08-10-07

De nacht waardevoller dan 1000maanden

Laylatul Qadr (De waardevolle nacht)

Allah (Subhana Wa Ta'ala) zegt in de Heilige Koran:

{1} In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle {2} Waarlijk, Wij hebben u (de Koran) nedergezonden, in de waardevolle nacht. {3} Wat weet gij (er van) wat de waardevolle nacht is? {4} De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. {5} Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder (zeggende) {6} "In alles Vrede," tot het rijzen van de dageraad [Heilige Koran : Surah 97]

Wat is de waardevolle nacht?
Wat is deze waardevolle nacht waarover dit vers uit de Heilige Koran gaat? Dit is de nacht waarin Allah (Subhana Wa Ta'ala) een eerste Surah uit de Heilige Koran via de engel Gabriel ('Alayhi Asalaam) aan de Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam heeft geopenbaard. Deze nacht is het begin van de boodschap.

Hoe waardervol is deze nacht?
Als we eens gaan kijken hoe waardevol deze nacht is kunnen we uit het vers herleiden dat het een nacht is die beter is dan duizend maanden! duizend maanden beste broeders & zusters wat overeenkomt met maar liefst 83 jaar! Kan je het je voorstellen? één nacht die beter is dan 83 jaar?

Wanneer je een goede daad, een Koran recitatie, een gebed, een smeekgebed enz. verricht tijdens deze nacht is het alsof je deze zaken hebt gedaan over een periode van 83 jaar! Dus als je een gebed verricht in deze waardevolle nacht is het alsof je gebeden hebt gedaan voor duizend maanden oftewel 83 jaar!

Tevens wordt volgens sommige hadith's (overleveringen) tijdens deze waardevolle nacht doot Allah (Subhana Wa Ta'ala) het lot voor het komende jaar van elke gelovige bepaalt.

Overgeleverd door Abu Huraira ; De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

"Diegenen die de maand Ramadan vasten met oprecht geloof (Imaan) en hopen op een beloning van Allah , al hun voorgaande zonden zullen vergeven worden, en diegenen die in Salaat stonden in de Lailat-ul-Qadr met oprecht geloof en hopen op een beloning van Allah , al hun voorgaande zonden zullen vergeven worden". (Buchari, Muslim)

Wanneer is de waardevolle nacht?
Overgeleverd door Ibn Omar: Aan enkelen van de metgezellen van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam werd in hun dromen getoond dat de nacht van Al-Qadr in de laatste zeven nachten van Ramadan is.

Allah's boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam zei hierover:

'Het schijnt dat al jullie dromen overeenkomen, dat de nacht van Al-Qadr in de laatste zeven nachten is. (Buchari, Muslim)

Overgeleverd door Aicha (moge Allah tevreden met haar zijn) die zei: Allah's boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam zei:

'Zoek naar de nacht van Qadr in de oneven nachten van de laatste tien nachten van Ramadan'. (Buchari, Muslim)

Overgeleverd door Ubada ibn As-Samit. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam kwam naar buiten om ons te informeren over Lailat-ul-Qadr, maar twee moslims waren samen aan het ruzie maken. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei:

'Ik kwam naar buiten om jullie te informeren over Lailat-ul-Qadr, maar die en die persoon waren aan het ruzie maken, dus is het nieuws hierover weggenomen. Toch kan dat voor jullie beter zijn. Zoek er naar in de 29ste, 27ste en 25ste nacht van Ramadan'. (Buchari)

De exacte datum wordt niet vermeld, en dit is een heel belangrijk gegeven. Allah (Subhana Wa Ta'ala) wil niet dat we vasthouden aan één nacht, maar alle nachten benutten. Op deze manier neemt Insha'Allah onze ibadaah (aanbidding) toe gedurende de laatste tien nachten van Ramadan.

Smeekbeden en gebeden tijdens de waardevolle nacht
Hazrat Ali (Radiyallahoe 'Anhoe) heeft gezegd dat degene die in de laylatul-qadr na het Isha-gebed 7X Surah Al-Qadr leest, door Allah gevrijwaard zal worden voor allerlei ellende en problemen, terwijl 70.000 engelen het paradijs voor hem/haar zullen afsmeken!

Een smeekbede die opgezegd kan worden is als volgt:

Allahouma Iennika Afoewwoen Toe7ieboel Afwa Fa'Foe Annie Ja Gafoeroe , Ja Gafoeroe Ja Gafoer

Betekenis: "O Allah, U bent degene die vergeving schenkt voor zonden, U schenkt graag vergeving, O Allah vergeef mij"

Hieronder volgen een aantal gebeden die gedaan kunnen worden:

2 Rakaat namaaz Nafil (voor de verhoring van de gebeden en acceptatie van goede daden)

In elke rakaat:
- 1X Surah Al-Fatiha (Hoofdstuk 1)
- 1X Surah Al-Qadr (Hoofdstuk 97)
- 3X Surah Al-Ikhlas (Hoofdstuk 112)

Na de Salaam leest men de bovenstaande Smeekbede.

4 Rakaat namaaz Nafil (voor de verlossing van de beknelling van de dood)

In elke rakaat
- 1X Soera Al-Fatiha (Hoofdstuk 1)
- 1X Soera Al-Kausar (Hoofdstuk 108)
- 3X Soera Al-Ikhlas (Hoofdstuk 112)

Na de salaam leest me de bovenstaande Smeekbede

2 Rakaat namaaz Nafil (voor de vergiffenis van zonden)

In elke rakaat
- 1X Surah Al-Fatiha (Hoofdstuk 1)
- 1X Surah Al-Qadr (Hoofdstuk 97)
- 3X Surah Al-Ikhlas (Hoofdstuk 112)

Na de Salaam leest men de bovenstaande Smeekbede

Dus beste broeders & zusters gebruik deze waardevolle nacht om goede daden, extra gebeden, smeekbeden, koran recitaties enz. te verrichten en moge Allah (Subhana Wa Ta'ala) jullie hiervoor belonen en jullie gebeden accepteren Insa Allah!

23:24 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De hoogstaand positie van de moeders

Onze moeders en wij

We vergeten vaak dat ongehoorzaamheid tegenover onze ouders, en in het bijzonder tegenover onze moeders, één van de grootste zonden in de ogen van Allah de Verhevene is. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft de moeders drie keer voorrang gegeven ten opzichte van de vaders.

We zijn onze moeders toch vaak ongehoorzaam, we zijn brutaal en we doen ze veel pijn, zonder dat we er echt bij stilstaan over wat we ze precies aandoen.

Keer op keer zegt Allah de Verhevene in de Qor-aan hoe belangrijk onze ouders zijn in ons dagelijks leven. Hij heeft gezegd: '' En Wij hebben de mens vriendelijkheid jegens zijn ouders geboden. Zijn moeder draagt hem met ongemak en baart hem met pijn.'' (46:15).

We kunnen de pijnen die onze moeders hebben doorstaan nooit goedmaken. In een Hadith (waarvan ik me de exacte woorden niet meer herinner), kwam er een man naar de profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De man vertelde dat hij zijn moeder op zijn rug had gedragen tijdens de Hadji. De man vroeg daarna of dat zou compenseren voor de zorg die zijn moeder hem gegeven had tijdens zijn jeugd. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei dat zelfs dat niet genoeg was. Stel je eens voor hoe zwaar en pijnlijk het is om een oud grijs vrouwtje op je rug te dragen tijdens de Tawaf om de Ka'bah heen en wanneer je moet sprinten tussen de heuvels van Safa en Marwa. En toch zei de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) dat zelfs dat niet genoeg was om goed te maken wat onze moeders voor ons hadden opgegeven.

Bovendien heeft Allah de Verhevene gezegd: ''Uw Heer heeft u bevolen, zeggende: Aanbidt niemand anders dan Mij en toont vriendelijkheid jegens de ouders. Indien één van hen bij u een hoge leeftijd bereikt of beiden doen dit, zeg dan nimmer tot hen "oeff" noch stoot hen af, spreek juist tot hen een goed woord. En wees teder voor hen in erbarming. En zeg: "Mijn Heer, ontferm u over hen omdat zij mij hebben opgevoed toen ik jong was." (17:23-24)

Allah de Verhevene heeft ons in de Qor-aan speciaal gewezen op het woordje ''oeff''.

Wie van ons zegt er echter meer dan alleen het woordje oeff? Wie van ons zijn brutaal tegen onze moeders? Wie van ons zijn hen ongehoorzaam? En wie van ons praten tegen onze moeders op een minachtende toon?

In Sahih Boekharie en Moesliem, verhaalt Abdullah ibn Amr dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: Tot de grote zondes behoren: deelgenoten toekennen aan Allah, ongehoorzaam zijn tegen de ouders, het plegen van moord en een valse getuigenis afleggen.

Hieruit kunnen we opmaken dat ongehoorzaamheid tegenover onze ouders op hetzelfde niveau staat als het plegen van moord en het afleggen van een valse getuigenis. Waarom schrikken we ons dan toch rot als we horen dat er een moord heeft plaatsgevonden, maar toch zijn we onze ouders dagelijks ongehoorzaam?

In een andere hadith, was één van de metgezellen (moge Allah tevreden over hem zijn) op de rand van de dood. De metgezel (moge Allah tevreden over hem zijn) had ongelooflijk veel pijn, maar hij was toch niet in staat om de Kalimah te zeggen, en de dood bleef uit. De andere metgezellen (moge Allah tevreden over hem zijn) wisten niet wat ze moesten doen en ze gingen daarom naar de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) om hem om advies te vragen. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) vroeg aan hen of de moeder van de desbetreffende metgezel nog in leven was. De metgezellen antwoordden dat, dat wel het geval was. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ging naar haar toe (of zij werd naar hem gebracht), en hij vroeg haar over haar zoon. Ze antwoordde dat hij een vrome gelovige was maar dat hij haar vaak ongehoorzaam was en hij zijn vrouw voorrang gaf boven zijn moeder. Daarom was ze kwaad op hem en ontevreden over hem. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) vroeg haar of ze hem wilde vergeven en ze antwoordde dat ze dat niet wilde . Op dat moment zei hij (vrede en zegeningen zij met hem) dat de enige manier dat de metgezel (moge Allah tevreden over hem zijn) uit zijn pijn verlost zou kunnen worden en zou sterven was door hem te verbranden. Hij (vrede en zegeningen zij met hem) gaf daarom de opdracht om een vuur te stoken. Toen de moeder dit hoorde riep ze, uit liefde en medelijden voor haar zoon, dat ze hem liever zou vergeven dan toestaan dat haar zoon levend zou worden verbrand. Op het moment dat ze hem vergaf zagen de metgezellen (moge Allah tevreden over hem zijn) die bij hem waren dat zijn ziel het lichaam verliet. Deze hadith is echt angstaanjagend omdat het ons duidelijk maakt wat voor effect een kwade en ontevreden moeder op ons kan hebben. Maar zelfs na alles wat haar zoon haar had aangedaan vergaf de moeder hem, omdat ze van hem hield. En dit laat ons zien hoe een moeder is.

We moeten echt een keer rustig gaan overpeinzen waar we nou precies mee bezig zijn. Stel je eens voor, op de Dag des Oordeels, wanneer onze moeders al onze goede daden zullen afpakken, en ons naakt zullen achterlaten. We zullen dan nog dichterbij het Hellevuur zijn. Hoe zullen we daarover verantwoording af kunnen leggen tegenover Allah de Verhevene? Hij de Verhevene heeft ons in de Qor-aan al bevolen om geen oeff te zeggen, en we weten dat er niets is wat we kunnen doen om de last en pijn die we veroorzaakt hebben bij hen te compenseren. Dus wat kunnen we dan nog tegen Allah de Verhevene zeggen?

Zelfs degenen onder ons, die veel kennis hebben over de Deen, kunnen dit gebod van Allah de Verhevene vaak niet nakomen. Toch zal degene die overlijdt terwijl zijn moeder ontevreden over hem is, ook Allah's ontevredenheid en toorn ondervinden wanneer hij zijn Heer ontmoet. Maar er is nog tijd om het goed te maken, en Tawbah (oprecht berouw) te tonen. Tijdens het maken van Tawbah moeten we oprecht zijn. We moeten ons voornemen om deze zonde nooit meer te begaan en na elke zonde een goede daad verrichten.

Moge Allah ons vergeven en ons laten behoren bij de oprechte gelovigen die zich zullen bevinden in de Eeuwige Tuinen. Ameen

Bron: al-islam.com

03:32 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

07-10-07

Allah zegt: "En aanbid Hem gedurende (een deel) van de nacht en prijs Zijn eer gedurende een groot deel ervan

"De 'abd (dienaar) heeft twee staande posities voor Allah: het staan voor Allah in het gebed (salaah) en het staan voor Allah op de dag dat hij Hem zal ontmoeten. Dus degene die de vereisten vervult in de eerste staande positie zal het gemakkelijk worden gemaakt om te staan in de tweede positie (akhira). En degene die deze vereisten niet vervult (salaah), voor hem zal het moeilijk worden wat betreft het staan op de dag des oordeels (akhira). Allah zegt: "En aanbid Hem gedurende (een deel) van de nacht en prijs Zijn eer gedurende een groot deel ervan. Waarlijk, de ongelovigen houden van de voorbijgaande wereld en denken niet aan de zware Dag (des Oordeels)." (QS76:26-27.)" (Uit "Kitab al-Fawaid" door Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah.)


Er is overgeleverd, wat betreft Yahya bin Yahya (moge Allah hem genadig zijn) dat hij in zijn jeugdtijd reisde van Andalusië naar Medinah om te gaan studeren bij imam Malik. Op een dag, tijdens de lessen van imam Malik (moge Allah hem genadig zijn) riep er opeens iemand: "De olifanten zijn hier! De olifanten zijn hier!" Dus gingen de leerlingen van imam Malik allemaal kijken naar de olifanten die langskwamen behalve Yahya, hij bleef zitten. Imam Malik zei tegen hem: "Waarom ging jij niet naar buiten om de olifanten te bezichtigen? Ik weet zeker dat je er nog nooit één hebt gezien in Andalusië." Yahya bin Yahya antwoordde: "Ik kwam van Andalusië naar Medinah om jou te zien, en om te leren van jouw leiding en kennis. Ik ben niet gekomen om olifanten te bezichtigen." Imam Malik was onder indruk van de ernst van deze jongen en hij noemde hem toen "De wijze van Andalusië". (Uit "Uluww al-Himmah" p.78.)

 

21:53 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Een doe’aa die het hart raakt.


Neem even een paar minuten om je geest te laten rusten en je hart volledig te laten richten op ALLAH.. Laat ALLAH gedurende het lezen van deze DUA beslag nemen over al je gedachten. Als je tijd maakt voor lange verhalen, zouden we hetzelfde respect aan deze DUA moeten geven. Vrienden die samen DUA doen worden door ALLAH bij elkaar gehouden. Laten we DUA doen…

Oh ALLAH, ik bedank U voor deze dag. Ik bedank U voor
het feit dat ik kan zien en horen. Ik ben gezegend omdat U mij vergeeft en
begrip voor me heeft.

Oh ALLAH, U heeft zoveel voor me gedaan en U blijft
mij en mijn familie zegeningen geven. Vergeef ons vandaag voor alles wat we
hebben gedaan, gezegd of gedacht dat U niet blij heeft gemaakt. Ik vraag U
nu voor Uw vergeving.


Oh ALLAH, bescherm me alsjeblieft van al het kwaad en gevaar.

Help me ALLAH om vandaag een nieuwe start te maken met een nieuwe houding en veel dankbaarheid jegens U. Laat me het beste maken van iedere dag om mijn geest te zuiveren opdat ik dichter bij U kom.

Geef me het geduld om alles te accepteren. Laat me niet huilen en jammeren over de dingen waar ik geen controle over heb. Zorg ervoor dat ik de zonden altijd door Uw ogen blijf zien en ze herkennen als ‘slecht’.

En wanneer ik een zonde bega, laat me berouw tonen en Uw vergeving ontvangen. En wanneer deze wereld zich voor me sluit, laat me dan aan U denken oh ALLAH, zodat ik me even terugtrek naar een rustige plek om DUA te doen.

Dat is het beste wat ik kan doen wanneer ik boven mijn krachten moet handelen. Ik weet dat wanneer ik geen DUA kan doen, U naar mijn hart luistert. Blijf me pushen om
volgens Uw wil te handelen. Blijf me zegenen opdat ik een zegen ben voor anderen.

Oh ALLAH, houdt me sterk om de zwakkeren te helpen. Hou me positief denkend opdat ik motiverende woorden heb voor anderen. Ik doe DUA voor degenen die verdwaald zijn en die hun weg niet kunnen vinden.

Ik doe DUA voor degenen die verkeerd zijn begrepen. Ik doe DUA voor degenen die U
niet goed kennen en niet dicht bij U staan. Ik doe DUA voor degenen die deze woorden zullen verwijderen zonder ze door te sturen.

Ik doe DUA voor degenen die niet geloven.Maar ik bedank U dat ik geloof. Ik geloof dat ALLAH mensen verandert en dat ALLAH ook dingen kan veranderen. Ik doe DUA voor al mijn zusters en broeders.

Voor ieder gezin en voor alle gezinsleden. Ik doe DUA voor vrede, liefde en geluk in hun huizen. Ik doe DUA voor ieder die dit leest dat diegene mag weten dat geen enkel probleem, omstandigheid of situatie groter is dan ALLAH.

Iedere strijd ligt in jouw handen, aan jou om er tegen te vechten. Ik doe DUA dat deze woorden het hart bereikt van ieder die dit leest. Dit is mijn DUA. Insha Allah Ya Rabie Ameen!

BRON: Ingezonden door een ‘Zuster in de Islam’ . . . .

06:00 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

De maandagnacht waardevoller dan 1000maanden

Laylatul Qadr (De waardevolle nacht)

Allah (Subhana Wa Ta'ala) zegt in de Heilige Koran:

{1} In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle {2} Waarlijk, Wij hebben u (de Koran) nedergezonden, in de waardevolle nacht. {3} Wat weet gij (er van) wat de waardevolle nacht is? {4} De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. {5} Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder (zeggende) {6} "In alles Vrede," tot het rijzen van de dageraad [Heilige Koran : Surah 97]

Wat is de waardevolle nacht?
Wat is deze waardevolle nacht waarover dit vers uit de Heilige Koran gaat? Dit is de nacht waarin Allah (Subhana Wa Ta'ala) een eerste Surah uit de Heilige Koran via de engel Gabriel ('Alayhi Asalaam) aan de Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam heeft geopenbaard. Deze nacht is het begin van de boodschap.

Hoe waardervol is deze nacht?
Als we eens gaan kijken hoe waardevol deze nacht is kunnen we uit het vers herleiden dat het een nacht is die beter is dan duizend maanden! duizend maanden beste broeders & zusters wat overeenkomt met maar liefst 83 jaar! Kan je het je voorstellen? één nacht die beter is dan 83 jaar?

Wanneer je een goede daad, een Koran recitatie, een gebed, een smeekgebed enz. verricht tijdens deze nacht is het alsof je deze zaken hebt gedaan over een periode van 83 jaar! Dus als je een gebed verricht in deze waardevolle nacht is het alsof je gebeden hebt gedaan voor duizend maanden oftewel 83 jaar!

Tevens wordt volgens sommige hadith's (overleveringen) tijdens deze waardevolle nacht doot Allah (Subhana Wa Ta'ala) het lot voor het komende jaar van elke gelovige bepaalt.

Overgeleverd door Abu Huraira ; De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

"Diegenen die de maand Ramadan vasten met oprecht geloof (Imaan) en hopen op een beloning van Allah , al hun voorgaande zonden zullen vergeven worden, en diegenen die in Salaat stonden in de Lailat-ul-Qadr met oprecht geloof en hopen op een beloning van Allah , al hun voorgaande zonden zullen vergeven worden". (Buchari, Muslim)

Wanneer is de waardevolle nacht?
Overgeleverd door Ibn Omar: Aan enkelen van de metgezellen van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam werd in hun dromen getoond dat de nacht van Al-Qadr in de laatste zeven nachten van Ramadan is.

Allah's boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam zei hierover:

'Het schijnt dat al jullie dromen overeenkomen, dat de nacht van Al-Qadr in de laatste zeven nachten is. (Buchari, Muslim)

Overgeleverd door Aicha (moge Allah tevreden met haar zijn) die zei: Allah's boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam zei:

'Zoek naar de nacht van Qadr in de oneven nachten van de laatste tien nachten van Ramadan'. (Buchari, Muslim)

Overgeleverd door Ubada ibn As-Samit. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam kwam naar buiten om ons te informeren over Lailat-ul-Qadr, maar twee moslims waren samen aan het ruzie maken. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei:

'Ik kwam naar buiten om jullie te informeren over Lailat-ul-Qadr, maar die en die persoon waren aan het ruzie maken, dus is het nieuws hierover weggenomen. Toch kan dat voor jullie beter zijn. Zoek er naar in de 29ste, 27ste en 25ste nacht van Ramadan'. (Buchari)

De exacte datum wordt niet vermeld, en dit is een heel belangrijk gegeven. Allah (Subhana Wa Ta'ala) wil niet dat we vasthouden aan één nacht, maar alle nachten benutten. Op deze manier neemt Insha'Allah onze ibadaah (aanbidding) toe gedurende de laatste tien nachten van Ramadan.

Smeekbeden en gebeden tijdens de waardevolle nacht
Hazrat Ali (Radiyallahoe 'Anhoe) heeft gezegd dat degene die in de laylatul-qadr na het Isha-gebed 7X Surah Al-Qadr leest, door Allah gevrijwaard zal worden voor allerlei ellende en problemen, terwijl 70.000 engelen het paradijs voor hem/haar zullen afsmeken!

Een smeekbede die opgezegd kan worden is als volgt:

Allahouma Iennika Afoewwoen Toe7ieboel Afwa Fa'Foe Annie Ja Gafoeroe , Ja Gafoeroe Ja Gafoer

Betekenis: "O Allah, U bent degene die vergeving schenkt voor zonden, U schenkt graag vergeving, O Allah vergeef mij"

Hieronder volgen een aantal gebeden die gedaan kunnen worden:

2 Rakaat namaaz Nafil (voor de verhoring van de gebeden en acceptatie van goede daden)

In elke rakaat:
- 1X Surah Al-Fatiha (Hoofdstuk 1)
- 1X Surah Al-Qadr (Hoofdstuk 97)
- 3X Surah Al-Ikhlas (Hoofdstuk 112)

Na de Salaam leest men de bovenstaande Smeekbede.

4 Rakaat namaaz Nafil (voor de verlossing van de beknelling van de dood)

In elke rakaat
- 1X Soera Al-Fatiha (Hoofdstuk 1)
- 1X Soera Al-Kausar (Hoofdstuk 108)
- 3X Soera Al-Ikhlas (Hoofdstuk 112)

Na de salaam leest me de bovenstaande Smeekbede

2 Rakaat namaaz Nafil (voor de vergiffenis van zonden)

In elke rakaat
- 1X Surah Al-Fatiha (Hoofdstuk 1)
- 1X Surah Al-Qadr (Hoofdstuk 97)
- 3X Surah Al-Ikhlas (Hoofdstuk 112)

Na de Salaam leest men de bovenstaande Smeekbede

Dus beste broeders & zusters gebruik deze waardevolle nacht om goede daden, extra gebeden, smeekbeden, koran recitaties enz. te verrichten en moge Allah (Subhana Wa Ta'ala) jullie hiervoor belonen en jullie gebeden accepteren Insa Allah!

01:26 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Enkele uitspraken over berouw uit het boekje: Oprecht berouw (Taubah)


Wat de Salaf (Voorgangers) zeiden over Tawbah

Een man vroeg 'Abdullah ibn Mas'ood (Radia Allahu 3anhu) naar het berouwen van een zonde die hij had willen begaan(maar het niet deed).'Abdullah wendde zich van de man af en draaide zich daarna naar hem toe,terwijl zijn ogen huilden,en zei: "Het Paradijs heeft acht deuren die allen open gaan en sluiten,behalve de deur van Tawbah.Deze deur wordt bewaakt door een engel,zodat hij niet dicht gaat.Heb dus berouw en wanhoop niet."

Talq ibn Habib [Ra7imahu Allah] zegt: "Een dienaar kan Allah niet geven wat Hem toekomt.Maar toon berouw in de ochtend en de avond."


Volgens Saeed ibn Musaiyib [Ra7imahu Allah] slaat het vers: "...Voorwaar dan is Hij voor de berouwvollen Vergevensgezind."(Surah Israa:25) op de persoon die een zonde begaat en dan berouw heeft,daarna een zonde begaat en weer berouw heeft.


Mujahid [Ra7imahu Allah] zegt: "Hij die niet iedere morgen en avond berouw toont,behoort tot de onrechtvaardigen

Luqman [3alaihi Asalaam] vertelde zijn zoon: "Mijn zoon! Stel berouw niet uit,want de dood komt onverwachts."


'Abdullah ibn Habib [Ra7imahu Allah] zegt: "Je zou nooit de Toorn van Allah kunnen torsen,iedere keer dat je een zonde begaat.Toon dus 'sochtends en 's avonds berouw."


Het was een gewoonte van Fudail ibn 'Ayadh [Ra7imahu Allah] om,voordat ze vertrokken voor jihad,tegen de mujahideen te zeggen: "Houd stevig vast aan tawbah,want het zal jullie beschermen tegen hetgeen waartegen jullie zwaarden jullie niet zullen beschermen."

Hasan[Ra7imahu Allah] zei altijd: "O kind van Adam! Talm niet,want je leeft bij vandaag en niet bij morgen.Ik heb mensen ontmoet die meer verknocht waren aan hun leven dan aan hun geld."

Dit is de houding van de Aslaaf met betrekking tot tawbah.Zij begrepen dat wanneer iemand een immense investering heeft gedaan en het allemaal kwijt zou raken zonder winst genoten te hebben,hij werkelijk zou huilen.Zo is ook dit leven vol met kostbare ademtochten,die grote investeringen vormen welke als winst het Paradijs opleveren.Hoe kan iemand deze investering verspillen,zonder het te berouwen?

01:14 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Enkele uitspraken over berouw uit het boekje: Oprecht berouw (Taubah)


Wat de Salaf (Voorgangers) zeiden over Tawbah

Een man vroeg 'Abdullah ibn Mas'ood (Radia Allahu 3anhu) naar het berouwen van een zonde die hij had willen begaan(maar het niet deed).'Abdullah wendde zich van de man af en draaide zich daarna naar hem toe,terwijl zijn ogen huilden,en zei: "Het Paradijs heeft acht deuren die allen open gaan en sluiten,behalve de deur van Tawbah.Deze deur wordt bewaakt door een engel,zodat hij niet dicht gaat.Heb dus berouw en wanhoop niet."

Talq ibn Habib [Ra7imahu Allah] zegt: "Een dienaar kan Allah niet geven wat Hem toekomt.Maar toon berouw in de ochtend en de avond."


Volgens Saeed ibn Musaiyib [Ra7imahu Allah] slaat het vers: "...Voorwaar dan is Hij voor de berouwvollen Vergevensgezind."(Surah Israa:25) op de persoon die een zonde begaat en dan berouw heeft,daarna een zonde begaat en weer berouw heeft.


Mujahid [Ra7imahu Allah] zegt: "Hij die niet iedere morgen en avond berouw toont,behoort tot de onrechtvaardigen

Luqman [3alaihi Asalaam] vertelde zijn zoon: "Mijn zoon! Stel berouw niet uit,want de dood komt onverwachts."


'Abdullah ibn Habib [Ra7imahu Allah] zegt: "Je zou nooit de Toorn van Allah kunnen torsen,iedere keer dat je een zonde begaat.Toon dus 'sochtends en 's avonds berouw."


Het was een gewoonte van Fudail ibn 'Ayadh [Ra7imahu Allah] om,voordat ze vertrokken voor jihad,tegen de mujahideen te zeggen: "Houd stevig vast aan tawbah,want het zal jullie beschermen tegen hetgeen waartegen jullie zwaarden jullie niet zullen beschermen."

Hasan[Ra7imahu Allah] zei altijd: "O kind van Adam! Talm niet,want je leeft bij vandaag en niet bij morgen.Ik heb mensen ontmoet die meer verknocht waren aan hun leven dan aan hun geld."

Dit is de houding van de Aslaaf met betrekking tot tawbah.Zij begrepen dat wanneer iemand een immense investering heeft gedaan en het allemaal kwijt zou raken zonder winst genoten te hebben,hij werkelijk zou huilen.Zo is ook dit leven vol met kostbare ademtochten,die grote investeringen vormen welke als winst het Paradijs opleveren.Hoe kan iemand deze investering verspillen,zonder het te berouwen?

01:07 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |