen.


AL-MOETA'AALIE
De meest Verhevene

Al-Moeta'aalie is Degene Die geen gelijke heeft voor wat Zijn majesteit, heerlijkheid en macht betreft. Hij kent geen enkele beperking en ten aanzien van Hem zijn zowel verstand als wijsheid ontoereikend.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je uiterste best doet om geleid te worden door wat Allah wil, dat je in alle oprechtheid en nederigheid bidt en dat je Hem altijd dient en vereert.
AL-BARR
De Bron van alle goedheid
De Plichtsgetrouwe
De Welwillende

Al-Barr is Degene Die de bron is van alle goede en mooie zaken, alsmede van alle heilzame en welwillende handelingen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je uiterste best doet om goed te zijn voor anderen en dat je je ten opzichte van iedereen vol respect, liefde en vriendelijkheid opstelt.AT-TAWWAAB
De Berouwaanvaardende
Degene Die de mens constant richt op berouw.

At-Tawwaab is Degene Die de mens na iedere zonde in staat stelt berouw te tonen. Hij aanvaardt de nederige houding, de invocaties en de verzoeken van de mens in verband met Zijn welwillende genade en vergevingsgezindheid.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je aan Allah berouw toont en dat je de fouten van anderen vergeeft en over het hoofd ziet.


AL-MOENTAQIM
De Vergelder

Al-Moentaqim is Degene Die hen straft welke schuldig zijn aan onverzoenlijkheid en die ongehoorzaam zijn. Zijn vergeldingsmacht is voldoende om een ieder die Hij wil ter verantwoording te roepen. Zeer zeker kan Hij een zware straf uitdelen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je jezelf ter verantwoording roept en dat je jezelf een straf oplegt die past bij het vergrijp of de mate van ongehoorzaamheid. De soefies noemen dit riyaat (zelfdiscipline door jezelf strikte, strenge en sobere levensstijl op te leggen) en moedjaahada (onthouding). Je moet bovendien met de vijanden van Allah strijden. Als je voor de zaak van Allah vecht, heeft dat ook met vergelding te maken.

Al-AFOEW
De Schenker van vergiffenis
De Uitwisser van zonden.

Al-Afoew is Degene Die zonden vergeeft en fouten en vergissingen over het hoofd ziet.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je probeert vanuit een geest van vergeven en vergeten te leven. Als iemand zich hard, wreed of onrechtvaardig naar je opstelt, dan moet je, zonder enige aarzeling, die persoon vergeven en hem zo mogelijk zelfs een dienst bewijzen.


AR-RA'OEF
De Milde

Ar-Ra'oef is Degene Die steeds meer zegeningen schenkt en Die de meest vriendelijke en barmhartige is.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je barmhartig opstelt tegenover anderen.

--------------------------------------------------------------------------------

MAALIK-OEL-MOELK
De Bezitter van soevereiniteit
De Heerser van het koninkrijk

Maalik-Oel-Moelk is Degene Die de absolute soevereiniteit bezit. Niemand kan Zijn macht, gezag, besluiten, opdrachten en bevelen betwisten.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je slechts naar 1 Meester - Die absolute soevereiniteit bezit - kijkt en dat je Hem gehoorzaamt, Hem dient en Hem alleen om bepaalde zaken vraagt.DHOEL-DJALAALI-WAL-IKRAAM
De Heer van glorie en eer

Dhoel-Djalaali-Wal-Ikraam is Degene Die geheel en al volmaakt is en Die een verheven eer, heerlijkheid en majesteit bezit. Hij verleent eer aan wie Hij wil.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je aan Hem, de absolute Heerser, onderwerpt en dat je met geheel je hart Zijn grootheid en macht erkent.


AL-MOEQSIT
De Billijke
De onpartijdige

Al-Moeqsit is Degene Die rechtvaardig en billijk is en Die namens de onderdrukte zich wreekt op de onderdrukker.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je rechtvaardig opstelt en dat je een verzoening probeert te bewerkstelligen tussen de onderdrukker en de onderdrukte.


AL-DJAAMI
De Verzamelaar
Degene Die alles in het heelal combineert om Zijn doel te bereiken.

Al-Djaami is Degene Die verschillende waarheden verzameld en samenbrengt en Die mensen zal samenbrengen op de dag des oordeels. Volgens sommige geleerden op religieus gebied is Hij Degene, Die op de dag van de opstanding de diverse ledematen van een mens weer samen zal brengen en Die de doden zal doen opstaan uit het graf.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je goede uiterlijke eigenschappen probeert eigen te maken, dat je ernaar streeft om innerlijke kwaliteiten te verwerven en dat je jezelf zo vormt dat er in je persoonlijkheid een voorbeeldige, harmonieuze samensmelting van voornoemde karaktertrekken ontstaat.


AL-GHANIEY
De Zelftoereikende
De Rijke

Al-Ghaniey is Degene Die van alles en iedereen voor wat betreft Zijn wezen, Zijn eigenschappen, Zijn namen en Zijn handelingen onafhankelijk is. Alles en iedereen is van Hem afhankelijk, terwijl Hij juist van niemand afhankelijk is.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je eigen nederigheid, alsmede je eigen materiele en geestelijke armoede inziet.


AL-MOEGHNIE
De Verrijker

Al-Moeghnie is Degene Die - uit genade en vriendelijkheid - wie Hij maar wil, verrijkt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je geld en je invloed gebruikt om mensen te helpen.


AL-MAANI'
De verhinderaar
Degene Die die dingen afweert welke schadelijk zijn voor Zijn schepping.

Al-Maani' is Degene Die datgene tegenhoudt wat leidt tot lichamelijk letsel, verlies van rijkdom of kinderen. Volgens sommige geleerden op religieus gebied duidt de naam Degene aan Die alle oorzaken doet verdwijnen welke de veiligheid van de mens bedreigen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je Allah om hulp smeekt en dat je leert om op Zijn genade en vriendelijkheid te vertrouwen.

 

AD-DAARR
De Brenger van nood

Ad-Daarr is Degene Die moeilijkheden veroorzaakt bij wie Hij maar wil. Hij doet verlies, ellende en problemen ontstaan bij wie Hij wil.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je bewust bent van het feit dat elke tegenslag, elk probleem en ieder lijden van Allah afkomstig is en dat niemand buiten Hem daartoe in staat is.


AN-NAAFI'
De Begunstiger

An-Naafi' is Degene Die gunsten verleend en die winst doet ontstaan. Al het goede, de gehele winst, alle zaken waarnaar je verlangt, komen van Hem en niemand anders.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je vasthoudt aan het geloof dat Allah alleen verantwoordelijk is voor het geven van al het goede van het leven en dat de gehele winst van je activiteiten van Hem komt.

AN-NOER
Het Licht

An-Noer is Degene Die zelf licht is en licht geeft aan de mens

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je probeert je hart te reinigen van de aanslag van hebzucht, lusten, dualiteit, bijgeloof en liefde voor de wereld. Tevens dat je je hart verlicht met het licht van de eenheid van Allah en met geloof.

AL-HAADI
De Gids

Al-Haadi is Degene Die leiding geeft op het pad van de verlichting, reiniging en innerlijke verandering.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je probeert de mensen leiding te geven en ze naar het juiste pad te brengen

--------------------------------------------------------------------------------AL-BADIE'
De Onvergelijkbare
De Beginner

Al-Badie' is Degene Die dingen schept zonder dat daarvoor een parallel bestaat, dat wil zeggen dingen die niet bestaan.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je probeert edele doelen te realiseren en dat je afstand doet van slechte zaken en doeleinden.


AL-BAAQIE
De Blijvende

Al-Baaqie is Degene Die altijd leeft en vrij is van vernietiging en dood.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je goede daden verricht en dat je geld uitgeeft op de weg van Allah. Jouw goede daden blijven immers zelfs na de dood voortbestaan en je zal ervoor beloond worden.

.


AL-WAARIS
De Erfgenaam

Al-Waaris is Degene Die leeft, zelfs nadat de schepping vernietigd is.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je de levenswijze van vrome, heilige en geleerde mensen gaat volgen.

AR-RASJIED
De gids naar het juiste pad.
De feilloze Leider

Ar-Rasjied is Degene Die elke mens leiding geeft. Zijn werk krijgt gestalte zonder dat raadgeving nodig is en zonder dat iemand Hem daarin begeleidt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je de mensen weet af te houden van slechte levensgewoonten en dat je ze het juiste pad toont en ze ervan overtuigt om de geboden en verboden in acht te nemen.

AS-SABOER
De Geduldige

As-Saboer is Degene Die een oneindig geduld kent. De mens wordt niet onmiddellijk door Hem gestraft voor zijn zonden en ongehoorzaamheid. Hij heeft nooit haast. Volgens sommige geleerden op religieus gebied is het zo dat als Hij iets op een bepaalde tijd wil gaan doen, Hij dat nooit doet voor die tijd aanbreekt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je altijd geleid moet worden door de geest van gehoorzaamheid en dat je altijd een houding aanneemt van vergeven en vergeten.

_________________

BRON :http://islaammail.com

18:06 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

De lichtste straf in de Hel

Overgeleverd door Nu'maan Ibn Basjier dat de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: "Waarlijk de minste marteling voor de bewoners van de Hel is zoals iemand die twee schoenen aan zijn voeten draagt met twee paar veters van vuur, waardoor zijn hersenen zullen koken zoals de inhoud van een kookpot borrelend kookt. Hijzelf zal echter denken dat hij niemand anders ziet die een meer pijnlijke straf dan hij ondergaat, terwijl hij juist de lichtste bestraffing ondervindt."

Overlevering: Muslim

17:57 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Drie reizigers in een grot.

Overgeleverd door 'Abdullah ibn 'Umar ibn al-Chattaab (radya Allahu 'anhu): Ik hoorde de boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zeggen: Voor jullie vertrokken er drie mannen samen op reis, totdat ze bij een grot aankwamen om te overnachten. Ze gingen naar binnen. (Na een tijdje) rolde er een rots van de berg af en maakte de ingang van de grot dicht. Ze zeiden tegen elkaar: "Waarlijk, niemand van jullie zal uit deze grot bevrijd worden, behalve dat je Allah (Subhana wa Ta'ala) aanroept met verwijzing naar jullie rechtschapen daden." Eén van de mannen onder hen zei: "Oh Allah, mijn ouders waren oud en (elke avond) gaf ik noch mijn gezin en noch mijn bedienden melk te drinken, totdat ik mijn ouders had laten drinken. Op een dag was ik te ver (van huis geraakt) doordat ik op zoek ging naar een boomrijk gebied (om de dieren te laten grazen). Toen ik thuis kwam sliepen ze al. Ik melkte de dieren en bracht toen de melk naar hun toe waarop ze nog steeds sliepen. Ik vond het niet gepast mijn familie en mijn bedienden eerder melk te geven. Terwijl mijn kinderen op de grond huilden (van honger), wachtte ik op hen met een kom melk in mijn hand tot het ochtendgloren aanbrak. Toen ze wakker werden, dronken ze hun melk op. Oh Allah, als ik dit alleen voor Uw aangezicht heb gedaan, verlos ons dan uit deze hachelijke situatie, die veroorzaakt is door deze rots." Hierop schoot de rots een klein stuk je opzij, maar nog konden zij er niet uit. De volgende man zei: "Oh Allah, mijn oom had een dochter die mij het liefst was onder de mensen. (Volgens een andere overlevering: Ik hield zo van haar zoals alleen een man van een vrouw kan houden.) Ik zocht toenadering tot haar, maar ze hield zich afzijdig. Later werd ze getroffen door ongemak in een jaar van schaarste (hongersnood) en kwam zodoende naar mij toe. Ik gaf haar honderdtwintig dinaar (goudstukken) op voorwaarde dat ze mijn wens (verlangen) niet zou weigeren. Ze ging ermee akkoord. Toen ik op het punt stond om mijn verlangens te bevredigen (of volgens een andere overlevering: toen ik tussen haar benen stond) zei ze: "Heb angst voor Allah om mijn (maagdelijke) zegel te verbreken behalve met recht (m.a.w. binnen een wettig huwelijk)." Op dat moment verliet ik haar, ondanks dat ze nog steeds het liefst onder de mensen voor mij was. Tevens liet ik ook het goud dat ik haar gegeven had bij haar achter. Oh Allah, als ik dit alleen voor Uw aangezicht heb gedaan, verlos ons dan uit deze hachelijke situatie." Hierop schoot de rots een klein stuk je opzij, maar nog steeds konden zij er niet uit. De derde (man) zei: "Oh Allah, ik had landarbeiders in dienst en betaalde hun lonen, met uitzondering van één man, die zonder zijn loon aan te nemen vertrok. Ik investeerde zijn loon en kreeg daardoor veel bezittingen. Op een dag kwam hij naar me toe en zei: "Oh Allah’s dienaar, betaal me mijn loon." Ik zei tegen hem: "Al die kamelen, vee, schapen en slaven, die je ziet zijn jouw loon." Hij zei: "O Allah's dienaar, drijf de spot niet met me." Ik zei: "Ik drijf de spot niet met jou." Daarop nam hij alles mee en liet niets achter. Oh Allah, als ik dit alleen voor Uw aangezicht heb gedaan, verlos ons dan uit deze hachelijke situatie." Hierop schoof de rots helemaal opzij en liepen ze de grot uit. (Overgeleverd in Sahih Bukhari #671.)

17:56 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-10-07

Sana nasilda muhtaciz ya Rasulallah...

Ya rasulallah.. sen şimdi aramızda yoksun senden sonra çok şey değişti..
Senin yolundan uzaklaştık.. Sünnetini
terk ettik ayrıntılara takıldık..Birbirimizle uğraştık.. Emanet ettiğin mirasa sahip çıkamadık..SENİ anlayamadık ve anlatamadık.. kendi derdimizi düştük..
Ya Rasulallah bir gölsen halimizi..
Sana nasılda muhtacız bır bılsen kana bulandı dunya çicek acmaz oldu baharlarımız.. Dünyada barış açımasızca katledildi.. bizde seyirci kaldık..engel olamadik.. Mazlumlara dua etmeyi bile unuttuk Ya Rasulallah

21:05 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ya Rabbi,

Ya Rabbi,
We hebben U gehoord en we gehoorzamen U. Voorwaar U bent de succesvolle in uw daden. Want schijn ook mag laten blijken, wie ook maar lijkt te overwinnen. Wie ook maar lijkt te verliezen. U bent altijd de Overwinnaar, de Rechter, Hij die het toelaat en Hij die het stopt.

Ya Rab,

U bent diegene die Mohammed sala Allah aleyhi wa selem heeft beproefd met een nederlaag.

U doet niemand onrecht aan, O Allah. O Allah, we geloven in U en we getuigen van uw bestaan.

Wij hebben onszelf onrecht aangedaan, we zijn van uw pad afgedwaald en zijn verdeelt door onze eigen belangen, daardoor hebben we onszelf onrecht aangedaan.

Omdat wij onszelf onrecht hebben aangedaan, doet de vijand ons nu ook onrecht aan.

We zoeken toevlucht van U en alle onrechtplegers bij U. We zijn verzwakt en we zijn zondaren geworden. We zijn verslagen en verloren zonder U. We zijn niet ontwaakt door de Koran en Sunnah. U heeft ons wakker gemaakt met de aanvallen van de vijanden.
Ya Allah.
Schenk ons de kracht, energie en mogelijkheid om ons van onrecht te bevrijden.

Schenk ons kennis, geduld en wijsheid. Oh Allah, we willen niet de Tiran verdrijven zodat

er onder ons een nieuw Tiran kan opstaan. Schenk ons uw leiding, help ons in onze strijd naar

rechtvaardigheid, vrijheid en geluk. Laat ons niet weer afdwalen van het rechte pad.
Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allah!

Lilahi te'ala al-Fatiha.

18:42 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-10-07

DE STRAF IN HET GRAF

 

0 kondet gij het waarnemen., wanneer de onrechtvaardigen in doodstrijd zijn en de engelen hun handen uitstrekken, (zeggende): "Geeft uw zielen op! Deze dag zal u de straf der schande worden toegekend..." (Al An ‘am (6):93)

Het graf is een onbekend terrein. De buitenkant is stil, maar de binnenkant bevat geheimen en verschrikkingen, welke een gewoon mens niet kan waarnemen. Zij kunnen slechts waargenomen worden door iemand, die een hoog niveau van geloof en innerlijk gezicht heeft gekregen.Het is een vreemd feit dat dieren in staat zijn om de straf van in het graf te horen terwijl mensen dat over het algemeen niet kunnen. De Profeet (moge Allah hem zegenen en vrede geven) zei: ‘Zij worden gestraft en de dieren horen het.’ Thabit al-Boenani zei hierover: "Ik liep op een keer tussen de graven en ik hoorde een stem achter mij zeggen:"Thabit! Wordt niet door de stilte bedrogen! Hoe veel mensen lijden daarin!" Ik keerde mij om, maar ik zag niemand."

Al-Hassan liep voorbij een begraafplaats en zei: "Wat zijn hier veel mensen! En wat stil zijn zij! Hoeveel onder hen zijn er, die lijden!"

We hebben in het vorige gedeelte al duidelijk gemaakt, dat een overledene of in een staat van zegening of van straf verkeert, en dit is vanaf het moment dat hij sterft tot het moment dat de twee engelen hem ondervragen. Wij zijn bij het moment aangekomen dat de deur naar de Tuin voor de ongelovigen wordt geopend en hem verteld wordt, wat zijn plaats in de Tuin zou zijn geweest, als hij Allah gehoorzaamd had. Daarna wordt deze gesloten terwijl een andere deur wordt geopend en hem wordt verteld om naar zijn plaats in het Vuur te kijken. Deze blijft open en een hete wind komt op hem af tot de Dag der Opstanding. Dan drukt de aarde op hem en hij wordt zo verpletterd dat zijn ribben splijten. Dan komen er verschillende vormen van straf op hem neer, afhankelijk van het soort slechte daden, dat hij verricht heeft.

Er zijn veel uitspraken aan ons geopenbaard, die ons de realiteit van de straf in het graf laten zien, of we kunnen het ook de straf in de tussenruimte tussen twee werelden noemen. De Profeet, moge Allah hem zegenen en hem vrede geven, zei:

‘Ik kwam voorbij Badr en ik zag een man uit de grond komen. Een andere man sloeg hem met een stok tot hij weer onder de aarde was. Daarna gebeurde dat opnieuw.’De Boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en vrede geven, ging door en zei:

"Dat was Aboe Jahi ibn Hisham, die zo gestraft wordt tot de Dag der Opstanding.‘Wij kwamen op de weg naar Basra voorbij een bepaalde drenkplaats. We hoorden het balken van een ezel en vroegen de mensen daar, wat het balken te betekenen had. Zij antwoordden ons, dat de moeder van een van de mannen, die vroeger gewoonlijk bij hen was, haar zoon iets gevraagd had en hij had haar gezegd als een ezel te gaan balken. Sinds zijn dood werd dit gebalk iedere nacht uit zijn graf gehoord."

'Amr ibn Dinar zei: "De zus van een van de mannen uit Medina stierf en hij begroef haar.Toen hij van de begrafenis terugkwam, herinnerde hij zich, dat hij iets in het graf had laten liggen. Hij vroeg een van zijn metgezellen om hem te helpen. Zijn metgezel vertelde dat zij het graf hadden opgegraven en dat waar zij op zoek naar waren, gevonden hadden. Toen zei de man: "Laten wij eens verder graven en zien wat er met mijn zuster gebeurd is. Hij tilde een van de stenen op die de opening van het graf afsloot, en zag dat het graf met vuur gevuld was. Hij plaatste de steen terug en vulde het graf opnieuw. Toen keerde hij naar zijn moeder terug en vroeg: "Hoe was mijn zus eigenlijk?" Zij antwoordde:

"Vraag je nu pas naar haar, nu ze dood is?" Hij zei: "Vertel het me.’ Zij zei: "Zij stelde meestal het gebed uit en legde haar oor te luister aan de deuren van de buren, en vertelde andere mensen wat ze gezegd hadden!"Dan zijn er ook nog de hadiths van de Boodschapper (moge Allah hem zegenen en vrede schenken) over de Miraadj, waarin veel beschrijvingen voorkomen van straffen, die hij in de tussenruimte tussen de twee werelden zag. Wij geven hier een samenvatting daarvan.Er zijn zielen, die als vee worden voortgedreven en gedwongen worden om kruiden te eten, die bitterder zijn dan aloë en de bittere vruchten van de zakkoem en over hete stenen van Djahanam worden gedreven, omdat zij hun eigendommen niet gereinigd hebben door de zakat te betalen.

Er zijn zielen, die vuil rottend vlees moeten eten, omdat zij verkracht hebben. Er zijn zielen wiens lippen met ijzeren scharen worden geknipt, omdat zij een burgeroorlog aanwakkerden. Sommigen hebben buiken zo groot als huizen en telkens als een van hen op staat, wordt hij neergeslagen en zegt hij: "0 Allah, laat het Uur niet komen!"

Zij staan op de weg van de mensen van de farao, die eraan komen en hun vertrappen, terwijl zij niets kunnen doen behalve schreeuwen. Dit zijn de mensen, die rente hebben gevraagd.Sommigen schreeuwen met wijd open monden, terwijl zij hete kolen verslinden, die uit hun anussen komen. Dit zijn de mensen die de eigendommen van de wezen hebben geconsumeerd. Sommigen snijden stukken uit hun eigen zijde en eten hun eigen vlees. Dat zijn de lasteraars en degenen waarvan de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

"Wij zagen mensen die vlees uit hun zijde sneden en het aten. Er werd gezegd: ‘Zoals jullie het vlees van jullie broeder aten!" Ik vroeg: "Wie zijn zij?" en mij werd gezegd: "Degenen uit jullie gemeenschap die lasteren."

Sommigen hebben bronzen nagels waarmee zij over hun gezichten en borst krabben. Dit zijn degenen, die achterklap pleegden en de eer van de mensen aantastten.

Een deel van de hadith van de Miraadj is:

Sommige mensen kraakten met een steen hun hoofd open. Iedere keer dat zij dat deden, werden hun hoofden hersteld tot hoe zij daarvoor waren geweest. dit ging onophoudelijk door. Ik zei: "Djibriel, wie zijn dat?’ Djibriel antwoordde: "Dit zijn mensen die zich van het gebed hebben afgekeerd."

Een van de dromen van de Profeet - en de dromen van de Profeet waren waar en onderdeel van de openbaring en raakten de kern van de zaak - werd als volgt verteld. Hij zei: Afgelopen nacht zag ik dat twee mannen naar mij toe kwamen, mij bij de hand namen en mij naar het Heilige Land brachten. Ik zag dat een man zat en een andere man stond,die een ijzeren haak vast had en daarmee in de mondhoek van de zittende man sloeg en wel op zon manier, dat de haak aan de achterkant van zijn nek naar buiten kwam. Hij deed hetzelfde met de andere kant. Hierna genas de mond vanzelf en herstelde zich in de oorspronkelijke staat, en hij deed weer hetzelfde. Ik vroeg wat dit was en zij vertelden mij, dat ik door moest lopen.

‘Wij gingen verder en kwamen bij een man die op zijn rug lag. Een andere man stond bij zijn hoofd en verpletterde dit met een steen of rotsblok. Als hij het hoofd sloeg, rolde de steen weg en ging hij hem halen. Hij kwam niet terug tot het hoofd van de man weer in de normale staat was, en daarna verpletterde hij het weer. Ik vroeg wat dit was en zij zeiden mij dat ik door moest lopen.

"wij kwamen bij een gat dat er uit zag als een oven, nauw van boven en beneden wijd. Er brandde een vuur onder en er waren naakte mannen en vrouwen in. De vlammen kwamen van beneden omhoog. Toen het vuur dichtbij kwam, stonden zij op tot zij er bijna uitkwamen. Wanneer het wat doofde, gingen zij weer terug. Ik vroeg wat dit was en zij zeiden mij dat ik door moest lopen.

Wij gingen door tot wij bij een rivier van bloed kwamen waar een man in stond. Aan de oever van de rivier was er een man, die wat stenen voor zich had liggen. De man in de rivier kwam naar voren en wanneer hij uit de rivier wilde komen, gooide de man een steen naar hem en ging hij terug naar zijn oorspronkelijke plaats. ledere keer als hij uit de rivier wilde komen, gooide de man een steen naar hem en ging hij terug naar zijn oude plaats. Ik vroeg wat dit was en zij zeiden mij, dat ik door moest lopen.

Wij liepen door tot wij bij een groene tuin kwamen met een reusachtige boom erin, onder de boom zat een oude man met een paar kinderen. Naast de boom was een man, die een vuur voor hem stookte. Zij namen mij mee naar boven, de boom in en in een huis, dat het mooiste was van alles wat ik ooit heb gezien. Daar waren oude mannen en jongelingen binnen. Zij namen mij op en brachten mij naar een ander huis dat zelfs nog mooier was. Ik zei tegen mijn metgezellen: "Julie zijn de hele nacht bij mij geweest, vertel mij dus over wat ik gezien heibn’

De Profeet (moge Allah hem zegenen en vrede geven) zei over het toevlucht zoeken van de straf van de tussenruimte of het graf:

"Als ieder van jullie de laatste tashahoed uitgesproken heeft, moet hij toevlucht bij Allah zoeken tegen vier dingen: tegen de straf van de Djahannam, de straf van het graf; de beproevingen van de levenden en de doden en de beproevingen van de Dadjjal.’

 

 

Dit alles laat zien dat de straf van het graf zonder twijfel waar is. Wij voegen hier nog dat aan toe wat Allah over twee straffen heeft gezegd, nl. de straf van de tussenruimte en de straf op de Dag der Opstanding:

Aan het Vuur zullen zij (in het graf) morgen en avond worden blootgesteld. En de Dag waarop het Uur zal komen, zal er worden gezegd: "Doet Farao‘s volk de strengste straf ondergaan." (Al-Momin (40):47)

"Doch degene, die zich van Mijn gedachtenis zal afwenden, zal in benarde omstandigheden leven en op de Dag der Opstanding zullen Wij hem blind doen opstaan." (Taa ‘haa (20):124)

Hoe kan iemand zichzelf van de straf van de tussenruimte redden voordat het te Iaat is?

Wedijver om vergiffenis van uw Heer en voor het paradijs, waarvan de breedte gelijk is aan de breedte tussen hemel en aarde(Al-Hadied (57):21)

Aan de buitenkant is het graf stil terwijl binnenin zegen of lijden heerst. De verstandige mens is de mens die zichzelf tegen het kwaad van de straf beschermt, voordat het te laat is. Zo iemand weet zeker dat zijn tijd vroeg of laat zal komen, en wanneer dit is, weet alleen de Almachtige Schepper. Het kan zonder waarschuwing komen. Als het komt laat eenieder er weelde achter, die hij verzameld heeft en verplaatst zich naar een andere wereld.

Slechts daar zal hij spijt voelen, maar aan spijt heeft hij niets. Op die plaats zijn slechts zijn goede daden van waarde. Alleen dat is het geldige betaalmiddel op deze kritieke dag. Alleen met de goede daden is hij in staat om een prachtig huis in de Tuin te kopen met alle luxe en zegeningen, dat het bevat, een eeuwige verblijfplaats, en niet zo een dat na verloop van tijd verdwijnt, zoals de dingen in deze wereld doen.

De verstandige mens is degene, die voor deze wereld handelt alsof hij er altijd zal leven en voor de Volgende Wereld handelt alsof hij morgen zal sterven. Om te bewijzen wat ik gezegd heb, neem ik een droom van de Profeet als bewijsstuk (alle dromen van de Profeten waren waar). Hij had een droom waar hij een moslim in zag. De Engel des Doods kwam om zijn ziel te nemen, maar zijn goede gedrag tegen zijn ouders kwam en dreef de Engel des Doods van hem weg. Hij zag dat een andere moslim omringd was door sheitans. Toen kwam zijn gedachtens aan Allah en dat zorgde ervoor dat de sheitans wegvlogen. Toen zag hij een derde moslim, die omringd was door de engelen der bestraffing.

Zijn gebed kwam en redde hem uit hun handen. De tong van een vierde moslim was verdroogd van de dorst en elke keer als hij bij een waterpoel kwam werd hij tegengehouden en weggejaagd. Toen kwam zijn vasten van de Ramadan en gaf hem water te drinken. Hij zag een andere man en de profeten die in kringen zaten. ledere keer als de hij een kring benaderde werd hij tegengehouden en weggejaagd. Zijn goesl voor de djanaba kwam en nam zijn hand en liet hem in de kring zitten.

Een andere moslim had een duisternis voor en achter zich en aan zijn rechter- en linkerkant, onder hem en boven hem. Hij was er geheel in verdwaald. Toen kwamen zijn hadj en oemra en leidden hem vanuit de duisternis naar het licht.

Een andere moslim werd vervolgd door vlammen en spetters vuur. Zijn sadaqa vormde een sluier tussen hem en het vuur en beschermde zijn hoofd.

Een andere moslim sprak tot een groep gelovigen, die niet tegen hem wilden spreken. Zijn aanhouden van familiebanden kwam en vertelde de groep gelovigen, dat hij’ de familiebanden had onderhouden en beval hen met hem te spreken. Toen spraken de gelovigen met hem en schudden zijn hand.

Een andere moslim was door Zabaniyya (de engelen van deOjahannam) omringd. Zijn aanbeveling van het goede en verbieding van het kwade kwam en redde hem uit hun handen en bracht hem naar de engelen der genade.

Een andere moslim knielde met een sluier tussen hem en Allah. Zijn goede karakter kwam, nam zijn hand en Allah liet hem in Zijn nabijheid komen.

Een andere moslim had zijn boek in zijn linkerhand ontvangen. Zijn vrees voor Allah kwam, nam het boek en plaatste het in zijn rechterhand. De balans van een andere moslim was licht. Zijn kinderen die jong gestorven waren, kwamen en maakten de balans zwaar. Een andere moslim stond op de rand van Eyjahannam. Zijn hoop in Allah kwam en redde hem ervan, en trok hem terug.

Een andere moslim was in het Vuur gevallen. De tranen, die hij uit angst voor Allah huilde, redden hem ervan.

Een andere moslim stond op de Sirat en trilde als een blad in een harde wind. Zijn goede opvatting over Allah kwam en het leed was geleden en hij was in staat om verder te gaan.

Een andere moslim kroop over de Sirat, soms huilend en soms zich alleen maar vastklemmend. Zijn gebed kwam en zette hem op zijn voeten en redde hem.

Een andere moslim kwam bij de poorten van de Tuin aan maar zij bleven voor hem gesloten. Zijn getuigenis dat er geen god dan Allah is kwam en opende de poorten voor hem en liet hem in de Tuin toe.

De Profeet heeft ook over soera al-Moelk gezegd: ‘Die soera heeft dertig ayat die voor iedereen die ze kent bemiddelen tot zij de vergiffenis krijgen:

"Gezegend zij Hij in wiens hand het Koninkrijk is." (Al Moelk (67):1)

Van de dromen van de eerste moslims is er een overleverd door Yazid ibn Nuama, die zei: "Een meisje stierf tijdens de al-Jarif-plaag. Haar vader ontmoette haar na haar dood in een droom en vroeg haar om hem over de Volgende Wereld te vertellen. Zij antwoordde: "Mijn vader, het is een omvangrijk onderwerp dat jij ter sprake hebt gebracht. Wij weten maar kunnen niet handelen. Jij kan handelen maar je weet niet. Bij Allah, een of twee daden van verheerlijking en een of twee raka’at van gebed in het boek van mijn daden heb ik liever dan de wereld en alles wat het bevat.

Het graf heeft een omhelzing waaruit noch de gelovige noch de ongelovige kan ontsnappen. Naderhand wordt de gelovige van de druk verlost terwijl de ongelovige bestraft blijft worden. De Boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en hem vrede geven, zei:

‘Het graf heeft een druk en als iemand daarvan gered wordt, dan is het Sad ibn Moeadh.’

 

De wijsheid van de druk en de omhelzing van het graf zit in wat Ibn Abid Doenya overleverde van Mohammed at-Taymi. Hij zei, dat de mensen zeiden, dat de aarde hun moeder is. Zij werden ervan geschapen en zij waren er lange tijd van verwijderd. Als zij terugkeren, omhelst het hen zoals een moeder haar kind omhelst wanneer het lange tijd is weggeweest en weer naar haar terugkeert. Wie Allah gehoorzaamt, wordt door mededogen en tederheid omhelsd. Ieder die aan Allah ongehoorzaam is geweest wordt met ruwheid omhelsd, omdat de aarde boos is vanwege haar Heer.

Toen ‘Abdoel-Aziz ibn Soelayman al-Abid stierf, zag één van zijn metgezellen hem in een droom een groen kleed en een kroon van parels op zijn hoofd dragen. Hij vroeg hem hoe het met hem was en hoe hij de dood ervoer en hoe de dingen daar waren. Hij antwoordde: ‘Vraag mij niet over de intensieve droefheid en het verdriet van de dood! Maar Allah’s genade heeft al onze fouten bedekt en wij ervaren niets anders dan zijn Vrijgevendheid.’

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

‘Allah heeft de aarde verboden om de lichamen van de profeten te consumeren'

Hij zei ook:

"Niemand bid voor vrede voor mij zondor dat Allah mijn ziel aanspreekt zodat ik terug kan groeten."

Hij zei ook:

"Als een man het graf van zijn broeder bezoekt en bij hem zit, dan houdt hij hem gezelschap tot hij opstaat en weggaat.Hij onderwees zijn gemeenschap om het volgende te zeggen als zij de graven van de mensen bezochten: Vrede zij met u, mensen die hier wonen, zowel gelovigen als moslims. Als Allah het wil zullen Wil ons bij u voegen. Moge Allah genade met degenen hebben, die voor zijn gegaan en met degenen die achter zijn gebleven. Wij vragen Allah voor het welzijn van zowel jullie als onszelf".

18:04 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Danimarkali Gelin Dini Film

http://video.google.com/videoplay?docid=3527537810295279104

17:38 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |