14-09-07

Wat is de plaats van Soefisme in de Islam?

Een weerlegging van het artikel ‘’ Is het Soefisme een Bid`ah?’

Vraag: Wat is de plaats van Soefisme in de Islam? Wat is er waar van hun "religieuze ervaringen", en het, naar hun eigen zeggen, contact hebben met goddelijke zaken etc.? Sommigen kennen dit soort zaken een hele hoge waarde toe, waarbij ze de ervaringen van mensen met andere religies op dit gebied als bewijs aandragen. Hoe moeten we mensen zien die zeggen Soefi’s of volgelingen van Soefisme te zijn? Zijn de gebeden en herinnering van Allah ook geen vorm van contact met de Almachtige?

Antwoord: Alle lof zij Allah.Het woord Soefisme bestond niet in de tijd van de Boodschapper of de Sahaaba of de Taabi’in. Het ontstond in de tijd dat er een groep mensen naar voren kwam, gehuld in wollen kleren (Soef in het Arabisch), waaraan zij hun naam te danken hebben. Ook is het mogelijk dat deze naam zijn oorsprong vind in het woord "soefiya" ("sophia"), dat "wijsheid" betekent in het Grieks. Het woord is niet afkomstig van al safa’ (reinheid), zoals sommigen zeggen, omdat het bijvoeglijk naamwoord van safa’ het woord safaa’i is, en niet soefi. Het ontstaan van deze nieuwe naam, en de groep mensen die onder deze naam bekend waren, waren een van de eerste oorzaken van verdeling onder de Moslims. De vroege soefi’s verschilden van de latere soefi’s, die bid’ah (nieuwigheden of innovaties in de religie) op grotere schaal verspreidden. Zij introduceerden shirk, zowel de kleine als grote vormen ervan, in zijn algemeenheid onder de mensen, dit nog eens naast de innovaties waartegen de Boodschapper (Vrede en zegeningen van Allah zij met hem) ons heeft gewaarschuwd, toen hij zei; "Kijk uit voor nieuwigheden, want elke nieuwigheid is een innovatie, en elke innovatie is een dwaling." (Overgeleverd door Al-Tirmidhi, die het als sahih hasan classificeerde).

Wat nu volgt is een vergelijking van de geloofsartikelen en de rituelen zowen binnen het Soefisme als binnen de Islam, gebaseerd op de Qur’an en de Soennah.Soefisme kent verschillende takken, oftewel tariqah’s, zoals de Tijaniyyah, de Qaadiriyyah, Naqshbandiyyah, Shaadhiliyyah, Rifaa’iyyah, etc. De volgelingen van de verschillende sektes claimen allemaal dat hun eigen tariqah op het rechte pad zit, en de anderen zijn allemaal dwaling. Islam is tegen dit soort sektevorming, en verbiedt het. Allah zegt (interpretatie van de betekenis);"… en behoort niet tot de moeshrikoen (degenen die niet geloven in de Eenheid van Allah en meerdere goden aanbidden), behorend tot degenen die hun godsdienst hebben opgesplitst en tot groepen zijn geworden. Iedere groep verheugt zich in wat zij hebben" [al-Room 30:31-32]De Soefi’s aanbidden anderen naast Allah, zoals Profeten en "awliya’" (geestelijken of heiligen), zowel levende als dode. Zij zeggen bijvoorbeeld "Madaad Yaa Jilani" of "Madaad Yaa Rifaa’i" (als ze zich tot hun awliya’ wenden), of "O Boodschapper van Allah, red die en die persoon" of "O Boodschapper van Allah, wij vertrouwen op jou" etc.Maar Allah verbiedt ons om iemand anders dan Hem om hulp te vragen, als deze hulp buiten iemands mogelijkheden ligt (Opmerking; hiermee word bedoeld het zich beroepen op mensen die niet aanwezig zijn of doden die geen hulp kunnen bieden, of situaties waar alleen Allah de macht heeft om als Helper te fungeren). Wanneer een persoon dit toch doet, zal Allah hem beschouwen als moeshrik (veelgodenaanbidder), want Hij zegt (interpretatie van de betekenis);"En roep buiten Allah niet aan wat jou niet kan baten en niet kan schaden. Als jij dat deed, voorwaar, dan zou jij tot de zalimoen (onrechtplegers of polytheïsten) behoren" [Yoenoes 10:106]De Soefi’s geloven dat er abdaal, aqtaab en awaliya’ (verschillende soorten "heiligen") bestaan, die Allah macht heeft geschonken zodat zij bepaalde zaken in het universum kunnen besturen. Allah vertelt ons over de moeshrikin; (interpretatie van de betekenis)"…en wie verordent het bestuur?’ Zij zullen zeggen: ‘Allah.’…" [Yoenoes 10:31]

De moeshrik Arabieren wisten meer van Allah dan deze Soefi’s! Zij (Soefi’s) wenden zich ook naar anderen dan Allah wanneer zij getroffen worden met problemen, terwijl Allah zegt (interpretatie van de betekenis);"Indien Allah jou met tegenspoed treft, dan kan niemand die weghalen, behalve Hij; en indien Hij jou met het goede treft: Hij is Almachtig over alle zaken" [al-An’aam 6:17]

Sommige Soefi’s geloven in wahdat al-woejoed (eenheid van bestaan). Zij geloven niet in een Schepper en Zijn schepping, maar zij zeggen dat alles tot de schepping behoort en dat tegelijkertijd alles ook de schepper (god) is.

De Soefi’s propageren een extreme vorm van asceticisme (d.w.z. het opgeven van het wereldse), en geloven niet in het consumeren van het noodzakelijke of in de jihaad, maar Allah zegt;"En zoek met wat Allah jou gegeven heeft het Huis van het Hiernamaals, en vergeet niet jouw deel in de wereld…" [al-Qasas 28:77]"En brengt wat jullie kunnen aan macht bij elkaar, om hen mee te bevechten, waaronder strijdrossen om daarmee de vijanden van Allah en jullie vijanden angst aan te jagen, en ook anderen die jullie niet kennen (en) die Allah wel kent…" [al-Anfaal 8:60]

De Soefi’s koppelen het idee van ihsaan (het aanbidden van Allah alsof je Hem ziet) aan hun Sheikhs en zij vertellen hun volgelingen dat zij een beeld van hun sheikh in hun hoofd moeten hebben bij het gedenken van Allah deze ritiueel noemen ze de Rabita of Muraqabah (een soort van Hindoestaanse yoga) ze gaan dan zitten doen hun ogen dicht en visualiseren het beeld van hun sheicks voor zich waarin ze de sheicks smeken ze dichterbij Allah te brengen door het zeggen van ‘’Madad ya Sheick’’ (Help me o Sheick) en dit ook, zelfs in het gebed. En sommigen deoen dit door hun kamers vol te hangen met fotos zijn Sheick.

De Profeet (Vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd; "Ihsaan is het aanbidden van Allah alsof je Hem ziet, en ook al zie je Hem niet, Hij ziet jou wel." (Overgeleverd door Moslim)De

Soefi’s staan dansen, het gebruik van drums en andere muzikale instrumenten, en het hardop spreken wanneer men dhikr doet, allemaal toe. Dat terwijl Allah zegt (interpretatie van de betekenis);"Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen wiens harten sidderen wanneer de naam van Allah genoemd wordt…" [al-Anfaal 8:2]

Bovendien zie je sommige dhikr doen door het uitspreken van de Naam van Allah, en niks anders waardoor je "Allah, Allah, Allah…" krijgt. Dit is een bid’ah, en is totaal zinloos binnen de Islam. Zij vallen zelfs in het extreme door te zeggen "Ah, ah" of "Hu, Hu".Zij doen ook dhikr die hun Sheiks hebben geformuleerd op hun bijeenkomsten, de Soennah voor de Moslim om zijn Heer te gedenken is door woorden te gebruiken die een diepe betekenis hebben en waarvan in de authentieke ahadith bekend is dat er een beloning voor is, zoals; "Subhaan Allaah wa Alhamdulillah wa Laa ilaaha illa Allaah wa Allaahu akbar", enzovoorts.

De Soefi’s reciteren liefdes-gedichten waarbij ze de naam van vrouwen en jongens noemen in hun dhikr. Ze herhalen bij deze bijeenkomsten woorden zoals "liefde", "passie", "verlangen", enzovoorts, en het lijkt alsof zij een bijeenkomst houden waar gedronken en gedanst wordt terwijl mensen schreeuwen en klappen. Dit heeft te maken met de gewoontes en de vormen van aanbidding die de moeshrikin erop nahielden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis);"En hun salah bij het Huis van Allah (de Ka’bah) was niets dan gefluit en handgeklap…" [al-Anfaal 8:35]

Sommige Soefi’s piercen zichzelf met stukken ijzer, terwijl ze "O mijn grootvader!" uitroepen. De shayatin verzamelen zich vervolgens en helpen ze, omdat de Soefi de hulp van iemand naast Allah zoekt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis);"En wie nalatig is in het gedenken van de Ermbarmer, voor hem zulle Wij een Satan aanstellen en die zal een metgezel voor hem zijn." [al-Zukhruf 43:36]

De Soefi’s claimen kennis te hebben wat betreft het onwaarneembare, maar de Qur’an legt hun leugenachtige uitspraken bloot. Allah zegt (interpretatie van de betekenis);"Zeg: ‘Niemand kent het onwaarneembare in de hemelen en op de aarde, behalve Allah…’" [al-Naml 27:65]

De Soefi’s claimen dat Allah de wereld slechts voor Muhammad (Vrede en zegeningen zij met hem), maar de Qur’an onthult wederom hun leugen;"En Ik (Allah) heb de Djinn’s en de mens slechts geschapen om Mij te dienen." [al-Dhaariyaat 51:56]Allah, moge Hij, de Verhevene, verheerlijkt worden, sprak zijn Profeet (Vrede zij met hem) aan met de woorden;"En aanbid jouw Heer totdat het zekere (de dood) tot jou komt." [al-Hijr 15:99]

De Soefi’s claimen Allah te kunnen zien in dit leven, maar de leugen wordt wederom aangetoond door de Heilige Qur’an. Allah zegt (interpretatie van de betekenis);En toen Moesa op de met Ons afgesproken tijd was gekomen en zijn Heer tot hem had gesproken, zeij hij: ‘Mijn Heer, Toon U aan mij.’ Hij zei: ‘Jij zult mij nimmer kunnen zien’" [al-A’raaf 7:143]

De Soefi’s claimen dat zij hun kennis direct van Allah ontvangen, zonder aanwezigheid van de Profeet (Vrede en zegeningen van Allah zij met hem), terwijl ze wakker zijn (dus niet in een droom). Zijn ze soms beter dan de Sahaabah?? De Soefi’s zeggen; "Haddathani qalbi ‘an Rabbi (Mijn hart heeft me (dat) verteld van mijn Heer)

De Soefi’s vieren Mawlid (De geboortedag van de Profeet vrede zij met hem) en zij organiseren bijeenkomsten om zo zegeningen uit te spreken op de Profeet (Vrede en zegeningen van Allah zij met hem), maar zij gaan recht tegen zijn lessen in door hardop dhikr te doen, en anashid (religieuze liederen) en qasidah’s (gedichten) voor te dragen die gevuld zijn met regelrechte shirk. Vierde de Profeet (Vrede en zegeningen van Allah zij met hem) ooit zijn verjaardag? Vierden Aboe Bakr, ‘Oemar, ‘Oethman, ‘Ali, de vier imams van madhab, of een andere rechtgeleide Moslim ooit zijn verjaardag? Wie heeft er meer kennis en is correcter in aanbidding, de Profeet (Vrede zij met hem) en de Salaf, of de Soefi’s?

De Soefi’s reizen van verre plekken om graven te bezoeken, en zoeken de zegeningen en hulp van de doden die zich in de graven bevinden. Ze maken tawaaf (de rituele omcirkeling) om de graven en bieden ze offeringen aan, ze hebben voor dit ritueel ook een hadith hebben verzoennen, die ze natuurlijk veelvuldig in hun eigen boeken citeren samen met hun andere verzoennen ahadith namelijk deze;
‘’Als jullie niet meer weten wat jullie moeten doen (en verbaasd staan), ga dan hulp zoeken van de Ahla Qabr (= dode mensen in graven)’’

Dit allemaal gaat recht tegen de leer van de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) ingaat. Hij zei; "Reis niet om een bepaalde plek te bezoeken, behalve drie moskeeën: Al-Masjid al Haraam (Mekka), deze Moskee van mij (Medina), en de Masjid al-Aqsa (Jeruzalem)"
De geleerden zijn het eens wat betreft de authenticiteit van deze hadith.De Soefi’s kennen een blinde loyaliteit aan hun sheikhs, zelfs wanneer zij rechtstreeks ingaan tegen de woorden van Allah en Zijn Boodschapper. Maar Allah de Verhevene spreekt dit tegen, Hij zegt (interpretatie van de betekenis);"O jullie die geloven, plaatst julliezelf niet vóór Allah en Zijn Boodschapper, maar vreest Allah…" [al-Hujuraat 49:1]

De Soefi’s maken gebruik van onder andere de talisman, het willekeurig afgaan op letters en nummers om besluiten te maken, en ze gebruiken amuletten en kettingen, etc.
Zij beperken zich ook niet tot het uitspreken van de salawat en duaa die de Profeet (Vrede en zegeningen zij met hem) ons heeft geleerd. Zij hebben nieuwe salawat zinnen verzonnen (die met onwaarschijnlijk hoge aantallen dienen te worden gereciteerd waarbij verzonnen deugden aan worden geplakt) waarbij ze de zegening van de Profeet (Vrede zij met hem) zoeken en die vol zitten met andere vormen van regelrechte shirk die onacceptabel zijn voor degene op wie de zegening wordt afgeroepen. Ook hebben ze duaas verzonnen die net als de salawats van hun met onwaarschijnlijk hoge aantallen dienen gereciteerd te worden zoals 276, 4444 of 10.000 keer etc, voor deze duaa’s hebben ze ook de deugden ervoor verzonnen, bijvoorbeeld als je deze duaa 10.000 keer opzegt krijg je 500.000 hasanaat en dit laten ze wel oplopen tot Miljoenen hasanaats! Ze hebben hetzelfde gedaan met de 99 Schone Namen van Allah, die ze met rare getale aantallen laten reciteren en er deugden aan toevoegen.

Deze zogenaamde Soefie Sheiks schrijven zogenaamde ‘’De handboek van de Murid’’ boeken die hun leerlingen dagelijks dienen te volgen, in deze boeken staan onder andere welke dhikr, dua, salawat ze hoeveel keer , hoevaak en op welke dag ze moeten reciteren. Alles van dit is gebaseerd op niks dan hun eigen fabricaties, de Soennah voor de Moslim om zijn Heer te gedenken (dhikr), smeekgeden te doen (duaa) en zegeningen uit te spreken (salawat) is door woorden te gebruiken die een diepe betekenis hebben en waarvan in de authentieke ahadith bekend is dat er een beloning voor is en deze woorden en deugden dus rechtstreeks van de Profeet VZMH zijn overgeleverd.

De Soefi Murshids (Sheik, leraar) zeggen dat de Murid (leerling) voor de Murshid als een dode moet zijn die gewassen wordt, dus de Murid dient te gehoorzamen wat de Murshid hem toezegt, ongehoorzaamheid is niet geaccepteerd. Deze murids (leerlingen) worden dan door de Sufi sheick’s zo toegesproken met verhalen, weer van hun Sheick’s en andere voor hun Heilige personen vol wonderen dat hun loyaliteit aan de Sheick als maar groter wordt. Zo erg dat ze hem als een uitsluitende autoriteit gaan zien en alles op hem manier gaan na doen ook al is dit tegen de Soennah van de Profeet VZMH ingaat, we zien dan vaak dat als aan een murid wordt gezegd ‘’ je hoort zo in het salat te doen en niet zo’’ dat we arrogante antwoorden krijgen als ‘’Ik ben een leek en ik volg mijn Sheick, en mijn Sheick zegt dat ik het zo moet doen, dus ik doe dat en niets anders!’’

Wat betreft de vraag of de Soefi sheikhs een soort contact hebben, dit is zeker waar, maar hun contact is met de shayatin, niet met Allah. Ze "inspireren" elkaar met sierlijke woorden, als een vorm van bedrog, op de manier waarvan Allah zegt (interpretatie van de betekenis);"En zo hebben Wij voor iedere profeet een vijand gemaakt: Satans van onder de mensen en de Djinn’s, zij fluisteren elkaar fraaie woorden in, om (de mensen) te misleiden. En als jouw Heer het gewild had, dan zouden zij het niet hebben gedaan…" [al-An’aam 6:112]En Allah zegt (interpretatie van de betekenis); "… En voorwaar. De Satans fluisteren hun vrienden (onder de mensheid) in…" [al-An’aam 6:121]"Zal ik jou vertellen tot wie de Satans neerdalen? Zij dalen neer tot elke zondige leugenaar." [asj-Sjoe’ara 26:221 en 222]

Dit is het ware contact wat zij hebben, niet het contact wat zij claimen te hebben met Allah. Verheven is Hij boven wat ze hem toekennen! (Zie Moe’jam al-Bida’, 346 –359).

Wanneer sommige volgelingen claimen dat hun Sheikhs verdwijnen voor hun ogen, dan is dit het gevolg van hun contact met de shayatin (satans, slechte geesten), die in staat zijn om ze naar verre plekken te brengen en ze dezelfde nacht terug te brengen, om zo hun menselijke volgelingen te misleiden.De belangrijke conclusie is hier dat we niet blind moeten afgaan op bijzondere gebeurtenissen die mensen zeggen te hebben gezien of meegemaakt. We moeten deze mensen beoordelen op hoe dicht ze staan en zich vasthouden aan de Qur’an en de Soennah. De ware vrienden van Allah (awliya’) staan niet noodzakelijk bekend als mensen die bijzondere en onverklaarbare dingen hebben vertoond, integendeel, zij zijn degenen die Allah aanbidden op de manier die Hij ze heeft voorgeschreven, en het toepassen van nieuwigheden vermijden. De ware awliya’, oftewel vrienden van Allah zijn degenen die onze Heer heeft beschreven in de hadith qoedsi, overgeleverd door al-Boekhari in zijn Sahih (Nummer 4/2384) van Abou Hoerayrah, die zei;
De Boodschapper van Allah (Vrede en zegeingen van Allah zij met hem) heeft gezegd; "Allah heeft gezegd: ‘Wie vijandigheid uit jegens een vriend (wali) van Mij, Ik zal hem de Oorlog verklaren. Mijn dienaar komt niet sneller dichterbij Mij dan met de religieuze plichten die Ik hem opgelegd heb, en Mijn dienaar komt nog sneller dichterbij met de naafil (vrijwillige vormen van aanbidding) handelingen, zodat Ik van hem zal houden. Wanneer Ik van hem houdt, ben Ik zijn gehoor waarmee hij hoort, zijn gezichtsvermogen waarmee hij ziet, zijn hand waarmee hij raakt, en zijn voet waarmee hij loopt. Zou hij Mij om iets vragen, dan zou Ik het hem zeker geven, en zou hij Mij om bescherming vragen, dan zou Ik hem dat zeker bieden.’"

Tot slot ; De grote ware Sufi, Imam Abu Abdillah Ibn al-Tubi al Saqaly heeft gezegd; Sufisme is niet het dragen van aparte ‘’herstelde’’ kleding en ook niet het huilen waneer zangers anashids zingen en ook niet gillen of dansend zingen. In feite, Sufisme is wat Haqq en Koran volgt. Het vrees hebben voor Allah hebben, volledig van remorse voor u zonden in alle tijden. Gezien dit is echte en ware Sufi wie zich van twijfelachtige kwesties (Zoals bidah’s etc) en het nadoen van de vijanden van Islam onthoudt en Koran en Sunnah volgt.

En Allah is de Bron van Kracht, en de Gids tot het Juiste Pad.En Allah weet het het beste

 

17:01 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

2 De overgave aan en de aanvaarding van de verzen en de overlevering die iover de eigenschappen gaan

 

وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى ( والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا) آل عمران 7 وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله ( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ) آل عمران 7 فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله

 

 

2- En alles wat in de Qor-aan is gekomen of authentiek is overgeleverd van al-Moestafaa (de Uitverkorene) - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - over de Eigenschappen van de Meest Barmhartige dienen we in te geloven en te ontvangen met overgave en aanvaarding, en we dienen ons hier niet tegen te verzetten door middel van radd(1) en ta-wiel(2), en tashbieh(3) en tamthiel(4). En wat daarvan onduidelijk is, daarvan dienen we de uitspraak te bevestigen(5), en ons niet bezig te houden met de betekenis ervan. We voeren de kennis daarvan terug naar degene die deze woorden heeft geuit, en we stellen de verantwoordelijkheid bij degene die deze woorden heeft overgeleverd, daarmee de weg opvolgend van degenen die stevig gegrondvest in de kennis staan, degenen die Allah heeft geprezen in Zijn Duidelijke Boek met Zijn Woorden - Verheerlijkt en Verheven is Hij:

 

والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا

                                                                                                                                            

En degenen die stevig gegrondvest in de kennis staan, zeggen: "Wij geloven er in, alles is van onze Heer"

[ Soerah Aal ‘Imraan 3:7 ].

 

En Allah misprees degenen die streven naar de (verkeerde) interpretatie van dat gedeelte van de openbaring dat moetashaabih(6) is en Hij zei:

 

فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله

 

Maar degenen die in hun harten een neiging (tot valsheid) hebben, volgen datgene ervan wat moetashaabih is, om fitnah(7) te zaaien en de verborgen betekenis ervan te zoeken. Maar niemand kent de verborgen betekenis ervan behalve Allah

[ Soerah Aal ‘Imraan 3:7 ].

 

Dus maakte hij het zoeken naar de verborgen betekenis een teken van de neiging tot valsheid, en vergeleek dit met het zaaien van fitnah en misprees dit. Daarna weerhield Hij hen van datgene waarop zij hoopten en verbrak hun verlangens naar datgene waarop zij doelden, met Zijn Woorden - Verheerlijkt is Hij:

 

وما يعلم تأويله إلا الله

 

    Maar niemand kent de verborgen betekenis ervan behalve Allah

[ Soerah Aal ‘Imraan 3:7 ].

 

 


 

(1) Voetnoot van de vertaler: Radd: Het verloochenen en ontkennen.

 

(2) Voetnoot van de vertaler: Ta-wiel: Het verdraaien van de betekenis.

 

(3) Voetnoot van de vertaler: Tashbieh: Het vergelijken van de Eigenschappen van Allah met de eigenschappen van de schepping in één of meerdere opzichten.

 

(4) Voetnoot van de vertaler: Tamthiel: Het vergelijken van de Eigenschappen van Allah met de eigenschappen van de schepping in alle opzichten.

 

(5) Aanmerking: Ash-Shaykh Mohammad ibn Ibraahiem Aal ash-Shaykh - moge Allah hem genadig zijn - heeft gezegd over de woorden van de schrijver van al-Loem'ah "daarvan dienen we de uitspraak te bevestigen":

"En wat de woorden betreft van de schrijver van al-Loem'ah, deze woorden behoren tot datgene wat er is aangemerkt in deze ‘aqiedah (geloofsleer), en hierin zijn een aantal woorden aangemerkt waarmee de schrijver is verweten; aangezien het niet onbekend is dat de madh-hab (weg) van Ahloes-Soennah wal-Djamaa'ah is: het geloven in datgene wat bevestigd is in het Boek en de Soennah over de Namen en Eigenschappen van Allah, zowel de uitspraak als de betekenis ervan, en de overtuiging dat deze Namen en Eigenschappen werkelijk zijn en niet figuurlijk, en dat deze werkelijke (letterlijke) betekenissen hebben die bij de Majesteit en de Grootheid van Allah passen. De bewijzen daarvoor zijn teveel om op te sommen, en de betekenissen van deze Namen zijn duidelijk en bekend in de Qor-aan, net als de andere, zij bevatten geen dubbelzinnigheden, conflicten en onduidelijkheden. Want de Metgezellen van de Boodschapper van Allah - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - namen de Qor-aan van hem over en leverden de ahaadieth van hem over, en zij ondervonden geen problematiek in iets van de betekenissen van deze Verzen en ahaadieth, omdat deze duidelijk en stellig zijn. En ook degenen na hen van de deugdzame generaties, zoals overgeleverd is van Maalik toen hij werd gevraagd over de Woorden van Allah - Verheerlijkt is Hij:

 

الرحمن على العرش استوى

 

 De Meest Barmhartige Die boven de Troon verheven is

[ Soerah Ta Ha 20:5 ],

 

...Zei hij: "Al-Istiwaa (het verheven zijn) is bekend, de hoedanigheid is onbekend, het geloof erin is verplicht, en het vragen ernaar is een innovatie," en de betekenis daarvan is ook overgeleverd van Rabie'ah, de leraar van Maalik, en ook van Oemm Salamah, zowel marfoe' (een overlevering die aan de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - wordt toegekend) als mawqoef (een overlevering van een Metgezel). Maar wat het wezen en de hoedanigheid van de Eigenschap betreft; niemand kent deze, behalve Allah - Verheerlijkt is Hij; aangezien het spreken over de Eigenschap een vertakking is van het spreken over Degene aan Wie de Eigenschap wordt toegekend. Dus zoals niemand weet hoe Hij is, zo is het ook met Zijn Eigenschappen, en dat is de betekenis van de uitspraak van Maalik: "en de hoedanigheid is onbekend." Maar wat hetgeen betreft wat hij in al-Loem'ah heeft vermeld, dat is volgens de methodiek van al-Moefawwidah (degenen die beweren dat we de betekenissen van de Namen en Eigenschappen van Allah niet kunnen begrijpen), en die behoort tot de slechtste en meest verdorven methodieken. Maar de schrijver - moge Allah hem genadig zijn - is een Imaam in de Soennah en hij is het verst verwijderd van de methodiek van al-Moefawwidah en anderen van de innovators. En Allah weet het het beste, en de Salaah en Salaam zijn met Mohammad, zijn Metgezellen en zijn volgelingen."

Bureau van Fataawaa (328) op 28/7/1385 H., overgenomen van "Fataawaa en Essays van de Eminente Shaykh Mohammad ibn Ibraahiem", verzameld en geordend door Mohammad ibn ‘Abdir-Rahmaan ibn Qaasim.

 

(6) Voetnoot van de vertaler: Moetashaabih: Verzen die een onduidelijkheid bevatten en voor meer uitleg vatbaar zijn.

 

(7) Voetnoot van de vertaler: Fitnah heeft verschillende betekenissen, o.a.: afgoderij, rampspoed, beproevingen. Hier betekent het misleiding (zie Tafsier Ibn Kathier).

11:26 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Akiedah(Geloofsleer),1Voorwoord

Loem'atoel-I'tiqaad

 

Voldoening van de Geloofsleer

 

 

Door de nobele Shaykh

 

al-Imaam Moewaffaqoed-Dien Ibn Qoedaamah al-Maqdisie

 

 - moge Allah hem genadig zijn -

 

 

 

Voorwoord

 

Ash-Shaykh al-Imaam al-‘Allaamah Moewaffaqoed-Dien ‘Abdoellah ibn Ahmad ibn Qoedaamah al-Maqdisie - de Barmhartigheid van Allah zij met hem - heeft gezegd:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) الشورى 11 له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى (له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى) (طه 5- 7) أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما) طه 110 موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم

 

 

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

                                                                   

1- Alle lof is aan Allah, de Geprezene met elke tong, de Aanbedene in elke tijd. Degene aan Wiens Kennis geen enkele plaats ontkomt, Degene Die door geen enkele zaak wordt afgeleid van een andere. Verheven is Hij boven een gelijke of een tegenhanger, en Verheerlijkt is Hij boven een gezellin of kinderen. Zijn Oordeel wordt ten uitvoer gebracht in al Zijn dienaren. Het verstand kan zich Hem niet inbeelden door middel van de gedachten, en het hart kan zich Hem niet voorstellen door middel van de afbeeldingen. Niets is zoals Hij, en Hij is de Alhorende, de Alziende [ Soerah ash-Shoera 42:11 ].

 

Aan Hem behoren de Schone Namen en de Verheven Eigenschappen: de Meest Barmhartige, Die boven de Troon verheven is * Aan Hem behoort wat in de hemelen is en wat op de aarde is en wat ertussen is en wat zich onder de grond bevindt * Of jij met luide stem spreekt (of niet); voorwaar, Hij kent het geheim en het meest verborgene [ Soerah Ta Ha 20:5-7 ]. Hij omvat alles met Zijn Kennis, Hij heeft elke geschapene onderworpen aan Zijn Macht en Oordeel, en Zijn Kennis en Barmhartigheid omvatten alle zaken: Hij weet wat vóór hen is en wat achter hen is en zij kunnen Hem met kennis niet omvatten [ Soerah Ta Ha 20:11 ]. Beschreven met de Eigenschappen die Hij aan Zichzelf heeft toegekend in Zijn Geweldige Boek, en via de tong van Zijn edele Profeet.

---------------------------------------

overgenomen van soennah.com

11:19 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-09-07

Categorie Smeekbeden:4Hadith

Categorie: Smeekbeden
Je bevind je in de categorie Smeekbeden. Hieronder kun je alle hadith's vinden van deze categorie. Maak in onderstaande lijst een keuze om meer over betreffende hadith te lezen.

Smeekbede is aanbidding
De waarde van "Laa Illaaha Illallah"
Smeekbede is het (ruggen)merg van aanbidding
Een smeekbede tussen Adhan en Iqama wordt niet afgewezen

1. Smeekbede is aanbidding
Naar inhoudsopgave

Overgeleverd door Annuman bin Bashir dat De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: Waarlijk smeekbede is aanbidding. (Tirmidi)


2. De waarde van "Laa Illaaha Illallah"
Naar inhoudsopgave

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Wiens laatste woorden "Laa Illaaha Illallah" (er is geen God dan Allah) zijn, zal het paradijs binnengaan.


3. Smeekbede is het (ruggen)merg van aanbidding
Naar inhoudsopgave

Overgeleverd door Anas dat De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: Smeekbede is het (ruggen) merg van aanbidding. (Tirmidi)


4. Een smeekbede tussen Adhan en Iqama wordt niet afgewezen
Naar inhoudsopgave

Overgeleverd door Anas dat De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: Een gebed (smeekbede) tussen de Adhan en de iqama word niet afgewezen. (An-nasaa-ie)

14:23 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Categorie Vrouwen:2Hadith

Je bevind je in de categorie Vrouwen. Hieronder kun je alle hadith's vinden van deze categorie. Maak in onderstaande lijst een keuze om meer over betreffende hadith te lezen.

Druk elkaar op het hart om vrouwen goed te behandelen
De beste voorziening van deze wereld is een goede vrouw

1. Druk elkaar op het hart om vrouwen goed te behandelen
Naar inhoudsopgave

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Druk elkaar op het hart om vrouwen goed te behandelen' (Moesliem)


2. De beste voorziening van deze wereld is een goede vrouw
Naar inhoudsopgave

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'De wereld is slechts een voorziening en de beste voorziening van de wereld is een goede vrouw.'(Moesliem)

14:20 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ramadan

 

0 gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven zoals het degenen die
voor u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn.”
(Koran 2:183)

De Ramadan is een bijzondere maand voor moslims, overal in de wereld. Het is de maand waarin de eerste openbaringen van de Heilige Qor'aan aan profeet Mohammed (vzmh) plaats vonden. Het vasten in deze maand is verplicht voor alle moslims. De Schepper heeft het vasten altijd aan de mens voorgeschreven. Daarom is in vrijwel alle religies in de wereld nog een traditie van vasten te herkennen of zij hebben die ooit in een of ander vorm gekend. Vasten heeft in het Arabisch de betekenis van “zich onthouden van...”.

Toegepast op de religie heeft het vasten de betekenis gekregen van het uit vroomheid afzien van: eten; drinken; seksuele relaties en alles wat geacht wordt het vasten te kunnen verbreken. Het vasten begint bij het aanbreken van de dageraad en eindigt met het onder gaan van de zon.

WAT IS RAMADAN?

Ramadan is de negende maand van de lslamitische kalender en tevens de vastenmaand. Wat Ramadan bijzonder maakt onder alle maanden is dat het naast: de getuigenis; het gebed; de Hajj (bedevaart) en de Zakat (armenbelasting), één van de zuilen van de islam is. Naar het voorbeeld van de profeet Mohammed (vzmh), wordt in deze maand gedurende de dag gevast en worden veel vrijwillige nachtgebeden verricht Moslims verwelkomen het vasten zoals de aarde de regen, omdat het een maand van goede dingen is. Het begin van de Ramadan is de genade van Allah, het midden van de Ramadan is de vergeving van Allah en het einde van de Ramadan is de redding van de Hel. De mensen doen in deze maand meer gebeden tot Allah zodat ze in geloofsovertuiging toenemen. De Ramadan is een maand van: tolerantie; liefdadigheid; ver broedering en bezinning.

Het is een maand waarin mensen extra verdraagzaam, toeschietelijk en vrijgevig zijn. Een maand waarin de eenheid en saamhorigheid van de mensheid centraal staan. In veel Islamitische landen, maar ook in Belgie is het gebruikelijk om in deze periode de familie- en vriendschapsbanden extra aan te trekken. Het elkaar uitnodigen, bezoeken en samen het vasten verbreken hoort hierbij. De behoeftigen voeden en kleden gebeurt frequenter in deze maand. Bovenal is de maand Ramadan een periode om de gunsten van God te waarderen, de waarde van het voedsel te leren kennen en aan Hem dankbaarheid te tonen.

HET BEGIN EN HET EINDE VAN DE RAMADAN

Het bepalen van de vastenmaand gebeurt d.m.v. het zien van de maansikkel.

Veel moslims gaan tijdens de Ramadan naar Saudie Arabia - Mecca voor de Umrah (vrijwillige bedevaart). Zie hieronder een foto van de Kabah in moskee Al Haram.

 

DE SPIRITUELE (GEESTELIJKE) VOORDELEN VAN HET VASTEN

 Het vasten leert de mens zichzelf te bedwingen en kan ons eigenschappen aanleren zoals discipline, uithoudingsvermogen en vooral zelfbeheersing. Verder leert het ons respect ten aanzien van de medemens en God. Elke dag dat men vast, kan men zodoende als een overwinning beleven. Het leert ons de baas te zijn over onze begeerten en lusten. Het maakt ons bovenal gehoorzaam aan God.

SOCIALE VOORDELEN VAN HET VASTEN

Het vasten geeft de mensheid een groot gevoel van saamhorigheid. ledereen heeft een vast dagritme ingesteld in deze maand en alle moslims waar ook ter wereld vasten gedurende deze maand. Een ander belangrijk aspect van de maand Ramadan en het vasten is, dat het ons leert medeleven te hebben met de armen of anderen die in welk opzicht dan ook minder bedeeld zijn. Het is belangrijk dat wij mensen aan elkaar denken en rekening houden met elkaar, zodat we liefde en barmhartigheid voor elkaar ontwikkelen en elkaar als gelijke zien. Wat een voorwaarde is voor een betere wereld.

 FYSIEKE VOORDELEN VAN HET VASTEN

Het is medisch bewezen dat het vasten het Iichaam zuivert, het ontdoet van achtergebleven schadelijke stoffen en het helpt om het overtollige vocht en vet kwijt te raken. Het geeft rust aan het hart en zenuwstelsel en bevordert de bloedsomloop. Het kan zelfs sommige allergieen genezen. Dit zijn slechts enkele fysieke voordelen van het vasten.

 WIE BEHOREN TE VASTEN?

Het vasten is verplicht voor degene die:

• Moslim is;

• Geestelijk en lichamelijk gezond is;

• Niet op reis is;

• Volwassen is (volgens de islamitische wetten); bij een meisje is dat na de eerste menstruatie en bij een jongen na de eerste zaadlozing; rein is na de menstruatie en nadat de kraam bloeding is gestopt.

Voor vrouwen die zwanger zijn en/of borstvoeding geven geldt een uitzondering. Wanneer zij vrezen dat het vasten hun gezondheid of die van het kind (de kinderen) kan schaden, zijn zij vrijgesteld van het vasten. Ze moeten dan wel hun vasten inhalen.

 

DE VERSCHILLENDE VORMEN VAN AANBIDDING TIJDENS DE RAMADAN

Het Tarawih gebed is één van de belangrijkste vormen van aanbidding tijdens deze vastenmaand. Tarawih betekent letterlijk uitrusten. Dit gebed wordt tussen het nachtgebed en bet ochtendgebed verricht. De profeet Mohammed (vznth) zei:

“Wie opstaat om gedurende de nachten van de Ramadan te bidden, met geloof en rekenend op de Goddelijke beloning, hem zal door Allah zijn fouten vergeven worden'.

En hier gaat het juist om, dat wij onze toevlucht bij Allah (de Verhevene) zoeken, alleen Hem om vergeving vragen en alleen Hem aanbidden”.

 DE ITIKAF

“ltikaf” betekent letterlijk; het verblijven. Hiermee wordt het vrijwillig verblijven in de moskee met een bepaald doel en voor een bepaalde tijd bedoeld. De “Itiqaf” vindt meestal plaats in de laatste tien dagen van de Ramadan. Men staat vrij de tijdsduur van de “ltiqaf” bepalen. Gedurende dit verblijf is men uitsluitend bezig met het zoeken van toenadering tot de Schepper. Men past daarbij verschillende vormen van aanbidding van God toe, zoals het gebed, het reciteren van de Heilige Qoraan en de zikr (het gedenken van Allah door het uitspreken van Zijn naam en het prijzen van Zijn eigenschappen).
Een dergelijke afzondering van wereldse zaken stelt ons in staat om geconcentreerd en met reine gedachten uitsluitend bezig te zijn met onze Schepper. Hierdoor kunnen we Hem onze oprechtheid in het geloof tonen en Zijn Vrede, Zijn aanwezigheid en Zijn Barmhartigheid in alle bewustheid ervaren.

 LAYLAT AL QADR”: DE WAARDEVOLLE NACHT

Het woord Qadr heeft meerdere betekenissen zoals:

• Het vaststeiien van een bepaalde maat;

• Geweldig, waardevol

Het woord “Lailah' betekent letterlijk Nacht. In hoofdstuk AI-Qadr van de Heilige Quran zegt Allah hier over het volgende:

Waarlijk, wij hebben hem neergezonden in de Waardevolle Nacht. En wat laat julie weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden. De engelen en de Geest (de engel Gabriel) dalen in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst in deze nacht, tot aan de ochtendschemerihg
(Quran Hoofdstuk 97)

De maand Rammadan is van grotere waarde dan de andere maanden en Laylat-al Qadr (Waardevolle Nacht) is waardevoller dan duizend maanden samen. Niet iedereen heeft het geluk om duizend maanden te leven, maar Allah geeft de mens ieder jaar weer de kans deze Nacht waardevol met aanbidding van Allah, door te brengen.

 HET LEZEN VAN DE HEILIGE KORAN

Allah heeft de eerste verzen van de Koran in de Rammadan geopenbaard aan de profeet Mohammed (vzmh). Door veel moslims wordt de Heilige Qor'aan in de maand Ramadan uitgelezen.

 SITUATIES EN HANDELINGEN DIE HET VASTEN ONGELDIG MAKEN

• Het bewust eten, drinken of roken tussen de ochtendschemering en zonsondergang. (Als dit gebeurt omdat men vergeten is dat men vastte, moet men doorgaan met vasten, Het vasten is in dit geval nog geldig);

• Het opzettelijk braken;

• Bij een bevalling of wanneer de menstruatie zich voordoet tussen de ochtendschemering en zonsondergang;

• Tijdelijk verlies van bewustzijn;

• Het hebben van geslachtsgemeenschap tussen zonsopgang en zonsondergang.

Door onbewust te eten tijdens het vasten verbreekt men het vasten niet. Een overlevering vertelt, dat de profeet zei:

“Indien één van jullie vergeet (dat hij aan het vasten is); en hij eet of hij drinkt: dan completeert hij zijn vasten,
want Allah heeft hem gevoed en te drinken gegeven.”
(Hadieth, verzameld door Boecharie en Moslim)

 HET PARADIJS

De profeet heeft gezegd:

Een van de poorten van het Paradijs wordt de Poort van Riaan genoemd, de Poort der verfrissingen. Slechts zij die vasten kunnen erdoor naar binnen gaan. Er zal gezegd worden : Waar zijn degenen die vasten ? Zij zullen dan opstaan en naar binnen gaan. Niemand anders zal erdoor naar binnen gaan. Zij zal voor altijd gesloten worden”.

(Overgeleverd door Abu Sonni en Abu Naim).

02:53 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-09-07

Vandaag beginnen we met de eerste Tarawih gebed Incha'allah

Salaat al Tarawih

Tarawih betekent letterlijk "uitrusten" en is de naam van het gebed dat tussen de isha (nachtgebed) en de fadjr (ochtendgebed) wordt verricht.

In de Heilige Koran (Hoofdstuk 73 : Vers 1-6) staat hierover:

'In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. O gij die u omwikkelt! Sta op in de nacht voor een korte tijd. De helft ervan of minder dan dat. Of maak het iets langer en zeg de Qoraan duidelijk en aandachtig op. Waarlijk Wij dragen u een gewichtig Woord op. Voorwaar des nachts opstaan is de zekerste weg en geeft het Woord krachtige uitwerking.'

Verder vinden we in de Heilige Koran (Hoofdstuk 17 : Vers 79):

"Blijf gedurende een deel van de nacht vrijwillig wakker, (voor het gebed) waarschijnlijk zal u Heer u een verheven rang verschaffen."

Salaat al Tarawih is een essentieel deel van de Ramandan. De profeet moedigde zijn metgezellen aan om meer tijd en aandacht aan het gebed te besteden in de Ramadan, zodat de ziel gereinigd en verheven kan worden.

Salaat al Tarawih wordt verricht na het Isha-gebed en voor het Fadjer gebed en is Soennah voor zowel de man als de vrouw.

Hoe wordt Salaat Al Tarawih verricht?

'Abu Salama ibn Abderrahman vroeg aan Aicha (Moge Allah tevreden met haar zijn) over het nachtgebed van de boodschapper van Allah Sallalahu 'alaihi wasalam tijdens de maand Ramadan. Zij zei: 'Rasoel-Allah nam noch in Ramadan of in andere maanden, meer dan 11 Raka'ahs in acht. Hij nam in de eerste plaats 4 Raka'ahs in acht, vraag niet over de uitmuntendheid en hun lengte. (deze waren niet te evenaren in perfectie en lengte) Daarna nam hij weer 4 raka'ahs in acht en vraag niet over hun perfectie en lengte. Tot slot verrichtte hij de 3 Raka'ahs van het Witr-gebed. (Muslim)

Zoals we in bovenstaande hadith lezen, bestaat Salaat al Tarawih nooit uit meer dan 8 Raka'ahs.

En in een andere hadith staat:

Overgelverd door Abdullah ibn Omar : Een man zei:' O Allah's apostel! Hoe is het gebed van de nacht? Hij zei:' Twee Raka'ahs gevolgd door twee Raka'ahs en zo verder. En wanneer je de naderende ochtend vreest offer dan één Rak'ah als Witr. (Buchari)

Salaat al Tarawih kan zowel gezamelijk als alleen gebeden worden. Het merendeel van de geleerden is het er echter over eens, dat het beter is om het gebed gezamelijk te verrichten. (djama'a in de moskee)

Voor de vrouw blijft het echter beter de gebeden thuis te verrichten, hetgeen we kunnen lezen in onderstaande hadith van Ahmed en Abu Dawud.

"Je mag je vrouwen niet verbieden om naar de moskee te gaan, maar thuis is het beter voor hen.

Tot slot nog de volgende hadith:

"Degene die 's nachts (Tarawih) bidt in Ramadan, vanwege het geloof en de hoop op beloning, al zijn zonden zullen worden vergeven." (Sahih)

14:49 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |